Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEVELOPMENT DVP - 2 Projektová dokumentace a smluvní vztahy. ČKAIT, ČKA a honorářový řád Ing. Luboš Krejčí, CSc.LS 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEVELOPMENT DVP - 2 Projektová dokumentace a smluvní vztahy. ČKAIT, ČKA a honorářový řád Ing. Luboš Krejčí, CSc.LS 2009."— Transkript prezentace:

1 DEVELOPMENT DVP - 2 Projektová dokumentace a smluvní vztahy. ČKAIT, ČKA a honorářový řád Ing. Luboš Krejčí, CSc.LS 2009

2 Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design  od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

3 Stupně projektové dokumentace  Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby  DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby  DSP – Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě  DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení  DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny  DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.  RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí  SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

4 Zpracovatelé projektové dokumentace Architekt  Osoba, zodpovědná za návrh, provedení studie stavby. Transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Projektant  Zpracovává jednotlivé stupně dokumentace Statik  Navrhuje statické řešení stavby, posuzuje únosnost nosných konstrukcí stavby Specialisté TZB  Navrhuje a řeší technická zařízení budov

5 Příklad dotazníku pro výběr projektanta

6

7 Specifikace  Jsou slovním popisem zakázky  Obsahují jen to co se dá ocenit, kontrolovat  Obvykle jsou nadřazeny výkresům

8 Druhy specifikací  Architektonické specifikace  Parametrické specifikace  Knihy místností  Materiálové a výrobkové specifikace  Popisné specifikace

9 Kontrolní den projektanta Cíl:  sledovat postup projektování  zpřesňovat stavebníkovo zadání Účastníci: Stavebník Projektant Subdodavatelé projektanta Projektový manažer Technický dozor stavebníka Správce budovy, mostu atd. Vlastník stavby Uživatel stavby

10 Nejčastější vady projektové dokumentace  nevhodná koncepce řešení stavby vycházející z nedostatečného průzkumu staveniště  nevhodný návrh detailu vycházející z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta  volba nevhodného výrobku, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití v konkrétní stavbě  chyba ve výpočtu nebo použití nesprávné výpočtové metody

11 Jelikož je projektová dokumentace pevně svázána s vlastní výstavbou, odstranění vad projektové dokumentace přinese eliminaci vad stavby samotné, tudíž úsporu zbytečně vynaložených nákladů.

12 Požadavky na stavbu, které musí brát projektant při návrhu v úvahu  Plnit účel požadovaný stavebníkem  Proveditelnost  Bezpečnost  Odolnost vůči opotřebení a okolnímu prostředí  Kompatibilita s prostředím  Estetika  Energetická úspornost  Právní spolehlivost  Optimální stavební náklady

13 Inženýrské činnosti v průběhu výstavbového projektu Předprojektová inženýrská činnost  Zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí  Udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení  Zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu  Zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu

14 Smluvní vztahy - kvalifikovanost uzavírání smluv ovlivňuje podstatnou měrou ekonomické výsledky každého subjektu - sebelépe uzavřená smlouva není záruku bezproblémového průběhu činnosti zhotovitele ve vztahu se smluvním partnerem

15 Smlouva - závazkový vztah mezi smluvními stranami specifikující předmět smlouvy, podmínky uzavření, trvání a ukončení smluvního vztahu, s termíny plnění, výší ceny, způsobem její tvorby atd. - smlouvy se řídí obchodním nebo občanským zákoníkem - obchodním zákoníkem: smlouvy mezi podnikateli, státem a podnikateli - občanským zákoníkem: smlouvy mezi občany, jedna smluvní strana občan a druhá podnikatel

16 Typy smluv Dle obchodního zákoníku: - kupní smlouva - smlouva o uzavření budoucí smlouvy - smlouva o koupi najaté věci - smlouva o dílo (na zhotovení stavebního díla, na zhotovení projektu, na zhotovení montáže, na provedení opravy, atd.) - mandátní smlouva - komisionářská smlouva - smlouva o obchodním zastoupení - …

17 Typy smluv Dle občanského zákoníku: - kupní smlouva - pojistná smlouva - darovací smlouva - nájemní smlouva - smlouva o půjčce - cestovní smlouva - smlouva o opravě věci - …

18 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Hlavní účastníci:  Investor  Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci  Zhotovitel  Projektant  Uživatel  Developer

19 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Ostatní účastníci:  Stavební úřady  Dotčené orgány státní správy  Dotčení vlastníci okolních nemovitostí  Banky  Pojišťovny  Správce sítí

