Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o"— Transkript prezentace:

1 Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o
Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r.o.! Účelem této prezentace je představení analyzátorů kvality elektrické sítě FLUKE 434 a FLUKE 435.

2 Specifikace zařízení Ucelený třífázový přístroj pro vyhledávání poruch, měřící prakticky každý parametr energetického systému: napětí, proud, frekvenci, výkon, spotřebu energie, nerovnováhu a flicker (blikavost) a vyšší harmonické. Zachycuje události jako poklesy a zvýšení napětí a proudu, přechodná přepětí, přerušení a rychlé napěťové výkyvy. AutoTrend: umožňuje v reálném čase vytvářet vývojové grafy, zatímco je každé měření automaticky zaznamenáváno. Nemusíte nastavovat prahové úrovně ani čas. intervaly. Systémový monitor: stiskem jediného tlačítka získáte přehled o kvalitě šíťového energetického systému vzhledem k limitům dle EN50160, nebo k vlastním specifikacím. 4 kanály: měří současně napětí a proud na všech 3 fázích a nulovém vodiči. Přesnost měření napětí 0,1% (vyhovuje standardům měření IEC třídy A). Automat. zachycení až 40 poklesů, překmitů, přerušení nebo přechodových a nahodilých jevů. Splňuje kategorii 600V CAT IV, 1000V CAT III, bezpečnostní standard, který je požadován při měření na začátku elektrické instalace. Scope v reálném čase, fázorové diagramy, software Fluke View, paměť 16MB (435) Provozní výdrž baterií větší než 7h.

3 Nastavení analyzátoru
Před každým měřením je potřeba nastavit odpovídající konfiguraci zapojení. Klávesou SETUP vstoupíte do menu, kde uvidíte nastavení analyzátoru. Můžete zde měnit nastavení prakticky všech parametrů - např. jmenovité napětí, frekvenci, účiník, popis a barvy fází, nulového a zemnicího vodiče, zapojení (např. fáze / nulový vodič, trojúhelník, hvězda,..), formát datumu, typ napěťových a proudových sond, jazyk, kontrast, příslušenství, ofset, rozpětí trendů a průběhů, harmonické, flicker, přechodové jevy, výkon, náběhový proud, tiskárna, rozhraní, limity pro monitoring kvality,....

4 Informace na displeji 1) Tabulková obrazovka 2) Obrazovka trendu
Analyzátor pro prezentaci naměřených výsledků využívá pro maximální efektivitu práce pět druhů obrazovek. 1) Tabulková obrazovka 2) Obrazovka trendu 3) Obrazovka s průběhem 4) Obrazovka s fázorovým diagramem 5) Obrazovka sloupcových grafů

5 1) Tabulková obrazovka Dává okamžitý přehled velkého množství důležitých číselných naměřených hodnot. Používá se pro: - Napětí/Proud/Frekvence (Volts/Amps/Hertz) - Poklesy a překmity (Dips & Swells) - Harmonické (Harmonics) - Výkon a energii (Power & Energy) - Flicker - Nevyvážení soustavy (Unbalance) - Monitorování kvality sítě (Power Quality Monitoring)

6 2) Obrazovka trendu Trend ukazuje průběh měřených hodnot v čase (hodnoty z tabulky). Používá se pro: - Napětí/Proud/Frekvence (Volts/Amps/Hertz) - Poklesy a překmity (Dips & Swells) - Výkon a energii (Power & Energy) - Flicker - Náběhové proudy (Inrush Currents) - Unbalance

7 3) Obrazovka s průběhem Zobrazuje průběh napětí a proudu jako osciloskop. Kanál A (L1) je referenční kanál (začínající na 0V) a je zobrazena vždy celá perioda. Jmenovité napětí a frekvence určují velikost měřicího rastru. Používá se pro: - Osciloskopický průběh (Scope Waveform) - Přechodové jevy (Transients)

8 4) Obrazovka s fázorovým diagramem
Zobrazuje fázový vztah mezi napětí a proudem ve vektorovém diagramu. Vektor nebo odpovídající kanál A (L1) ukazují kladný horizontální směr. Amplituda A (L1) je zároveň referencí pro měření velikosti rastru. Používá se pro: - Osciloskopický fázorový diagram (Scope Phasor) - Nevyvážení soustavy (Unbalance)

9 5) Obrazovka sloupcových grafů
Obrazovka sloupcových grafů se využívá k zobrazení harmonických, a monitoringu sítě.

