Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korupce ve zdravotnictví u veřejných zakázek MUDr.Alena Dernerová, Ing.Mgr.Tomáš Látal PSP ČR 11. května 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korupce ve zdravotnictví u veřejných zakázek MUDr.Alena Dernerová, Ing.Mgr.Tomáš Látal PSP ČR 11. května 2011."— Transkript prezentace:

1 Korupce ve zdravotnictví u veřejných zakázek MUDr.Alena Dernerová, Ing.Mgr.Tomáš Látal PSP ČR 11. května 2011

2 Veřejné zdroje ve zdravotnictví •Každý výdaj veřejného zadavatele je v jistém smyslu veřejnou zakázkou •Idea – o každém výdaji rozhodnout ve veřejném zájmu = objektivně •Proces rozhodnutí o přidělení veřejných prostředků by měl být maximálně transparentní •Kontrola nad výdaji veřejných zadavatelů je důležitým faktorem pro řízení institucí •Pokud se VZ bude realizovat, tak jak má,nebude únik do šedé ekonomiky zbude více peněz na zdravotní péči

3 Tři pohledy na veřejné zakázky •Pohled zákonodárce, daňového polatníka – logika „peníze nejsou zadavatele, pouze s nimi má řádně hospodařit ve veřejném zájmu •Pohled zadavatele (managementu,instituce, kliniky,oddělení) – logika „moje peníze podle úvahy rozdělím vybraným dodavatelům, kteří mi nejlépe vyhovují“ •Pohled dodavatele -logika – já,já,já,jenom já- dosažení maximálního zisku

4 Zadavatel VZ (§2) – veřejný zadavatel – odst.2 •Stát (tedy i organizační složky státu – např. ministerstva, soudy..) •Státní příspěvková organizace •Územní samosprávný celek (obce,městské části a obvody,kraje) a příspěvkové organizace, kde funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek •Veřejnoprávní subjekt (jiná právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a veřejný zadavatel takovouto osobu převážně financuje nebo ovládá nebo jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu)

5 Veřejní zadavatelé ve zdravotnictví v ČR •Ministerstvo zdravotnictví •Fakultní nemocnice •Další přímo řízené instituce •„krajské“ nemocnice a holdingy •Instituce hygienické služby a zdravotní ústavy •Zdravotní pojišťovny!

6 O co se hraje? •Celkový trh 650 mld. CZK ! (rok 2008) •Pouze 55% VZ bylo prováděno dle ZVZ •45 % bez výběrového řízení !!!!

7

8

9

10 Definice veřejné zakázky (§7, odst. 1 ZVZ) •Zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy •mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli •jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací

11 Zásady postupu zadavatele (§6) •Zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady: •TRANSPARENTNOSTI •ROVNÉHO ZACHÁZENÍ •ZÁKAZ DISKRIMINACE

12 Druhy veřejných zakázek podle ceny •VZ malého rozsahu do 2 mil Kč •Podlimitní VZ •Nadlimitní VZ • u veřejné zakázky na dodávky výše 13.215.000,- Kč; • u veřejné zakázky na služby výše 13.215.000,- Kč; • u veřejné zakázky na stavební práce výše 165.288.000,- Kč. pro dotovaného zadavatele • u veřejné zakázky na služby výše 6.607.000,- Kč; • u veřejné zakázky na stavební práce výše 165.288.000,- Kč.

13 Veřejné zakázky malého rozsahu •VZ až do objemu 2 mil. CZK bez DPH (event. 6 mil u stavebních prací) Malé objemem, velké rozsahem Základní zdroj „drobné“ korupce •Problémy: - libovůle zadavatele - naprostá netransparentnost - faktická nemožnost přezkumu zadání VZ za strany UOHS - extrémně vysoký limit

14

15 Lze řešit situaci v oblasti VZ malého rozsahu? •Snížení 2 mil.(6mil.) limitu •Maximalizace informovanosti •Elektronické aukce •NENÍ VŮLE K ŘEŠENÍ

16 Přehled významných právních norem

17 •Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách •Zákon č.248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje •Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků •( Zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) •Zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

