Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví rozpočtové Co jsme zvládli v roce 2011 Novinky roku 2011 Co máme před sebou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví rozpočtové Co jsme zvládli v roce 2011 Novinky roku 2011 Co máme před sebou."— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví rozpočtové Co jsme zvládli v roce 2011 Novinky roku 2011 Co máme před sebou

2 Finanční účetnictví rozpočtové Co jsme zvládli v roce 2011  Předat výkaz o peněžních tocích  Legislativu k výkazům vč. minulého období  Novela zákona o DPH od 1.4.2011  Zdaňování dl. majetku vytvořeného vlastní činností  Vystavování daňových dokladů  Oprava základu daně a výše daně  Vznik nároku na odpočet daně  Prokazování nároku na odpočet daně  Oprava odpočtu daně  Výpočet odpočtu daně v krácené výši  Režim přenesení daňové povinnosti  Ručení za nezaplacenou daň

3 Finanční účetnictví rozpočtové  Novinky roku 2011  Verze 11.1.0  Zakázky  Poplatky  Verze 11.2.0  Další hledisko ke zdroji financování  Blokace rozpočtu (přísliby)  Objednávky a smlouvy – nová nadstavba FÚR  Evidence odeslané pošty (Poštovní deník)

4 Finanční účetnictví rozpočtové Novinky roku 2011  Zakázky  Sledování nákladů a výnosů podle zakázek v účetnictví i plánu  Zakázky uvedeny v číselníku zakázek  Kontrolní síto u0zak.sit pro kontrolu přípustnosti účtování zakázky  Nastavení v konfiguraci  Výpočet stavů – kniha zakázek  Výsledovka podle zakázek, včetně plánu…

5 Finanční účetnictví rozpočtové  Poplatky  Přesun z uživatelsky definovaných do samostatné evidence (poplatek ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z povolení k vjezdu, za provozovaný výherní hrací přístroj)  Nově: evidence poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Poplatek lze odvádět společným zástupcem (dle zákona č.565/1990 Sb. je tento zástupce povinen obci ohlásit jména a data narození osob, za které odvádí poplatek)  Změna obsluhy číselníku sazeb (zjednodušení pro uživatele)

6 Finanční účetnictví rozpočtové  Poplatky  Platební výměry  Zabudovány do jednotlivých evidencí místních poplatků  Uživatelsky editovatelný formulář  Vystavení výměru až na trojnásobek dluhu  Tisk do formátu pdf

7 Finanční účetnictví rozpočtové Novinky roku 2011  Další hledisko ke zdroji financování  Např. rozlišení zdroje financování 1 – Prostředky CZ je možné rozlišit dále na financování z vlastního rozpočtu nebo dotací ze státního rozpočtu  Číselník uzdrfinx  Kontrolní síto u0zdrx.sit pro kontrolu přípustnosti účtování dalšího hlediska ke zdroji financování  Nastavení v konfiguraci  Promítnutí do hlavní knihy i rozpočtu, varianty rozpočtu  Doplněno ve výběrových kritériiích, ve vybraných sestavách

8 Finanční účetnictví rozpočtové Setkání uživatelů 20118  Blokace rozpočtu (přísliby)  Jednoduchá evidence příslibů  Vazba na rozpočet  Sledování skutečnosti  Limitované přísliby jsou zapisovány do evidence smluv a objednávek

9 Finanční účetnictví rozpočtové  Objednávky a smlouvy  Evidence objednávek, smluv a příslibů  Neslouží k tvorbě smluv  Přísliby pořízené v této evidenci jsou automaticky zapisovány do evidence příslibů v controllingu rozpočtu  Sledování skutečnosti  Možnost pořídit objednávky do účetních dokladů bez storna

10 Finanční účetnictví rozpočtové  Rozborové sestavy pro kontrolu stavu objednávek  Export do kontingenční tabulky

11 Finanční účetnictví rozpočtové Novinky roku 2011  Poštovní deník  Zápis souborů úspěšně odeslaných do CSÚIS  Související dokumenty  Přiřazení odeslaného výkazu ve formátu pdf  Přiřazení zprávy z inboxu k odeslanému souboru

12 Finanční účetnictví rozpočtové Co máme před sebou  Roční zúčtování DPH  Roční závěrka  Inventarizace podle 270/2010 Sb.  Roční výkazy (+ výkaz CF a Kapitál)  Závěrečné a otevírací zápisy  Rok 2012  Očekávaná legislativa

