Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany"— Transkript prezentace:

1 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany
Most – Komořany, březen 2011 Most- Komožřany

2 Představení společností
A) EVO-Komořany, a.s.: Dceřiná společnost United Energy, a.s. Žadatel o dotaci, investor a provozovatel projektu B) United Energy, a.s.: Iniciátor projektu, nositel přípravných aktivit Vlastník a provozovatel teplárny Vlastník pozemků a inženýrských sítí pro projekt Instalovaný tepelný výkon 1087 MWth Instalovaný el. výkon 239 MWel V Mostě a Litvínově zásobuje více než 34 tisíc domácností Významný hospodářský partner regionu C) Energetický a průmyslový holding, a.s. dlouhodobý strategický investor v energetice významný investor v průmyslu více jak 20 podniků v oblasti energetiky zaměstnává cca lidí EBITDA 2008 > 4,3 mld. Kč

3 United Energy, a.s. podporuje region
United Energy, a.s. je: významným zaměstnavatelem regionu Mostecka i Ústec.kraje členem regionálních organizací - Euroregion Krušnohoří HSRM - OHK Most ročně vynakládá více než 3 mil. Kč na přímou podporu regionu aktivním členem Teplárenského sdružení ČR a členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, kde aktivně připomínkuje a spolutvoří energetickou legislativu ČR dle zájmů „kraje energetiků“ = Ústeckého kraje

4 Cíle projektu EVO - Komořany
Dlouhodobá regionální podnikatelská příležitost vycházející z realizace/plnění závazků ČR plynoucích z přijatých principů EU a výzvy Ministerstva ŽP ČR - tj. postupná povinnost významného snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky (spálení KO = objemová redukce na cca 10 %, hmotnostně na % původního množství) Reálné využití energetického potenciálu odpadní suroviny – „černé kontejnery“ (NE modré, žluté, zelené, …) či zbytků po vytřídění Dílčí úspora klasických zdrojů energií (uhlí), tím dílčí ponížení lokální emisní zátěže, včetně snížení produkce skleníkových plynů Podpora regionu cestou vytvoření nových pracovních míst (35 až 40 v EVO část v návazné logistice)

5 Plynoucí závazky ČR - směsný komunální odpad (t/rok)
Evropská směrnice 99/31/ES EU stanovuje termíny týkající se redukce množství odpadu určeného ke skládkování: o 25 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce o 50 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce o 65 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 Plynoucí závazky ČR - směsný komunální odpad (t/rok) Zdroj: Strategie měst a obcí ČR pro nakládání s komunálními odpady, 2008  Základní bilance    2006  2010 2013 2020  Produkce SKO , po vytřídění materiálově využitelných složek bioodpadu      Nutno odklonit od skládkování      Možno uložit na skládku        Most- Komožřany

6 Prostředky k cíli Výstavba zařízení EVO, jako nové technologie, splňující předepsané nejlepší dosažitelné parametry (BAT) s využitím kombinované výroby tepla a elektřiny Stávající technologická infrastruktura (lokalita sousedství teplárny, tepelný napaječ CZT, vyvedení elektřiny přes stávající vedení teplárny do distribuční společnosti) Stávající logistická infrastruktura (kapacitní silnice, železnice) Most- Komožřany

7 Efekty záměru EVO Komořany přispěje k plnění cílů Evropských a národních směrnic a závazků ČR i budoucích potřeb municipalit - tzn. snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky a) eventualita sankcí pro ČR … hrozba od EU b) přijatelné regionální řešení = nevozit ke spalování daleko / nákladněji Výhodnější cena za likvidaci odpadů v EVO v době chystaného zavedení „motivační“ výše ceny za skládkování (legislativní cíl EU i MŽP) Zamezení vzniku „smetiště republiky“ (vyšší koncentrace skládkování v regionu Mostecka a Ústec. kraje) Záložní zdroj tepla pro CZT (řešení odstávek)

8 Širší vazby zájmu ČR dosud jen minimálně využívá komunální odpady jako zdroj energie, pouze % ČR významně neplní závazky k významé redukci skládkování, proto MŽP programově podporuje přípravu a výstavbu dalších zařízení na energetic.využití odpadů z Operačního programu ŽP - pokročilá příprava projektů: - KIC Ostrava tis.t/r - ZEVO Chotíkov (Plzeň) tis.t/r - EVO Komořany tis.t/r - provozu: - ZEVO Malešice tis.t/r - SAKO Brno tis.t/r - Termizo Liberec – 96 tis.t/r Most- Komožřany

9 Co je proti záměru Existující business skládkování – lobby
9 Co je proti záměru Existující business skládkování – lobby Obava z nového, místně neznámého … Obecné veřejné „a priori“ negativní podvědomí k označení „spalovna“ (zde ne spalovna, ale EVO - Energ. Využ. Odpadů), s mylnou představou kapacitního viditelně kouřícího a zapáchajícího komínu … Představa “Megaspalovna“ (zde t/r KO) … přestože význam vlastního spal. zdroje (výkon 42 MWt) je velmi nízký ve srovnání s běžnými spal. zdroji v okolí Pozn: Největší zařízení v EU na jednom místě jsou v Holandsku - - „megaspalovna“ Amsterdam - kapacita t/r KO - nebo Rozenburg - kapacita t/r KO Průměrný příklad z Rakouska – Wels - kapacita t/r KO

