Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Most – Komořany, březen 2011 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Most – Komořany, březen 2011 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany."— Transkript prezentace:

1 1 Most – Komořany, březen 2011 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany

2 Představení společností • A) EVO-Komořany, a.s.: • Dceřiná společnost United Energy, a.s. • Žadatel o dotaci, investor a provozovatel projektu • B) United Energy, a.s.: •Iniciátor projektu, nositel přípravných aktivit •Vlastník a provozovatel teplárny •Vlastník pozemků a inženýrských sítí pro projekt •Instalovaný tepelný výkon 1087 MW th •Instalovaný el. výkon 239 MW el •V Mostě a Litvínově zásobuje více než 34 tisíc domácností •Významný hospodářský partner regionu •C) Energetický a průmyslový holding, a.s. •dlouhodobý strategický investor v energetice •významný investor v průmyslu •více jak 20 podniků v oblasti energetiky •zaměstnává cca 6 000 lidí •EBITDA 2008 > 4,3 mld. Kč

3 3 United Energy, a.s. podporuje region United Energy, a.s. je: • významným zaměstnavatelem regionu Mostecka i Ústec.kraje • členem regionálních organizací - Euroregion Krušnohoří - HSRM - OHK Most • ročně vynakládá více než 3 mil. Kč na přímou podporu regionu • aktivním členem Teplárenského sdružení ČR a členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, kde aktivně připomínkuje a spolutvoří energetickou legislativu ČR dle zájmů „kraje energetiků“ = Ústeckého kraje

4 4 Cíle projektu EVO - Komořany • Dlouhodobá regionální podnikatelská příležitost vycházející z realizace/plnění závazků ČR plynoucích z přijatých principů EU a výzvy Ministerstva ŽP ČR - tj. postupná povinnost významného snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky (spálení KO = objemová redukce na cca 10 %, hmotnostně na 25-30 % původního množství) • Reálné využití energetického potenciálu odpadní suroviny – „černé kontejnery“ (NE modré, žluté, zelené, …) či zbytků po vytřídění • Dílčí úspora klasických zdrojů energií (uhlí), tím dílčí ponížení lokální emisní zátěže, včetně snížení produkce skleníkových plynů • Podpora regionu cestou vytvoření nových pracovních míst (35 až 40 v EVO + část v návazné logistice)

5 Evropská směrnice 99/31/ES EU stanovuje termíny týkající se redukce množství odpadu určeného ke skládkování: - 2010 o 25 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 - 2013 o 50 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 - 2014 o 65 % méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995 Plynoucí závazky ČR - směsný komunální odpad (t/rok) Zdroj: Strategie měst a obcí ČR pro nakládání s komunálními odpady, 2008 5 Základní bilance 2006 201020132020 Produkce SKO, po vytřídění materiálově využitelných složek bioodpadu 2 208 034 2 243 4652 318 923 2 726 380 Nutno odklonit od skládkování 942 0131 412 7642 049 959 Možno uložit na skládku 1 920 990 1 301 452 906 159 676 421

6 Prostředky k cíli • Výstavba zařízení EVO, jako nové technologie, splňující předepsané nejlepší dosažitelné parametry (BAT) s využitím kombinované výroby tepla a elektřiny • Stávající technologická infrastruktura (lokalita sousedství teplárny, tepelný napaječ CZT, vyvedení elektřiny přes stávající vedení teplárny do distribuční společnosti) • Stávající logistická infrastruktura (kapacitní silnice, železnice) 6

7 Efekty záměru • EVO Komořany přispěje k plnění cílů Evropských a národních směrnic a závazků ČR i budoucích potřeb municipalit - tzn. snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky a) eventualita sankcí pro ČR … hrozba od EU b) přijatelné regionální řešení = nevozit ke spalování daleko / nákladněji • Výhodnější cena za likvidaci odpadů v EVO v době chystaného zavedení „motivační“ výše ceny za skládkování (legislativní cíl EU i MŽP) • Zamezení vzniku „smetiště republiky“ (vyšší koncentrace skládkování v regionu Mostecka a Ústec. kraje) • Záložní zdroj tepla pro CZT (řešení odstávek) 7

8 8 Š irší vazby zájmu • ČR dosud jen minimálně využívá komunální odpady jako zdroj energie, pouze 10 - 12% • ČR významně neplní závazky k významé redukci skládkování, proto MŽP programově podporuje přípravu a výstavbu dalších zařízení na energetic.využití odpadů z Operačního programu ŽP - pokročilá příprava projektů: - KIC Ostrava - 200 tis.t/r - ZEVO Chotíkov (Plzeň)- 95 tis.t/r - EVO Komořany- 150 tis.t/r - provozu: - ZEVO Malešice - 310 tis.t/r - SAKO Brno- 230 tis.t/r - Termizo Liberec – 96 tis.t/r

9 Co je proti záměru • Existující business skládkování – lobby • Obava z nového, místně neznámého … • Obecné veřejné „a priori“ negativní podvědomí k označení „spalovna“ (zde ne spalovna, ale EVO - Energ. Využ. Odpadů), s mylnou představou kapacitního viditelně kouřícího a zapáchajícího komínu … • Představa “Megaspalovna“ (zde 150 000 t/r KO) … přestože význam vlastního spal. zdroje (výkon 42 MWt) je velmi nízký ve srovnání s běžnými spal. zdroji v okolí Pozn: Největší zařízení v EU na jednom místě jsou v Holandsku - - „megaspalovna“ Amsterdam - kapacita 1 400 000 t/r KO - nebo Rozenburg - kapacita 1 125 000 t/r KO Průměrný příklad z Rakouska – Wels - kapacita 270 000 t/r KO 9

