Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení majitelé bytových domů, Dovolte, abychom Vám předložili naši nabídku služeb na správu bytového fondu. Naše společnost nabízí dlouholetou praxi,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení majitelé bytových domů, Dovolte, abychom Vám předložili naši nabídku služeb na správu bytového fondu. Naše společnost nabízí dlouholetou praxi,"— Transkript prezentace:

1

2 Vážení majitelé bytových domů, Dovolte, abychom Vám předložili naši nabídku služeb na správu bytového fondu. Naše společnost nabízí dlouholetou praxi, jistotu a stabilitu při správě a údržbě bytového fondu a nebytových jednotek v různých formách vlastnictví  Společenství vlastníků bytových jednotek  Bytová družstva  Domy v soukromém vlastnictví  Obecní majetek Pro vedení agendy je užíváno programového vybavení STARLIT, ve kterém jsou zpracovávány evidenční datové soubory, účetní evidence, předpis nájemného a vyúčtování služeb. Provozní technické činnosti související se správou budov zajišťují pravidelně školení technici. Domníváme se, že tato ucelená koncepce poskytovaných služeb je nesporným kladem naší společnosti k zabezpečení řádného chodu Vašeho domu. V případě Vašeho rozhodnutí pro spolupráci s naší společností jsme připraveni správu bytového fondu vykonávat okamžitě. Jsme si vědomi toho, že žádná prezentace ani písemná nabídka nemůže obsáhnout veškeré informace o vykonávaných službách, a proto se těšíme na Vaši osobní návštěvu, při které Vám odpovíme na Vaše veškeré dotazy. Těšíme se na Vás Jaroslav TesařIng. Michal Koutník, Ph.D. vedoucí správy bytového fonduředitel společnosti, jednatel

3 Obsah: 1. Identifikační údaje společnosti 2. Cenová nabídka pro Váš dům 3. Souhrn poskytovaných činností 4. Referenční domy

4 Identifikační údaje společnosti Obchodní firma:VYTEZA, s.r.o. Sídlo:682 01 Vyškov, Na Hraničkách 438/13 IČ:26284499 DIČ:CZ 26284499 Právní forma:společnost s ručením omezeným Obchodní rejstřík:Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 41761 Vedení společnosti:Ing. Michal Koutník, Ph.D. – ředitel, jednatel Telefon:517 326 940 www:www.vyteza.cz E.mail:vyteza@vyteza.cz

5 CENOVÁ NABÍDKA SPRÁVY Snahou společnosti je řešit problematiku provozu a údržby nemovitostí s cílem zlepšení komfortu užívání s ohledem na ekonomiku. Správu nemovitostí nabízíme všem, kteří jsou vlastníky bytů či nebytových prostor, společenství vlastníků a bytovým družstvům. CENA ZA SPRÁVU BYTOVÉHO DOMU JE STANOVENA POČTEM BYTŮ A NABÍDKOVÁ CENA ZA SPRÁVU JEDNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY ČINÍ 100,- Kč bez DPH Kč 120,- včetně DPH za kompletní dále popsanou správu domu včetně vedení účetnictví až po zpracování ročního přiznání k dani z příjmu pro finanční úřad u bytových družstev a příprava podkladů pro daň z příjmů pro FÚ u SVJ Výše odměny bude upravována každoročně vždy k 1. lednu dle míry inflace za předchozí kalendářní rok vyhlášené Českým statistickým úřadem.

6 SOUHRN POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ 1. Činnosti technicko – provozní 2. Činnosti správy v oblasti ekonomicko – právní 3. Poradenství při revitalizaci domu 4. Právní služba – tyto služby nejsou součástí ceny za správu domu, úkony jsou zpoplatňovány dle ceníku advokátní kanceláře.

