Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistná smlouva pro případ úrazu členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska č. 000 – 0792 - 083.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistná smlouva pro případ úrazu členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska č. 000 – 0792 - 083."— Transkript prezentace:

1 Pojistná smlouva pro případ úrazu členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska č. 000 – 0792 - 083

2 2 Pojistná smlouva pro členy SH ČMS Pojištěné osoby (článek 1) Pojistná rizika (článek 3) Pojištění úrazu Pojištění odpovědnosti Pojištěná činnost (článek 4) Pojistné a jeho porovnání s individuálně sjednanou smlouvou Pojistná smlouva v plném znění

3 3 Článek 1. Smlouvou jsou pojištěni: Řádní členové SH ČMS a přípravka Účastníci rekreačních pobytů členů SH ČMS Ostatní účastníci akcí SH ČMS (pořadatelé a zdravotníci) Účastníci rekreačních pobytů v dětských táborech organizovaných SH ČMS včetně personálu Účastníci školení a výcviku v hasičských školách a zařízeních SH ČMS Osoby které pojištěnou činnost vykonávají, nebo se jí jinak účastní při plnění pracovních úkolů. Členové SDH, kteří jsou zařazeni v JPO obce a členové SH ČMS, kteří jsou zapojeni do činnosti této jednotky. Aktivní účastníci na postupových hasičských soutěžích v požárním sportu

4 4 Článek 3. Pojistná rizika Pojištění se sjednává pro případ přechodného nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti úrazem fyzických osob. Pojišťovna ze smlouvy poskytne dohodnuté plnění za: – smrt následkem úrazu – trvalé následky úrazu – dobu nezbytného léčení tělesného poškození vzniklého následkem úrazu

5 5 Článek 3. Pojistná rizika Touto smlouvou jsou pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu všechny organizační jednotky SH ČSM jako pořadatelé postupových hasičských soutěží v požárním sportu v rozsahu Smluvních ujednání pojištění odpovědnosti za škodu Tč.: PÚ/015/015/001/99

6 6 Článek 4. Pojištěná činnost Pojištění se vztahuje na úraz pojištěného, ke kterému došlo: - při aktivní účasti na hasičských soutěžích v požárním sportu a tradičních mezinárodních hasičských soutěžích včetně Pohárových soutěží a soutěže O pohár starosty SH ČMS, které probíhají podle Směrnic a pravidel schválených SH ČMS nebo hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) a jsou v celorepublikovém a okresním kalendáři soutěží - při tréninku a sportovní přípravě na soutěže v požárním sportu a tradičních mezinárodních hasičských soutěžích - při akcích dorostu včetně nácviku soutěžních disciplin podle Směrnic pro činnost dorostu v oblasti požární ochrany, - při schůzkách mladých hasičů a Přípravky SH ČMS včetně přípravy a Provádění celostátní hry mladých hasičů „Plamen“ a disciplín mezinárodní soutěže.

7 7 Článek 4. Pojištěná činnost Pojištění se vztahuje na úraz pojištěného: - ke kterému došlo při školení a výcviku, organizovaném krajským sdružením hasičů, okresním sdružením hasičů respektive městským sdružením hasičů, hasičskými školami a CHH podle pokynů nebo usnesení příslušných orgánů SH ČMS - členů SH ČMS uvedených v evidenci členské základny vedené Kanceláří SH ČMS, ke kterému došlo při zásazích u požárů a jiných nehodách - pojištěná činnost pro pojištěné osoby počíná běžet od doby vyhlášení poplachu až do návratu zpět do sídla zasahující jednotky.

8 8 Článek 4. Pojištěná činnost Pojištění se vztahuje rovněž na úraz, ke kterému došlo Při činnostech souvisejících s ostatními činnostmi plánovanými, organizovanými nebo povolenými orgány SH ČMS (s výjimkou činností, které SDH nebo člen provádí v rámci podnikatelské činnosti). Ostatními činnostmi se rozumí: – činnosti pořádané sborem dobrovolných hasičů, které jsou zahrnuté do plánu OSH. Na vyžádání pojistitele je plán kdykoli k nahlédnutí na příslušném OSH. – činnosti nezahrnuté do plánu OSH; pojišťovna je povinna poskytnout smluvní plnění jen pokud pojištěný doloží odpovídající dokumentaci a důkaz o tom, že tato činnost byla předem plánovaná a organizovaná sborem dobrovolných hasičů.

