Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,"— Transkript prezentace:

1 Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA, 8.12.2010

2 Specialisté na Vaší straně Obsah semináře  Změny v pojištění v roce 2011  Likvidace pojistných událostí – metodika + postupy

3 Specialisté na Vaší straně RPS č. 7720032460 dodatek č. 5 – pojištění majetku a odpovědnosti za škodu  Možnost sjednání asistenčních služeb – nová kategorie pojištění  Navýšení limitu pro čisté finanční škody - dopojištění  Pojištění opláštění budov – riziko vyklování ptáky  Pojištění motorových vozidel – živelné události  Pojištění skel - připojištění  Pojištění „nepřímého úderu blesku“ – připojištění  Pojištění „náhlého působení atmosférických srážek“  Pojištění úniku vody z jakéhokoli dešťového svodu  Ostatní

4 Specialisté na Vaší straně Asistenční služby Global Assistance – nový rozsah pojištění  Asistenční služby – nová služba pojišťovny Kooperativa  Podmínky pojištění: 0,143‰ živelní pojištění + spoluúčast 0 Kč  Zkušební provoz 2011  Rozsah asistenční služby  nonstop havarijní služba 365 dní v roce  bezplatné služby •příjezd opraváře + 1h práce (limit 2x ročně pro b.j., neomezeně pro společné prostory)  hrazené služby – •práce nad 1h + materiál k opravě – v případě PU hradí pojistitel

5 Specialisté na Vaší straně Asistenční služby Global Assistance – nový rozsah pojištění  Manuál poskytování asistenčních služeb  Výhody pro BD  zajištění nonstop havarijní služby  služba pro uživatele b.j.  fotodokumentace a zápis rozsahu škody  vyšší počet uplatnitelných škod (obecně – SÚ 0 Kč)

6 Specialisté na Vaší straně Připojištění „čistých“ finančních škod  Finanční škody způsobené 3 osobám, které nevyplývají ze škody na majetku či na životě nebo zdraví  Možnost dopojištění limitu 5 000 000 Kč, pojistné 20 000 Kč  Potenciál škod:  služby poskytované BD SVJ (dotační programy, účetnictví apod.)  neočekávané události  Zpřesnění definice a výluk ..\..\..\..\..\..\Desktop\Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu.doc..\..\..\..\..\..\Desktop\Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu.doc

7 Specialisté na Vaší straně Pojištění „opláštění budov“ – vyklování fasády“  Rozsah pojištění: poškození či zničení (vyklování) ptáky či jinými živočišnými druhy  Pojištění se sjednává na první riziko

8 Specialisté na Vaší straně Živelní pojištění „motorových vozidel“

9 Specialisté na Vaší straně Pojištění skel  Pojištění ALL RISK – širší rozsah oproti vandalismu  Předměty pojištění: Skleněné výplně opláštění budov, skleněné výplně vstupních dveří, výlohy, světlíky, skleněné stěny a příčky, reklamní poutače apod. Pozn: Pevně osazeným sklem se rozumí sklo pevně spojené s budovou nebo stavbou a sklo zasazené v rámu, který je stavební součástí budovy nebo stavby. Za pevně osazené sklo se nepovažuje obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, stěnách apod. tloušťky menší než 5 mm s výjimkou ditermálního skla, vrstveného skla a jiných speciálních skel.

10 Specialisté na Vaší straně Pojištění „nepřímého úderu blesku“  Předměty pojištění: Soubor elektrických a elektronických strojů, přístrojů, ovládacích prvků výtahů, společných komunikačních a televizních sítí, rozvodů, rozvodných skříní a zařízení apod. Pojištěny nejsou přístroje, které lze považovat za běžnou součást domácnosti (pračky, myčky, televizory, sporáky, trouby, apod.)  Rozsah pojištění: Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěného majetku přepětím, zkratem v síti nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku při bouřkách, při spínání v napájecích sítích, při výboji statické elektřiny nebo při jakékoli nahodilé události, jejíž příčina prokazatelně nespočívá ve špatném technickém stavu pojištěného zařízení nebo v nedodržení platných předpisů.

11 Specialisté na Vaší straně Pojištění „náhlého působení atmosférických srážek“

12 Specialisté na Vaší straně Ostatní  Zpřesnění definice podmínek zabezpečení majetku v rámci pojištění odcizení  Doložka DODP1 - Doložka DODP1.doc Doložka DODP1.doc  Zpřesnění definice – vlastnictví komunikací

13 Specialisté na Vaší straně Rámcové pojištění odpovědnosti za škodu z provozu domácností  Škody způsobené z provozu domácnosti uživatelů bytových jednotek  BD může uzavřít pojištění ve prospěch uživatelů bytových jednotek  100% krytí rizika pro obyvatele bytových domů  Limit plnění 3 mil Kč pro bytovou jednotku, 20 mil. Kč pro BD.  Cena 85 – 100 Kč/b.j.  Propojištěnost alespoň 25%  Identifikace podle č.p. nebo reg.č.  Platnost od 1.7.2010