7 Činnosti správy v oblasti technicko – provozní V této oblasti provozní a technické zajišťujeme pro klienty veškeré činnosti nutné k řádnému užívání bytových a nebytových jednotek a zastupujeme je ve všech smluvních vztazích. Tato oblast obsahuje tyto činnosti:  vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor  přebírání a předávání bytů, nebytových prostor dle pokynu vlastníka  uzavírání smluv s dodavateli energií, příprava podkladů  zajištění dodávek elektrické energie, plynu, tepla a TUV, SV a odvodu odpadních vod  zajištění provozu a údržby výtahu  zajištění a kontrola úklidu společných prostor  zajištění odvozu pevných odpadů  ostatní služby spojené s užíváním bytů  zajištění technických prohlídek a odborných posouzení  zajišťování všech pravidelných revizí a zajištění náprav z revizí  zajišťování odečtů vodoměrů SV, spotřeby TUV a tepla  zajišťování oprav nemovitostí, bytů a nebytových prostor  zajištění běžné údržby a oprav stavebních částí budov, a to ve společných prostorách, bytech i nebytových prostorách  zajištění nepřetržité havarijní služby  zajištění přípravy zakázky specifikace opravy – rozsah práce (spolupráce s projektantem)  pomoc při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení  zajištění kontroly provedení rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí dle schválené projektové dokumentace, kontrola provedení a správné fakturace  spolupráce při řízení o odstranění vad a nedodělků po dokončení opravy, rekonstrukce  zastupování při veřejnoprávních jednáních  pravidelná kontrola stavu nemovitostí a kontrola po všech opravách

8 Činnosti správy v oblasti ekonomicko - právní V této oblasti nabízíme vedení kompletní účetní agendy SVJ, bytového družstva nebo samostatné nemovitosti. Naším cílem je zajištění kompletních služeb s cílem snižování nákladů provozu nemovitostí. V této oblasti nabízíme tyto činnosti:  evidence všech bytových a nebytových jednotek  evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových jednotkách  uzavírání nájemních smluv pro byty, nebytové prostory dle dispozic vlastníka  předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek  dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytu a nebytových prostor bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení, porušování občanského soužití)  vyřizování podnětů, stížností a oznámení  vedení evidence dlužníků  vedení evidence ode dne převzetí bytového fondu tak, aby byly zřejmé náklady a výnosy každého jednotlivého obytného domu  pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle potřeb vlastníků  vyúčtování všech záloh dle platných předpisů  vedení přehledu plateb a vymáhání pohledávek  vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání vlastníkům  zajištění domovního řádu a pomoc při řešení stanov  vedení podvojného účetnictví SVJ, bytového družstva nebo samostatné nemovitosti.

9 Časový harmonogram jednotlivých účetních úkonů 1. Předpis nájmu a)vystavování nových předpisů nájmu - průběžně b)změny předpisu nájmu vyplývající ze změny skutečnosti - průběžně c)podle zůstatků hospodaření a dlouhodobé zálohy na opravy (DZ) návrh na úpravu položek v „plánu oprav“ - nadstandard, jednou ročně d)podle vyúčtování služeb úprava záloh jednotlivých služeb tak, aby nedocházelo k nedoplatkům - jednou ročně e)evidence pohledávek a závazků až na jedince, vystavování přehledů dluhů včetně poplatků z prodlení a přeplatků: - zpracování přehledu dlužníků v domě, včetně poplatků z prodlení - čtvrtletně na vyžádání - zpracování přehledu úhrad za služby a fond oprav- měsíčně - zpracování podkladů pro soudní vymáhání dluhů- na vyžádání f)vyúčtování zálohových služeb- ročně do 30.4. následujícího roku - zpracování odečtu spotřeby a rozúčtování nákladů za dodávky energií - zpracování podkladů pro dodavatele služeb (přihlášky k odběru) - zápočet závazků a pohledávek do ročního vyúčtování služeb dle jednotlivců - přehled vyúčtování služeb včetně zápočtu za středisko - vyúčtování služeb – rozpis nákladů a záloh pro jednotlivce