18 Nový zákon o kontrole veřejné správy, oceněn EK a SB •Návrh nového zákona o finančním řízení ukládal státním i komunálním úředníkům, aby kontrolovali efektivitu veřejných zakázek ještě předtím, než jejich úřad uzavřel smlouvu a vyplatil peníze. •Současný zákon o finanční kontrole nařizuje kontrolu až ve chvíli, kdy jsou peníze utraceny. Stát či kraje podle něho mají možnost vyhozené peníze vymáhat. •Jak svědčí řada příkladů předražených zakázek v dopravě, zdravotnictví a v armádě, v praxi se o to nikdo nesnaží a miliardové částky se prostě odepíší. •Ačkoli s dokumentem počítala protikorupční strategie vlády v letech 2010-2012, náhle s ním MF již nepočítá a navrhuje novelu stávajícího špatného zákona.

19 Jak je u nás efektivní kontrolní prostředí? •Nedostatečná legislativa, zejména zákon 218/2000 a 250/2000 tzv. rozpočtová pravidla, zákon 320/2001 o finanční kontrole, zákon 137/2006 o veřejných zakázkách, atd. •Neefektivní ex-ante kontrola a audity, které neodhalily včas nedostatečná pravidla pro poskytování dotace •Nadbytečná a drahá ex-post kontrola, která doposud nepřinesla žádný výsledek a stojí mnoho peněz

20 Ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje • je kontrola zmíněna jen na úrovni Úřadu regionální rady, který je podřízen Regionální radě. • Další možnost kontroly je na Ministerstvu financí, ale jen na úrovni oddělení –certifikačního a auditního orgánu nic neodhalily- formalistický přístup, kontroly bez přidané hodnoty

21 ZVZ Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů o veřejné zakázky

22 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS •V oblasti VZ je ÚOHS velmi slabý správní úřad !!! •Event. následný soudní přezkum správního rozhodnutí ÚOHS soudem vede k revizi více než 50% rozhodnutí (2009)

23 Pokuty veřejným zadavatelům za porušení ZVZ •Velmi nízká úroveň pokut vzhledem k objemům (event. ziskům z VZ – zneužití dominantního postavení, kartely..) •Prakticky není represivní účinek •Pokuty se nevymáhají po odpovědných fyzických osobách

24 Pět způsobů jak využít VZ v „neveřejném zájmu“

25 1. Nezadávání VZ •Veřejný zadavatel svévolně nezadává VZ •Uchazeči (dodavatelé) se těžko domáhají právního stavu Je zřejmá následná diskriminace takových uchazečů •Hlavní slovo v dohledu při nezadávání VZ – NKÚ - až následná intervence - bez jakéhokoliv případného profitu pro uchazeče? - velká časová prodleva

26 2. Dělení veřejných zakázek •Pod stanovené limity - vyhýbání se řádnému typu řízení - svévolné zjednodušování administrativních postupů - zakázky „na rozpočtové přebytky“ •Produktové dělení - shodný předmět plnění (správně jedna VZ) je dělená na dvě či více veřejných zakázek - cíl: diskriminace/preference předem daných uchazečů Příklady: přístroj + spotřební materiál na 4 roky technologie + náročná údržba řetězec upgrade SW

27 3. Diskriminace kvalifikačními kritérii •Diskriminace/preference předem daných uchazečů - obrat společnosti uchazeče - odkazy na předchozí dodávky (vejce/slepice) - počty zaměstnanců podílejících se na plnění VZ •Prokazování porušení ZVZ v oblasti KK je velmi problematické Poznámka: 1 x 50 mil x 10 x 5 mil ???

28 4. Diskriminace předmětem zakázky •Odkazy na technicky nepodstatné aspekty předmětu plnění •Odkazy na specifická technická řešení •Odkazy na kompatibilitu se stávajícími technologiemi (update, upgrade, rozšíření kapacity, atd.) •Odmítání technicky jiných řešení se stejnými výsledky

29 5. Předřazování „non veřejných“ zadavatelů

30 Konkrétní příklady porušení ZVZ

31 Krajská zdravotní a.s. – Materiál ošetřovatelské péče •Rámcová smlouva na průběžné dodávky několika skupin výrobků ( obvazy a obinadla, obvazový materiál, náplasti atd) 1.Nepřipuštěno dílčí plnění (pouze nabídky na celou VZ) a tím diskriminace těch dodavatelů, kteří mohli zajistit dodávku jednotlivých skupin výrobků, nikoliv však všech požadovaných skupin) 2.Přísná technická specifikace výrobků – definice tak, že nedala možnost nabídnout technicky a kvalitativně obdobná řešení 3.Pokuta 200 000 Kč

