Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M. Sc. Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M. Sc. Ing"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

2 Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M. Sc. Ing
Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Josef Pikálek 15. března Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Měření & Verifikace

3 Přehled operačních programů
Na období 2007 – 2013 je v ČR využíváno 26 operačních programů, kde je celkem vyčleněno 26,69 miliardy EUR. Programy jsou rozděleny do tří cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

4 Přehled operačních programů
Programy na podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států → Cíl Konvergence Programy na podporu regionů, které nečerpají z Konvergetnce → Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost Programy na podporu přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce regionů → Cíl Evropské územní spolupráce ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

5 Rozdělení prostředků z fondů EU
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

6 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

7 Cíl Konvergence Je rozdělen na Tématické operační programy a Regionální operační programy. 1) Tématické operační programy Jsou určeny pro všechny regiony s výjimkou Hlavního města Praha. Celková alokace programu činí 21,2 mld. EUR Jsou financování z: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty Evropského sociálního fondu – podporovány jsou neinvestiční projekty Fondu soudržnosti – podpora do rozvoje chudších států, nikoliv regionů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

8 Alokace tématických OP
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

9 Cíl Konvergence 2) Regionální operační programy
Jsou určeny pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Podporované jsou aktivity z rozvoje území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. Celková alokace programu činí 4,66 mld. EUR Jsou financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – podporovány jsou investiční projekty ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

10 Alokace regionálních OP
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

11 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

12 Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
Do tohoto cíle spadá z regionů soudržnosti ČR jen Hlavní město praha. Jsou zde připraveny dva Operační programy: OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Alokace tohoto cíle dosahuje 419,1 mil. EUR. Jsou financovány z ERDF a ESF. Projekty zaměřené do rozvoje infrastruktury, vzdělání, kultury a jiné. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

13 Alokace Operačních programů pro Prahu
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

14 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

15 Cíl Evropské územní spolupráce
Celková alokace pro operační programy je 389 mil. EUR Tento cíl zahrnuje: OP Přeshraniční spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce INTERACT II EPSON 2013 URBACT II ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

16 Cíl Evropské územní spolupráce
Jedná se o programy na podporu přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury, vždělávání, životního prostředí, výměny zkušeností a inovací a jiné. Programy jsou financování z ERDF. Základem pro přidělení dotace je spolupráce se zahraničním partnerem. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

17 Společné rysy žádosti o dotace
1) Základním programovým dokumentem je Operační program. 2) Žádosti jsou předkládány na základě konkrétní výzvy. 3) Žádost je podávána na předepsaném formuláři, v tištěné podobě nebo elektronicky. 4) Součástí žádosti jsou povinné přílohy. 5) Začátek realizace projektu může nastat až v okamžiku formálního přijetí žádosti. 6) Po schválení žádosti je s žadatelem podepsána smlouva o přidělení dotace. 7) Po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení je žadatel povinen řídit se pravidly konkrétního operačního programu. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

18 Základní pravidla 1) Řádný výběr dodavatelů: každý žadatel o dotace je povinen provést řádné výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách případně u zakázek mimo režim zákona dle pravidel konkrétního OP. 2) Při realizaci projektu dodržovat platnou evropskou i národní legislativu. 3) Dodržovat pravidla pro publicitu. 4) Nesmí dojít k souběhu dvou veřejných podpor. 5) Financování projektu: Fondy UE – Státní rozpočet – Vlastní zdroje žadatele. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

19 Schéma čerpání finančních prostředků
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

20 Stav čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

21 Operační program Podnikání a Inovace 2007 – 2013 (OPPI)
1) Alokace OPPI je mil. EUR (přibližně mil. Kč) 2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 3) Implementační agenturou je CzechInvest. 3) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 4) Zahrnuje celkem 6 prioritních os a 16 programů. 5) Maximální výše podpory dle regionální mapy podpory, maximálně 60%. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

22 Prioritní osy OPPI Prioritní osa 1 - VZNIK FIREM 1.1 Start
1.2 Finanční nástroj JEREMIE Prioritní osa 2 - ROZVOJ FIREM 2.1 Progres Záruka 2.2 Rozvoj ICT a Strategické služby ICT v podnicích ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

23 Prioritní osy OPPI Prioritní osa 3 - EFEKTIVNÍ ENERGIE
3.1. Eko-Energie Prioritní osa 4 - INOVACE 4.1. Inovace 4.2. Potenciál ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

24 Prioritní osy OPPI Prioritní osa 5 - PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
5.1 Spolupráce Prosperita 5.2 Školící střediska 5.3 Nemovitosti Prioritní osa 6 - SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 6.1 Poradenství 6.2 Marketing ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

