Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 nadstandardní obsah oproti mapě katastrální - podle účelu ke kterému vznikly  používají se pro například pro plánovací, projektové, provozní, evidenční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " nadstandardní obsah oproti mapě katastrální - podle účelu ke kterému vznikly  používají se pro například pro plánovací, projektové, provozní, evidenční."— Transkript prezentace:

1

2  nadstandardní obsah oproti mapě katastrální - podle účelu ke kterému vznikly  používají se pro například pro plánovací, projektové, provozní, evidenční nebo dokumentační účely  neslouží pro potřeby státní správy  financováno soukromými zadavateli

3  vznikají › přímým měřením › přepracováním › doměřením požadovaného obsahu do stávajících map  obsah, přesnost a měřítko záleží na zadavateli

4  Tématické mapy › speciální mapy středních a malých měřítek › zabývá se jimi především kartografie  Účelové mapy › mapy velkých měřítek

5  Účelové mapy základního významu › Technická mapa města › Základní mapa závodu › Základní mapa dálnice › Základní mapa letiště › Jednotná železniční mapa stanic a trati  Mapy podzemních prostor  Ostatní účelové mapy

6  nadzemí a podzemní vedení a další zařízení komunikační infrastruktury  systém: S-JTSK, Bpv  třída přesnosti: 2. a 3.  obvyklá měřítka: 1:500, lze i 1:1000 a 1:200

7  stavební objekty (např. pomníky, garáže, čekárny dopravních prostředků, venkovní schodiště, nadmořská výška 1NP, …)  dopravní objekty a zařízení (např. krajnice, chodníky, tunely, osy tramvajových kolejí a trolejových vedení, …)  vodohospodářské objekty a zařízení (např. jímky, vodotrysky, čerpací stanice…)

8  městská zeleň (např. cesty se zpevněným povrchem, stromy s min. průměrem kmene 100 mm)  podzemní vedení + viditelná zařízení potrubních a kabelových vedení (kanalizační šachty, hydranty, šoupátka, vpusti..)  nadzemní vedení (např. silová, sdělovací, sloupy, svítidla…) průběh se určuje spojením středů sloupů, konzol a střešníků

9

10  velké a středně velké průmyslové celky  systém: S-JTSK, Bpv  třída přesnosti: 2. a 3.  obvyklá měřítka: 1:200, 1:250, 1:500 a 1:1000

11  stavební objekty (např. budovy, chladící věže, podpěry konstrukcí, vodojemy, tovární komíny, …)  dopravní objekty a zařízení (např. vozovka, chodníky, příkopy, osy kolejí, podchody, značky, …)  podzemní objekty a prostory přesahující půdorys budov  vodstvo a vodohospodářské objekty (např. nádrže, studny, jezy, …)

12  potrubní a kabelová vedení a jejich zařízení mimo budovy (např. konzoly, svítidla, hydranty, šachty, …)  hranice a parkové úpravy (např. ploty, zdi a stromy o průměru kmene větším než 150 mm, …)

13

14  zpracovává se systematicky v průběhu výstavby  slouží jak pro účely výstavby i pro dokumentaci po dokončení  systém: S-JTSK, Bpv  mapovací jednotka: ucelený úsek dálnice  zájmové území: pruh cca 200 m, jehož středem je osa dálnice  skládá se z › Hlavní mapy › Příložné mapy

15  Hlavní mapa › vychází z kladů map velkých měřítek › měřítko: 1:1000 › třída přesnosti: 3.  Příložná mapa › hustota kresby nedovoluje zobrazení v měřítku hlavní mapy přehledně a dostatečně › měřítko: 1:500 nebo 1:200 › třída přesnosti: 2. › zobrazení se označí orámováním v hlavní mapě

16  prvky jako ZMZ  zemní těleso (násypy, zářezy)  koruna dálnice (např. dopravní pásy, dělící pás, krajnice, …)  dopravní plochy (např. parkoviště, odpočívadla, …)  odvodňovací zařízení (např. příkopy, trativody, kanalizace, …)  ostatní stavební objekty (např. mosty, lávky, nadjezdy, podchody…)  vybavení dálnice (např. svodidla, značky, směrové sloupky…)

17  hranice pozemků dálnice  dálniční telefon  cizí zařízení na dálnici (např. vedení, motely, čepací stanice, osvětlení…) Výškopis  zemské těleso  příčné řezy tělesem dálnice v maximální vzdálenosti 10 cm na mapě

18

19  areály letišť a jejich zařízení, samostatná zařízení zabezpečovacího systému a jiná zařízení a objekty v civilním letectví  systém: S-JTSK, Bpv  technická jednotka: území ohraničené vlastnickou hranicí pozemků ve správě letiště + ochranná pásma  skládá se z › Hlavní mapy › Příložné mapy měřítka totožná s ZMD

20  hranice správních celků  katastrální hranice  vlastnické hranice i hranice nájmů  hranice ochranných pásem  stavební objekty a zařízení  dopravní zařízení  veškeré nadzemní a podzemní vedení

21  zaměřuje se v prostoru 150 m na obě strany od osy vzletových a přistávacích drah  zájmové území: prodlouženo do 1000 m před oba prahy drah

22

23  pro potřebu železničního provozu, správu a údržbu železničních zařízení  systém: S-JTSK, Bpv  měřítko: 1:1000, ve stanicích 1:500  třída přesnosti: 3., výjimečně 2. nebo 4.  obecný klad mapových listů rovnoběžný s osou trati

