Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

2 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Měření & Verifikace Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Josef Pikálek 15. března 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Přehled operačních programů Na období 2007 – 2013 je v ČR využíváno 26 operačních programů, kde je celkem vyčleněno 26,69 miliardy EUR. Programy jsou rozděleny do tří cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

4 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Přehled operačních programů 1.Programy na podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států → Cíl Konvergence 2.Programy na podporu regionů, které nečerpají z Konvergetnce → Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost 3.Programy na podporu přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce regionů → Cíl Evropské územní spolupráce

5 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Rozdělení prostředků z fondů EU

6 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

7 Je rozdělen na Tématické operační programy a Regionální operační programy. 1) Tématické operační programy •Jsou určeny pro všechny regiony s výjimkou Hlavního města Praha. •Celková alokace programu činí 21,2 mld. EUR •Jsou financování z: –Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty –Evropského sociálního fondu – podporovány jsou neinvestiční projekty –Fondu soudržnosti – podpora do rozvoje chudších států, nikoliv regionů Cíl Konvergence

8 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Alokace tématických OP

9 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace 2) Regionální operační programy •Jsou určeny pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. •Podporované jsou aktivity z rozvoje území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. •Celková alokace programu činí 4,66 mld. EUR •Jsou financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty Cíl Konvergence

10 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Alokace regionálních OP

11 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

12 Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti Do tohoto cíle spadá z regionů soudržnosti ČR jen Hlavní město praha. Jsou zde připraveny dva Operační programy: •OP Praha Konkurenceschopnost •OP Praha Adaptabilita Alokace tohoto cíle dosahuje 419,1 mil. EUR. Jsou financovány z ERDF a ESF. Projekty zaměřené do rozvoje infrastruktury, vzdělání, kultury a jiné.

13 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Alokace Operačních programů pro Prahu

14 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

15 Cíl Evropské územní spolupráce Celková alokace pro operační programy je 389 mil. EUR Tento cíl zahrnuje: •OP Přeshraniční spolupráce •OP Meziregionální spolupráce •OP Nadnárodní spolupráce •INTERACT II •EPSON 2013 •URBACT II

16 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Cíl Evropské územní spolupráce Jedná se o programy na podporu přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury, vždělávání, životního prostředí, výměny zkušeností a inovací a jiné. Programy jsou financování z ERDF. Základem pro přidělení dotace je spolupráce se zahraničním partnerem.

17 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Společné rysy žádosti o dotace 1) Základním programovým dokumentem je Operační program. 2) Žádosti jsou předkládány na základě konkrétní výzvy. 3) Žádost je podávána na předepsaném formuláři, v tištěné podobě nebo elektronicky. 4) Součástí žádosti jsou povinné přílohy. 5) Začátek realizace projektu může nastat až v okamžiku formálního přijetí žádosti. 6) Po schválení žádosti je s žadatelem podepsána smlouva o přidělení dotace. 7) Po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení je žadatel povinen řídit se pravidly konkrétního operačního programu.

18 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Základní pravidla 1) Řádný výběr dodavatelů: každý žadatel o dotace je povinen provést řádné výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách případně u zakázek mimo režim zákona dle pravidel konkrétního OP. 2) Při realizaci projektu dodržovat platnou evropskou i národní legislativu. 3) Dodržovat pravidla pro publicitu. 4) Nesmí dojít k souběhu dvou veřejných podpor. 5) Financování projektu: Fondy UE – Státní rozpočet – Vlastní zdroje žadatele.

19 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Schéma čerpání finančních prostředků

20 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Stav čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU

21 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace 1) Alokace OPPI je 3 578 mil. EUR (přibližně 88 584 mil. Kč) 2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 3) Implementační agenturou je CzechInvest. 3) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 4) Zahrnuje celkem 6 prioritních os a 16 programů. 5) Maximální výše podpory dle regionální mapy podpory, maximálně 60%. Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 (OPPI)

22 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Prioritní osy OPPI Prioritní osa 1 - VZNIK FIREM 1.1Start 1.2Finanční nástroj JEREMIE Prioritní osa 2 - ROZVOJ FIREM 2.1Progres Záruka 2.2Rozvoj ICT a Strategické služby ICT v podnicích

23 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Prioritní osy OPPI Prioritní osa 3 - EFEKTIVNÍ ENERGIE 3.1. Eko-Energie Prioritní osa 4 - INOVACE 4.1. Inovace 4.2. Potenciál

24 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Prioritní osy OPPI Prioritní osa 5 - PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 5.1Spolupráce Prosperita 5.2Školící střediska 5.3Nemovitosti Prioritní osa 6 - SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 6.1 Poradenství 6.2 Marketing