10 Monitorování kvality sítě
Obrazovka "Monitoru kvality" ukazuje všechny, z tohoto pohledu důležité, parametry. Jsou to: 1. Efektivní hodnoty (RMS) 2. Harmonické 3. Flicker 4. Poklesy/přerušení/rychlé změny napětí/překmity 5. Nevyvážení

11 Monitorování kvality sítě
Velikost sloupce v grafu na obrazovce roste s rostoucí odchylkou proti jmenovité hodnotě příslušného parametru. Sloupec přejde ze zelené do červené barvy překročí-li tato odchylka toleranční pole. Použitím kurzorových kláves vpravo/vlevo lze přesouvat kurzor na jednotlivé sloupce a měřit odpovídající data (jsou pak zobrazována v hlavičce obrazovky). Monitorování kvality je obvykle prováděno po dlouhou dobu. Tato funkce je zadána klávesou MONITOR. Minimální doba trvání měření je 2 hodiny. Obvyklá doba je pak jeden týden. Parametry kvality jako je TRMS napětí, harmonické a flicker mají sloupec pro každou fázi samostatně. Jsou zobrazeny postupně od leva doprava A (L1), B (L2) a C (L3). Parametry "poklesy" (DIPS), "přerušení" (Interuptions), "rychlé změny napětí", "překmity" (Swells), "nevyvážení" a frekvence mají vždy jeden sloupec pro daný parametr pro všechny tři fáze.

12 Monitorování kvality sítě
1. Efektivní hodnoty (RMS) 2. Harmonické 3. Flicker 4. Poklesy/přerušení/rychlé změny napětí/překmity 5. Nevyvážení Pro nastavení můžete použít předdefinované limity nebo si nakonfigurovat vlastní. Příklad předdefinovaných limitů je sada podle normy EN Může být zvoleno maximálně 6 sad limitů. Dvě sady jsou definované výrobcem, dvě sady definované administrátorem přes program FlukeView SW43W a dvě sady můžete nadefinovat přímo na analyzátoru při měření.

13 Monitorování kvality sítě
Detaily naměřených dat jsou přístupné i funkcemi: Efektivní napětí: tabulka událostí, trendy Harmonické: sloupcový graf, tabulka událostí, trendy Flicker: tabulka událostí, trendy Poklesy, přerušení, rychlé změny napětí a překmity Nevyvážení a frekvence: tabulka událostí, trendy F1 F2 F3 F4 F5

14 Monitorování kvality sítě
Tato tabulka obsahuje souhrn událostí, které nastaly během měření, a zahrnuje datum, čas začátku, fázi a trvání události. Množství dat v tabulce může být zvoleno klávesami F2 a F3. "Výběr" (selected) umožňuje zobrazit pouze vybrané veličiny - napětí, harmonické, Flicker, poklesy, přerušení, rychlé změny napětí, překmity nebo nevyvážení, frekvence. "Vše" (all) vyvolá tabulku se všemi událostmi. To umožňuje vidět důvody i efekty událostí. "Normální" (normal) seznam událostí je: Start datum/čas, trvání, typ události a velikost.

15 Monitorování kvality sítě
Monitorování trendu harmonických Monitorování harmonických Základní monitor zobrazuje nejhorší harmonickou pro každou ze tří fází. Funkcí F2 lze vyvolat novou obrazovku, která zobrazí pro každou fázi spektrum až do řádu 25. a THD. Sloupce se mění ze zelené do červené. Červeně jsou zobrazeny harmonické, kde došlo k překročení limitů.

