Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korupce a klientelismus očima volených zastupitelů Příspěvek na konferenci „Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace“, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korupce a klientelismus očima volených zastupitelů Příspěvek na konferenci „Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace“, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Korupce a klientelismus očima volených zastupitelů Příspěvek na konferenci „Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace“, Plzeň 8.11.2012 PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Tento příspěvek je dedikován projektem Grantové agentury České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

2 Základní informace o výzkumném úkolu a provedeném šetření Projekt Grantové agentury České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“.  Cíl: identifikovat principy efektivity řízení krajů po desíti letech fungování současného krajského uspořádání.  Jedna z forem: dotazníkové šetření.  Cílová skupina : krajští zastupitelé před krajskými volbami 2012.  Doba realizace: 12/2011 – 02/2012  Návratnost: 29% (ve dvou vlnách)

3 Korupce a veřejná správa - opatření  Občanskoprávní úmluva o korupci přijatá Radou Evropy ve Štrasburku: korupce je ohrožením zákonnosti, demokracie a lidských práv, nestrannosti a sociální spravedlnosti. Korupce je vnímaná jako obecné ohrožení demokracie a nejvíce ohrožuje veřejnou správu.  Strategie vlády ČR v boji proti korupci uvádí: „Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur.“ (Strategie vlády ČR, 5-6). (pozn. první strategie 2006 – 2012, druhá strategie 2011 – 2012.  Bezpečnostní strategie ČR přijatá vládou v roce 2011, řadí korupci k významným bezpečnostním hrozbám.

4 Korupce v ČR - názor Pavol Frič označuje současnou podobu korupce jako systémovou korupci, což „není jen individuální korupční chování, ale vlastně je to korupční chování institucí“. Veřejné instituce tak neslouží občanům, ale těm, kteří je spravují, vládnou jim nebo v nich pracují. Podle kategorizace vývojových fází institucionalizace korupce jmenovaných Pavlem Fričem je to nejvyšší, čtvrté vývojové stádium pronikání korupce do společnosti. Stádia: a) náhodná korupce, b) spontánně regulovaná korupce, c) organizovaná korupce, d) systémová korupce. (diskuse „Proč je v České republice korupce?“ pořádaná Centrem pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 2011)

5 Korupce v ČR – dokumentace stavu Transparency International – Index vnímání korupce (CPI index): situace v České republice se nevyvíjí pozitivně.  V roce 1998 ČR náležela 37. pozice (CPI 4,8),  v roce 2011 to byla ovšem až 57. pozice (CPI 4,4). http://www.transparency.cz/celosvetovem-zebricku-cpi-index-vnimani- korupce-2011-ceska-r/

6 CVVM: Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3867/f3/101145s_po11 0513.pdf

7 CVVM: Míra korupce v institucích a v oblastech veřejného života (2011) http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3867/f3/101145s_po1105 13.pdf

8 CVVM: Vývoj politické kultury veřejně činných lidí http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3867/f3/101145s_po11 0513.pdf

9 Protikorupční opatření ve veřejné správě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 – 12: Pilíře - prevence, průhlednosti a postihu. Dělena podle oblastí veřejného života. Vyvažuje ve všech opatřeních prevenci s represí a míří ke zprůhledňování procesů. Zaměřená na veřejné zakázky, etické kodexy, vzdělávání, provozování internetových stránek, spolupráci s neziskovými organizacemi. http://www.vlada.cz/assets/ppov/boj-s-korupci/protikorupcni-strategie/Strategie-vlady- v-boji-proti-korupci-na-obdobi-let-2011-a-2012---aktualni-zneni.pdf

10 Protikorupční opatření – zaměstnanci ve VS  Ošetřuje pracovní právo, zvláštní zákon č. 159/2006 Sb, o střetu zájmu, zákonná povinnost jednat a rozhodovat nestranně, neohrozit důvěru a nestrannost, zachovávat mlčenlivost.  Nová Strategie vlády obsahuje přijetí nové verze etického kodexu úředníka a zaměstnance veřejné správy (nová Strategie s. 23), který již byl schválen 9. 5. 2012 s okamžitou účinností. Verze zpřesňuje některé články první verze z března 2001, doplňuje ustanovení o kontrole a závaznosti plnění.

