Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba elektrické energie GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastiv ě d ě a zem ě pisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba elektrické energie GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastiv ě d ě a zem ě pisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064."— Transkript prezentace:

1 Výroba elektrické energie GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastiv ě d ě a zem ě pisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064

2 Elektrárna je technologické za ř ízení slou ž ící k výrob ě elektrické energie. Ta se získává p ř em ě nou z energie vázané v n ě jakém zdroji. Nej č ast ě ji je tato energie nejd ř íve p ř em ě n ě na na energii mechanickou, kterou je následn ě pohán ě n elektrický generátor. Další mo ž ností m ůž e být vyu ž ití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu – ty se ale nehodí pro v ě tší elektrické výkony. fotovoltaického jevutermoelektrického jevufotovoltaického jevutermoelektrického jevu

3 Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. zdroje energie, jejich ž mno ž ství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v ř ádech desítek nebo stovek let) úplné spot ř ebování V ě tšina elektrické energie se vyrábí z neobnovitelných zdroj ů. Pat ř í sem: Tepelné elektrárny na spalování fosilních paliv (uhlí, ho ř lavé b ř idlice, ropa, plyn) Tepelné elektrárny na spalování fosilních paliv (uhlí, ho ř lavé b ř idlice, ropa, plyn) Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Neobnovitelné zdroje:

4 TEPELNÉ ELEKTRÁRNY Spalování fosilních paliv: uhlí uhlí ho ř lavé b ř idlice ho ř lavé b ř idlice ropa ropa topný plyn (svítiplyn, zemní plyn, generátorový plyn) topný plyn (svítiplyn, zemní plyn, generátorový plyn) [1] Elektrárna Pruné ř ov II spalující hn ě dé uhlí Stálý provoz Ú č innost p ř em ě ny energie je nízká (asi 50%) P ř i spalování vzniká velké mno ž ství škodlivých látek, které zne č iš ť ují ž ivotní prost ř edí (oxidy dusíku, oxid si ř i č itý, prachové č ástice, polycyklické aromatické uhlovodíky…)

5 JADERNÉ ELEKTRÁRNY Energie získaná jaderným reaktorem pou ž ívá k výrob ě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické energie. [2] JE Dukovany malý objem spot ř ebovaného paliva č istý provoz vysoké náklady na výstavbu technologicky náro č né získávání paliva produkce jaderného odpadu riziko havárie (vá ž né následky) V jaderném reaktoru probíhá št ě pná jaderná reakce, palivem je obohacený uran.

6 zdroje, které se v p ř írod ě samovoln ě regenerují ze zdroj ů s velmi dlouhým horizontem vy č erpání (nap ř íklad vy č erpání slune č ní energie se o č ekává a ž za n ě kolik miliard let). Pat ř í sem: Tepelné elektrárny na spalování biomasy Tepelné elektrárny na spalování biomasy Vodní elektrárny Vodní elektrárny V ě trné elektrárny V ě trné elektrárny Geotermální elektrárny Geotermální elektrárny Solární elektrárny Solární elektrárny Obnovitelné zdroje:

7 VODNÍ ELEKTRÁRNY Voda p ř itékající p ř ívodním kanálem roztá č í turbínu, která je na spole č né h ř ídeli s generátorem elektrické energie. Francisova turbína Francisova turbína Kaplanova turbína (nej č ast ě ji) Kaplanova turbína (nej č ast ě ji) Peltonova turbína (velký spád) Peltonova turbína (velký spád) Bánkiho turbína (malé VE) Bánkiho turbína (malé VE) [3] Pr ůř ez vodní elektrárnou (hydroelektrárnou) A - hladina p ř ehradní nádr ž e B - Budova elektrárny C - turbína, kolem ní rozvád ě cí kolo a pod ní odtokový kanál D - generátor na spole č né ose s turbínou E - č eslo a uzáv ě r F - p ř ívodní kanál G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sít ě H - odtok

8 VODNÍ ELEKTRÁRNY Vodní elektrárny bývají umíst ě ny: Pod p ř ehradní hrází Pod p ř ehradní hrází V míst ě jez ů č i vodních mlýn ů, velkého spádu ř eky (malé vodní elektrárny) V míst ě jez ů č i vodních mlýn ů, velkého spádu ř eky (malé vodní elektrárny) Na mo ř ském pob ř e ž í (p ř ílivové elektrárny) Na mo ř ském pob ř e ž í (p ř ílivové elektrárny) P ř e č erpávací vodní elektrárny (2 nádr ž e) P ř e č erpávací vodní elektrárny (2 nádr ž e) [4] P ř ílivová elektrárna Annapolis Royal v Novém Skotsku (Kanada) Start b ě hem n ě kolika sekund – špi č kový zdroj (k pokrytí okam ž ité pot ř eby) Vyu ž ívají obnovitelné zdroje, „ č istý provoz“ Minimální nároky na provoz a údr ž bu, dálkové ovládání Další vyu ž ití vodních nádr ž í (rekreace, pitná voda, chov ryb, ochrana proti povodním, vodní sporty Vysoké náklady na výstavbu, zaplavení velkého území, riziko havárie Závislost na stabilním pr ů toku, brání tahu ryb a b ěž né lodní doprav ě

