Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava | 31.12.2011 Energeticky nezávislý kraj Možnosti financování energeticky úsporných projektů prostřednictvím strukturálních fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava | 31.12.2011 Energeticky nezávislý kraj Možnosti financování energeticky úsporných projektů prostřednictvím strukturálních fondů EU."— Transkript prezentace:

1 Ostrava | 31.12.2011 Energeticky nezávislý kraj Možnosti financování energeticky úsporných projektů prostřednictvím strukturálních fondů EU

2 Ostrava | 31.12.2011

3

4

5

6

7

8

9 Hodnocení projektů • Ekonomické hodnocení je jen první krok – Opatření hodnoceny izolovaně, bez vztahu na celkové finance – Rozhodování zda a s jakými prioritami investovat do projektu • Finanční inženýring je samostatná disciplína – Variantní řešení – Rizika a citlivost na změnu podmínek – Vhodná struktura financování – Analýza podnikatelského prostředí (dodavatelé, zákazníci) – Zajištění financování

10 Ostrava | 31.12.2011 Zdroje financování projektů • Vložený kapitál - (akciový, rizikový) + Žádná dluhová služby na počátku života projektu - Vlastnická práva investora -Podíly na zisku • Půjčený kapitál - (komerční úvěry, dluhopisy) + Žádná vlastnická práva a podíly na zisku +Omezená doba dluhové služby - Dluhová služba obvykle na počátku života projektu • Dotace, granty - (komerční úvěry, dluhopisy) + Všechny (zdánlivě)

11 Ostrava | 31.12.2011 Dotace, granty • Výhody – Nízká (nikoli však nulová) cena peněz – Není nutné zajištění • Nevýhody – Obtížná předvídatelnost přidělení – Zdlouhavá administrativní procedůra (měsíce) – Omezenost zdrojů • Nespoléhat na dotace

12 Ostrava | 31.12.2011 Pokročilé formy financování • Emisní obchodování – EU, směrnice 2003/87/EC (zdroje nad 20 MWt) – JI, Kjótský protokol – Prodej uspořených emisí - forwardové kontrakty • Factoring, forfaiting – Inkaso/odkoupení pohledávek • Fondy rizikového kapitálu • Investice soukromých osob (business angels)

13 Ostrava | 31.12.2011 Přehled dostupných zdrojů financování • Státní program na podporu úspor energie a využití OZE – MPO • Operační program průmysl a inovace (OPPI) – Eko - energie – Progres (Energy Performance Contracting - energetické služby) • Operační program životní prostředí (OPŽP) – Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.2 – Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2 • Energy Performance Contracting

14 Ostrava | 31.12.2011 Rámec podpory EU • MMR ČR - centrální koordinátor využívání fondů EU v ČR – Národní orgán pro koordinaci (NOK) – 26,7 miliard € pro Českou republiku • Fondy EU – Nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti – Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Evropský sociální fond (ESF) – Fond soudržnosti (FS) • Podpora oblastí s podprůměrným HDP/osobu • Prostřednictvím tzv. Operačních programů

15 Ostrava | 31.12.2011

16 Operační programy • ČR pro období 2007 - 2013 vyjednalo 26 OP – 8 tématických (doprava, věda a vzdělávání, zaměstnanost, atd.) – 7 zeměpisně (Středočeský kraj, Střední Morava, Moravskoslezsko, atd.) – 11 umožňujících přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. • Dělí se na Prioritní osy – Vymezují, na co mohou být finance přidělené danému OP vynaloženy – Dále se skládají z oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory • Řídicí orgány operačních programů – Vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání projektů

17 Ostrava | 31.12.2011 Tématické operační programy • OP Podnikání a inovace – Vznik firem – Rozvoj firem – Efektivní energie – Inovace – Prostředí pro podnikání a inovace – Služby pro rozvoj podnikání – Technická pomoc

18 Ostrava | 31.12.2011 Tématické operační programy • OP Životní prostředí – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – Udržitelné využívání zdrojů energie – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží – Omezování znečištění a snižování environmentálních rizik – Zlepšování stavu přírody a krajiny – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a poradenství – Technická pomoc

19 Ostrava | 31.12.2011 Tématické operační programy • Integrovaný operační program – Modernizace veřejné správy a zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Podpora územního rozvoje • OP Doprava – Zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

20 Ostrava | 31.12.2011 Tématické operační programy • OP Výzkum a vývoj pro inovace – Zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. • OP Lidské zdroje a zaměstnanost – Zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti. • Operační program Technická pomoc – Určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování NSRR.

