Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účetnictví rozpočtové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účetnictví rozpočtové"— Transkript prezentace:

1 Finanční účetnictví rozpočtové
Co jsme zvládli v roce 2011 Novinky roku 2011 Co máme před sebou

2 Finanční účetnictví rozpočtové
Co jsme zvládli v roce 2011 Předat výkaz o peněžních tocích Legislativu k výkazům vč. minulého období Novela zákona o DPH od Zdaňování dl. majetku vytvořeného vlastní činností Vystavování daňových dokladů Oprava základu daně a výše daně Vznik nároku na odpočet daně Prokazování nároku na odpočet daně Oprava odpočtu daně Výpočet odpočtu daně v krácené výši Režim přenesení daňové povinnosti Ručení za nezaplacenou daň

3 Finanční účetnictví rozpočtové
Novinky roku 2011 Verze Zakázky Poplatky Verze Další hledisko ke zdroji financování Blokace rozpočtu (přísliby) Objednávky a smlouvy – nová nadstavba FÚR Evidence odeslané pošty (Poštovní deník)

4 Finanční účetnictví rozpočtové
Novinky roku 2011 Zakázky Sledování nákladů a výnosů podle zakázek v účetnictví i plánu Zakázky uvedeny v číselníku zakázek Kontrolní síto u0zak.sit pro kontrolu přípustnosti účtování zakázky Nastavení v konfiguraci Výpočet stavů – kniha zakázek Výsledovka podle zakázek, včetně plánu…

5 Finanční účetnictví rozpočtové
Poplatky Přesun z uživatelsky definovaných do samostatné evidence (poplatek ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z povolení k vjezdu, za provozovaný výherní hrací přístroj) Nově: evidence poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek lze odvádět společným zástupcem (dle zákona č.565/1990 Sb. je tento zástupce povinen obci ohlásit jména a data narození osob, za které odvádí poplatek) Změna obsluhy číselníku sazeb (zjednodušení pro uživatele)

6 Finanční účetnictví rozpočtové
Poplatky Platební výměry Zabudovány do jednotlivých evidencí místních poplatků Uživatelsky editovatelný formulář Vystavení výměru až na trojnásobek dluhu Tisk do formátu pdf

7 Finanční účetnictví rozpočtové
Novinky roku 2011 Další hledisko ke zdroji financování Např. rozlišení zdroje financování 1 – Prostředky CZ je možné rozlišit dále na financování z vlastního rozpočtu nebo dotací ze státního rozpočtu Číselník uzdrfinx Kontrolní síto u0zdrx.sit pro kontrolu přípustnosti účtování dalšího hlediska ke zdroji financování Nastavení v konfiguraci Promítnutí do hlavní knihy i rozpočtu, varianty rozpočtu Doplněno ve výběrových kritériiích, ve vybraných sestavách

8 Finanční účetnictví rozpočtové
Blokace rozpočtu (přísliby) Jednoduchá evidence příslibů Vazba na rozpočet Sledování skutečnosti Limitované přísliby jsou zapisovány do evidence smluv a objednávek Setkání uživatelů 2011

9 Finanční účetnictví rozpočtové
Objednávky a smlouvy Evidence objednávek, smluv a příslibů Neslouží k tvorbě smluv Přísliby pořízené v této evidenci jsou automaticky zapisovány do evidence příslibů v controllingu rozpočtu Sledování skutečnosti Možnost pořídit objednávky do účetních dokladů bez storna

10 Finanční účetnictví rozpočtové
Rozborové sestavy pro kontrolu stavu objednávek Export do kontingenční tabulky

11 Finanční účetnictví rozpočtové
Novinky roku 2011 Poštovní deník Zápis souborů úspěšně odeslaných do CSÚIS Související dokumenty Přiřazení odeslaného výkazu ve formátu pdf Přiřazení zprávy z inboxu k odeslanému souboru

12 Finanční účetnictví rozpočtové
Co máme před sebou Roční zúčtování DPH Roční závěrka Inventarizace podle 270/2010 Sb. Roční výkazy (+ výkaz CF a Kapitál) Závěrečné a otevírací zápisy Rok 2012 Očekávaná legislativa