25 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Podporované aktivity OPPI 1) Vnik firem – pořízení a rekonstrukce hmotného a nehmotného majetku, pozemků, pořízení zásob… 2) Rozvoj firem – nákup efektivnějších strojů, implementaci ICT/IS, vytváření nových IS 3) Efektivní energie – výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a teplené energie vyrobené z OZE, zavádění MaR, snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, využití odpadního tepla, zateplení objektů… 4) Inovace – ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií…

26 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Podporované aktivity OPPI 1) Prostředí pro podnikání a inovace – podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních platforem, zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, příprava podnikatelské zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu… 2) Služby pro rozvoj podnikání – rozvoj poradenství v oblasti eko- technologií a environmentálních systémů řízení, účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí…

27 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Postup získání dotace OPPI 1.Založení Master účtu eAccount 2.Podání Registrační žádosti včetně povinných příloh 3.Podání Plné žádosti včetně povinných příloh 4.Hodnocení dle výběrových kritérií 5.Hodnocení nezávislým hodnotitelem 6.Schválení projektu v hodnotitelské komisi 7.Podpis Podmínek a Rozhodnutí 8.Monitoring projektu 9.Ukončení realizace projektu → ŽÁDOST O PLATBU 10.Udržitelnost projektu a splnění závazných ukazatelů

28 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace OPPI 2012 Předpoklad další výzvy v cca dubnu 2012 a předpokládané údaje: •Alokace cca 1,5 miliardy Kč •Cca 50 % na OZE a 50 % na úspory energie •Výše dotace 30 ÷ 60 % dle opatření, lokality a velikosti podniku •Předpokládané zaměření na malé a střední podniky •Předpokládaný příjem žádostí - červen 2012 - OZE •Předpokládaný příjem žádostí - červenec 2012 – úsporná opatření

29 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP) 1) Alokace OPPI je 4 920 mil. EUR (přibližně 115 776 mil. Kč) 2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. 3) Implementační agenturou je Státní fond životního prostředí. 4) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). 5) Zahrnuje celkem 7 prioritních os a x programů.

30 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Přehled prioritních os OPŽP Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní: 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: 2.1 Zlepšování kvality ozvduší 2.2 Omezování emisí

31 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Přehled prioritních os OPŽP Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie: 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

32 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Přehled prioritních os OPŽP Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 6.1 Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000 6.2 Podpora biodiverzity 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

33 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Podporované aktivity OPŽP Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, výstavba a regenerace izolační zeleně, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší, instalace katalytických či termooxidačních jednotek.

34 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Podporované aktivity OPŽP Udržitelné využívání zdrojů energie – instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace OZE zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit apod.

35 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Podporované aktivity OPŽP Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – nákup technolgoií na monitoring průmyslového znečištění, vytvoření výukových expertních center, vytvoření informač ích systémů prevence závažných havárií apod. Zlepšování stavu přírody a krajiny – opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech atd., výstavba a obnova remízů, alejí, větrolamů apod. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – tvorba informačních a odbroných materiálů a vzdělávacích pomůcek, nákup, rekonstrukce, výstavba a vybavení objektů za účelem vzniku nových poradenských center

36 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Postup získání dotace OPŽP 1.Založení účtu v systému BENE-FILL. 2.Podání žádosti o dotace včetně požadovaných příloh na Krajské pracoviště. 3.Kontrola formální přijatelnosti žádosti → akceptace žádosti. 4.Posouzení a bodové hodnocení žádosti na základě daných ukazatelů → předložení k projednání Řídícímu výboru. 5.Posouzení a doporučení Řídícímu orgánu ke schválení → Registrační list akce. 6.Při splnění podmínek dle Registračního listu je vydáno Rozhodnutí a Smlouva. 7.Ukončení realizace projektu → čerpání podpory 8. Monitoring

37 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Aktuální seznam výzev OPPI

38 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace EPC Energetické služby se zárukou - poskytování záruky za služby, které smluvní partner, společnost / firma energetických služeb (ESCO – Energy Service Company), zákazníkovi zajišťuje. U projektů, ve kterých se ESCO svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření s výsledným efektem snížení spotřeby energie i dalších nákladů, se jedná o EPC (Energy Performance Contracting). V případě, že se služby zaměřují na opatření v modernizaci rozvodů a zdroje energie s výsledným zvýšením účinnosti výroby a rozvodu energie, nikoliv při její spotřebě a firma ESCO smlouvou zaručuje svým zákazníkům dodávky energie za smluvně sjednanou cenu energie, služby ESCO se nazývají energetický kontrakting (EC – Energy Contracting).

39 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace EPC

40 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Zdroje dat www.mpo.cz www.czechinvest.org www.mzp.cz www.sfzp.cz www.strukturalni-fondy.cz

41 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc.Ing. Josef Pikálek EMPRESS, o. s.ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642Tel. 724 313 856


Stáhnout ppt "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace."

Podobné prezentace


Reklamy Google