Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL Ing. Pavel Weiss, květen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL Ing. Pavel Weiss, květen 2010."— Transkript prezentace:

1 Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL Ing. Pavel Weiss, květen 2010

2 2 Cíle a nástroje programu NOVÝ PANEL  Usnadnit financování oprav a modernizací bytových domů  Umožnit získání úvěru na opravu domu (zvýhodněná bankovní záruka za úvěr)  Usnadnit splácení přijatého úvěru (dotace na úhradu části úroků)

3 3 Legislativní základ  Nařízení vlády 299/2001 Sb. v platném znění  Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL - je prováděcím předpisem pro uplatnění obou nástrojů podpory.  Záruky poskytuje ČMZRB vlastním jménem.  Dotace poskytuje ČMZRB jménem SFRB.

4 4 Informace o Programu  Text Nařízení, Programu i formuláře žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ČMZRB: www.cmzrb.cz/Poskytované služby/Podpory bydlení  Dotazy na info@cmzrb.cz.  Příjem žádostí o oba typy podpory byl zahájen 4.5.2009  Žádosti přijímají a vyřizují všechny pobočky ČMZRB (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové a Plzeň)

5 5 Shrnutí hlavních změn od 4.5.2009  Rozšíření podpory na všechny typy bytových domů (nejen panelové).  Zvýšení dotace až na 4 % p.a., sazba dotace je odstupňována v závislosti na stavu domu a rozsahu prováděných oprav (2,5% 3% a 4%).  Je nutno použít nový formulář žádosti o oba typy podpory i novou Přílohu A (vyjádření poradenské informačního střediska).  Podmínka maximálního stáří smlouvy o úvěru k datu podání žádosti o dotaci (6 měsíců) se ruší.  Výpočet dotace od data podání žádosti o dotaci.

6 Podmínky programu NOVÝ PANEL Společná část

7 7 Žadatel o podporu  Fyzická nebo právnická osoba - vlastník nebo spoluvlastník bytového domu  Fyzická nebo právnická osoba - vlastník nebo spoluvlastník bytu nebo nebytového prostoru v bytovém domě (dle zákona o vlastnictví bytů)  Společenství vlastníků jednotek, jehož členy mohou být i bytová družstva

8 8 Opravovaný dům  Bytový dům na území České republiky  Předmětem opravy musí být nejméně činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 Programu (pokud to stav domu vyžaduje)  Pokud prováděná oprava vyžaduje stavební povolení, musí nabýt právní moci nejpozději dnem podání žádosti o dotaci  Dodavatel opravy musí mít certifikován systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001

9 9 Podporovaný úvěr  Úvěr od banky nebo stavební spořitelny  Nerozhoduje typ úrokové sazby ani způsob splácení  Musí být doložena výše úvěru, úroková sazba a datum splatnosti úvěru  Úvěr musí být alespoň z části určen na financování podporovaných druhů oprav (vyjmenovaných v příloze č. 2 Programu)  V případě žádosti o záruku musí rozpočtové náklady na financování podporovaných činností činit nejméně 50% z výše zaručovaného úvěru (dotace - jen na podporované činnosti)

10 10 Veřejná podpora  Příjemci podpory jsou považováni za podnikatele (kriteria pro malé a střední podnikatele v příloze programu).  V případě panelových domů je výše poskytnuté podpory limitována poměrem mezi hrubým ekvivalentem podpory a celkovými investičními náklady na opravu (viz příloha č. 3 Programu).  Limity veřejné podpory se liší podle typu podnikatele (malý 35 %, střední 25 %, velký 15 %).  V případě nepanelových domů je podpora poskytována v režimu de minimis.  Příspěvek na úhradu nákladů na doporučení PIS poskytuje SFRB a nezapočítává se do de minimis  Je přípustná kombinace s podporou Zelená úsporám

11 Postupy poskytování podpory na financování oprav bytových domů

12 12 Postup při podávání žádosti (1) První krok Vyplnit žádost a předat ji ČMZRB (vždy před uzavřením smluv s dodavateli a zahájením stavebních prací) minimálně s těmito přílohami:  výpis z katastru nemovitostí (stáří max. 3 měsíce)  stanovisko poradenského a informačního střediska (PIS),  příloha k žádosti vyplněná úvěrující bankou nebo úvěrová smlouva (k žádosti o záruku),  úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci).

