Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelená úsporám Aktuální informace o podmínkách programu, zkušenosti s dosavadními žádostmi (České Budějovice 27.8.2009) Dr. Blanka Veltrubská Markéta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelená úsporám Aktuální informace o podmínkách programu, zkušenosti s dosavadními žádostmi (České Budějovice 27.8.2009) Dr. Blanka Veltrubská Markéta."— Transkript prezentace:

1 Zelená úsporám Aktuální informace o podmínkách programu, zkušenosti s dosavadními žádostmi (České Budějovice ) Dr. Blanka Veltrubská Markéta Pavlová SFŽP ČR, KP České Budějovice Text zápapatí se edituje v menu Zobrazit / Záhlaví a zápatí

2 Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB
Zelená úsporám 10-25 mld Kč z prodeje emisních kreditů Trvání programu – Vyhlášení programu ministrem ŽP Otevření databází SOD a SVT pro registraci firem Příjem žádostí o podporu z programu (KP SFŽP) – Příjem žádostí na spolupracujících bankách od června 2009 Novelizace podmínek (Směrnice MŽP č.9/2009) účinnost od Výplata dotací do Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

3 Zaměření Programu ZELENÁ ÚSPORÁM
Program je zaměřen na oblast bydlení: - rodinné a bytové domy nepanelové technologie (panelové domy mohou žádat pouze o podporu na OZE, v jednání je od září 2009 podpora i zateplování panelových domů ) O podporu mohou žádat: - majitelé rodinných a bytových domů, kteří je využívají k bydlení nebo poskytování bydlení třetím osobám - fyzické i právnické osoby (tj.plátci daně z nemovitosti) Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

4 Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB
Co lze nalézt na webu: Základní dokumenty Programu (Směrnice MŽP č. 9/2009 a její Přílohy) Dokumenty pro žadatele: zejm. Příručka, formuláře žádostí a krycích listů (vč. vzorově vyplněných), další přílohy žádosti Dokumenty pro firmy: Příručka pro dodavatele, on-line žádost o zápis do SOD a SVT, Listy výrobků Průběžně aktualizovaný SOD a SVT Nejčastější dotazy ze zelené linky a mailů (FAQ) Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

5 Oblasti podpory z Programu ZELENÁ ÚSPORÁM
A Úspory energie na vytápění B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody D Dotační bonus na vybrané kombinace opatření Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

6 Oblast A: úspory energie na vytápění
A.1 Celkové zateplení HLAVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY: 1)snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 40% 2) dosažení těchto hodnot: rodinné domy – 70 resp. 40 kWh/m2 bytové domy – 55 resp. 30 kWh/m2 A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění celkové zateplení RD na 70 kWh/m Kč/m max, 350 m2 celkové zateplení RD na 40 kWh/m Kč/m2 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m Kč/m2 max. 120m2/BJ celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m Kč/m2 U rodinných domů tedy dochází k navýšení sazby o 250 Kč, u bytových domů pak o 150 Kč na metr čtvereční podlahové plochy. Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových bytových domů ( doposud neschváleno). Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

7 Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB
A.2 Dílčí zateplení HLAVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY: 1) Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění min. o 20% , resp. o 30% 2) Požadavek na dodržení příslušných „U“ 3) popř. minimální účinnost rekuperace alespoň 75% (je-li instalována) Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti . Výše dotace v oblasti A.2 se nemění, stačí však jen jedno opatření (případně více, ovšem jen z části provedených): A.2 – snížení spotřeby o 20 % (dříve: alespoň dvě opatření a výměna zdroje) rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Nyní je vyšší dotace přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %. A.2 – snížení spotřeby o 30 % (dříve: alespoň tři opatření) rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

8 Oblast A: úspory energie na vytápění
OPATŘENÍ, KTERÁ MOHOU BÝT PODPOŘENA: Zateplení vnějších stěn Zateplení střechy nebo stropu nejvyššího podlaží Zateplení podlahy přiléhající k zemině, Zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem Výměna nebo úprava oken Dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem Dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