16 Výkon a energie Funkce výkon a energie (Power and Energy) zobrazuje všechny důležité parametry. Příslušná funkce Trendu zobrazuje změny veličin v čase na všech měřených hodnotách. Fluke 434 a 435 měří také využití energie, a nabízí verifikaci elektroměrů s pulsním kontaktem. Pro výpočet výkonu funkce FULL využívá plné frekvenční spektrum (TRMS napětí a proudy). Tabulka zobrazuje výkonové údaje pro každou fázi celkem: činný (kW), zdánlivý (kVA) a jalový (kVAr) výkon. Činitel výkonu (PF poměr mezi činným a zdánlivým výkonem). Symbolicky je indikováno, zda zátěž je kapacitní či induktivní. Tabulka využití energie po fázích a celkové může být aktivována funkcí F3 - ENERGY. Tabulka zobrazuje činnou energii (kWh), zdánlivou (kVAh) a jalovou (kVArh). Měření energie začíná jakmile je zvolena funkce Power and Energy. Načtené hodnoty mohou být resetovány klávesou F5. Užitím časovaného startu (TIMED) můžete měřit energii v předem definovaném časovém úseku. Časovaný start může být nastaven, když přepnete z HOLD do RUN funkcí F5. Režim počítání impulsů umožní použít pulsy používané u většiny elektroměrů. Toto může být použito k testování chyby elektroměrů. Tyto impulsy jsou měřeny pomocí opticky izolovaného vstupu pro spouštění.

17 Trend výkonu a energie Obrázky v tabulkách jsou průběžně aktualizovány. Změny v těchto hodnotách jsou zaznamenávány v čase. Stiskem F1 lze vybrat příslušný řádek. Průběhy jsou vykreslovány z leva doprava. Dále je možné spouštět měření energie v nastavený čas - funkcí TIMED. Analyzátor může měřit průměrný výkon nebo energii za nastavený čas. Interval může být nastaven mezi 1 … 60min. nebo vypnut. Nastavení se děje funkcí SETUP a F3

18 Flicker Flicker (blikavost) vyčísluje změny osvětlení žárovek způsobené změnami napájecího napětí. Algoritmus výpočtu a měření je určen v EN , a je založen na modelu vnímání lidského oka. Analyzátor zaznamenává dobu trvání a velikost změn napětí, a převádí je do modelu obecného oka. Flicker je charakterizován krátkodobým výskytem PST (měřen za 1 min. a 10 min.) a dlouhodobým výskytem PLT (měřeno za 2 hod.). Tato data a také související parametry Dc, Dmax a TD (EN ) jsou zobrazována v tabulce.

19 Nevyvážení (unbalance)
Nevyvážení zobrazuje fázový vztah mezi napětími a proudy. Měřené výsledky jsou založeny na základní frekvenci (50/60 Hz). Ve třífázových systémech bývá základní fázový posuv mezi napětími a proudy 120°. Nevyvážení nabízí tabulky měření, trendu a fázorový diagram. Tabulka nevyvážení. Fázorový diagram nevyvážení. Nevyvážení můžete sledovat i v průběhu (TREND).

20 Přechodové jevy Analyzátory FLUKE 434 a 435 jsou schopny zachycovat průběhy s velmi vysokým rozlišením, a zachytit tak různé poruchy. Přechodové jevy (TRANSIENTS) jsou rychlé špičky napětí (nebo proudu). Přechodové jevy mohou mít velkou energii. Obrazovka přechodových jevů vypadá stejně jako obrazovka osciloskopická, pouze vertikální měřítko je mnohem větší - pro zobrazení velkých špiček. Špičky jsou zaznamenávány pokaždé, jakmile napětí překročí nastavené prahové hodnoty. Vzorkovací rychlost je 200 kS/s. V počátečním menu můžete zvolit spouštění události nebo kombinaci spouštění událostí, napětí přechodového jevu a spouštěcí proud. Dále pak okamžitý start nebo start na základě časovače. Analyzátor může být nastaven tak, že zaznamená průběhy vždy, když se objeví přechod napětí, překmit napětí, pokles či výpadek napětí nebo překmit proudu. Poklesy, výpadky a překmity jsou nejrychlejší odchylky od normálního stavu. Doba trvání je od jedné periody až do několika sekund. Během poklesu napětí klesá a během překmitu napětí stoupá. Během výpadku poklesne napětí na pouhých několik procent jmenovité hodnoty.