11 Protikorupční opatření – volení zastupitelé ve VS  Legislativně ošetřuje trestní právo proti činům ve věcech veřejných, jako úplatkářství, jednání proti pořádku ve věcech veřejných, zákon pracuje s pojmem úřední osoba, tedy i zastupitel, osoby ve funkcích orgánů veřejné správy, kteří jsou ohroženi úplatkářstvím i v případě příslibu, očekávání. Na jmenované úřední osoby se ve smyslu korupčního jednání vztahuje i protizákonné jednání nepřímého úplatkářství, tedy použití svého vlivu nebo jiné osoby a střet zájmů.  Nová Strategie vlády proti korupci obsahuje zavedení etických kodexů na úrovni všech volených zástupců (strategie s. 54), s termínem realizace do konce roku 2012.

12 Názory krajských zastupitelů – výsledky šetření „…efektivita krajů…“ Tři problémy, které se tématu korupce týkají: 1. klientelismus, 2. vnímání korupce na úrovni krajů, 3. vliv orgánů kraje na rozhodování. Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

13 Klientelismus 3 testové otázky: 1. Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější podmínky úspěšnosti kraje? 2. Myslíte si, že členství hejtmana a premiéra ve stejné politické straně je podpora rozvoje kraje? 3. Je prospěšné pro kraj když krajští radních jsou členy téže politické strany, která je zastoupena ve vládě? Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

14 Klientelismus - vyhodnocení 2. Členství hejtmana a premiéra ve stejné politické straně jako podpora rozvoje kraje 3. Prospěšnost pro kraj členství krajských radních v téže politické straně, která je zastoupena ve vládě 1. Nejdůležitější podmínky úspěšnosti kraje Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

15 Vnímání hrozby korupce Co považují zastupitelé za největší hrozbu pro kraj – nejvyšší hrozba a druhá nejvyšší hrozba Korupce je podle názorů zastupitelů (16 procent respondentů) na čtvrtém místě. Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

16 Vliv orgánů kraje na rozhodování 3 testové otázky: 1. Jaký je dle vašeho názoru a nezávisle na formálních strukturách vliv orgánů, lidí či organizací na činnost krajské správy a samosprávy? 2. Pokud by někdo chtěl zvrátit předpokládané zamítavé rozhodnutí zastupitelstva vůči nějakému projektu firmy, koho by musel ovlivnit? 3. Jak často jste v kontaktu s určenými osobami, skupinami či institucemi? Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

17 Vliv na činnost krajské správy a samosprávy Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

18 Aktéři, které je nutno ovlivnit…. Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

19 Častost kontaktů Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

20 Nositelé největšího vlivu v krajích Aktérvliv na činnost vliv na rozhodnutí kontakty 1. Hejtman92 %12%měs/rok 2. Rada89 %13 %týden/měs 3. Členové rady64 %11 %měs/rok 4. Kluby a skupiny38 %9 %měs/rok 5. Vedoucí odborů30 %5 %měs/rok Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

21 Nositelé nejmenšího vlivu v krajích Aktérvliv na činnost vliv na rozhodnutí kontakty 1. Odbory 1 %1%měs/rok 2. Neziskovky2 %1 %rok/měs 3. Velké firmy3 %2 %nikdy/rok 4. Církve3 %0 %nikdy/rok 5. Experti9 %5 %rok/nikdy Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

22 Názory krajských zastupitelů – zjištění z šetření „…efektivita krajů…“ 1. Zastupitelé vidí úspěšnost krajů ve schopnosti politických stran se dohodnout, členství radních ve vládní politické straně, stejně jako totožném členství hejtmana a premiéra v politické straně. 2. Vnímání hrozby korupce zastupiteli na úrovni krajů je až za hrozbou nezaměstnanosti, nedostačující infrastruktury a nezájmu státu o kraje. 3. Vliv na rozhodování je zastupiteli vnímán významně u hejtmana, krajské rady a politických stranách. Výzkum hrazený Grantovou agenturou České republiky P 408/11 1929 „Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity“

23 Závěr? Děkuji za pozornost dana.pokorna@mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc


Stáhnout ppt "Korupce a klientelismus očima volených zastupitelů Příspěvek na konferenci „Korupce jako destabilizační faktor rozvoje a demokratické konsolidace“, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google