13 Finanční účetnictví rozpočtové Co máme před sebou - Roční zúčtování DPH  roční vypořádání DPH podle § 76 odst. 7 až 10 ZDPH  plátci, kteří uplatňovali krácený odpočet (zálohový koeficient)  vypočte se vypořádací koeficient (řádek 53 Přiznání)  zjistí se hodnota nároku na odpočet za rok 2011 zkráceného vypořádacím koeficientem  zjistí se hodnota nároku na odpočet za rok 2011 zkráceného zálohovým koeficientem  Vypočte se rozdíl obou částek (ř.53 Změna odpočtu)  úprava odpočtu daně podle § 78  u majetku je třeba sledovat účel použití 10 let pro stavby, pozemky, byty a nebytové prostory  5 let ostatní typy majetku  Vyrovnání se provádí vždy pro konkrétní rok a podléhá mu jen 1/10 (1/5) hodnoty  platí obecné pravidlo, že pokud by byla daná úprava ve prospěch daňového subjektu (zvýšení odpočtu), může být úprava provedena, pokud se jedná o úpravu v neprospěch daňového subjektu (snížení odpočtu), musí být tato úprava provedena  vyrovnání odpočtu daně podle § 79  rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.

14 Finanční účetnictví rozpočtové Co máme před sebou - Roční závěrka Prováděcí vyhláška o Inventarizaci majetku a závazků č.270/2010  Inventura – zjištění skutečných stavů majetku a závazků (zápis do inventurních soupisů)  Inventury fyzické (pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory, DDHM, zásoby, pokladní hotovost a ceniny  Inventury dokladové (finanční majetek, pohledávky a závazky,časové rozlišení, vlastní zdroje, rezervy a podrozvahy)  Inventarizace - porovnání zjištěných skutečných stavů majetku a závazků na stavy účtů k 31.12.  Inventarizační položka – souhrn všech věcí např. na konkrétním analytickém účtu  Část inventarizační položky – jednotlivá věc inventarizační položky  Inventarizační identifikátor – inventární číslo, číslo faktury, interního dokladu, číslo smlouvy  Inventarizační evidence – karty majetku, kniha pohledávek a závazků, centrální evidence smluv, účetní sestavy  Inventarizační rozdíl (manko, popř. schodek nebo přebytek) a zúčtovatelný inventurní rozdíl (rozdíly i na podrozvahách, rezervách nebo opravných položkách)

15 Finanční účetnictví rozpočtové  Co máme před sebou  Roční výkazy  Rozvaha  Nastavení odpisů a promítnutí oprávek k odpisovanému majetku do roční účetní závěrky 2011  K 31.12.2011 zaúčtují oprávky v souladu s ČÚS 708: MD406 - Oceňovací rozdíly při změně metody D07x, 08x – Oprávky k dl.nehm./hm. majetku  Pokud byl majetek pořízen z investiční dotace, proúčtuje organizace poměrnou část oprávek: MD403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku D401 - Jmění účetní jednotky  u drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dle vyjádření MF ČR vybrané účetní jednotky zaúčtují oprávky k drobnému dlouhodobému majetku v roční účetní závěrce za rok 2011 na účtech 406/ 078, 088. V rozvaze vykázané oprávky ve sloupci korekce se pak budou rovnat hodnotě na účtech drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (přibude kontrolní vazba v Rozvaze).  Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu Vybrané účetní jednotky sestavují „přehled o peněžních tocích“ a „přehled o změnách vlastního kapitálu“ vždy, pokud k rozvahovému dni (31. 12. 2011) a za bezprostředně předcházející účetní období (31. 12. 2010) splní obě kritéria:  aktiva celkem více než 40 000 000 Kč,  roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč (ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená dvanácti).

16 Finanční účetnictví rozpočtové Co máme před sebou  Závěrečné zápisy možnost změny (podle Pomocného analytického přehledu)  Otevírací zápisy do roku 2012 podle změn vyhl. 410/2009 Sb.

17 Finanční účetnictví rozpočtové Legislativa 2012  DPH  Pomocný analytický přehled  Další očekávané novely

18 Finanční účetnictví rozpočtové DPH  novela Zákona o DPH s účinností 1. 4. 2011  režim přenesené daňové povinnosti pro poskytnutí stavebních a montážních prací (katalog saldokonta)  sazbová novela od 1.1.2012  zvýšení základní sazby DPH k 1.1.2012 z 10 % na 14 %  zavedení jediné sazby DPH k 1.1.2013 ve výši 17,5 % + pozměňovací návrh  Technické zhodnocení = dlouhodobý majetek (prodloužena lhůta pro úpravu odpočtu daně na 10 let)  Zjednodušení pro vystavování opravných daňových dokladů  Dílčí změna pravidel pro úpravu odpočtu daně u dl.majetku  Upřesnění pravidel pro úpravu odpočtu daně u zásob

19 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa – vyhláška č. 383/2009 Sb. Pomocný analytický přehled (PAP) pro účely monitorování a řízení veřejných financí  Periodicita předávání do CSÚIS  čtvrtletně poprvé za I. a II. čtvrtletí roku 2012 do 30.7.2012  Nepředávají:  zdravotní pojišťovny,  dobrovolné svazky obcí,  ÚSC, jejichž počet obyvatel je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000  příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem nepřesahují ve dvou bezprostředně předcházejících účetních období 10 000 000 Kč.