21 Náběhové proudy Náběhové proudy jsou proudy, které vznikají při připojení zátěže do sítě. Normálně bude proud stabilní, jakmile zátěž dosáhne jejích pracovních podmínek. Zapnutí je jednorázový děj a tato funkce zaznamená průběh proudu a napětí o okamžiku, kdy byly splněny rozhodovací podmínky (dříve nastavené). Událost nastane jakmile jsou překročeny tyto nastavené limity. Záznam je tvořen od pravé části obrazovky. Pretrigrovací informace vám umožní vidět to, co se stalo v době před zapnutím. Použitím kurzorových kláves v menu Start nastavíte limity spouštění: předpokládaný čas zapnutí, maximální proud, jmenovitý proud, prahové hodnoty a hysterezi. Maximální proud určuje vertikální měřítko zobrazení proudu. Prahová hodnota je úroveň proudu, která spustí záznam. Čas zapnutí je čas mezi spuštěním záznamu a dobou kdy proud dosáhne hodnoty indikované v hysterezi. Hlavička obrazovku ukazuje efektivní hodnoty všech měřených veličin po dobu zapnutí. Pohybem kurzoru po záznamu se zobrazují odpovídající hodnoty v hlavičce.

22 Náběhové proudy

23 Srovnání FLUKE 434 a 435 Mezi typem FLUKE 434 a FLUKE 435 je několik rozdílů. FLUKE 434 je 3-fázový analyzátor kvality elektrické energie dodávaný se čtyřmi proudovými kleštěmi i400s, FLUKE 435 je dodáván se čtyřmi ohebnými proudovými kleštěmi i430-Flex. Paměť je pro oba typy 50 jednotlivých snímků obrazovky a 10 souhrnných údajů o měření. Data logger (záznamník) má pouze typ 435 (16 MB). K typu 434 je možno loger s kapacitou 8 MB objednat samostatně. Typ 435 má dvojnásobnou přesnost měření AC i DC proudu (±0,5% ±5 čísel), rozlišení frekvence 0,001Hz (typ 434 má rozlišení 0,01Hz), přesnost u měření poklesů a překmitů ±0,2% nominálního napětí (typ 434 má přesnost ±1%), přesnost při měření výkonu ±1% (typ 434 má přesnost ±1,5%), přesnost při měření nevyvážení ±0,15% (typ 434 má přesnost ±0,5%).

24

25 Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o
Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r.o.! Účelem této prezentace je představení nejmenší a nejlehčí infrakamery na světě

26 MobIR® M4 od firmy WUHAN váží pouhých 265g včetně baterie, a představuje jistý průlom ve svém oboru. Jde o první tepelnou kameru, která se svýmí rozměry podobná mobilnímu telefonu, vybavením a cenou otevírá dveře mnoha novým zájemcům o tepelné kamery. Nabízí širokou škálu výjimečných vlastností, které umožní profesionálům pracovat efektivněji a produktivněji, než kdykoli předtím: ostré tepelné i vizuální zobrazení, efektivní hlasové poznámky, plně autonomní zpracování obrazu, vysoká kapacita paměti, rychlé stahování obrázků do PC pomocí USB, nízká spotřeba, dlouhá životnost a další. Infrakamera MobIR® M4 je jedinou kamerou, která nabízí možnosti infrakamer nejvyšších tříd za neočekávanou cenu, a skvělé zpracování obrazu, což nebylo dosud možné. Infrakamerou se rozumí kamera pracující v tepelném (infračerveném) pásmu. MobIR® M4 umožňuje provádět přesná radiometrická měření, a představuje v současné době cenově nejvýhodnější řešení pro měření a záznam teplot.

