Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vídeňská úmluva – dokončení obecné části JUDr. Tereza Kyselovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vídeňská úmluva – dokončení obecné části JUDr. Tereza Kyselovská."— Transkript prezentace:

1 Vídeňská úmluva – dokončení obecné části JUDr. Tereza Kyselovská

2 www.law.muni.cz JUDr. Tereza Kyselovská2 Interpretace VÚ  Interpretace VÚ jako mezinárodní smlouvy  Čl. 7 odst. 1  Mezinárodní povaha, jednotnost jejího použití, zachování dobré víry  Interpretace individuální kupní smlouvy nebo některého jejího ustanovení  Čl. 8  Úmysl stran  Třetí rozumná osoba  Všechny rozhodné okolnosti případu

3 www.law.muni.cz Praxe a zvyklosti  praxe zavedená mezi stranami - čl. 9/1, individuální chování stran, typicky 3x a více, ale záleží na okolnostech  individuální zvyklosti – čl. 9/1  normativní zvyklosti – čl. 9/2  zejména pro oblast obchodů s určitými komoditami, kde vznikly mezinárodní organizace a v jejich rámci i rozhodčí soudy – tyto soudy potom aplikují tyto zvyklosti, které se vytvořily.  aniž by strany zvyklost znaly – stačí, že měly znát (už jen to, že vstupuje do obchodování s touto komoditou = má znát pravidla) JUDr. Tereza Kyselovská3

4 www.law.muni.cz Forma smlouvy dle VÚ  Článek 11 – zásada bezformálnosti  Článek 12 + článek 96 – výhrada  Článek 13 – vymezení písemné formy  Článek 29 – odst. 1 potvrzení zásady bezformálnosti, odst. 2 JUDr. Tereza Kyselovská4

5 www.law.muni.cz Standardizované způsoby uzavírání smluv 1.Obchodní podmínky a)Individiální nebo b)Obchodní podmínky vytvořené nějakým svazem/mez.organizací 2.Formulářové smlouvy – individualizovaná část, obchodní podmínky 3.Návody (guides) – tvoří mez.organizace FIDIC, UNCITRAL, EHK OSN JUDr. Tereza Kyselovská5

6 www.law.muni.cz Obchodní podmínky  nutná včleňovací doložka : „Nedílnou součástí této smlouvy jsou i obchodní podmínky tvořící Přílohu číslo 1 k této smlouvě/ i obchodní podmínky na druhé straně tohoto formuláře.“ „Strany této smlouvy prohlašují, že se s nimi seznámily a souhlasí s jejich obsahem.“ Tato musí být před podpisy stran.  bez ní se nestávají součástí smlouvy – i kdyby byly na druhé straně nebo byly přiloženy k návrhu. JUDr. Tereza Kyselovská6

7 Vídeňská úmluva – vznik smlouvy

8 www.law.muni.cz Aplikace VÚ - opakování  Aplikační test 1  Kupní smlouva – povinnosti stran (články 30 a 53), zboží, negativní vymezení (článek 2), smlouva o dílo (článek 3)  Mezinárodní prvek (články 1 a 10)  Vyloučení VÚ (článek 6)  Aplikační test 2  Jiné mezinárodní smlouvy  Výhrady  Časová působnost JUDr. Tereza Kyselovská8

9 www.law.muni.cz Příklad 1  Proveďte nejprve kvalifikaci závazků popsaných v zadání.  Proveďte aplikační test VÚ na všechny závazky. K jakému výsledku jste dospěli? JUDr. Tereza Kyselovská9

10 www.law.muni.cz Příklad 2  Proveďte důkladně aplikační test VÚ.  Zamyslete se nad otázkou, zda se obchodní podmínky staly součástí smlouvy.  Jak byste v tomto případě vyplnili tzv. vnitřní mezery VÚ? JUDr. Tereza Kyselovská10

11 www.law.muni.cz Uzavírání smluv podle VÚ  Část II -> možnost výhrady (článek 92)  Základní koncepce - vzájemně si korespondující úkony stran (nabídka, přijetí)  Nabídka (články 14 – 17)  Přijetí (články 18 – 22)  Modifikované přijetí (článek 19)  Uzavření smlouvy (článek 23)  Zásada dojití (článek 24) JUDr. Tereza Kyselovská11