20 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa – vyhl. č. 383/2009 Sb., Pomocný analytický přehled  3 úrovně (13 tabulek)  Údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění (tab.1 – 3)  Údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění (rozkládají celkový obrat na straně má dáti / dal těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu (tab.4 – 9)  Detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně (tab.10 – 13)  Kontrolní vazby

21 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa 2012 410/2009 Sb.  Směrná účtová osnova  Navrhuje se zrušení  066 - Půjčky osobám ve skupině  174 - Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině  454 - Závazky z pronájmu  523 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení  588 - Náklady ze sdílené daně silniční  Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob  Účtová skupina 62 - Aktivace  Navrhuje se zavedení  účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám  141 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů  142 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení  143 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám  227 - Účet hospodaření státního rozpočtu  344 - Jiné daně a poplatky  506 - Aktivace dlouhodobého majetku  507 - Aktivace oběžného majetku  508 - Změna stavu zásob vlastní výroby  516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb  637 - Výnosy z energetických daní

22 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa 2012 410/2009 Sb.  Změny v rozvaze a výkazu zisku a ztráty  Zrušení části Přílohy A10  Nové části Přílohy  I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty  J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty  K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

23 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa 2012 – vyhláška 323/2002 Sb.  změny v položkách třídy 8 –„Financování „  8902 Kursové rozdíly pohybů na devizových účtech - neúčetní  8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - neúčetní  8300 Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky – jen pro MF  Z toho vyplývající změny výkazu Hodnocení plnění rozpočtu  zavedení metodiky sledování kursových rozdílů  náplň položky 2143-Kursové rozdíly v příjmech  5142 Kursové rozdíly ve výdajích  položky pro poplatky za odpady  zavedení položky 1340  přesun obsahu položky 1337 do 1340  přesun poplatku za komunální odpad z položky 1339 do položky 1337  položky pro investiční transfery příspěvkovým organizacím  náplň položky 6351 jen dotace do investičních fondů PO a  zřizuje se nová položka pro jiné investiční transfery PO než tyto dotace (6356)  změny v pododdíle pro dávky zdravotně postiženým  změna názvu pododdílu 418 - Dávky osobám se zdravotním postižením a doplnění jeho náplně  zavedení paragrafů 4187 - Příspěvek na mobilitu a 4188 - Příspěvek na zvláštní pomůcku

24 Finanční účetnictví rozpočtové Očekávaná legislativa 2012– konsolidace Legislativa  § 23b Zákona o účetnictví 563/1991 Sb.  Konsolidační vyhláška – v současné době v připomínkovém řízení MF  Konsolidační manuál – metodická součást konsolidační vyhlášky  Konsolidační pravidla - (jednotné uplatňování účetních metod – pro potřeby konsolidace) Kdo tvoří konsolidační celek státu?  konsolidující jednotka ČR  konsolidované účetní jednotky (ČNB, ČTV, ČRo, PF, RRRS, zdravotní pojišťovny, obchodní společnosti s majetkovou účastí státu)  dílčí konsolidační celky státu (DKCS) vládní části  DKCS municipální části  kraje a Hlavní město Praha  účetní jednotky, u kterých kraj nebo Hlavní město Praha plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace  obce a části obcí, které jsou samostatnými účetními jednotkami (městské části) 1. stupeň  dobrovolné svazky obcí  účetní jednotky, u kterých obce a části obcí plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace)  a jimi zřízené organizace a jejich majetkové účasti Základní kroky při konsolidaci Vylučování vzájemných pohledávek a závazků tj.včetně vylučování vzájemných poskytnutých a přija tých dotací a transferů (tuzemsko i zahraničí)  Vylučování kapitálu (v případě majetkových účastí s rozhodujícím vlivem)  Vylučování vzájemných nákladů a výnosů (spotřebované a nespotřebované dodávky) poprvé za účetní období roku 2012, a to ve stavu k 31. prosinci roku 2012

25 Finanční účetnictví rozpočtové Děkuji za pozornost… v.zikanova@ortex.cz


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví rozpočtové Co jsme zvládli v roce 2011 Novinky roku 2011 Co máme před sebou."

Podobné prezentace


Reklamy Google