Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tématické a účelové mapy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tématické a účelové mapy"— Transkript prezentace:

1 Tématické a účelové mapy
Vytvořila: Anna Kovářová

2 Tématické a účelové mapy
nadstandardní obsah oproti mapě katastrální - podle účelu ke kterému vznikly používají se pro například pro plánovací, projektové, provozní, evidenční nebo dokumentační účely neslouží pro potřeby státní správy financováno soukromými zadavateli

3 Účelové mapy vznikají obsah, přesnost a měřítko záleží na zadavateli
přímým měřením přepracováním doměřením požadovaného obsahu do stávajících map obsah, přesnost a měřítko záleží na zadavateli

4 Tématické a účelové mapy
Tématické mapy speciální mapy středních a malých měřítek zabývá se jimi především kartografie Účelové mapy mapy velkých měřítek

5 Účelové mapy - členění Účelové mapy základního významu
Technická mapa města Základní mapa závodu Základní mapa dálnice Základní mapa letiště Jednotná železniční mapa stanic a trati Mapy podzemních prostor Ostatní účelové mapy

6 Technická mapa města nadzemí a podzemní vedení a další zařízení komunikační infrastruktury systém: S-JTSK, Bpv třída přesnosti: 2. a 3. obvyklá měřítka: 1:500, lze i 1:1000 a 1:200

7 Technická mapa města Polohopis
stavební objekty (např. pomníky, garáže, čekárny dopravních prostředků, venkovní schodiště, nadmořská výška 1NP, …) dopravní objekty a zařízení (např. krajnice, chodníky, tunely, osy tramvajových kolejí a trolejových vedení, …) vodohospodářské objekty a zařízení (např. jímky, vodotrysky, čerpací stanice…)

8 Technická mapa města Polohopis
městská zeleň (např. cesty se zpevněným povrchem, stromy s min. průměrem kmene 100 mm) podzemní vedení + viditelná zařízení potrubních a kabelových vedení (kanalizační šachty, hydranty, šoupátka, vpusti..) nadzemní vedení (např. silová, sdělovací, sloupy, svítidla…) průběh se určuje spojením středů sloupů, konzol a střešníků

9

10 Základní mapa závodu velké a středně velké průmyslové celky
systém: S-JTSK, Bpv třída přesnosti: 2. a 3. obvyklá měřítka: 1:200, 1:250, 1:500 a 1:1000

11 Základní mapa závodu Polohopis
stavební objekty (např. budovy, chladící věže, podpěry konstrukcí, vodojemy, tovární komíny, …) dopravní objekty a zařízení (např. vozovka, chodníky, příkopy, osy kolejí, podchody, značky, …) podzemní objekty a prostory přesahující půdorys budov vodstvo a vodohospodářské objekty (např. nádrže, studny, jezy, …)

12 Základní mapa závodu Polohopis
potrubní a kabelová vedení a jejich zařízení mimo budovy (např. konzoly, svítidla, hydranty, šachty, …) hranice a parkové úpravy (např. ploty, zdi a stromy o průměru kmene větším než mm, …)

13 Základní mapa závodu Ukázka

14 Základní mapa dálnice zpracovává se systematicky v průběhu výstavby
slouží jak pro účely výstavby i pro dokumentaci po dokončení systém: S-JTSK, Bpv mapovací jednotka: ucelený úsek dálnice zájmové území: pruh cca 200 m, jehož středem je osa dálnice skládá se z Hlavní mapy Příložné mapy

15 Základní mapa dálnice Hlavní mapa Příložná mapa
vychází z kladů map velkých měřítek měřítko: 1:1000 třída přesnosti: 3. Příložná mapa hustota kresby nedovoluje zobrazení v měřítku hlavní mapy přehledně a dostatečně měřítko: 1:500 nebo 1:200 třída přesnosti: 2. zobrazení se označí orámováním v hlavní mapě

16 Základní mapa dálnice Polohopis
prvky jako ZMZ zemní těleso (násypy, zářezy) koruna dálnice (např. dopravní pásy, dělící pás, krajnice, …) dopravní plochy (např. parkoviště, odpočívadla, …) odvodňovací zařízení (např. příkopy, trativody, kanalizace, …) ostatní stavební objekty (např. mosty, lávky, nadjezdy, podchody…) vybavení dálnice (např. svodidla, značky, směrové sloupky…)

17 Základní mapa dálnice Polohopis
hranice pozemků dálnice dálniční telefon cizí zařízení na dálnici (např. vedení, motely, čepací stanice, osvětlení…) Výškopis zemské těleso příčné řezy tělesem dálnice v maximální vzdálenosti 10 cm na mapě

18

19 Základní mapa letiště areály letišť a jejich zařízení, samostatná zařízení zabezpečovacího systému a jiná zařízení a objekty v civilním letectví systém: S-JTSK, Bpv technická jednotka: území ohraničené vlastnickou hranicí pozemků ve správě letiště + ochranná pásma skládá se z Hlavní mapy Příložné mapy měřítka totožná s ZMD

20 Základní mapa letiště Polohopis
hranice správních celků katastrální hranice vlastnické hranice i hranice nájmů hranice ochranných pásem stavební objekty a zařízení dopravní zařízení veškeré nadzemní a podzemní vedení

21 Základní mapa letiště Výškopis
zaměřuje se v prostoru 150 m na obě strany od osy vzletových a přistávacích drah zájmové území: prodlouženo do 1000 m před oba prahy drah

22 Základní mapa letiště Ukázka

23 Jednotná železniční mapa
pro potřebu železničního provozu, správu a údržbu železničních zařízení systém: S-JTSK, Bpv měřítko: 1:1000, ve stanicích 1:500 třída přesnosti: 3., výjimečně 2. nebo 4. obecný klad mapových listů rovnoběžný s osou trati