24  Hlavní mapa  Příložná mapa › v rozměru mapy hlavní, zpravidla ve dvojnásobném měřítku  Speciální mapa › samostatné listy nebo forma zvětšené mapy hlavní › pro inženýrské sítě, speciální zařízení ČD, protipožární zařízení…

25  železniční spodek a jeho stavby  železniční svršek  stavby sloužící k provozu a údržbě  vlastnické hranice pozemků ve správě ČD  sdělovací a zabezpečovací zařízení  mosty, propustky, tunely, osy kolejí, výhybky, železniční svahy  podzemní zařízení, rozvody, IS  vodní toky a podzemní komunikace v prostoru drážního tělesa  Hektometrovníky, kilometrovníky, hydranty, studny, kanalizace…  Návěstidla, sloupy trakční, závory a výstražná zařízení  Elektrické zabezpečovací a sdělovací vedení  Podchody, nadchody, mosty, schodiště, rampy, osvětlení

26

27  mapy › jeskyní › podzemních chodeb a průchodných objektů  nepatří zde mapy › tunelů › dolů › objektů metra

28  systém: S-JTSK, Bpv  třída přesnosti: 2. popřípadě 3.  obvyklá měřítka: závisí na hustotě a rozměrech podzemních prostor, nejčastěji 1:500  polohopis tvoří průmět vnitřního obvodu stěn do určené roviny (šikmé nebo vodorovné)

29  znázorňuje se pata stěn nebo nejširší míst  vstupy do podzemních prostor  schodiště, větrací šachty  přepážky, odvodňovací zařízení  potrubí, elektrická vedení, místa prosakování vody  havarijní stav chodeb, studny větráky, prameny…

30  rozhraní druhů materiálů použitých při výstavbě nebo složení hornin  v místech změn tvaru nebo světlosti je polohopis doplněn příčnými řezy Výškopis  relativní výšky nejvyššího stropu  příčných řezů  čára zatopení podzemních prostor

31

32  Mapy pro projektové účely  Mapy sídlišť  Mapy lesnické a vodohospodářské  Mapy nemovitých kulturních památek  Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby  Pozemkové úpravy  Provozní potřeby organizací

33  systém: S-JTSK, Bpv i místní  měřítko a přesnost závisí na druhu stavby, vazbu na stávající objekty a metodu projektování  měřítkové číslo: obvykle 250 – 1000  třída přesnost: 2 - 4

34  pro správu a provoz sídliště  systém: S-JTSK, Bpv  třída přesnosti: 3.  obvyklá měřítka: 1:500 a 1:1000  polohopis TMM + provizoria, výjezdy, průjezdy a počty podlaží objektů  vzniká postupně zaměřováním dokončených staveb, může trvat několik let => nahrazuje se zaměřením skutečného stavu stavby nebo TMM

35  vyhotovovány od 15. stol.  2. pol. 19. stol – lesní katastr - Plány pro lesy nad 50 ha  základem je Základní lesnická mapa vzniklá geodetickým nebo fotogrammetrickým vyhotovením v měřítku 1:5 000  Z ní vzniká mapa Hospodářská – stav lesů k datu platnosti mapy  Obrysová mapa – zmenšení mapy hospodářské do 1:10 000 zpravidla plocha jednoho polesí  Přehledové mapy – podklad je OM -> mapy porostové, typologické, těžební, genetické, mapy mysliveckého průzkumu, organizační, mapy ochrany lesa

36  zjištění tvaru a rozměrů památkových objektů  systém: S-JTSK, Bpv i místní  měřítko: 1:200, 1:250, 1:500 výjimečně 1:100 s detaily 1:50  zaměření tak, aby se daly znázornit při pravoúhlém promítání  geodeticky nebo fotogrammetricky

37  svislé i vodorovné stavební konstrukce  průnik kleneb  rozhraní stavebních hmot  zařizovací předměty (např. krby, obložení, sociální zařízení)  další architektonické články  vnitřní i vnější fasády

38

39  musí být použitelná pro kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu  systém: S-JTSK, Bpv  měřítko: závisí na druhu stavby 1:500, 1:1000, výjimečně 1:2000  třída přesnosti: 2. a 3.  měření všeho co je obsahem projektové dokumentace + hranice pozemků  je-li to na konkrétních stavbách vyžadováno, kromě závěrečného zpracování se provádí i zpracování etapová nebo průběžně se stavbou

40  pro komplexní pozemkové úpravy, kde jsou uspořádávána vlastnická práva k pozemkům a věcná břemena  třída přednosti: 3.  výsledné mapové dílo slouží k obnově katastrálního operátu

41  Uliční čáry pro projekci rozvodů IS, které nebývají řazeny k mapovým dílům, protože netvoří souvislou kresbu v rámci mapového listu

42  FIŠER, Z., J. VONDRÁK a kolektiv. Mapování. Brno: CERM, s.r.o.  TMM www.geoportalpraha.cz/uploads/assets/clanky/datove-sady/dmp/TM1280x1024.jpg  ZMZ - www.geoalfa.cz/obrazek/2/image18-jpg/  ZMD - www.geosop.cz/ke_stazeni/b2_zmd.jpg  ZML - www.aeroweb.cz/Obrazky/Image/mapakbely2.jpg  MPP - www.geospeleos.com/Lokality/Skupina24/Literatura/26-Mapa09.gif

43


Stáhnout ppt " nadstandardní obsah oproti mapě katastrální - podle účelu ke kterému vznikly  používají se pro například pro plánovací, projektové, provozní, evidenční."

Podobné prezentace


Reklamy Google