27 Typ snímače Spektrální rozsah Zorné pole Rozsah měření Teplotní citlivost Přesnost Měří Elektronický zoom Zabudovaný videosenzor Externí displej Barvy Videovýstup Paměť Formát záznamu Hlasová poznámka Laserový zaměřovač Baterie Interface Rozměry a hmotnost FPA, nechlazený ohniskový rovinný svazek 160 x 120, 35 µm µm 25° x 19° -20°C až +250°C < 0,12°C při 30°C ± 2% nebo ± 2°C teplotu, vzdálenost a relativní vlhkost x 2 CMOS senzor, 640 x 480px 2,2" TFT a 1,2" CSTN barevný LCD 256 barev, 8 palet PAL, NTSC, složený videosignál vestavěná Flash paměť, 8 Gbit, kapacita na 600 snímků IRI (soubor obsahující tepelný obraz, případně i komentář) až 30 s na snímek Class 2, polovodičový laser Li-ion akumulátory (více než 2 hodiny provozu, příkon 2W) USB 1.1 120 x 60 x 30 mm; 265g (včetně baterií)

28 MobIR® M4 si můžete představit jako 160 x 120 = IR teploměrů v úhledné krabičce o velikosti staršího mobilního telefonu. K tomu přistupují takové funkce, jako je vyhledávání nejteplejšího bodu v obraze, laserový zaměřovač měřící vzdálenost od měřeného předmětu, současné uložení infrasnímku a klasického snímku (s možností až 30s mluveného komentáře - např. o místě pořízení, situaci apod.), možnost výběru automatického i manuálního měření, rozsáhlé možnosti nastavení (barevné palety, jas, kontrast), možnosti zpracování a vyhodnocování i přímo v kameře, profesionální software na zpracování a vyhodnocování uložených snímků v počítači (přenos uložených dat přes USB). MobIR M4 je opravdu kapesní

29 Jednou z velkých předností MobIR® M4 je současné uložení infra (tepelného) i klasického snímku, což umožňuje vestavěný CMOS senzor s rozlišením 640 x 480px. Díky tomu se v infrasnímcích "neztratíte", a snadno najdete místo závady.

30 MobIR® M4 má precizní optiku.
STANDARD ZA PŘÍPLATEK 13mm / FOV 24,3°×18,4° 40mm / FOV 8°×6°

31 MobIR® M4 disponuje rozsáhlými funkcemi pro analýzu přímo v přístroji.
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 1) Analysis Spot: Měření teplot až čtyř vybraných bodů v infrasnímku Obr. 2) Analysis Line: Měření teplotního profilu na úsečce v infrasnímku Obr. 3) Analysis Area: Měření nejmenších, největších nebo průměrných teplot až na čtyřech čtyřúhelníkových plochách Obr. 4) Analysis Isotherm: Měření izoterm (i v reálném čase) v infrasnímku

32 Ke každému snímku lze nahrát hlasovou poznámku v délce až 30 sekund
Ke každému snímku lze nahrát hlasovou poznámku v délce až 30 sekund. Poznámky můžete v kameře nahrávat i přehrávat. Je moudré je využívat, usnadní Vám či Vašim kolegům orientaci ohledně místa, sledovaného objektu apod.

33 Pro ukládání infrasnímků, klasických snímků a hlasových poznámek máte k dispozici vestavěnou Flash paměť o velikosti 8 Gbit, takže můžete bez problémů ukládat a komentovat všechno, co Vás při inspekční prohlídce "zaujme". Kapacita paměti stačí na uložení 600 snímků. Snímky si můžete prohlížet a mazat přímo v kameře, stejně tak i hlasové komentáře.

34 Uložené snímky a hlasové komentáře (poznámky) si jednoduše můžete přetáhnout pomocí USB kabelu a specializovaného softwaru do svého počítače.

35 Podívejme se na několik snímků pořízených infrakamerou MobIR® M4
Podívejme se na několik snímků pořízených infrakamerou MobIR® M4. Naznačují některé z možností uplatnění a využití této infrakamery:

36 Součástí standardní výbavy je i profesionální analytický software, s jehož pomocí můžete uložené snímky upravovat (nastavovat barevné palety, rozsahy teplot, provádět výpočty, histogramy), jednoduše vytvářet zprávy (měřicí protokoly) podle připravených šablon apod.