9 Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB
B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu Základním kriteriem je dosažení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění: → u rodinných domů na úrovni nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy za rok, → u bytových domů na úrovni nejvýše 15 kWh/m2 podlahové plochy za rok Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy nepřekročí hodnotu 0,22 W/(m2.K) pro rodinné domy a 0,30 W/(m2.K) pro bytové domy. Neprůvzdušnost obálky budovy bude garantována hodnotou n50 <=0,6 h-1, která bude ověřena. Podpora je přidělována jako fixní částka na jeden rodinný dům, nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě. Nově se dotace zvyšuje na Kč pro rodinný dům v pasivním standardu Kč na byt v bytovém domě s roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh na m2. Podmínkou již také není registrace dodavatelských firem v SOD a SVT. Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

10 Oblast C: využívání OZE pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění na nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla Původní zdroj musí být kotel na tuhá nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb Měrná roční potřeba tepla na vytápění dané novostavby nepřesahuje 55 kWh/m2 (neplatí pro novostavby dokončené před ) C.3 Instalace solárně-termických kolektorů - pouze na přípravu teplé vody - kombinace přípravy teplé vody a přitápění Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

11 Změny od 17.8. pro oblast podpory „C“:
☺Dotace jsou nově poskytovány jen jako fixní částka na instalaci, nikoliv jako procentuální podpora na dané opatření. ☺ V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m2 a rok. ☺ U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč. ☺ Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni: technologie vzduch-voda Kč na bytovou jednotku technologie země-voda a voda-voda Kč na bytovou jednotku ☺ U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk (pozor, nejde o využitelnou energii) na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena. Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

12 D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
Vybrané kombinace opatření jsou kromě samotné podpory dané podmínkami v oblasti A, B a C navíc podpořeny dotačním bonusem: - A.1 /A.2:( zateplení) + C.1 (výměna neekologického vytápění za zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo) - A.1 /A.2:( zateplení) + C.3 (solárně-termický systém) - B (novostavba v PES) + C.3 (solárně-termický systém) - C.2 (zdroj na biomasu nebo TČ v novostavbě) + C.3.2 (solárně - termický systém pro přípravu TV a přitápění) Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

13 Nová dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
Podpora na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení (měrná potřeba tepla před a po realizaci opatření, ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy) bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

14 Výše podpory – rodinné domy
Oblast A: - stanovuje se na základě podlahové plochy objektu (sazba na m2, max. 350 m2/RD) - A.1 rozdílná sazba u 70 kWh/m2 a u 40 kWh/m2 (2200,- / 1550,- Kč/m2) A.2 rozdílná sazba u 20% snížení měrné potřeby tepla na vytápění resp. 30% (650,- / 850 Kč / m2) Oblast B: fixní částka – 250 tis. Kč na RD Oblast C: maximální částka pro jednotlivé typy OZE: od ,- Kč (C.1) do ,- (C1/C2) Dotační bonus: 20 tis. Kč/RD Odborné posouzení a projektová dokumentace: Pro oblast A: energ. hodnocení : Kč +projekt. dokumentace Kč = max ,-Kč Pro oblast B: ,- Kč Pro oblast C: energet. hodnocení: Kč+ projekt. dokumentace Kč = max ,-Kč U solárních termických kolektorů sloužících výhradně k ohřevu teplé užitkové vody bude poskytována pouze dotace na projektovou dokumentaci u rodinných domů ve výši Kč Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

15 Výše podpory – bytové domy
Oblast A: - stanovuje se na základě podlahové plochy objektu (sazba na m2, max. 120 m2/b.j.) A.1 rozdílná sazba u 55 kWh/m2 a u 30 kWh/m2 (1050 / 1500 Kč/m2) A.2 rozdílná sazba u 20% snížení měrné potřeby tepla na vytápění resp. 30% (450,- / 600,- Kč/m2) Oblast B: fixní částka – 150 tis. Kč na b.j. Oblast C: maximální částka pro jednotlivé typy OZE : od ,-Kč/BJ (t.č. vzduch-voda) do ,- Kč/bj (C.3) Dotační bonus: 50 tis. Kč/BD Odborné posouzení a projektová dokumentace: Oblast A:energet. Hodnocení: Kč na jeden dům + projekt Kč na bytovou jednotku Oblast B: Kč na jeden dům. Výše dotace pro bytové domy pro oblast C: energet.hodnocení: Kč / dům+ projekt Kč / celý dům = max ,- Kč Dotace pro pořízení solárních termických kolektorů: Kč/ dům Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