12 www.law.muni.cz Náležitosti návrhu/přijetí  Tyto PÚ musí odpovídat jednak požadavkům VÚ (obsah, vůle), jednak národním právním řádům v otázkách, které VÚ neupravuje (způsobilost stran, dovolenost předmětu) Náležitosti návrhu = čl. 14 VÚ :  určitost personální  určitost obsahová  projev vůle být vázán návrhem  kupní cena / způsob jejího určení  Dispozitivní -> praxe nebo zvyklost mezi stranami JUDr. Tereza Kyselovská12

13 www.law.muni.cz Určitost personální  Návrh musí být určen jedné nebo několika určitým osobám, jinak se jedná pouze o výzvu k podávání nabídek (čl. 14 odst. 2 VÚ), ledaže navrhovatel uvede opak (veřejný návrh).  Poté však již není úprava VÚ vhodná a je lepší naformulovat otázky vzniku smlouvy v návrhu samotném  -> VÚ je postavena na jednacím základě, nikoliv na jednostranně daných a nezměnitelných obchodních podmínkách JUDr. Tereza Kyselovská13

14 www.law.muni.cz Určitost obsahová Nutné posuzovat ad hoc.  označení zboží (individuálně nebo druhově)  v potaz je nutné brát i praxi mezi stranami, zvyklosti  možné odkazem na katalog, vzorky  jakost může být určena i mezinárodními obchodními zvyklostmi  množství / způsob určení JUDr. Tereza Kyselovská14

15 www.law.muni.cz Vůle být vázán návrhem  Problematické výrazy :  without obligation  freibleibend  V případě nutnosti – zjišťování vůle (čl. 8 VÚ, odst.1 když se strany znají, odst. 2 při nových kontraktech)  Projev vůle být vázán chybí u reklam, prospektů, katalogů apod. JUDr. Tereza Kyselovská15

16 www.law.muni.cz Kupní cena / způsob určení  Kupní cena (dohodnutá, odkaz na katalog, burzovní cenu) / způsob jejího určení jsou v souladu s čl. 14 nezbytnou náležitostí návrhu (bez nich není možné projev vůle považovat za návrh). vs.  Náhradní způsob určení ceny v čl. 55 (cena za takové zboží za obdobných podmínek v daném obchodním odvětví v době uzavření smlouvy) JUDr. Tereza Kyselovská16

17 www.law.muni.cz Kupní cena / způsob určení  Existence článku 55  Odůvodňována různě :  možnost výhrady k části II  čl. 14 platí pro prekonsenzuální fázi smlouvy, čl. 55 pro smlouvu samotnou  smlouva vznikla s tím, že cena bude určena později a toto nenastalo  čl. 14 je dispozitivní povahy – nutnost existence podpůrného ustanovení • Tzv. platební podmínky, zajištění apod. JUDr. Tereza Kyselovská17

18 www.law.muni.cz Návrh Působí od okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta (čl. 24 VÚ = teorie dojití). Po okamžiku uzavření smlouvy již funguje teorie odeslání = čl. 27 VÚ. ZRUŠENÍ návrhu vs. ODVOLÁNÍ návrhu JUDr. Tereza Kyselovská18

19 www.law.muni.cz Doba vázanosti návrhem  Čl. 18 odst. 2  lhůta, kterou uvedl navrhovatel v návrhu  doba rozumná  cesta oferty  doba na zvážení  doba odpovědi  ústní nabídka musí být přijata ihned JUDr. Tereza Kyselovská19

20 www.law.muni.cz Zrušení/odvolání návrhu  Zrušení návrhu  Čl. 15  Návrh lze zrušit, i když je neodvolatelný, dojde-li zrušení osobě, které je určen, dříve nebo současně s návrhem -> návrh zaniká  Odvolání návrhu  Čl. 16  Dříve, než druhá strana odeslala přijetí  Odst. 2 – neodvolatelnost návrhu  Doporučena smluvní formulace neodvolatelnosti návrhu – firm offer, fest, nabídka je neodvolatelná až do… JUDr. Tereza Kyselovská20

21 www.law.muni.cz Zánik návrhu  Zrušení  Odvolání  Odmítnutí  Uplynutí doby pro přijetí  Protinávrh JUDr. Tereza Kyselovská21