25 Podporované aktivity OPPI
1) Vnik firem – pořízení a rekonstrukce hmotného a nehmotného majetku, pozemků, pořízení zásob… 2) Rozvoj firem – nákup efektivnějších strojů, implementaci ICT/IS, vytváření nových IS 3) Efektivní energie – výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a teplené energie vyrobené z OZE, zavádění MaR, snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, využití odpadního tepla, zateplení objektů… 4) Inovace – ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií… ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

26 Podporované aktivity OPPI
1) Prostředí pro podnikání a inovace – podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních platforem, zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, příprava podnikatelské zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu… 2) Služby pro rozvoj podnikání – rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí… ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

27 Postup získání dotace OPPI
Založení Master účtu eAccount Podání Registrační žádosti včetně povinných příloh Podání Plné žádosti včetně povinných příloh Hodnocení dle výběrových kritérií Hodnocení nezávislým hodnotitelem Schválení projektu v hodnotitelské komisi Podpis Podmínek a Rozhodnutí Monitoring projektu Ukončení realizace projektu → ŽÁDOST O PLATBU Udržitelnost projektu a splnění závazných ukazatelů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

28 OPPI 2012 Předpoklad další výzvy v cca dubnu 2012 a předpokládané údaje: Alokace cca 1,5 miliardy Kč Cca 50 % na OZE a 50 % na úspory energie Výše dotace 30 ÷ 60 % dle opatření, lokality a velikosti podniku Předpokládané zaměření na malé a střední podniky Předpokládaný příjem žádostí - červen OZE Předpokládaný příjem žádostí - červenec 2012 – úsporná opatření ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

29 Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP)
1) Alokace OPPI je mil. EUR (přibližně mil. Kč) 2) Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. 3) Implementační agenturou je Státní fond životního prostředí. 4) OPPI je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS). 5) Zahrnuje celkem 7 prioritních os a x programů. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

30 Přehled prioritních os OPŽP
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní: 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: 2.1 Zlepšování kvality ozvduší 2.2 Omezování emisí ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

31 Přehled prioritních os OPŽP
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie: 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

32 Přehled prioritních os OPŽP
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 6.1 Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000 6.2 Podpora biodiverzity 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

33 Podporované aktivity OPŽP
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, výstavba a regenerace izolační zeleně, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší, instalace katalytických či termooxidačních jednotek. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

34 Podporované aktivity OPŽP
Udržitelné využívání zdrojů energie – instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace OZE zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit apod. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

35 Podporované aktivity OPŽP
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – nákup technolgoií na monitoring průmyslového znečištění, vytvoření výukových expertních center, vytvoření informač ích systémů prevence závažných havárií apod. Zlepšování stavu přírody a krajiny – opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech atd., výstavba a obnova remízů, alejí, větrolamů apod. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – tvorba informačních a odbroných materiálů a vzdělávacích pomůcek, nákup, rekonstrukce, výstavba a vybavení objektů za účelem vzniku nových poradenských center ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

36 Postup získání dotace OPŽP
Založení účtu v systému BENE-FILL. Podání žádosti o dotace včetně požadovaných příloh na Krajské pracoviště. Kontrola formální přijatelnosti žádosti → akceptace žádosti. Posouzení a bodové hodnocení žádosti na základě daných ukazatelů → předložení k projednání Řídícímu výboru. Posouzení a doporučení Řídícímu orgánu ke schválení → Registrační list akce. Při splnění podmínek dle Registračního listu je vydáno Rozhodnutí a Smlouva. Ukončení realizace projektu → čerpání podpory Monitoring ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

37 Aktuální seznam výzev OPPI
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

38 EPC Energetické služby se zárukou - poskytování záruky za služby, které smluvní partner, společnost / firma energetických služeb (ESCO – Energy Service Company), zákazníkovi zajišťuje. U projektů, ve kterých se ESCO svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření s výsledným efektem snížení spotřeby energie i dalších nákladů, se jedná o EPC (Energy Performance Contracting). V případě, že se služby zaměřují na opatření v modernizaci rozvodů a zdroje energie s výsledným zvýšením účinnosti výroby a rozvodu energie, nikoliv při její spotřebě a firma ESCO smlouvou zaručuje svým zákazníkům dodávky energie za smluvně sjednanou cenu energie, služby ESCO se nazývají energetický kontrakting (EC – Energy Contracting). ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

39 EPC ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

40 Zdroje dat www.mpo.cz www.czechinvest.org www.mzp.cz www.sfzp.cz
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace

41 Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. Ing. Josef Pikálek EMPRESS, o. s. ENVIROS, s. r. o. Tel.: Tel ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Zdroje financování projektů - dotace


Stáhnout ppt "Zdroje financování projektů - dotace Ing. Vladimír Dobeš, M. Sc. Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google