24 Jednotná železniční mapa Dělení
Hlavní mapa Příložná mapa v rozměru mapy hlavní, zpravidla ve dvojnásobném měřítku Speciální mapa samostatné listy nebo forma zvětšené mapy hlavní pro inženýrské sítě, speciální zařízení ČD, protipožární zařízení…

25 Jednotná železniční mapa Polohopis
železniční spodek a jeho stavby železniční svršek stavby sloužící k provozu a údržbě vlastnické hranice pozemků ve správě ČD sdělovací a zabezpečovací zařízení mosty, propustky, tunely, osy kolejí, výhybky, železniční svahy podzemní zařízení, rozvody, IS vodní toky a podzemní komunikace v prostoru drážního tělesa Hektometrovníky, kilometrovníky, hydranty, studny, kanalizace… Návěstidla, sloupy trakční, závory a výstražná zařízení Elektrické zabezpečovací a sdělovací vedení Podchody, nadchody, mosty, schodiště, rampy, osvětlení

26 Jednotná železniční mapa Ukázka

27 Mapy podzemních prostor
jeskyní podzemních chodeb a průchodných objektů nepatří zde mapy tunelů dolů objektů metra

28 Mapy podzemních prostor
systém: S-JTSK, Bpv třída přesnosti: 2. popřípadě 3. obvyklá měřítka: závisí na hustotě a rozměrech podzemních prostor, nejčastěji 1:500 polohopis tvoří průmět vnitřního obvodu stěn do určené roviny (šikmé nebo vodorovné)

29 Mapy podzemních prostor Polohopis
znázorňuje se pata stěn nebo nejširší míst vstupy do podzemních prostor schodiště, větrací šachty přepážky, odvodňovací zařízení potrubí, elektrická vedení, místa prosakování vody havarijní stav chodeb, studny větráky, prameny…

30 Mapy podzemních prostor Polohopis
rozhraní druhů materiálů použitých při výstavbě nebo složení hornin v místech změn tvaru nebo světlosti je polohopis doplněn příčnými řezy Výškopis relativní výšky nejvyššího stropu příčných řezů čára zatopení podzemních prostor

31 Mapy podzemních prostor Ukázka - Propast na Čeřince v Českém krasu

32 Ostatní účelové mapy Mapy pro projektové účely Mapy sídlišť
Mapy lesnické a vodohospodářské Mapy nemovitých kulturních památek Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby Pozemkové úpravy Provozní potřeby organizací

33 Mapy pro projektové účely
systém: S-JTSK, Bpv i místní měřítko a přesnost závisí na druhu stavby, vazbu na stávající objekty a metodu projektování měřítkové číslo: obvykle 250 – 1000 třída přesnost: 2 - 4

34 Mapy sídlišť pro správu a provoz sídliště systém: S-JTSK, Bpv
třída přesnosti: 3. obvyklá měřítka: 1:500 a 1:1000 polohopis TMM + provizoria, výjezdy, průjezdy a počty podlaží objektů vzniká postupně zaměřováním dokončených staveb, může trvat několik let => nahrazuje se zaměřením skutečného stavu stavby nebo TMM

35 Mapy lesnické vyhotovovány od 15. stol.
2. pol. 19. stol – lesní katastr - Plány pro lesy nad 50 ha základem je Základní lesnická mapa vzniklá geodetickým nebo fotogrammetrickým vyhotovením v měřítku 1:5 000 Z ní vzniká mapa Hospodářská – stav lesů k datu platnosti mapy Obrysová mapa – zmenšení mapy hospodářské do 1: zpravidla plocha jednoho polesí Přehledové mapy – podklad je OM -> mapy porostové, typologické, těžební, genetické, mapy mysliveckého průzkumu, organizační, mapy ochrany lesa

36 Mapy nemovitých kulturních památek
zjištění tvaru a rozměrů památkových objektů systém: S-JTSK, Bpv i místní měřítko: 1:200, 1:250, 1:500 výjimečně 1:100 s detaily 1:50 zaměření tak, aby se daly znázornit při pravoúhlém promítání geodeticky nebo fotogrammetricky

37 Mapy nemovitých kulturních památek Zaměřování
svislé i vodorovné stavební konstrukce průnik kleneb rozhraní stavebních hmot zařizovací předměty (např. krby, obložení, sociální zařízení) další architektonické články vnitřní i vnější fasády

38 Mapy nemovitých kulturních památek Ukázka

39 Dokumentace skutečného provedení stavby
musí být použitelná pro kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu systém: S-JTSK, Bpv měřítko: závisí na druhu stavby 1:500, 1:1000, výjimečně 1:2000 třída přesnosti: 2. a 3. měření všeho co je obsahem projektové dokumentace + hranice pozemků je-li to na konkrétních stavbách vyžadováno, kromě závěrečného zpracování se provádí i zpracování etapová nebo průběžně se stavbou

40 Mapy pozemkových úprav
pro komplexní pozemkové úpravy, kde jsou uspořádávána vlastnická práva k pozemkům a věcná břemena třída přednosti: 3. výsledné mapové dílo slouží k obnově katastrálního operátu

41 Další činnosti charakteru účelového mapování
Uliční čáry pro projekci rozvodů IS, které nebývají řazeny k mapovým dílům, protože netvoří souvislou kresbu v rámci mapového listu

42 Zdroje FIŠER, Z., J. VONDRÁK a kolektiv. Mapování. Brno: CERM, s.r.o.
TMM ZMZ - ZMD - ZML - MPP -

43 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Tématické a účelové mapy"

Podobné prezentace


Reklamy Google