14 Specialisté na Vaší straně Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro zaměstnance BD a SVJ  Zaměstnanec odpovídá za škodu zaměstnavateli v rozsahu Zákoníku práce až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy  SČMBD nabízí ve spolupráci RENOMIA (od 1.11. 2011) Rámcovou pojistnou smlouvu s výjimečnými podmínkami:  Limit plnění 100 000 Kč, 200 000 Kč  Spoluúčast 10%  Cena pojištění 450, 900 Kč/osoba/rok  Pojistitel – Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group  Přihláška - Přihláška_SČMBD.xlsPřihláška_SČMBD.xls

15 Specialisté na Vaší straně Ostatní platné projekty  Pojištění náhradního ubytování  Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů BD (D&O)  Pojištění vozidel BD/SVJ  Pojištění vozidel zaměstnanců, členů orgánů BD/SVJ  Projekt „Výhoda“

16 Specialisté na Vaší straně P Ř E S T Á V K A

17 Specialisté na Vaší straně Právní rámec likvidace pojistných událostí  Řídící předpisy pro likvidaci pojistných událostí  pojistná smlouva, smluvní ujednání, pojistné podmínky  zákon o pojistné smlouvě  občanský zákoník a související předpisy

18 Specialisté na Vaší straně Pojištění odpovědnosti za škodu - principy  Škoda  Porušení právní povinnosti  Příčinná souvislost  Zavinění  Nárok a jeho uplatnění  Náhrada škody  Regres

19 Specialisté na Vaší straně Obecný postup hlášení škodné události  Písemně (na příslušném tiskopisu)  Ostatní možnosti  Telefonicky na lince 841 105 105  Přes webové stránky Kooperativy www.koop.czwww.koop.cz

20 Specialisté na Vaší straně Obecný postup hlášení škodné události Adresa pro zasílání písemného hlášení ŠU:  Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group Centrum zákaznické podpory Brněnská 634 664 42 Modřice  E-mailová adresa podatelna@koop.czpodatelna@koop.cz

21 Specialisté na Vaší straně Povinné informace při hlášení škodné události  číslo pojistné smlouvy  identifikace klienta – včetně uvedení zda je/není plátce DPH  datum vzniku škodné události  místo vzniku škodné události  popis vzniku škodné události  kontakt na pojištěného/poškozeného (tel., e-mail …) včetně uvedení korespondenční adresy  rozsah poškození  zda jsou poškozené věci vlastní/cizí  zda byla škodná událost šetřena PČR/HZS  způsob výplaty případného pojistného plnění (číslo účtu)

22 Specialisté na Vaší straně Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti Zjednodušená verze (místo škody prohlédnul pracovník družstva) a na zaslaném tiskopise jsou uvedeny veškeré potřebné podklady, zejména:  vyplněná příčina vzniku škodné události  vyjádření o odpovědnosti (zavinění) družstva  rozměry místností s uvedením stáří, druh malby, tapet …  rozsah poškození např. plocha rezavých skvrn v m2  seznam poškozených/zničených věcí s uvedením jejich původní pořizovací ceny a stáří

23 Specialisté na Vaší straně Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti  vyjádření poškozeného že škodu neuplatnil u jiného pojistitele  číslo účtu/adresu kam plnit  podpis a razítko pojištěného  podpis poškozeného  Provést fotodokumentaci škody, pokud je to možné, není však podmínkou  Takto doložená škodná událost bude ve většině případů vyřízena bez dalšího kontaktu pojištěného a poškozeného

24 Specialisté na Vaší straně Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti Zjednodušená verze kdy pracovník družstva neprováděl prohlídku Poškozený:  doložení písemného uplatnění náhrady vzniklé škody na pojištěném s uvedením rozměrů poškozených místností, stáří malby, tapet, a seznamu poškozených/zničených věcí s uvedením jejich původní pořizovací ceny a stáří  doložení vyjádření, že škodu neuplatnil u jiného pojistitele  zašle číslo účtu/adresu kam plnit  pokud možno pořídit fotodokumentaci, není to však podmínkou

25 Specialisté na Vaší straně Hlášení drobných škodných událostí do cca 20 000,-Kč z pojištění odpovědnosti Pojištěný:  zašle vyplněný tiskopis škodné události, ve kterém bude vyplněno zejména:  vyplněná příčina vzniku škodné události  vyjádření o odpovědnosti (zavinění) družstva  podpis a razítko pojištěného Takto doložená škodná událost bude ve většině případů vyřízena bez dalšího kontaktu pojištěného a poškozeného

26 Specialisté na Vaší straně Živelní škodné události  oznámit bezodkladně pojistiteli  pořídit fotodokumentaci pokud je to možné  pracovník družstva bude zpravidla kontaktován likvidátorem/technikem  ve většině případů je prováděna prohlídka

27 Specialisté na Vaší straně Odcizení/vandalismus  oznámit bezodkladně PČR  pořídit fotodokumentaci pokud je to možné  oznámit pojistiteli a zaslat výše uvedené doklady

28 Specialisté na Vaší straně Dokumenty  Hlášení škody - hlaseni.pdfhlaseni.pdf  Uplatnění nároku + neuplatnění nároku z jiného pojištění

29 Specialisté na Vaší straně Příklady, zkušenosti, diskuse Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Specialisté na Vaší straně www.renomia.cz RENOMIA, a. s., A Member of Worldwide Broker Network SEMINÁŘ POJIŠTĚNÍ a LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ PRAHA,"

Podobné prezentace


Reklamy Google