10 Optický poměr velikostí zdrojů v okolí (EVO = černá tečka pod šipkou) EPRU I+II 3 600 MWt ETU II 2 000 MWt EPOČ 2 500 MWt ELE 1 300 MWt UE 1 087 MWt CHMP 770 MWt EVO Komořany 43 MWt 10

11 11 Fakta o energetickém využívání odpadů • Zařízení EVO (tedy spalovací) = evropsky uznávané, moderní a bezpečné řešení problému KO, v západ.Evropě často uprostřed měst, řešení v souběhu se separovaným sběrem KO a tříděním • Produkce emisí do ovzduší srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní plyn • Zbavují nás části odpadů, které jsou ekonomicky jinak nezajímavé, či nevyužitelných a objemných odpadů • Využití odpadů k substituci jinak (jinými způsoby) nutně vyráběnému teplu a elektřině • Výstupní recyklace železných a neželezných kovů - druhotná surovina

12 Porovnání základních emisních limitů pro zařízení EVO Komořany a ostatní zdroje v oblasti - vztaženo pro zařízení o příkonu v palivu 50 MW a více (EVO ~ cca 52 MW příkonu), ( Směrnice EU 75/2010 o průmyslových emisích platná pro nové zdroje od roku 2016, Nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech platné v současnosti) 12 ( Starší existující zařízení jsou zatím omezena emisními stropy ) mg/Nm 3 Zařízení EVO Uhelné kotleFluidní uhel. kotle Kotle na biomasu Kotle na kapalná paliva Plynové kotle Tuhé emise10 20 - 30 (dosud 50 - 100) 20 - 30 (dosud 50) 20 – 30 20 - 30 (dosud 50) 5 (dosud 5) Oxidy síry (jako SO 2 ) 50 150 - 400 (dosud 400 - 2000) 200 – 400 (dosud 400 - 500) 150 - 200 150 - 350 (dosud 400 - 1700) 35 (dosud 35) Oxidy dusíku (jako NO 2 ) 200 200 - 400 (dosud 500 - 600) 150 - 300 (dosud 400) 150 - 250 100 - 300 (dosud 400 - 450) 100 (dosud 200) Oxid uhelnatý50 (dosud 250) - 100 (dosud 250)

13 13 Umístění záměru Ústecký kraj, okres Most, katastr.území Třebušice, lokalita areálu UE - průmyslová oblast bez obytné zástavby

14 14

15 15

16 Pohled západní 16

17 17 Technologie – základní údaje 1.Příjem odpadů • Drcení odpadu • Bunkr – kapacita cca 7 dní • Jeřáb s drapáky 2.Spalovací část s výrobou páry • Kotel • Roštové ohniště poslední generace • Spalovací teplota : 900 – 1100 °C • Teplota spalin: min 850 °C - dokonalé rozložení organic. látek 3.Energetická část – výroba elektřiny a tepla (turbína, výměníky) 4.Čištění spalin • Odstranění oxidů dusíku • Zachycení popílku • Odstranění dioxinů • Mokrá vypírka – odstranění možných zbytkových látek (chlorovodíku, fluorovodíku, oxidů síry, atd. )

18 18 Technologické schéma

19 19 Technické parametry Varianta 150 000 t/rok komunál. odpadu, jedna linka • Fond provozní doby: 8 000 h/r • Hodinová kapacita kotle: 18,75 t odpadu /h • Výhřevnost odpadu: 10 MJ/kg (orientační průměr ) • Množství vyrobené páry: 56 t/h • Výkon kotle : 43 MW th • Výkon elektric.generátoru : 7,6 – 12,7 MW el

20 20 Harmonogram a současný stav projektu • 2008 Projektová idea • 2009 Pre-feasibility study • 2010 Studie proveditelnosti, dokumentace EIA, Dokumentace pro územní rozhodnutí, Komunikace s MŽP, SFŽP, KÚ, městy a obcemi • 2011 Projednání EIA, jednání s městy a KÚ, se SFŽP, Jednání s experty EU pro dohled a podporu projektů EVO, Vydání územního rozhodnutí, Podání žádosti o dotaci z prostředků EU + projednávání Zahájení veřejného VŘ na zhotovitele stavby • 2012 – 2014 Stavební povolení a vlastní výstavba zařízení • 2015 Zkušební provoz a kolaudace

21 Proč my v Komořanech ? • Umístění vzdálené od rezidenčních a rekreačních zón • Dobrá dopravní dostupnost – kapacitní silniční návaznost - železnice v místě • Navazující energetická a inženýrská infrastruktura • Silný investor • Pozice Komořan v rozpracovanosti příprav (3 reálné projekty) vs. předpoklad dotace EU, ústící v sociálně přijatelné nastavení ekonomických poměrů nakládání s KO v oblasti 21

22 Závěr • Co nabízíme ? ▫ Řešení - významné omezení skládkování • Co potřebujeme ? ▫ Podporu v přípravě projektu • Co je v Ústeckém kraji jinak ? ▫ Záměr je rozpracován a rozvíjen soukr. subjektem (nositelem v KIC Ostrava i ZEVO Chotíkov jsou kraj. úřady a města) 22

23 Děkujeme za pozornost United Energy, a.s. Teplárenská 2 434 03 Most-Komořany Ing. Karel Hlaváček, manažer projektu tel.: 476 447 463, 602 427 393 karel.hlavacek@ue.cz ___________________________________________________________________________________ 23 V třídění a recyklaci odpadů je naše republika do průměru Evropy. V energetickém využití odpadů jsme mezi posledními. Podobně jako ve většině států Evropy se i u nás tato zařízení stanou nedílnou součástí odpadového hospodářství.


Stáhnout ppt "1 Most – Komořany, březen 2011 Zařízení na Energetické Využití Odpadů EVO - Komořany."

Podobné prezentace


Reklamy Google