13 13 Postup při podávání žádosti (2) Další kroky: Předat ČMZRB bez zbytečného prodlení všechny zbývající předepsané přílohy žádosti:  Doklad o právní subjektivitě žadatele  Stavební povolení (s datem nabytí právní moci nejpozději): - u záruky: do dne uzavření smlouvy o záruce, - u dotace: v den předložení žádosti o dotaci), popř. doklad o stavebním ohlášení (vyžaduje-li to stavební zákon), příp.nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo k nezbytným úpravám.  Doklady týkající se dodavatele stavby

14 14 Smlouvy s dodavateli Doklady ke kompletaci žádosti:  Smlouva s dodavatelem stavby  Doklad o zavedení a certifikování systému řízení jakosti u dodavatele stavby dle ČSN EN ISO 9001 V případě žádosti o záruku mohou být tyto doklady předloženy do 1 roku od poskytnutí podpory.  Pozor: smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být uzavřeny a stavební práce zahájeny před podáním žádosti o záruku i dotaci

15 15 Poradenské a informační středisko (PIS)  Vystavuje prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí podpory na předepsaném formuláři (Příloha A žádosti).  Klient si volí PIS sám, odměnu hradí SFRB a nezapočítává se do de minimis  Postačuje jedno prohlášení pro žádost o záruku i dotaci.

16 16 Doklady pro PIS  projektová dokumentace prováděné opravy bytového domu  položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na podporované opravy (příloha č. 2 programu)  doklad o podlahové ploše bytů v bytovém domě,  zpráva o energetickém auditu a průkaz energetické náročnosti budovy (jen v případech panelových domů pokud dojde při jejich opravě ke změně stavby či větší změně dokončené budovy)

17 17 Stanovisko PIS PIS ve svém stanovisku:  potvrdí, že při opravě domu bude splněna podmínka týkající se naplnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla (týká se jen panelových domů)  vyčíslí náklady na opravy a podlahovou plochu bytů  vyznačí v seznamu podporovaných činností (část c) ty činnosti, které budou prováděny, resp. jejichž provedení stav domu nevyžaduje  doporučí, resp. nedoporučí žádost k podpoře

18 Zvýhodněná bankovní záruka

19 19 Typy záruk  P- záruka PANEL: je poskytována ve spolupráci se všemi bankami. Jsou nutné ekonomické přílohy k posouzení úvěrového rizika. Cena záruky 0,1 % p.a. z výše zaručovaného úvěru.  M- záruka PANEL: nejsou vyžadovány ekonomické přílohy, poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB smlouvu o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem Spolupracující banky: Česká spořitelna, Komerční banka, Waldviertler Sparkasse von 1842, Wüstenrot stavební spořitelna.  Výše zaručovaného úvěru omezena na 10 mil. Kč. Cena záruky 0,3 % z počáteční výše zaručovaného úvěru.

20 20 Společné podmínky záruk  Bankovní záruka ve výši až 80 % nesplacené jistiny úvěru.  Zaručovaný úvěr musí být nejméně z 50 % určen na financování podporovaných oprav.  ČMZRB nepožaduje zajištění záruky.  K úhradě ceny záruky je žadateli poskytováno finanční zvýhodnění (veřejná podpora).

21 21 Specifické přílohy žádosti o záruku  Údaje úvěrující banky (příloha U, případně smlouva o úvěru) – bez tohoto dokladu nelze žádost přijmout.  Údaje a doklady umožňující posoudit schopnost žadatele splácet úvěr (ekonomické tabulky v elektronické podobě podle připojených pokynů) - jen u P-záruk  Další specifické doklady dle seznamu příloh pro jednotlivé typy žadatelů.