20 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Smlouva o dílo Smlouva mandátní Smlouva o obstarání věci Smlouva nájemní Smlouva o smlouvě budoucí (poslední dva typy smluv typické především pro developery)

21 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Smlouva o dílo - používaná jak pro zhotovení dokumentace stavby ve všech jejích úrovních a částech, tak rovněž pro zhotovení stavby, její části nebo zhotovení stavebních a montážních prací - podrobněji bude smlouva o dílo rozebrána na 4. přednášce

22 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Smlouva mandátní - smlouva obstaravatelského typu, mandatář obstarává záležitosti mandanta jeho jménem a na jeho účet (mandatadář na účet mandanta zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost) - dvě základní formy: přímé uskutečňování právních úkonů jménem mandanta na základě plné moci; výkon praktické činnosti bez potřeby zmocnění - mandatář vykonává činnost s odbornou péčí, dle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy - mandatář nemusí vykonávat funkci osobně,ale může využít služeb třetí osoby - nárok na úplatu mandatáři vzniká po řádně vykonané činnosti aniž by přinesla očekávaný výsledek

23 Nejčastěji používané smlouvy mezi účastníky výstavby Smlouva o obstarání věci - obstaratel se zavazuje objednateli obstarat určitou věc - účastníky smlouvy jsou zpravidla občané, příslušníci svobodných povolání (např. autorizované osoby) na rozdíl od smlouvy mandátní, kde jsou zpravidla smluvními stranami podnikatelé - obstaravatelská činnost je zásadně úplatná - obstaravatel provádí činnost osobně, pokud svěří její provedení třetí osobě, zodpovídá za její provedení, jakoby ji prováděl sám

24 Smluvní vztahy Při obstarávání inženýrských služeb - zajištění smlouvou určených činností pro investora nebo úplného investorského inženýringu (smlouva mandátní, o obstarání věci) Při zhotovení dokumentace projetu - zhotovení úplné dokumentace projektu projektantem (autorizovanou osobou), použití smlouvy o dílo Při realizaci stavby nebo její části - zhotovení stavby nebo její části odborně způsobilou firmou, použití smlouvy o dílo

25 Trocha oddechu Zručný kutil

26 ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. - dle SZ je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě - členskou základnu komory dnes tvoří více jak 21 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti - dle zákona lze žádat o stupně autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel

27 ČKAIT Řády ČKAIT - Profesní a etický - Volební a jednací - Organizační - Disciplinární a smírčí - Autorizační - Výkonový a honorářový

28 Autorizace Obory a specializace autorizace: - pozemní stavby - dopravní stavby - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - mosty a inženýrské konstrukce - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb - statika a dynamika staveb - městské inženýrství - geotechnika - požární bezpečnost staveb - stavby pro plnění funkce lesa - zkoušení a diagnostika staveb - energetické auditorství

29 Autorizace Požadavky: AI – vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, 3 roky praxe pro Ing., 5 let praxe pro Bc. AT, AS – vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v příslušném oboru, praxe 3 roky s vysokoškolským vzděláním, 5 let se středoškolským Přílohy k autorizaci: a) projektanti - stručnou zprávu, z které by byl zřejmý podíl žadatele na zpracování předložených projektů s uvedením rozsahu práce, pokud nebyli odpovědnými projektanty; b) stavbyvedoucí - stručný popis prací, které při výstavbě objektů zajišťovali s uvedením funkce c) přípraváři a technologové výroby - stručnou zprávu s popisem činnosti, doplněnou osobně zpracovanými částmi technické přípravy (harmonogramy výstavby, technologické postupy, plány jakosti a jejich vyhodnocení apod.) d) techničtí pracovníci, zastupující investora nebo správce - výběr z realizovaných nebo spravovaných objektů, jejichž výstavby nebo správa proběhla pod jejich dozorem a za jejich účasti e) pracovníci vědecko - výzkumné základny, vývojoví a pedagogičtí pracovníci - podle druhu činnosti popis prací s vazbou na reálné objekty, odpovídající popisu v odstavcích a) až d)

30 ČKA Česká komora architektů - ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě - sdružuje všechny autorizované architekty, autorizované urbanisty a autorizované projektanty a provádí jejich autorizaci

31 Výkonový a honorářový řád  Vydán ve spolupráci ČKAIT, ČKA a ČSSI  Vytvoření obecně přijatelného mechanismu konstrukce ceny projektových prací a souvisejících služeb  Započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k postavení stavby) – hlavní podklad pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností  Honorář – finanční ohodnocení výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli  Dle tohoto řádu se stavby nebo objekty člení do pěti honorářových zón dle nároků na jejich navrhování a provedení

