Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HIGH YIELD MONEY MARKET fond peněžního trhu s vyšším výnosovým potenciálem Říjen 2010 Informační materiál je určen výhradně kvalifikovaným investorům (viz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HIGH YIELD MONEY MARKET fond peněžního trhu s vyšším výnosovým potenciálem Říjen 2010 Informační materiál je určen výhradně kvalifikovaným investorům (viz."— Transkript prezentace:

1 HIGH YIELD MONEY MARKET fond peněžního trhu s vyšším výnosovým potenciálem Říjen 2010 Informační materiál je určen výhradně kvalifikovaným investorům (viz. Právní upozornění)

2 Právní upozornění Tato informace byla připravena společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, IČ: 47 67 26 84, (dále jen „Investiční společnost“) ve smyslu §56 odst. 5 Zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Podílové fondy J&T High Yield Money Market CZK a J&T High Yield Money Market EUR jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu §56 Zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, u kterých se předpokládá zkušenost a znalost sofistikovaných investičních nástrojů, včetně nástrojů prezentovaných v tomto dokumentu. Tento materiál není nabídkou, doporučením, poradenstvím nebo výzvou ke koupi cenných papírů. Investor by neměl činit žádné investiční rozhodnutí pouze na základě údajů zde obsažených, ale měl by si zajistit další podrobnější informace a kvalifikované investiční poradenství. Aktuální podmínky i obsah tohoto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Právně závazné informace jsou obsaženy výhradně ve smlouvách, obchodních podmínkách a obchodních pokynech potvrzených Investičních společností. Není-li některá informace, která by měla být obsahem tohoto dokumentu v něm uvedena, má se za to, že tato informace je dostupná na stránkách Investiční společnosti, nebo veřejně dostupná jinak. Je-li tento dokument vydán i v jiném než českém jazykovém provedení, je v případě nejasností česká jazyková verze rozhodující. Tento dokument není určen osobám, které mají domicil nebo místo provozu své činnosti ve státě, ve kterém je tvorba nebo distribuce obdobných dokumentů zakázána nebo by odporovala místní legislativě. Investice do cenných papírů obnášejí riziko ztráty a není zaručena návratnost investované částky. Tento dokument je oprávněna využívat pouze osoba, které bude výslovně poskytnut ze strany Investiční společnosti. Osoba, která tento dokument obdrží jiným způsobem, není oprávněna jej bez předchozího souhlasu Investiční společnosti jakkoliv využívat, zejména jeho distribucí nebo zveřejněním, a je povinna jej okamžitě znehodnotit.

3 Dva fondy – jeden správce, jedna strategie  Správce fondů: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.  Depozitář fondů: Komerční banka, a.s.  Portfolio manažer:Mgr. Miloslav Zábojník  J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK ─ Založení fondu:1.10.2010 ─ ISIN:CZ0008473428  J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR ─ Založení fondu:1.10.2010 ─ ISIN:CZ0008473436 Minimální investice:1.000.000 CZK nebo ekvivalent, tj. cca 41.000 EUR

4 Investiční cíl  Cílem fondu je dosahovat výnosové prémie nad úroveň mezibankovního trhu prostřednictvím investic do nástrojů peněžního trhu s bonitou nižší než investičního stupně nebo bez ratingu od mezinárodních agentur.  Fond usiluje o maximalizaci úrokového výnosu v měně fondu.  J&T Asset Management konstruuje portfolio s čistým cílovým výnosem nejméně 3 % nad mezibankovní sazby za předpokladu absence kreditních událostí  Fond může být relativně málo diversifikovaný (max. 20% na jednoho emitenta). Důraz je kladen na důkladnou kreditní analýzu hlavních investic a řízení rizik.

5 Filosofie fondů  Proč High Yield? ─ Segment dluhových instrumentů nižšího než investičního stupně je všeobecně analytiky opomíjen. Neznalost = nedůvěra = vyšší požadovaný úrok. ─ Fakt, že firma nemá rating ale ještě neznamená, že nedostojí svým závazkům ─ Velká část významných firem byla na svém začátku „high yield“ (AT&T, CNN, …)  Proč Money Market? ─ Kratší splatnosti snižují nejistotu investorů ─ Nižší riziko ztráty při růstu dluhopisových výnosů ─ Jinými fondy nevyužívané příležitosti repo trhu  Proč fond(y) kvalifikovaných investorů? ─ Pro klienty rozumějící jak příležitostem, tak i rizikům rizikům investic s vyšším výnosovým potenciálem.