10 Optický poměr velikostí zdrojů v okolí (EVO = černá tečka pod šipkou)
10 Optický poměr velikostí zdrojů v okolí (EVO = černá tečka pod šipkou) EPRU I+II 3 600 MWt ETU II 2 000 MWt EPOČ 2 500 MWt ELE 1 300 MWt UE 1 087 MWt CHMP 770 MWt EVO Komořany 43 MWt

11 Fakta o energetickém využívání odpadů
Zařízení EVO (tedy spalovací) = evropsky uznávané, moderní a bezpečné řešení problému KO, v západ.Evropě často uprostřed měst, řešení v souběhu se separovaným sběrem KO a tříděním Produkce emisí do ovzduší srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní plyn Zbavují nás části odpadů, které jsou ekonomicky jinak nezajímavé, či nevyužitelných a objemných odpadů Využití odpadů k substituci jinak (jinými způsoby) nutně vyráběnému teplu a elektřině Výstupní recyklace železných a neželezných kovů - druhotná surovina Spalovna odpadů neznečišťuje ovzduší, neboť je vybavena vysoce výkonným filtračním zařízením a znečišťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány. Spalovny jsou z tohoto pohledu srovnatelné s plynovými zdroji. Most- Komožřany

12 Kotle na kapalná paliva
Porovnání základních emisních limitů pro zařízení EVO Komořany a ostatní zdroje v oblasti - vztaženo pro zařízení o příkonu v palivu 50 MW a více (EVO ~ cca 52 MW příkonu), (Směrnice EU 75/2010 o průmyslových emisích platná pro nové zdroje od roku 2016, Nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech platné v současnosti) mg/Nm3 Zařízení EVO Uhelné kotle Fluidní uhel. kotle Kotle na biomasu Kotle na kapalná paliva Plynové kotle Tuhé emise 10 (dosud ) (dosud 50) 20 – 30 5 (dosud 5) Oxidy síry (jako SO2) 50 (dosud ) 200 – 400 (dosud ) (dosud ) 35 (dosud 35) Oxidy dusíku (jako NO2) 200 (dosud ) (dosud 400) (dosud ) 100 (dosud 200) Oxid uhelnatý (dosud 250) - ( Starší existující zařízení jsou zatím omezena emisními stropy )

13 Umístění záměru Ústecký kraj, okres Most, katastr
Umístění záměru Ústecký kraj, okres Most, katastr.území Třebušice, lokalita areálu UE - průmyslová oblast bez obytné zástavby

14 Most- Komožřany

15

16 Pohled západní Most- Komožřany

17 Technologie – základní údaje
Příjem odpadů Drcení odpadu Bunkr – kapacita cca 7 dní Jeřáb s drapáky Spalovací část s výrobou páry Kotel Roštové ohniště poslední generace Spalovací teplota : 900 – 1100 °C Teplota spalin: min 850 °C - dokonalé rozložení organic. látek Energetická část – výroba elektřiny a tepla (turbína, výměníky) Čištění spalin Odstranění oxidů dusíku Zachycení popílku Odstranění dioxinů Mokrá vypírka – odstranění možných zbytkových látek (chlorovodíku, fluorovodíku, oxidů síry, atd. ) Most- Komožřany

18 Technologické schéma Most- Komožřany

19 Technické parametry Varianta t/rok komunál. odpadu, jedna linka Fond provozní doby: h/r Hodinová kapacita kotle: 18,75 t odpadu /h Výhřevnost odpadu: 10 MJ/kg (orientační průměr ) Množství vyrobené páry: 56 t/h Výkon kotle : 43 MWth Výkon elektric.generátoru : 7,6 – 12,7 MWel

20 Harmonogram a současný stav projektu
Projektová idea Pre-feasibility study Studie proveditelnosti, dokumentace EIA, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Komunikace s MŽP, SFŽP, KÚ, městy a obcemi Projednání EIA, jednání s městy a KÚ, se SFŽP, Jednání s experty EU pro dohled a podporu projektů EVO, Vydání územního rozhodnutí, Podání žádosti o dotaci z prostředků EU + projednávání Zahájení veřejného VŘ na zhotovitele stavby 2012 – Stavební povolení a vlastní výstavba zařízení Zkušební provoz a kolaudace

21 Proč my v Komořanech ? – kapacitní silniční návaznost
21 Proč my v Komořanech ? Umístění vzdálené od rezidenčních a rekreačních zón Dobrá dopravní dostupnost – kapacitní silniční návaznost - železnice v místě Navazující energetická a inženýrská infrastruktura Silný investor Pozice Komořan v rozpracovanosti příprav (3 reálné projekty) vs. předpoklad dotace EU, ústící v sociálně přijatelné nastavení ekonomických poměrů nakládání s KO v oblasti

22 Závěr Co nabízíme ? Co potřebujeme ? Co je v Ústeckém kraji jinak ?
22 Závěr Co nabízíme ? Řešení - významné omezení skládkování Co potřebujeme ? Podporu v přípravě projektu Co je v Ústeckém kraji jinak ? Záměr je rozpracován a rozvíjen soukr. subjektem (nositelem v KIC Ostrava i ZEVO Chotíkov jsou kraj. úřady a města)

23 V třídění a recyklaci odpadů je naše republika do průměru Evropy.
V energetickém využití odpadů jsme mezi posledními. Podobně jako ve většině států Evropy se i u nás tato zařízení stanou nedílnou součástí odpadového hospodářství. Děkujeme za pozornost United Energy , a.s. Teplárenská 2 Most-Komořany Ing. Karel Hlaváček, manažer projektu tel.: , ___________________________________________________________________________________ Most- Komožřany


Stáhnout ppt "Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany"

Podobné prezentace


Reklamy Google