9 9 Článek 4. Pojištěná činnost Pojištění se nevztahuje na úrazy pojištěných, ke kterým dojde na cestě do místa, kde se pojištěná činnost provádí, a zpět s výjimkou : – úrazů pojištěných, ke kterým dojde na cestě od místa hromadného srazu do místa, kde se pojištěná činnost provádí a zpět, – úrazů pojištěných, ke kterým dojde na cestě k zásahu od doby vyhlášení poplachu a zpět do sídla zasahující jednotky.

10 10 Článek 4. Pojištěná činnost Článek 4. Pojištěná činnost Pojištění se dále nevztahuje na úrazy, ke kterým došlo při činnostech: ● které nebyly plánovány, organizovány nebo povoleny SH ČMS, ● které byly prováděny bez dozoru nebo povolení odpovědného pracovníka nebo funkcionáře SH ČMS nebo bez jeho výslovného povolení

11 11 Článek 11. Hlášení PU a povinnosti pojištěného Článek 11. Hlášení PU a povinnosti pojištěného Organizační jednotka (KSH/OSH/MSH/SDH, školy a CHH), vyplní ve spolupráci s pojištěným tiskopis pojišťovny „Hlášení pojistné události“, který potvrdí razítkem a podpisem odpovědné osoby nebo v případě vzniklé škody z odpovědnosti pořadatele na formuláři „Oznámení o škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu“, T.č. ÚNP/56/99. Tímto postupem potvrdí i zaplacení členských příspěvků pojištěného, jež musí být zaplaceny nejpozději do 31. 3. každého roku a potvrdí členství v SH ČMS a jeho název. Při nedodržení této povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému nebo oprávněné osobě plnit.

12 12 Článek 12. Povinnosti pojistníka Článek 12. Povinnosti pojistníka ● Dojde-li k úrazu pojištěného při zásahu je povinností pojistníka zajistit, aby součástí oznámení pojistné události byla potvrzená kopie Hasičským záchranným sborem „Dílčí zpráva o zásahu“. Tuto dílčí zprávu odešle příslušné Okresní sdružení hasičů ČMS nejpozději do 21 dnů od pojistné události, nezávisle od vyplnění tiskopisu Hlášení pojistné události, na adresu Kanceláře SH ČMS. Při nedodržení této povinnosti není pojistitel povinen pojištěnému nebo oprávněné osobě plnit.

13 13 V případě, že by se člen SH ČMS chtěl pojistit prostřednictvím individuálních smluv na pojistné částky z „hasičské smlouvy“, Pojistná smlouva úrazová HVP - č. 000-0792-083 platil by následující pojistné: ● člen SH ČMS (neuvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 60.000Kč, trvalé následky úrazu 60.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 15.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 792,-Kč ● člen SH ČMS (uvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 60.000Kč trvalé následky úrazu 60.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 30.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 1248,-Kč ● mladý hasič do 18 let věku (neuvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 10.000Kč, trvalé následky úrazu 60.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 15.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 672,-Kč ● mladý hasič do 18 let věku (uvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 60.000Kč trvalé následky úrazu 60.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 30.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 1032,-Kč

14 14 ● člen zásahové jednotky (neuvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 250.000Kč, trvalé následky úrazu 300.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 15.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 2400,-Kč ● člen zásahové jednotky (uvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 250.000Kč, trvalé následky úrazu 300.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 30.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 2760,-Kč ● aktivní účastník hasičských soutěží (neuvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 120.000Kč, trvalé následky úrazu 300.000Kč, doba nezbytného léčení úrazu 15.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 2088,-Kč ● aktivní účastník hasičských soutěží (uvedený v seznamu) je pojištěn na PČ: smrt úrazem 120.000Kč, trvalé následky úrazu 300.000Kč doba nezbytného léčení úrazu 30.000Kč Roční pojistné u individuální smlouvy 2448,-Kč

15 15 Pojistnou smlouvu č. 000-0792-083 tak jako Hlášení pojistné události a ostatní dokumenty je možno shlédnout v plném znění na internetových stránkách SH ČMS www.dh.cz

16 16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pojistná smlouva pro případ úrazu členů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska č. 000 – 0792 - 083."

Podobné prezentace


Reklamy Google