21 Ostrava | 31.12.2011 Regionální operační programy • 7 regionálních operačních programům pro celé území ČR • Dopravní dostupnost a obslužnost – Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, … • Rozvoj území – Příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, … • Regionální rozvoj podnikání – Rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro … • Rozvoj cestovního ruchu – Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, atp.) včetně doprovodné infrastruktury a značení, …

22 Ostrava | 31.12.2011 Operační programy Praha • OP Praha Konkurenceschopnost – Rozvoj tramvajových tratí, budování záchytných parkovišť, výstavba cyklostezek, rozvoj přípojek Internetu do obytných domů a menších firem, rozvoj e-služeb městské správy, obnova kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů a pozemků (brownfields), … • OP Praha Adaptabilita – Vzdělávací programy a kurzy zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, …

23 Ostrava | 31.12.2011 Evropská územní spolupráce • OP Přeshraniční spolupráce – OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, ČR - Polsko, ČR - Rakousko, ČR - Sasko, ČR - Slovensko • OP Meziregionální spolupráce • OP Nadnárodní spolupráce • INTERACT II • ESPON 2013

24 Ostrava | 31.12.2011 Evropská územní spolupráce • Podává se přes eAccount – Pro podání je nutný elektronický podpis • Registrační žádost – Základní informace o žadateli a projektu – Finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období • Plná žádost – Do 2 měsíců od potvrzení registrace – Přílohy – energetický audit, podnikatelský záměr, finanční realizovatelnost projektu

25 Ostrava | 31.12.2011 Operační program podnikání a inovace • Správce programu – Ministerstvo průmyslu a obchodu – Zprostředkující subjekt – agentura CzechInvest • Celkem 3 578 014 760 € (cca 100 mld. Kč.) • 85% financováno z ERDF, 15% ze státního rozpočtu • 7 Prioritních os, 15 Oblastí podpory – Vznik firem, Rozvoj firem, Efektivní energie, Inovace, Prostředí pro podnikání a inovace, Služby pro rozvoj podnikání, Technická pomoc

26 Ostrava | 31.12.2011 OPPI – Prioritní osa 3 • EFEKTIVNÍ ENERGIE – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie – EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 8 až 9%) • Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie. • 2 podprogramy – zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (dotace) – obnovitelné a druhotné zdroje energie (dotace, přechod na úvěry) • Výše dotace je omezena min. 0,5 mil. Kč a max. 100 mil. Kč

27 Ostrava | 31.12.2011 Žádost OPPI • Podává se přes eAccount – Pro podání je nutný elektronický podpis • Registrační žádost – Základní informace o žadateli a projektu – Finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období • Plná žádost – Do 2 měsíců od potvrzení registrace – Přílohy – energetický audit, podnikatelský záměr, finanční realizovatelnost projektu

28 Ostrava | 31.12.2011 Operační program životní prostředí • Správce programu - Ministerstvo životního prostředí – Zprostředkující subjekt - Statní fond životního prostředí • Celkem 4 917 900 000 € (cca 150 mld. Kč) • Kombinuje prostředky z ERDF a FS • 8 Prioritních os, 20 Oblastí podpory – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Udržitelné využívání zdrojů energie, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, Zlepšování stavu přírody a krajiny, Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, Technická pomoc

29 Ostrava | 31.12.2011 OPŽP – Prioritní osa 2 • Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – Finanční alokace na Prioritní osu 2 – 634 mil. € (2,5 mld. Kč ročně) – Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením • Emisí z energetických systémů včetně CZT • Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (= plynofikace zdroje tepla) • Nově budované rozvody CZT / rekonstrukce / rozšiřování rozvodů – Úspory energie (v RD a BD) • Rekonstrukce RD / BD na nízkoenergetický standard – Omezování emisí • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW

30 Ostrava | 31.12.2011 OPŽP – Prioritní osa 3 • Udržitelné využívání zdrojů energie – Finanční alokace na Prioritní osu 3 – 673 mil. € (2,6 mld. Kč ročně) – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení • Zdroje tepla využívající OZE • Zdroje elektřiny využívající OZE • Zdroje KVET využívající OZE – Úspory energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry • Realizace úspor energie - zlepšení tepelně technických vlastností budov • Využívání odpadního tepla – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy TV • Pro fyzické osoby

31 Ostrava | 31.12.2011 Žádost OPŽP • Podává se přes BENE-FILL – pro podání není nutný elektronický podpis • Následný tisk žádosti – 2 výtisky s podpisem statutárního zástupce (parafované na každé straně) – Přílohy – CD • Odeslání na krajské pracoviště SFŽP

32 Ostrava | 31.12.2011 Základní předpoklady • Oprávnění k podnikání na území ČR • Registrace jako poplatníka daně z příjmů na FÚ v ČR • Neexistence nedoplatků vůči zaměstnancům a institucím • Hlavní povinnosti příjemců dotace – Vést účetnictví (dříve „podvojné“) – Prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům – Majetek opatřený z dotací mít ve vlastnictví 3 až 5 let • Zahájení projektu z hlediska způsobilosti výdajů – Po obdržení tzv. předběžné přijatelnosti (schválení) registrační žádosti – Je možno dělat výběr. řízení, příprav. dokumentaci, stavební povolení

33 Ostrava | 31.12.2011 Kontakt Libor Prouza LOYD GROUP s.r.o. Antala Staška 1859/34 140 00 Praha 4 tel.: +420 296 508 508 mobil: +420 602 609 154 e-mail: libor.prouza@loydgroup.czlibor.prouza@loydgroup.cz web: http://www.loydgroup.czhttp://www.loydgroup.cz


Stáhnout ppt "Ostrava | 31.12.2011 Energeticky nezávislý kraj Možnosti financování energeticky úsporných projektů prostřednictvím strukturálních fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google