Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentálně příznivý provoz úřadu. Provoz, který na základě současných znalostí a technických a ekonomických možností minimalizuje dopad činností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentálně příznivý provoz úřadu. Provoz, který na základě současných znalostí a technických a ekonomických možností minimalizuje dopad činností."— Transkript prezentace:

1 Environmentálně příznivý provoz úřadu

2 Provoz, který na základě současných znalostí a technických a ekonomických možností minimalizuje dopad činností úřadu na životní prostředí. Environmentálně příznivý provoz úřadu je proces, který:  se neustále vyvíjí s ohledem na znalosti a technické a ekonomické podmínky  reaguje na nové poznatky v klíčových oblastech ochrany ŽP  vede k neustálému postupnému omezování vlivů na ŽP  vede k dosažení dobrého environmentálního profilu Co je environmentálně příznivý provoz úřadu?

3  Snížení negativního vlivu provozu úřadu na životní prostředí  Příklad občanům, firmám a sdružením v přístupu k ochraně ŽP  Úspory provozních nákladů (např. energie, chemické látky)  Ovlivnění trhu ve prospěch environmentálně šetrných výrobků Proč zavést environmentálně příznivý provoz?

4 Samotná volba konkrétních opatření k environmentálně příznivému provozu úřadu závisí na daných podmínkách a situaci. Při výběru a realizaci cílů by úřady měly mít na paměti zejména následující obecné principy: Obecné principy  Šetření zdrojů (např. opatření pro úsporu energie, vody)  Prevence znečišťování (např. omezení používání nebezpečných CHlaP, vhodné vytápění objektu)  Předcházení vzniku odpadů (např. preference elektronické dokumentace)  Environmentálně vhodné nakládání s odpady (např. třídění odpadu, nakládání s nebezpečnými odpady)

5 Oblasti zavedení v rámci úřadů  Environmentálně příznivé nakupování  Ochrana ovzduší, úspory energie  Ochrana vod  Nakládání s odpady  Kancelářské potřeby

6 Opatření v oblasti energetických úspor mívají dobrou finanční návratnost. Hlavní část spotřeby energie představuje vytápění. Faktory mající vliv na spotřebu tepla jsou zejména:  Počet a druh žárovek a zářivek  Množství a energetická efektivita spotřebičů Druhou částí spotřeby energie představuje elektrická energie. Faktory mající vliv na spotřebu elektrické energie jsou zejména:  Okna  Izolace budovy  Přizpůsobení vytápění prostor jejich využití (např. vytápění v noci a o víkendech)  Teplota na kterou jsou místnosti vytápěny (stupeň teploty dolů představuje úsporu až 6% energie) Ochrana ovzduší, úspory energie

7 Ochrana ovzduší Ochrana ovzduší v pravém slova smyslu se týká především úřadů, ve kterých jsou instalovány zdroje znečišťování ovzduší. Množství emisí uvolňovaných do ovzduší ovlivňuje: K environmentálním aspektům úřadu souvisejích s ochranou ovzduší patří:  Nákup „zelené energie“ (Jedná se o elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie)  Vstřícnost k environmentálně příznivým způsobům dopravy např. vybudování místa pro odkládání jízdních kol)  Volba paliva  Stáří a kvalita kotle  Péče o spalovací zařízení a spalinové cesty

8 Opatření pro ochranu ovzduší Volba vhodného paliva  Nejméně emisí na jednotku vyrobeného tepla produkuje zemní plyn.  Nevýhodou zemního plynu jako fosilního paliva je produkce nového CO 2,  Alternativou může být kotel na biomasu.. Instalace moderního kotle s vysokou účinností  Moderní kotle na jakékoliv druhy paliva mají podstatně výšší účinnost než kotle staré.  Novým nízkoteplotním nebo kondenzačním kotlem je možno dosáhnout až čtvrtinové úspory nákladů na vytápění oproti stavu při vytápění kotlem starým.  Provoz kotle pro minimalizaci tvorby emisí  Spalování pouze předepsaného paliva  Provozování kotle na projektovaný výkon  Pravidelné seřízení spalovacího zařízení  Čištění a kontrola spalinových cest

9 V rámci provozu úřadů je voda spotřebovávána zejména jako:  Voda pro mytí rukou a na toaletách  Voda pitná  Voda pro úklidové práce  Voda na umývání nádobí Ochrana vod Environmentálně příznivý provoz úřadu v oblasti nakládání s vodami by měl být zaměřen převážně na úspory vody a rovněž na minimalizaci jejího znečištění s ohledem na následný čistící proces na komunálních čistírnách odpadních vod.

10 Organizační opatření pro ochranu vod Pravidelné kontroly zařízení a evidence spotřeby  Pravidelné kontroly stavu umyvadel a toalet z hlediska možných úkapů nebo jejich protékání  Evidence spotřeby vody a její vyhodnocování Biologické snadno rozložitelné přípravky Upřednostnění biologicky snadno rozložitelných mýdel, saponátů a čistících prostředků pro možnost snadného čištění odpadních vod na komunálních ČOV

11 Investiční opatření pro ochranu vod Mytí rukou  Instalace jednopákových nebo termostatických vodovodních baterií s omezovači průtoku vody. Doporučit lze zejména termostatické baterie, které umožňují pro vytékající vodu předem nastavit teplotu.  Snížit spotřebu vody pomohou dále tzv. perlátory, které vodu promíchávají se vzduchem.

12 Investiční opatření pro ochranu vod Splachování toalety  Instalace kombinovaných klozetů s duálním splachováním. Zatímco staré toalety mají obvykle nádrž na 9 litrů vody, novější toalety mají většinou dvojí splachování na 3 a 6 litrů. Umývání nádobí  Minimalizaci spotřeby vody při mytí nádobí lze dosáhnout pořízením myčky nádobí. Úsporná myčka nádobí ušetří v porovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou až 60 % vody a přibližně stejně tolik energie.