9 V Ě TRNÉ ELEKTRÁRNY Vyu ž ívají síly v ě tru k rozto č ení vrtule (v ě trná turbína). K ní je pak p ř ipojen elektrický generátor: V evropských zemích se v ě trná elekt ř ina stává d ů le ž itým pr ů myslovým odv ě tvím. V evropských zemích se v ě trná elekt ř ina stává d ů le ž itým pr ů myslovým odv ě tvím. K výstavb ě nových elektráren dochází i v Č R K výstavb ě nových elektráren dochází i v Č R [5] v ě trná elektrárna (Dánsko) vyu ž ívá obnovitelný zdroj energie, č istý provoz nízká cena – náklady na provoz a údr ž bu, dálkové ovládání snadná instalace – jednoduché sestavení a uvedení do provozu jistota – v p ř ípad ě, ž e ve vaší lokalit ě fouká vítr dostate č n ě, máte do ž ivotní jistotu energetického zdroje hlu č nost, vliv na p ř íjem televize a rádia ohro ž ení pták ů a plašení zv ěř e vliv stínu rotující vrtule (tzv. diskoefekt), vliv na turistický ruch

10 SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY Vyu ž ívají slune č ní energii: fotovoltaická fotovoltaická tepelná tepelná [6] fotovoltaická elektrárna – Vep ř ek ( Č R) vyu ž ívá obnovitelný zdroj energie, č istý provoz nízké náklady na provoz a údr ž bu, dálkové ovládání mo ž nost ř ešení a ž na úrovni jednotlivých dom ů dlouhá ž ivotnost za ř ízení vysoké po ř izovací náklady p ř ísun slune č ního zá ř ení b ě hem roku kolísá – nelze pou ž ít jako jediný zdroj p ř i instalaci solární soustavy do stávajícího objektu jsou nutné jeho úpravy

11 GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNY Vyu ž ívají energii nitra Zem ě : elektrárny na suchou páru elektrárny na suchou páru elektrárny na mokrou páru elektrárny na mokrou páru horkovodní elektrárny horkovodní elektrárny [7] geotermální elektrárna (Island) vyu ž ívá obnovitelný zdroj energie, č istý provoz nezávislost na po č así vysoké po ř izovací náklady lze je vystav ě t jen v n ě kterých místech (geologicky nestabilní oblasti) p ř i instalaci solární soustavy do stávajícího objektu jsou nutné jeho úpravy

12 TEPELNÉ ELEKTRÁRNY NA SPALOVÁNÍ BIOMASY č asto se vyu ž ívají odstavené tepelné elektrárny – p ř estavba č asto se vyu ž ívají odstavené tepelné elektrárny – p ř estavba palivo: balíky sena, slámy, speciáln ě p ě stované plodiny, d ř evo, upravený odpad palivo: balíky sena, slámy, speciáln ě p ě stované plodiny, d ř evo, upravený odpad vyu ž ití obnovitelných zdroj ů, nízká cena biomasy uzav ř ený okruh CO 2, vyu ž ití odpadu vyu ž ití p ů dy nevhodné pro p ě stování potraviná ř ských plodin ni ž ší výh ř evnost, velké skladovací prostory vliv vlhkosti na spalovací procesy BIOMASA: je souhrn látek tvo ř ících t ě la všech organism ů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i ž ivo č ich ů. Energie biomasy má sv ů j prap ů vod ve slune č ním zá ř ení a fotosyntéze

13 Pou ž ité zdroje: [1] [1] Soubor:Elektrarna Prunerov II 20070926.jpg. In: ŠTEFEK, Petr. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008-03-08, 2008-03-08 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg [2] Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg. In: ADÁMEK, Petr. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-10-09, 2010-02-14 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg [3] Soubor:Hydroelectric dam-letters.svg. In: LICENCED GFDL AND CC-BY-2.5, User:Tomia. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008-01-11, 2008-01-11 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydroelectric_dam-letters.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydroelectric_dam-letters.svg [4] Soubor:TideKraftwerk.jpg. In: INERLE, Hartmut. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-09-23, 2010-01-02 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TideKraftwerk.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TideKraftwerk.jpg [5] Soubor:Turbiny wiatrowe ubt.jpeg. In: SIENICKI, Tomasz. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004-09-25, 2004-09-25 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbiny_wiatrowe_ubt.jpeg [6] Soubor:Fotovoltaická elektrárna Vep ř ek (02).jpg. In: CS:ŠJ Ů. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010-08-13, 2010-08-13 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotovoltaick%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Vep%C5%99ek_(02).j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotovoltaick%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Vep%C5%99ek_(02).j pg [7] Soubor:Iceland Geothermal facility.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-03-29, 2006-03-29 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iceland_Geothermal_facility.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iceland_Geothermal_facility.jpg Elektrárna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005-09-06, 2012-06-18 [cit. 2012-06-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rnahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna


Stáhnout ppt "Výroba elektrické energie GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastiv ě d ě a zem ě pisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064."

Podobné prezentace


Reklamy Google