13 Finanční účetnictví rozpočtové
Co máme před sebou - Roční zúčtování DPH roční vypořádání DPH podle § 76 odst. 7 až 10 ZDPH plátci, kteří uplatňovali krácený odpočet (zálohový koeficient) vypočte se vypořádací koeficient (řádek 53 Přiznání) zjistí se hodnota nároku na odpočet za rok 2011 zkráceného vypořádacím koeficientem zjistí se hodnota nároku na odpočet za rok 2011 zkráceného zálohovým koeficientem Vypočte se rozdíl obou částek (ř.53 Změna odpočtu) úprava odpočtu daně podle § 78 u majetku je třeba sledovat účel použití 10 let pro stavby, pozemky, byty a nebytové prostory 5 let ostatní typy majetku Vyrovnání se provádí vždy pro konkrétní rok a podléhá mu jen 1/10 (1/5) hodnoty platí obecné pravidlo, že pokud by byla daná úprava ve prospěch daňového subjektu (zvýšení odpočtu), může být úprava provedena, pokud se jedná o úpravu v neprospěch daňového subjektu (snížení odpočtu), musí být tato úprava provedena vyrovnání odpočtu daně podle § 79 rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést. Daňové pčiznání k DPH je odlišné od běžného daňového přiznání

14 Finanční účetnictví rozpočtové
Co máme před sebou - Roční závěrka Prováděcí vyhláška o Inventarizaci majetku a závazků č.270/2010 Inventura – zjištění skutečných stavů majetku a závazků (zápis do inventurních soupisů) Inventury fyzické (pozemky, budovy a stavby, samostatné movité věci a soubory, DDHM, zásoby, pokladní hotovost a ceniny Inventury dokladové (finanční majetek, pohledávky a závazky,časové rozlišení, vlastní zdroje, rezervy a podrozvahy) Inventarizace - porovnání zjištěných skutečných stavů majetku a závazků na stavy účtů k Inventarizační položka – souhrn všech věcí např. na konkrétním analytickém účtu Část inventarizační položky – jednotlivá věc inventarizační položky Inventarizační identifikátor – inventární číslo, číslo faktury, interního dokladu, číslo smlouvy Inventarizační evidence – karty majetku, kniha pohledávek a závazků, centrální evidence smluv, účetní sestavy Inventarizační rozdíl (manko, popř. schodek nebo přebytek) a zúčtovatelný inventurní rozdíl (rozdíly i na podrozvahách, rezervách nebo opravných položkách) Daňové přiznání k DPH za prosinec (nebo za poslední čtvrtletí) je odlišné od běžného daňového přiznání

15 Finanční účetnictví rozpočtové
Co máme před sebou Roční výkazy Rozvaha Nastavení odpisů a promítnutí oprávek k odpisovanému majetku do roční účetní závěrky 2011 K  zaúčtují oprávky v souladu s ČÚS 708: MD Oceňovací rozdíly při změně metody D07x, 08x – Oprávky k dl.nehm./hm. majetku Pokud byl majetek pořízen z investiční dotace, proúčtuje organizace poměrnou část oprávek: MD403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku D401 - Jmění účetní jednotky u drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dle vyjádření MF ČR vybrané účetní jednotky zaúčtují oprávky k drobnému dlouhodobému majetku v roční účetní závěrce za rok 2011 na účtech 406/ 078, 088. V rozvaze vykázané oprávky ve sloupci korekce se pak budou rovnat hodnotě na účtech drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (přibude kontrolní vazba v Rozvaze). Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu Vybrané účetní jednotky sestavují „přehled o peněžních tocích“ a „přehled o změnách vlastního kapitálu“ vždy, pokud k rozvahovému dni ( ) a za bezprostředně předcházející účetní období ( ) splní obě kritéria: aktiva celkem více než Kč, roční úhrn čistého obratu více než Kč (ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená dvanácti).

16 Finanční účetnictví rozpočtové
Co máme před sebou Závěrečné zápisy možnost změny (podle Pomocného analytického přehledu) Otevírací zápisy do roku 2012 podle změn vyhl. 410/2009 Sb.

17 Finanční účetnictví rozpočtové
Legislativa 2012 DPH Pomocný analytický přehled Další očekávané novely Daňové pčiznání k DPH je odlišné od běžného daňového přiznání

18 Finanční účetnictví rozpočtové
DPH novela Zákona o DPH s účinností režim přenesené daňové povinnosti pro poskytnutí stavebních a montážních prací (katalog saldokonta) sazbová novela od zvýšení základní sazby DPH k  z 10 % na 14 % zavedení jediné sazby DPH k  ve výši 17,5 % + pozměňovací návrh Technické zhodnocení = dlouhodobý majetek (prodloužena lhůta pro úpravu odpočtu daně na 10 let) Zjednodušení pro vystavování opravných daňových dokladů Dílčí změna pravidel pro úpravu odpočtu daně u dl.majetku Upřesnění pravidel pro úpravu odpočtu daně u zásob Daňové pčiznání k DPH je odlišné od běžného daňového přiznání