16 Oprávnění žadatelé o podporu:
Vlastníci rodinných a bytových domů: fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastnici rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C mohou být žadateli i vlastníci bytových domů . Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

17 Seznam odborných dodavatelů a seznam výrobků a technologií
lze použít pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v SVT (vyjma oblasti „B“) stejná pravidla platí i pro poskytovatele služeb – lze využít pouze služeb subjektů uvedených v SOD, nelze například zajistit montáž kotle nebo jinou službu svépomocí Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

18 Podání a administrace žádosti
Podání žádosti před zahájením realizace → Žádost o podporu lze podat před zahájením realizace na základě ohlášení stavby, nebo vydání stavebního povoleni. Dotace je v tomto případě definitivně přiznána po ukončeni akce a doložení požadovaných příloh. Podání žádosti po ukončení realizace → Žádost o podporu lze podat do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu, nejpozději do V případě vyčerpání finančních prostředků si SFŽP vyhrazuje právo vyhlásit termín ukončení podávání žádosti dříve. Doba účinnosti rozhodnutí pro jednotlivé oblasti podpory: A – 18 měsíců, B – 24 měsíců, C – 9 měsíců, maximálně však do Přijímány budou pouze žádosti o podporu na projekty, které byly dokončeny po Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

19 Kde podat žádost o podporu
Žádost o podporu lze podat: C: pouze na pobočkách bank A,B: před podáním žádosti je nutné mít schválený projekt, který schvaluje KP SFŽP. Žádost je nutné předložit ve 2 vyhotoveních, projekt 1x. Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

20 Co je třeba doložit při podání žádosti
Před realizací opatření - Dokumentace k provedení opatření - Krycí list technických parametrů - Doklad o právní subjektivitě žadatele (pouze PO) - Originál / ověřená kopie plné moci (je-li žadatel zastoupen) - List vlastnictví (LV) k nemovitosti - Formulář souhlasného prohlášení všech vlastníků nemovitosti Po realizaci opatření - Kopie kolaudačního rozhodnutí, oznámení o užívání stavby nebo předávací protokol - Kopie faktury s originálním potvrzením dodavatele(ů) o zaplacení Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

21 Dokumentace k provedení opatření - oblast A, B
Dokumentace musí obsahovat projekt a energetický posudek (posouzení tepelně-technických vlastností budov, výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění (u oblasti A před i po realizaci opatření!) - Výpočet může zpracovat: autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektant) autorizovaný architekt energetický auditor (na základě údajů z projektové dokumentace) případně lze hodnoty převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy Na základě dokumentace vyplňuje její zpracovatel Krycí list technických parametrů – správnost údajů potvrdí podpisem a razítkem. Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

22 Dokumentace k provedení opatření - oblast C
Dokumentace pro C.1, C.2 musí obsahovat výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy, návrh výkonu nového zdroje, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy. Dokumentace pro C.3 – odborný výpočet minimálního ročního předpokládaného zisku energie. Výpočet může zpracovat: autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektant) energetický auditor na základě projektové dokumentace, autorizovaný technik ve výše uvedených oborech, výpočet některých hodnot je také možno převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy. Na základě dokumentace vyplňuje její zpracovatel Krycí list technických parametrů – správnost údajů potvrdí podpisem a razítkem. Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB

23 Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB
Kontakty Info linka: Příslušná KP SFŽP ČR: pro JČ kraj: SFŽP ČR, KP České Budějovice Mánesova 3a 371 03 Tel Specialisté: Blanka Veltrubská, SFŽP KP ČB


Stáhnout ppt "Zelená úsporám Aktuální informace o podmínkách programu, zkušenosti s dosavadními žádostmi (České Budějovice 27.8.2009) Dr. Blanka Veltrubská Markéta."

Podobné prezentace


Reklamy Google