13 Environmentálně příznivý provoz úřadu v oblasti nakládání s odpady by se měl řídit následujícími obecnými principy: OdpadyOdpady Samozřejmostí při nakládání s odpady je naplňování požadavků legislativy. Úřady by však měly jít až nad rámec stanovených povinností jako příklad občanům a firmám.  Předcházení vzniku odpadů  Třídění vzniklých odpadů  Preference výrobků z recyklovaného odpadu

14 Opatření při předcházení vzniku odpadů P ř edcházení vzniku odpad ů zahrnuje nap ř íklad následující opat ř ení:  Preference elektronické verze dokumentů  Oboustranný tisk a kopírování dokumentů (nutno zohlednit při pořizování tiskáren a kopírek)  Preference opakovaně použitelných výrobků (např. zpětný odběr a plnění tonerů a cartridgí, preference přístrojů napájených ze sítě)  Používání výrobků bez nebezpečných chemických látek (omezení vzniku nebezpečných odpadů)

15 Opatření v oblasti nakládání s odpady V oblasti nakládání s odpady na ú ř adech je základní č inností t ř íd ě ní odpadu. P ř i t ř íd ě ní odpadu by m ě ly být dodržovány následující zásady:  Třídit minimálně v souladu se systémem třídění odpadu v dané obci  Zaměřit se zejména na hlavní druhu odpadu – kancelářský papír  Spolupracovat při třídění s úklidovými službami a odpadovými firmami

16 Opatření v oblasti nakládání s odpady Významnou podporou recyklačního průmyslu je používání výrobků z recyklovaného odpadu (např. papíry do kopírek, obálky, hygienické papíry, drobné plastové předměty) Zajištění kvalitního třídění odpadu musí být podpořeno dostatečným počtem odpadových nádob v dostupné vzdálenosti. Nádoby je vhodné odlišit barevně dle standardně užívaných barev a označit je popisky.

17 Environmentálně příznivé nakupování Nákup je významný proces ovlivňující prakticky veškeré oblasti environmentálně příznivého provozu. Výsledkem používání environmentálně šetrných výrobků je nižší zátěž životního prostředí a zároveň usměrnění trhu ve prospěch těchto výrobků v důsledku zvýšené poptávky.

18 Environmentálně příznivé nakupování Zvýhodňování ekologicky šetrných výrobků u veřejných institucí je zakotveno v usnesení vlády č.720/2000 z 19. července 2000. Vláda tímto usnesením doporučuje, aby ve státem řízených institucích:  při zadávání veřejných zakázek bylo jedním z kritérií pro hodnocení nabídek veřejných zakázek ekologická šetrnost výrobku.  byl upřednostněn přímý nákup ekologicky šetrného zboží a výrobků

19 Ekoznačky energetické úspornosti Druhotné kritérium, jelikož zatímco ekologicky šetrný výrobek je posuzován z hlediska celého životního cyklu, výrobky označené ekoznačkou energetické úspornosti potvrzující pouze energetickou úspornost. Energy Star – ekoznačka pro úspornou výpočetní techniku Energetický štítek elektrických spotřebičů Upřednostnění nákupu environmentálně šetrného zboží a výrobků v rámci úřadů by mělo být v dané organizaci jasně zakotveno ve směrnici pro nákup zboží.

20 Jak poznat environmentálně šetrný výrobek? V ČR se používá značka ekologicky šetrný výrobek. Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široké – od toaletního papíru či nátěrové hmoty přes teplovodní kotle a čistící prostředky až po ekologicky šetrné služby. Výrobky označené touto značkou jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí i ke zdraví spotřebitele. Logo ekologicky šetrného výrobku České republiky Logo ekologicky šetrného výrobku Evropské Unie Certifikované výrobky naleznete na www.cenia.cz

21 Systém managementu Zavádění environmentálně příznivého provozu úřadu by mělo zahrnovat jednotlivé po sobě logicky následující fáze, aby došlo k účelnému vynaložení zdrojů. Ekonomické hledisko by mělo být rovněž součástí úvah o plánovaných opatřeních. Jednotlivé fáze by měly být minimálně následující: • Analýza současného stavu • Soupis cílů a akcí pro zavedení environmentálně příznivého provozu úřadu • Vypracování studií pro posouzení priorit a návratnosti jednotlivých kroků • Stanovení projektů včetně zdrojů a jejich časového rámce • Provedení plánovaných opatření • Ustanovení procedur včetně vymezení odpovědností a pravomocí pro zajištění běžného provozu a udržení provedených opatření

22 Environmentálně příznivý provoz úřadu nelze chápat jako nějaký daný stav, nýbrž je ho nutno vidět jako určitý proces, který je potřeba zavést, který se však musí stále udržovat a rovněž rozvíjet. Z výše uvedených důvodů je vhodné pro environmentálně příznivý provoz úřadu ustanovit odpovídající strukturalizovaný systém environmentálního řízení integrovaný v rámci organizace. Vhodný je například systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2004 Environmentální politika Plánování • environmentální aspekty •právní a jiné požadavky •cíle a cílové hodnoty •programy EMS Uplatňování a provoz •organizace a odpovědnost •výcvik a povědomí •komunikace •Dokumentace EMS a její řízení •řízení provozu •havartijní připravenost a akce Přezkoumání vedením Soustavné zlepšování Kontrola a nápravná opatření •Monitoring a měření •audity EMS dle ISO 14 001:2004

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Environmentálně příznivý provoz úřadu. Provoz, který na základě současných znalostí a technických a ekonomických možností minimalizuje dopad činností."

Podobné prezentace


Reklamy Google