37 Velmi užitečnou funkcí je i možnost výběru barevné palety
Velmi užitečnou funkcí je i možnost výběru barevné palety. Vybírat lze z 8 barevných palet, změnu výběru můžete provádět i po nahrání do počítače. Kromě toho můžete pomocí analytického softwaru Guide IrAnalyser pohodlně měnit i nastavení rozsahů uvnitř dané palety. Vpravo vidíte snímek viditelného spektra, vlevo pak infrasnímek dle vybrané palety.

38 MobIR® M4 má laserový zaměřovač, a velice šikovnou funkci automatického vyhledávání nejteplejšího místa na obraze (fungující v reálném čase, tzn. již při kontrole objektů) se zobrazením naměřené teploty. MobIR® M4 umožňuje nastavení limitní teploty - při překročení dojde ke spuštění zvukového alarmu. Laserový zaměřovač

39 Exportní možnosti: Software Guide IrAnalyser® umožňuje export naměřených hodnot do Excelu (viz obrázek níže), do formátu raw, nebo do textového souboru. Ukládat je možno i obrázky (infrasnímky, obrázek vidtelného spektra, histogramy či teplotní profil). Obvyklým exportním formátem obrázků je BMP nebo JPG.

40 Závěrečná zpráva o měření :
Software Guide IrAnalyser® umožňuje pohodlné vytváření reportů - závěrečných zpráv. Na výběr máte možnost dělat úplně novou zprávu, nebo využít některou z připravených šablon (při instalaci máte k dispozici 4 šablony vytvořené ve Wordu). Šablony si můžete přidávat a upravovat i sami. Pokud zvolíte možnost použít nějakou šablonu, budete vyzváni k zadání místa měření, svého jména, a názvu protokolu. O vše ostatní se postará software.

41 Využití : MobIR® M4 je miniaturní infrakamera, která najde uplatnění v nejrůznějších oblastech. Teplotní rozsah od -20°C do +250°C je dostatečný pro běžné aplikace. MobIR® M4 využijete v preventivní údržbě strojů a zařízení (motory, ložiska, hřídele apod.), elektrických rozvodů a zařízení, údržbě teplovodů, parovodů apod., v zimě můžete zkontrolovat a odhalit tepelné úniky u domů apod. Obsah balení : · Infrakamera MobIR® M4 · Infračervený objektiv · Dvě Li-ion baterie · Nabíječ · USB kabel · Sluchátka · USB ovladač · Software Guide IrAnalyser® · Uživatelská příručka · Kožené pouzdro · „Měkké“ pouzdro · Přepravní kufřík

42

43 Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o
Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r.o.! Účelem této prezentace je představení spektrálního analyzátoru HAMEG HM 5530, s šířkou pásma od 100 kHz do 3 GHz.

44 Specifikace zařízení - Frekvenční rozsah 100kHz až 3GHz
- Dynamika měření až 80dB - Rozsah amplitud měřeného signálu -110dBm až +20dBm - Banka tří filtrů s šířkou pásma (RBW) 9kHz, 120kHz, 1MHz - Videofiltry 50kHz, 4kHz - Měření frekvence s rozlišením 1kHz a přesností ±(1kHz+0,02%*span) - Rozlišení amplitudy 0,2dB - Vysoce stabilní YIG oscilátor - Měření EMC - Sériové rozhraní RS232 pro přenos dat do počítače a ovládání pomocí počítače - Rozšíření možností měření EMC za použití software AS300E (dodáván se zařízením)

45 Software AS300E Tento software je možné používat ve dvou základních módech Normální mód Mód měření EMC Naměřená data i nastavení přístroje je možné ukládat a opět načítat a zpracovávat

46 1) Normální mód - Počítač provádí funkce místo SpA. Stejně jako by je prováděl přístroj sám. - Výsledky měření mohou být uloženy, znovu načteny a vytištěny. - Lze ukládat a vyvolávat nastavení SpA. - Průměrování, Držení max hodnot a signály z paměti B mohou být zobrazeny současně s každým signálem a to v různých barvách . - Je možné použití přídavných funkcí, jako jsou Automatické ukládání, Čtení signálu po příchodu externího spouštěcího signálu.