22 Dotace na úhradu úroků

23 23 Výše dotace  Dotace odpovídá snížení úroku z úvěru až o 4 % p.a., max. ve výši úrokové sazby uvedené v úvěrové smlouvě.  Výpočet dotace vychází z předpokladu anuitního splácení úvěru pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími jistinu bez ohledu na skutečný způsob splácení uvedený v úvěrové smlouvě.  Základem pro výpočet je počáteční výše úvěru, úroková sazba, datum podání žádosti o dotaci a datum konečné splatnosti úvěru

24 24 Další podmínky  Splatnost úvěru pro výpočet dotace: do data uvedeného v úvěrové smlouvě, nejvýše však 15 let od data podání žádosti  Dotace jen k podporované výši úvěru:  část úvěru na financování podporovaných činností (činnosti spolufinancované z jiných programů nelze zařadit mezi podporované)  část úvěru nepřesahující 5 500 Kč na 1 m 2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě.  Ke každému úvěru musí být předložena samostatná žádost (s výjimkou kombinace překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření

25 25 Vyplácení dotace  Vyplácena pololetně na základě předložení potvrzení úvěrující banky o řádném splácení jistiny a úroků.  Pokud do dvou let od uzavření smlouvy o úvěru není úvěr vyčerpán do podporované výše, dotace se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky dotace.  Následné navýšení úvěru nebo změny splátkového kalendáře nemají vliv na smluvený kalendář výplat.  Výplata dotace se zastavuje, pokud příjemce splatil jistinu úvěru nebo do tří let od uzavření smlouvy o úvěru neukončil opravu bytového domu.

26 Souběžná podpora z programu NOVÝ PANEL a Zelená úsporám 26

27 Režimy podpor (1)  Program Zelená úsporám umožňuje poskytovat dotace na opravy týkající se snižování spotřeby energie na všechny typy bytových domů (panelové i nepanelové) v režimech: - blokové výjimky – výše dotace je omezena limitem intenzity veřej. podpory v % (poměr výše dotace a uznatel. náklady) - podpory de minimis – příjemce podpory nesmí získat v součtu za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období víc, než 200 tis. EUR - dočasného rámce – příjemce podpory nesmí získat od 1.1.2008 do 31.12.2010 víc, než 500 tis. EUR 27

28 Režimy podpor (2)  Program Nový Panel umožňuje poskytovat podpory na všechny opravy všech typů bytových domů (panelové i nepanelové) v režimech: - panelové domy v režimu notifikovaném Evropskou komisí (obdoba blokové výjimky): výše podpory je omezena limitem intenzity veřejné podpory v %, která se vypočte jako poměr mezi výši podpory a celkovými investičními náklady projektu - nepanelové domy v režimu podpory de minimis: maximálně za jakákoliv tři zdaňovací období v součtu 200 tis. EUR 28

29 Panelové bytové domy 29

30 Kombinace podpor Lze doporučit následující postup: -uzavřít nejprve smlouvu o záruce z programu NP (režim blok. výj.) -následně uzavřít smlouvu o dotaci z progr. NP (režim blok. výj.) -jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci z programu ZÚ Bude-li dotace z programu ZÚ poskytnuta v režimu de minimis, nebude ji nutno snižovat z důvodu současného poskytnutí podpory z programu NP na stejný projekt Bude-li dotace z programu ZÚ poskytnuta v režimu blokové výjimky, bude nutné ji částečně snížit v případě, že příjemci podpory bude poskytnuta záruka v programu NP 30

31 Nepanelové bytové domy 31

32 Kombinace podpor (1) Výběr vhodného postupu závisí na: -počtu opravovaných bytových jednotek -výši nákladů na opravy na bytovou jednotku -podílu vlastních zdrojů investora na finan. oprav Malé projekty do cca 40 bytových jednotek má-li být na projekt poskytnuta současně záruka a dotace z programu NP a dotace z programu ZÚ – nejlépe je poskytnout všechny podpory v režimu de minimis. Pořadí uzavírání smluv není z pohledu pravidel veřejné podpory podstatné. 32

33 Kombinace podpor (2) Projekty s více jak 40 bytovými jednotkami - záruka v programu NP není poskytnuta, dotace NP, ZÚ poskytnuty Lze doporučit tento postup: -nejprve uzavřít smlouvu o dotaci v programu ZÚ (v režimu Dočasného rámce) -následně uzavřít smlouvu o dotaci v programu NP (v režimu de minimis) Je optimálně využitelné pro projekty do 185 bytových jednotek 33

34 34 Kontakty  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1  Telefon:255 721 111  Fax:255 721 110  e-mail:info@cmzrb.czinfo@cmzrb.cz  Web stránka: www.cmzrb.cz


Stáhnout ppt "Program na podporu oprav a modernizací bytových domů NOVÝ PANEL Ing. Pavel Weiss, květen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google