6 Hlavní typy investic ve fondech  Podnikové směnky ─ Směnka je krátkodobý cenný papír v listinné podobě se zákonem předepsanými náležitostmi. Majiteli směnky vyplývá právo na zaplacení pohledávky vůči směnečnému dlužníkovi k datu nebo ve lhůtě uvedené v textu směnky. Výnos ze směnky vychází buď z úrokové doložky nebo z rozdílu mezi diskontovanou nákupní cenou a směnečnou sumou (jistinou).  Dluhopisy s proměnlivým úročením ─ Dluhopis s proměnlivým úročením je cenný papír, kterým se emitent zavazuje k vrácení nominální hodnoty v den splatnosti a k placení úroku závislého na vývoji krátkodobých mezibankovních sazeb navýšených o úrokovou marži.  Reverzní repo operace ─ Při reverzní repo operaci fond půjčuje finanční prostředky oproti zástavě cenných papírů. Při ukončení repa uvolňuje zástavu a získává zpět jistinu zvýšenou o úrok.

7 Portfolio fondu  Fond nakupuje do portfolia zejména: ─ Směnky a dluhopisy se splatností do 12 měsíců ─ Dluhopisy s proměnlivým úročením ─ Jiné CP v rámci repooperací a buy/sell obchodů  Struktura portfolia k 1.10.2010:

8 Příklady aktuálních investic ve fondu  Směnky J&T Private Equity ─ J&T Private Equity je strategickým investorem v několika desítkách společností působících zejména na území ČR a SR. Spravuje široké portfolio investic do podniků v různých sektorech ekonomiky. Podporuje firemní projekty jak ve fázi začínajících společností, tak i vyspělé podniky připravované na vstup na veřejné trhy.  Směnky Energetického průmyslového holdingu (EPH) ─ Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) je jedním z nejdůležitějších regionálních strategických investorů. Portfolio EPH zahrnuje více než 20 společností a významných majetkových účastí, rozdělených do několika segmentů. Výrobu elektřiny v portfoliu EPH zastupuje United Energy, produkci tepla Plzeňská teplárenská a podíl v Pražské teplárenské. V oblasti distribuce byla nejvý- znamnější investicí Pražská energetika.

9 Obchodování a poplatky Investor musí mít účet v CDCP (zajistí banka) Investor podepisuje „Prohlášení kvalifikovaného investora“ Minimální investice:1.000.000 CZK nebo ekvivalent, tj. cca 41.000 EUR  Poplatky ─ vstupní:0 % ─ výstupní:max. 2 % ─ za obhospodařování:1 % p.a.  Obchodování ─ nákup:denně, za známou cenu ─ prodej:denně, výplata obvykle do 2 týdnů max. 3 měsíce (statut)

10 Směnku, dluhopis, nebo raději fond ?  „Nevýhoda“ fondu: poplatek za obhospodařování (1% p.a.)  Výhody fondu: ─ I menší objemy investic ─ Rozložení rizik ─ Likvidita ─ Fond může investovat do delších směnek za vyšší úrok ─ Komfort (netřeba prolongovat směnky, netřeba podávat daňové přiznání) Směnka Směnečný úrok *)6.50% Daň z úroku15%-0.98% Čistý výnos investora5.52% J&T High Yield Money Market Výnos portfolia směnek *)6.50% Poplatek za obhospodařování1.00%-1.00% Ostatní poplatky fondu0.05%-0.05% Výnos po poplatcích5.45% Daň z příjmu fondu5.00%-0.27% Čistý výnos investora5.18% Rozdíl fond-směnka-0.34% *) Výše úroku/výnosu je uvedena jako příklad a není indikací budoucího výnosu fondu.

11 J&T HIGH YIELD MONEY MARKET kontaktní osoba J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Mgr. Miloslav Zábojník zabojnik@jtfg.com Klientské centrum: Sokolovská 394/17, Praha 8, budova Oasis info@jtam.cz


Stáhnout ppt "HIGH YIELD MONEY MARKET fond peněžního trhu s vyšším výnosovým potenciálem Říjen 2010 Informační materiál je určen výhradně kvalifikovaným investorům (viz."

Podobné prezentace


Reklamy Google