Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z KÁČKA DO L É ČEBNY „DLOUHÁ“ CESTA AT KONFERENCE 2013 2. – 6. 6. 2013, SEČ Zuzana Hrdličková K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z KÁČKA DO L É ČEBNY „DLOUHÁ“ CESTA AT KONFERENCE 2013 2. – 6. 6. 2013, SEČ Zuzana Hrdličková K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis o.s."— Transkript prezentace:

1 Z KÁČKA DO L É ČEBNY „DLOUHÁ“ CESTA AT KONFERENCE 2013 2. – 6. 6. 2013, SEČ Zuzana Hrdličková K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis o.s.

2 ÚVOD o Představení o Cíl příspěvku

3 Motivace aneb začátek cesty… MOTIVACE = stav, který aktivizuje chování a dává mu směr. Možné příčiny: o Tlak vnějších okolností, klient nemá vnitřní motivaci. o Motivace z vnitřních důvodů – potřeba změny, nemusí být však připraven nastoupit na léčbu, hledá jiné cesty ke změně. o Klient je připraven k léčbě, jiné návrhy na změnu odmítá. Metody: Aplikace motivačních rozhovorů – vyjádření empatie, vytváření rozporu, vyhýbání se sporu, práce s odporem, podpora sebedůvěry

4 2. krok aneb Jak to děl á me my v KC MB ODKAZY a zprostředkování – jednorázové intervence o Z á kladn í informace o l é čebných zař í zen í ch (LZ) o Kontakt na LZ, popř. jednor á zový kontakt KC s LZ (ujasněn í podm í nek n á stupu, absolvov á n í l é čby) o D á le klient zařizuje na vlastn í ž á dost s á m

5 PŘEDLÉČEBNÉ INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ o Strukturovan é poradenstv í o Rozsah 3 - 10 konzultac í (45 - 60min.) o CS  Nitrožilní UD  Nenitrožilní UD  Rodina (doprovod)

6 C í le PIP…. o Zlep š en í př í stupnosti l é čby o N á hled a kritick é zhodnocen í klientov y situace (potřebnost l é čby ….) o Orientace klienta – ře š en í situace, možnosti l é čby o Motivace klienta o Spolupr á ce (klient – pracovn í k, klient – LZ, pracovn í k – LZ)  komunikace o vlastn í osobě, drogov é kari é ře, atp.  přijmut í, respekt a dodržov á n í z á kladn í pravidel o N á stup do l é čby o Zajištění dalšího kontaktu v případě vypadnutí z léčby

7 Role pracovníka KC v PIP o Orientační dg. závislosti o Podpora motivace klienta, př í prava klienta na jeho roli v l é čbě a mapov á n í jeho oček á v á n í. o Ře š en í soci á ln í ch z á ležitost í - OP, ZP, registrace na Ú P- d á vky. o Výběr l é čebn é ho zař í zen í a n á sledn é zprostředkov á n í l é čby o Doprovod klienta do l é čby (na klientovo vyž á d á n í ). o Řešení aktuálních problémů

8 Role klienta v PIP o Ře š en í soci á ln í ch z á ležitost í - OP, ZP, registrace na Ú P- d á vky. o Výběr l é čebn é ho zař í zen í o Řešení aktuálních problémů dle možností klienta

9 Dokumentace v PIP KC a klient: o Informovaný souhlas se shromažďov á n í m osobn í ch ú dajů (v př í padě, že klient vystupuje z anonymn í f á ze a poskytuje sv é osobn í ú daje) o Z á znam o ú stn í dohodě o poskytov á n í soci á ln í ch služeb o IN - COME o Individu á ln í pl á n o Souhlas s před á v á n í m informac í dal ší m osob á m, instituc í m (v př í padě potřeby) Klient: o CV, motivačn í dopis - z á lež í, zda je l é čebnou požadov á no KC: o Sepsání anamnézy, doporučen í do l é čby (dle požadavku l é čebny)

10 Chybné kroky… o Malý zájem (nezájem) o aktuální problémy o Nedostatek podpory a porozumění v obavách před závažným krokem o Rychlé sestavení anamnézy, kontraktu a IP o Zahlcení, chybný odhad situace o Pracovník si plní svoji zakázku, ne tu klientovu o Pracovník nepodává objektivní informace o léčebném procesu o Znekompetentňování….

11 Co se nám/vám osvědčilo… o Individuální přístup o Aktivní přístup o Zapojení dalších subjektů do procesu

12 Léčebná síť o DETOX o POBYTOVÁ LÉČBA  Psychiatrická léčebna  Terapeutická komunita o AMBULANTNÍ LÉČBA  stacionární  individuální režim o DOLÉČOVÁNÍ

13 Kasuistiky – práce ve skupině

14 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Z KÁČKA DO L É ČEBNY „DLOUHÁ“ CESTA AT KONFERENCE 2013 2. – 6. 6. 2013, SEČ Zuzana Hrdličková K-centrum Mladá Boleslav, Semiramis o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google