32 Krajská zdravotní a.s.- „Pronájem komplexu laboratoří“

33 Porušování při čerpání peněz EU ROP a IOP

34 POROVNÁNÍ CEN POMOCÍ NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ Typ přístrojeUmístěníCena pro KZ (CZK)Cena zjištěná (CZK) Pozn. MR přístrojÚstí, RDG44 000 00023 600 134Příl. 4, 5 CTspirální 16-řezovéDěčín, RDG16 008 58410 008 819Příl. 6 PojízdnýRTG přístrojDěčín, interna2 000 0001 300 000 Digitální skiagrafMost, RDG10 639 9256 600 000Příl. 7, 8 Ventilátor plicníMost, ARO803 337600 000 Lůžko resuscitačníMost, ARO333 469250 000 Inkubátor std. péčeMost, dětské570 518400 000 Monitor transk. plynůMost, dětské579 306400 000 OdsávačkaMost, chirurgie50 62140 000 NebulizátorMost, chirurgie28 55420 000 Dávkovač injekčníMost, chirurgie28 04920 000

35 Důležité je pochopit princip institutu veřejné zakázky jako nástroje k dosažení nejnižší možné ceny a současně nejvyšší možné kvality •V západní civilizaci jsou dvě možné situace: A/ zadavatel má omezené finanční prostředky a sleduje co nejnižší cenu - stanoví minimální technické požadavky, které umožní účast většího počtu uchazečů - cena je jediným kritériem hodnocení - získá nejnižší možnou cenu, obvykle ještě nižší, než očekával B/ zadavatel má přesně určené finanční prostředky a chce za ně nakoupit nejvyšší možnou kvalitu - stanoví minimální technické požadavky, které umožní účast většího počtu uchazečů - kromě ceny určí i další kritéria, aby mohl hodnotit i kvalitu - získá za určené finanční prostředky vyšší kvalitu, než minimální požadovanou

36 V ČR je možná ještě varianta C. •Zadavatel má přesně určené prostředky z EU, které hodlá zcela vyčerpat, avšak ne překročit, kvalita ho nezajímá protože ho zajímá něco zcela jiného, trvá pouze na splnění minimálních požadavků: - stanoví minimální technické požadavky - zakázku řeší zásadně jako celek, v žádném případě ji nerozdělí na více menších zakázek podle typu komodit (např. samostatně monitorovací přístroje, samostatně postele, samostatně dýchací přístroje, samostatně rtg, apod.) - stanoví takové kvalifikační požadavky, které může splnit pouze předem vybraný dodavatel Výsledek: - zvítězí předem domluvený dodavatel, který se jako jediný účastní veřejné zakázky - formálně je vše v pořádku, což potvrdí i ÚOHS - je dodáno pouze to, co bylo požadováno, víc ani šroubek - zadavatel (a jeho zřizovatel) i dodavatel jsou spokojeni - zdravotníci se diví, že přístrojů je nějak málo a jsou špatně vybavené - všechno ale perfektně sedí, kromě cen – ty jsou podezřelé !!!

37 Závěr •Nízká míra povědomí, že každý veřejný výdaj a rozhodnutí o něm, je VZ. •Řada veřejných zadavatelů hledá cesty, jak VZ nezadávat, dělit, diskriminovat vybrané soutěžitele, snižovat transparentnost… •Korupční prostředí!!!!! •Problém se zakázkami malého rozsahu ! •Soutěží se jen v necelých 50% veřejných zakázek !!! •Stát rezignoval na jednu za svých rolí,když podstatným a silnějším způsobem neintervenuje do systému nakládání s veřejnými prostředky

38 Existuje řešení? •Změna právního prostředí •Komplexní reforma institucí •Transparentnost •Posílení trestně – právní odpovědnosti managamentů •Vymahatelnost práva

39 Děkuji za pozornost – bude líp !


Stáhnout ppt "Korupce ve zdravotnictví u veřejných zakázek MUDr.Alena Dernerová, Ing.Mgr.Tomáš Látal PSP ČR 11. května 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google