19 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa – vyhláška č. 383/2009 Sb. Pomocný analytický přehled (PAP) pro účely monitorování a řízení veřejných financí Periodicita předávání do CSÚIS čtvrtletně poprvé za I. a II. čtvrtletí roku 2012 do Nepředávají: zdravotní pojišťovny, dobrovolné svazky obcí, ÚSC, jejichž počet obyvatel je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000 příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem nepřesahují ve dvou bezprostředně předcházejících účetních období 10 000 000 Kč.

20 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa – vyhl. č. 383/2009 Sb., Pomocný analytický přehled 3 úrovně (13 tabulek) Údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění (tab.1 – 3) Údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění (rozkládají celkový obrat na straně má dáti / dal těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu (tab.4 – 9) Detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně (tab.10 – 13) Kontrolní vazby

21 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa 2012  410/2009 Sb. Směrná účtová osnova Navrhuje se zrušení 066 - Půjčky osobám ve skupině 174 - Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině 454 - Závazky z pronájmu 523 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení 588 - Náklady ze sdílené daně silniční Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob Účtová skupina 62 - Aktivace Navrhuje se zavedení účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 141 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 142 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení 143 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 227 - Účet hospodaření státního rozpočtu 344 - Jiné daně a poplatky 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 637 - Výnosy z energetických daní

22 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa 2012  410/2009 Sb. Změny v rozvaze a výkazu zisku a ztráty Zrušení části Přílohy A10 Nové části Přílohy I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

23 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa 2012– vyhláška 323/2002 Sb. změny v položkách třídy 8 –„Financování „ Kursové rozdíly pohybů na devizových účtech - neúčetní Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - neúčetní Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky – jen pro MF Z toho vyplývající změny výkazu Hodnocení plnění rozpočtu zavedení metodiky sledování kursových rozdílů náplň položky 2143-Kursové rozdíly v příjmech 5142 Kursové rozdíly ve výdajích položky pro poplatky za odpady zavedení položky 1340 přesun obsahu položky 1337 do 1340 přesun poplatku za komunální odpad z položky 1339 do položky 1337 položky pro investiční transfery příspěvkovým organizacím náplň položky 6351 jen dotace do investičních fondů PO a zřizuje se nová položka pro jiné investiční transfery PO než tyto dotace (6356) změny v pododdíle pro dávky zdravotně postiženým změna názvu pododdílu Dávky osobám se zdravotním postižením a doplnění jeho náplně zavedení paragrafů Příspěvek na mobilitu a Příspěvek na zvláštní pomůcku

24 Finanční účetnictví rozpočtové
Očekávaná legislativa 2012– konsolidace Legislativa § 23b Zákona o účetnictví  563/1991 Sb. Konsolidační vyhláška – v současné době v připomínkovém řízení MF Konsolidační manuál – metodická součást konsolidační vyhlášky Konsolidační pravidla - (jednotné uplatňování účetních metod – pro potřeby konsolidace) Kdo  tvoří konsolidační celek  státu?  konsolidující jednotka  ČR   konsolidované účetní jednotky (ČNB, ČTV, ČRo, PF, RRRS, zdravotní pojišťovny, obchodní společnosti s majetkovou účastí státu) dílčí konsolidační celky státu (DKCS) vládní části DKCS municipální části kraje a Hlavní  město Praha účetní jednotky, u kterých kraj nebo Hlavní město Praha plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace obce a části  obcí, které jsou samostatnými účetními  jednotkami (městské části) 1.  stupeň  dobrovolné svazky  obcí účetní jednotky, u kterých obce a části obcí plní funkci zřizovatele (zejména příspěvkové organizace) a jimi zřízené  organizace a jejich majetkové účasti  Základní  kroky při konsolidaci  Vylučování vzájemných  pohledávek a závazků tj.včetně vylučování vzájemných poskytnutých  a přijatých dotací a transferů (tuzemsko  i zahraničí) Vylučování kapitálu (v případě majetkových účastí s rozhodujícím vlivem) Vylučování vzájemných nákladů a výnosů (spotřebované a nespotřebované dodávky)   poprvé za účetní období roku 2012, a to ve stavu k 31. prosinci roku 2012  

25 Finanční účetnictví rozpočtové
Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Finanční účetnictví rozpočtové"

Podobné prezentace


Reklamy Google