47 2) Mód EMC - Tento mód má rozšířené možnosti provádění EMC měření.
- Lze vytvořit kompletní postup měření, který bude automaticky nastaven a proveden. - Software emuluje funkci detektoru Quasi peak. - V režimu „zero span“ může být frekvenční pásmo skenováno po jednotlivých krocích.

48 2) Mód EMC V tomto programu je možné nastavit parametry měření a jedním kliknutím je odeslat spektrálnímu analyzátoru

49 Možnosti zobrazení Spektrální analyzátor i software umožňuje naměřená data zobrazit třemi způsoby: - Naměřené spektrum - AVG (Průměrování) - MAX HOLD (Maximální hodnoty)

50 Naměřené spektrum V tomto případě se zobrazí spektrum tak, jak bylo naměřeno

51 AVG (průměrování) Tento způsob zobrazení je možné využít pro zvýšení odstupu signálu od šumu. Jednotlivé sweepy se sčítají, a tím se snižuje hodnota bílého šumu.

52 MAX HOLD Analyzátor porovnává 2 poslední sweepy. Má tedy pro každou frekvenci k dispozici dvě hodnoty naměřeného výkonu které porovná. Tu větší si uloží do paměti pro porovnání s dalším sweepem a také ji zobrazí. Tohoto módu lze s úspěchem využít při hledání náhlých změn spektra.

53 Využití a funkce Pomocí vhodných antén lze měřit intenzitu signálu rádiových a TV stanic, GSM, a dalších, které se nacházejí v měřeném pásmu. - Přístroj umožňuje vyhledávání frekvencí krátkodobých pirátských vysílání pomocí odečtení naměřeného spektra od vzorového, které je možno uložit do paměti. Tato funkce zároveň umožňuje částečně odstranit vliv závislosti útlumu přívodního kabelu na frekvenci.

54 Úrovně rádiového vysílání stanic v pásmu VKV

55 Měření úrovně signálu TV kanálů

56 Měření úrovně signálu GSM služeb

57 Využití a funkce II. - Při měření úrovně signálu stanic v pásmu DV a SV je možno využít amplitudového demodulátoru k ověření totožnosti stanice. - Přístroj může sloužit k určování spektrální čistoty zdrojů napětí - S výhodou jej lze použít pro orientační EMC měření, a tím se vyvarovat nákladným testům s nevyhovujícím výsledkem ve zkušebních ústavech

58 Rádia nalezená na DV a SV

59 Doporučené příslušenství
- Sondy pro měření elektromagnetických polí HZ530 - Linkový stabilizátor sítě HM6050

60 Měření elektromagnetických polí pomocí sond HZ530
Souprava obsahuje tři typy sond a předzesilovač v pásmu 100kHz – 1GHz - Sondu na měření elektrického pole magnetického pole - Sondu s vysokou impedancí

61 Měření pomocí linkového stabilizátoru sítě HM6050
- Test dodržení úrovní EMC vyzařování vodičů - Manuální ovládání, případně RS232 - Obsahuje indukčnosti se vzduchovým jádrem, pro zabránění saturace a vzniku špiček - Maximální proud 16A

62 Shrnutí možností měření se spektrálním analyzátorem HM5530
- Frekvenční charakteristiky zesilovačů a filtrů - Anténní měření (rezonance, přizpůsobení, zisk, ztráty,…) - Měření frekvence, amplitudy šířky pásma, modulace a určení harmonických přijímaného signálu - Měření vlastností kabelů (frekvenční charakteristika, útlum,…) - Vyhledávání frekvencí a kanálů kabelové TV - Hledání a měření nosných frekvencí audio a video signálů - EMC měření

63


Stáhnout ppt "Vítejte v prezentaci firmy MICRONIX, spol. s r. o"

Podobné prezentace


Reklamy Google