22 www.law.muni.cz Způsob přijetí  Čl. 18 odst. 1  prohlášením vyjadřujícím souhlas a odpovídající časovým požadavkům (čl. 18 odst. 2) o prohlášení nemusí co do formy kopírovat nabídku (není-li omezeno návrhem) o Praxe mezi stranami o Nikoliv pouze potvrzení přijetí nabídky  jednáním naznačujícím souhlas  mlčením, jestliže to vyplývá z předcházející dohody, praxe mezi stranami, zvyklostí. Bez těchto okolností mlčení nemůže vyjádřit souhlas. JUDr. Tereza Kyselovská22

23 www.law.muni.cz Pozdní přijetí  Čl. 21 odst. 1  Čl. 21 odst. 2 JUDr. Tereza Kyselovská23

24 www.law.muni.cz Modifikované přijetí  Čl. 19 odst. 1 Akceptace musí obsahově kopírovat návrh.  Čl. 19 odst. 2 Právní úkon, který pouze nepodstatně mění návrh, je považován za akceptaci, ledaže navrhovatel bezodkladně nevyrozumí příjemce návrhu o opaku.  Čl. 19 odst. 3 Demonstrativní výčet podstatných změn. JUDr. Tereza Kyselovská24

25 www.law.muni.cz Modifikované přijetí  Podstatné změny v 19/3 jsou podstatnými jen tehdy, kdy praxe mezi stranami, jednání samotné nebo zvyklosti nevedou k jinému závěru.  modifikace týkající se kvantity, jejího exkluzivního určení jsou nepodstatnou změnou. (rakouský soud).  Bude-li smlouva uzavřena pomocí obchodních podmínek, poté možnost bitvy forem podle 19/2. JUDr. Tereza Kyselovská25

26 www.law.muni.cz Bitva forem/ formulářů  zaslán návrh, odkaz v něm na vlastní obchodní podmínky, protistrana „akceptuje“ a odkáže při tom na svoje obchodní podmínky.  Otázka včlenění obchodních podmínek do smlouvy  Cestou praxe mezi stranami nebo cestou praxe zavedené mezi stranami  Včleňovací doložka  Zajištění známosti  Možnost obrany : „Obchoduji pouze na základě svých obchodních podmínek, veškeré jejich změny musí být mnou výslovně odsouhlaseny.“ JUDr. Tereza Kyselovská26

27 www.law.muni.cz Bitva forem/ formulářů  Řešení: o last shot o knock-out o (best shot) JUDr. Tereza Kyselovská27

28 www.law.muni.cz Příklad 3  Proveďte aplikační test VÚ.  Která ustanovení VÚ jsou relevantní pro otázku formy smlouvy?  Posuďte námitku kupujícího.  Jaký je význam výhrady podle článku 96 VÚ pro formu kupní smlouvy? JUDr. Tereza Kyselovská28

29 www.law.muni.cz Příklad 4  Zhodnoťte aplikaci VÚ na popsaný případ.  Byl telefonát německého prodávajícího nabídkou?  Je možné nabídku dle VÚ zrušit či odvolat a za jakých podmínek?  Byl druhý telefonát prodávajícího zrušením či odvoláním? Bylo možné v daném případě nabídku zrušit či odvolat?  V jaké formě musí být učiněno přijetí dle VÚ?  Je v tomto případě ústní přijetí účinné?  Kdy dle VÚ zaniká nabídka?  Kvalifikujte první a druhou reakci kupujícího.  Vznikla v druhém případě smlouva? JUDr. Tereza Kyselovská29

30 www.law.muni.cz Příklad 5  Proveďte aplikační test VÚ.  Vyjádřete se k významu článku 19 VÚ.  Vymezte pojem obchodní podmínky.  Vyjádřete se k uzavírání smluv za pomoci obchodních podmínek v režimu VÚ.  Jak se obchodní podmínky stanou součástí smlouvy?  Jak se označuje jev, ke kterému by mohlo dojít v souvislosti s obchodními podmínkami v tomto případě? Jak se takové situace dají řešit?  Vyjádřete se k reakci prodávajícího na poslední reklamaci. JUDr. Tereza Kyselovská30

31 www.law.muni.cz Příklad 6  Zhodnoťte aplikaci VÚ.  Došlo k uzavření kupní smlouvy? V jakém okamžiku?  Co je obsahem smlouvy? JUDr. Tereza Kyselovská31


Stáhnout ppt "Vídeňská úmluva – dokončení obecné části JUDr. Tereza Kyselovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google