32 Výkonové fáze  Práce, které spolu obsahově a časově souvisejí, tvoří spolu celek a jejichž výsledkem je dosažení dílčího cíle – vytváří celkový výkon projektanta  Výkonový a honorářový řád rozeznává 9 těchto fází: • Příprava zakázky • Návrh/studie stavby • Vypracování dokumentace pro územní řízení • Vypracování dokumentace pro stavební řízení • Vypracování dokumentace pro provedení stavby • Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli • Spolupráce při výběru dodavatele • Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru • Spolupráce po dokončení stavby

33 Příklad stanovení honoráře Stavba bytového domu - Započitatelné náklady ve výši 25.000.000,-Kč - Stavba je přímým výběrem zařazena do Honorářové zóny III: - (Administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně)

34 Celkový základní honorář Lineární Interpolace mezi hodnotami spodního a hodnotami horního intervalu

35 Dolní interval = 8,065% Horní interval = 9,81% Dle náročnosti zvolen interval v polovině rozpětí tj. 8,94% Celkový základní honorář: 8,94% z 25.000.000,-Kč = 2.235.000,-Kč Podíl honoráře na jednotlivých výkonových fázích:

36 Další možnosti stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností  Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností  Individuální kalkulace

37 Závěrem architektonická zajímavost Viadukt Millau nejvyšší most světa

38 MILLAU (Francie) Nejvyšší most světa.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Nejvyšší most světa Délka 2460 metrů Výška 343 metrů

60 Millau, nejvyšší most světa Je ve výšce 245 metrů nad zemí, váží 400 000 tun, odolá větru 210 kilometrů za hodinu a jeho výstavba stála téměř 300 milionů euro. Konstrukce mostu Millau na jihovýchodě Francie je obrovskou inženýrskou stavbou, která svojí výškou dokonce předčí známou Eiffelovu věž. Vzdoruje fyzikálním zákonům, ochraňuje horskou členitost údolí řeky Tarn. Most prodlužuje dálnici A-75 o 2 460 metrů, uvolňuje provovoz a zkracuje o více než 100 kilometrů trasu mezi Paříží a pobřežím Středozemního moře. Na výstavbě mostu se podílelo celkem 7 evropských zemí, včetně Španělska, design mostu je dílem britského architekta Sira Normana Fostera.

61 Uznávaný architekt z Manchesteru má důvod proč být pyšný. Most stojí na 7 velkých pilířích, jeho délka je 2 460 metrů a v nejvyšším bodě dosahuje výšky 245 metrů nad zemí. Pokud započteme horní stožár a základnu pro vozovku, jejiž tloušťka je 4,20 metrů, most dosahuje celkové výšky 336 metrů. V součtu převyšuje most slavnou Eiffelovu věž o 16 metrů. Náklady na výstavbu byly též vysoké – 300 milionů euro. Čísla, která znamenají Guinessův rekord, jsou založená na precizní technologii. Na uskutečnění této faraonské stavby bylo potřeba vice než 350 000 tun betonu a dalších 40 000 tun oceli.

62 Tento gigant, pospojovaný s precizní přesností švýcarských hodinek, byl projektován tak, aby odolal větru o rychlosti 210 kilometrů za hodinu a jeho životnost dosáhla až do roku 2129. Teploměr nebyl překážkou tomu, aby 20. října 2003 byla dokončena stavba nejvyššího pilíře světa: P2 dosahuje výšky 245 metrů. Pomocí operace nazvané připojení byl v květnu následujícího roku tento nosník spojen s pilířem P3. V současné době je již možné obdivovat těchto 7 působivých pilířů spojených s krásnou krajinou velkého vápencového pohoří v pozadí. Most propojuje dálnici A-75, která spojuje města Cermont-Ferrand a Béziers, která jsou od sebe vzdálená 342 kilometrů.

63

64

65 KONEC Zdroje: www.mmr.cz www.portal-vz.cz www.compet.cz www.micr.cz www.isvzus.cz/usisvz www.sps.cz www.stavebnistandardy.cz www.ckait.cz www.cka.cc Podnikové podklady TOP D.C.C. Dotazy


Stáhnout ppt "DEVELOPMENT DVP - 2 Projektová dokumentace a smluvní vztahy. ČKAIT, ČKA a honorářový řád Ing. Luboš Krejčí, CSc.LS 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google