Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ a SPŠE Olomouc Vyu č ující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav St ř elec T ř ída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:31.03.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ a SPŠE Olomouc Vyu č ující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav St ř elec T ř ída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:31.03.2014."— Transkript prezentace:

1 VOŠ a SPŠE Olomouc Vyu č ující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav St ř elec T ř ída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:31.03.2014

2  P ř ehrady brání p ř irozené migraci ž ivo č ich ů, zejména ryb.  Jejich výstavba č asto bývá v kolizi se zájmem na zachování cenných p ř írodních území a historických sídelních míst, která mají být zaplavena, č ím ž dochází k jejich nenávratnému poškození.  Č asto ve svém okolí ovliv ň ují mikroklima  V místech p ř ehradních nádr ž í se vytvá ř ejí nové biotopy(Soubor všech vliv ů, které vytvá ř ejí ž ivotní prost ř edí všech zde ž ijících organism ů.)  P ř edstavuje velké nebezpe č í pro okolí kdyby se poškodila a došlo k zaplavení oblasti.Protr ž ení p ř ehrady by mohlo zp ů sobit ř et ě zovou reakci.  Toto nebezpe č í je ale velmi minimální.

3  Mají celkem velký vliv na ž ivotní prost ř edí.  Zabírají velkou plochu  Dálnice rozd ě luje krajinu na dv ě poloviny a tím brání migraci zví ř at.  Její výstavba a pozd ě jší provoz produkuje velké mno ž ství zplodin.  Vozy na ní mohou jezdit rychleji a tím se zvyšuje i hluk.  Hrozí zde vyšší riziko ekologické havárie zp ů sobené p ř i havárii nap ř. toxického nákladu nebo palivem vozu.

4  M ě sto se svým okolím (p ř edm ě stí, satelitní m ě sta)  Vyzna č uje se spole č nou hromadnou dopravou  Mnoho potí ž í týkajících se ž ivotního prost ř edí je zp ů sobeno rychle se rozši ř ujícími m ě stskými oblastmi.  K rozr ů stání m ě stských aglomerací dochází tehdy, pokud tempo zm ě ny vyu ž ití p ů dy je vyšší ne ž tempo popula č ního r ů stu.  Rozr ů stající se m ě sta si ž ádají více energetických zdroj ů, rozsáhlejší dopravní infrastrukturu a spot ř ebovávají v ě tší plochu p ů dy. Tím zp ů sobují škody na p ř írodním prost ř edí a zvyšují emise skleníkových plyn ů. Mezi dopady následn ě pat ř í zm ě ny klimatu, nár ů st zne č išt ě ní hlukem a zne č išt ě ní ovzduší. V d ů sledku toho má rozr ů stání m ě stských aglomerací p ř ímý dopad na kvalitu ž ivota lidí, kte ř í ve m ě stech nebo kolem nich ž ijí.  Výhodou je z ř ízení jedné velké č isti č ky pro všechny p ř ilehlé č ásti.

5  Jaderná elektrárna: Problematické likvidování jaderného odpadu.  Vodní elektrárna: Viz. P ř ehrada  Tepelná elektrárna: Zne č išt ě ní ovzduší popílkem – kyselé dešt ě Velká spot ř eba uhlí= t ěž ba a tím zp ů sobená zm ě na krajiny a její devastace  V ě trná elektrárna: Vysoká hlu č nost v závislosti na rychlosti v ě tru Produkuje a ší ř í infrazvuk, škodlivý pro organizmus Narušuje estetiku krajiny  Slune č ní elektrárna: Zastav ě né velké plochy p ů dy V budoucnu velký problém s likvidací panel ů

6  Bobr evropský  Narušuje protipovod ň ové a rybni č ní hráze, stromy a likviduje i č ást zem ě d ě lské úrody  Vydra ř í č ní  Škody rybá řů m – loví ryby, kterými se ž iví  Kormorán velký  Likviduje velké mno ž ství ryb, je nutný jeho cílený odst ř el  Muflon  P ř i nedostatku potravy ohryzává ko ř enové náb ě hy lesních d ř evin, p ř ípadn ě kmeny.  Jelen  Škody na porostech ř epky olejné atd.

7  Bolševník velkolepý:  D ř íve jako okrasná rostlina, následn ě p ř emno ž ena a siln ě invazní druh  Ř epka olejka  Zabírá velkou č ást zem ě d ě lské p ů dy  Kuku ř ice  Zabírá velkou č ást zem ě d ě lské p ů dy a je geneticky modifikovaná

8  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_hr%C3%A1z http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_hr%C3%A1z  http://www.trhovky.cz/images/tips/prehrada.jpg http://www.trhovky.cz/images/tips/prehrada.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice  http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/04/28_SP_01_02_soubory/image002.jpg http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/04/28_SP_01_02_soubory/image002.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_elektr%C3%A1rna  http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_elektr%C3%A1rna http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_elektr%C3%A1rna  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie  http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2011/09/mochovce_2.jpg http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2011/09/mochovce_2.jpg  http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/iluze2.zip/01D-Reuter%20West.jpg http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/iluze2.zip/01D-Reuter%20West.jpg  http://www.ekobydleni.eu/obrazky/new-low-cost.jpg http://www.ekobydleni.eu/obrazky/new-low-cost.jpg  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHC92F4kXdcu6ktD6dXlV3fKR2aUkvUIlxkxsBAKRAgjV_huLQHg https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHC92F4kXdcu6ktD6dXlV3fKR2aUkvUIlxkxsBAKRAgjV_huLQHg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropsk%C3%BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_velk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Kormor%C3%A1n_velk%C3%BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon http://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen  http://www.chovzvirat.cz/images/zvirata/bobr-evropsky_uns31gc.jpg http://www.chovzvirat.cz/images/zvirata/bobr-evropsky_uns31gc.jpg  http://www.skudci.com/images/lutra_lutra.jpg http://www.skudci.com/images/lutra_lutra.jpg  http://www.ireceptar.cz/res/data/192/023052.jpg http://www.ireceptar.cz/res/data/192/023052.jpg  http://www.priroda.cz/clanky/foto/mufloni.jpg http://www.priroda.cz/clanky/foto/mufloni.jpg  http://vojkovice.net/userfiles/image/jelen.jpg http://vojkovice.net/userfiles/image/jelen.jpg  http://obrazky.kudlanka.cz/bols.jpg http://obrazky.kudlanka.cz/bols.jpg  http://www.biolib.cz/IMG/GAL/113614.jpg http://www.biolib.cz/IMG/GAL/113614.jpg  http://www.entu.cas.cz/photo/tn/241-kpole_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1295441809.jpg http://www.entu.cas.cz/photo/tn/241-kpole_tn_maxwh800x600_bcgffffff_1295441809.jpg  http://www.eea.europa.eu/cs/pressroom/newsreleases/rozrustani-mestskych-aglomeraci-2013-opomijeny-problem-pro-zivotni- prostredi-v-evrope http://www.eea.europa.eu/cs/pressroom/newsreleases/rozrustani-mestskych-aglomeraci-2013-opomijeny-problem-pro-zivotni- prostredi-v-evrope  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr05cz/gif/o242-05PhaBaP.gif http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr05cz/gif/o242-05PhaBaP.gif

9 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "VOŠ a SPŠE Olomouc Vyu č ující:Mgr. Ludvík Kašpar Vypracoval:Miroslav St ř elec T ř ída:2.L Školní rok:2013/14 Datum vypracování:31.03.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google