10 2. Vedení účetnictví Vedení podvojného účetnictví spojené s provozem domu dle zákona o účetnictví v platném znění a)zpracování v účetních denících (evidenčně):- průběžně - bankovní účty včetně termínovaných vkladů - pokladna - faktury od dodavatelů - faktury vystavené - mzdy (odměny orgánů, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti) - vnitřní zpracování dokladů (ostatní účetní operace) - vedení bankovního účtu včetně zadávání příkazů k úhradě- nadstandard b)závěrkové práce (měsíční, čtvrtletní, roční) - měsíční kontrola účetnictví, správnost rozúčtování, kontrola závazků a pohledávek, jejich splatnost - měsíčně - tiskové sestavy – hospodaření domu, stav, tvorba a čerpání dlouhodobé zálohy ( fond oprav) - ročně na vyžádání c)uložení veškerých prvotních dokladů zpracovaných v účetnictví, uložení tiskových sestav vyplývajících ze zpracovaného účetnictví: - průběžně - předvaha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha - hlavní kniha - sestavy hospodaření domu a DZ - sestavy dlužníků - předpisy nájmů – rozpisy dle položek nájmů na jednotlivce

11 Poradenství při revitalizaci domu Zajišťujeme dle požadavků vlastníka poradenství při revitalizaci bytového domu včetně vyhotovení všech účetních výstupů pro poskytnutí úvěru a pro vydání záruky a dotace ČMZRB. Vyřizujeme na základně plné moci vydané klientem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, včetně kolaudačního řízení. Zajišťujeme: - technické posouzení stavu nemovitosti - konzultace k nutnosti rozsahu rekonstrukce - zpracování podkladů pro zadání výběrového řízení stavebním firmám a pomoc při výběrovém řízení - příprava výběrového řízení na dodavatele stavby, pomoc při výběrovém řízení - stavební dozor - tepelný audit 1. Spolupráci při zajištění úvěru - projednání vhodného typu úvěru s výborem, prezentace na schůzi SVJ či na členské schůzi - zajištění dokumentů ke schválení úvěru - zajištění případných dalších souvisejících služeb 2. Další služby při revitalizaci - pomoc při přípravě a vedení shromáždění společenství či schůzí družstva při projednávání rekonstrukcí a oprav v souladu s příslušnými zákony - sestavení programu schůze - ve spolupráci s výborem zpracování zápisu ze schůze

12 Právní služby  Vymáhání náhrad škod na majetku vlastníka soudní cestou,  mimosoudní vymáhání dluhů a úhrad za služby  upomínky dlužníkům  projednání dluhu s dlužníkem  sepisování dohod o zaplacení dluhu ve splátkách  sepisování dohod o srážkách ze mzdy za účelem úhrady dluhu  předžalobní upomínky rozesílané dlužníkům, zajištění podkladů pro soudní řízení (výpisy z listu vlastníka, potvrzení o dluhu....  sepisování žalobních návrhů a zastupování před soudy všech stupňů  uzavírání soudních smírů i v průběhu soudního řízení, uzavírání dohod o splátkách dluhu s využitím zajišťovacích institutů (zástava apod.), návrhy na přerušení řízení, pokračování řízení a zpětvzetí návrhů na zahájení v případě úhrady dluhu v průběhu řízení  zajištění nemovitého majetku a vkladů na účtech dlužníků nájemného pro účely exekučního řízení  sepisování návrhů na soudní výkon, rozhodnutí a zastupování v těchto řízeních a další možné právní služby. Právní služby nejsou součástí ceny za správu domu, úkony jsou zpoplatňovány dle ceníku advokátní kanceláře.

13 Referenční domy

14 Vážení majitelé bytových domů, ještě jednou děkujeme za Váš čas věnovaný nám formou prostudování této nabídky na zajištění správy bytového domu. Jaroslav TesařIng. Michal Koutník, Ph.D. vedoucí správy bytového fonduředitel společnosti, jednatel


Stáhnout ppt "Vážení majitelé bytových domů, Dovolte, abychom Vám předložili naši nabídku služeb na správu bytového fondu. Naše společnost nabízí dlouholetou praxi,"

Podobné prezentace


Reklamy Google