Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam •Více než 60% enzymů má charakter složených bílkovin •Skládají se z bílkovinné části a nízkomolekulární neaminokyselinové struktury (kofaktor)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam •Více než 60% enzymů má charakter složených bílkovin •Skládají se z bílkovinné části a nízkomolekulární neaminokyselinové struktury (kofaktor)"— Transkript prezentace:

1

2 Význam •Více než 60% enzymů má charakter složených bílkovin •Skládají se z bílkovinné části a nízkomolekulární neaminokyselinové struktury (kofaktor) •Funkce kofaktoru spočívá v přenosu skupin atomů nebo elektronů

3 Typy kofaktorů •Pevně vázán na bílkovinnou složku (stabilní součást molekuly)  prosthetická skupina •Slabě vázán na bílkovinnou složku (apoenzym)  snadno se odděluje  koenzym •Apoenzym a koenzym tvoří holoenzym •Mezi kofaktory jsou zařazovány i ionty kovů trvale vázané v aktivním centru enzymu (metaloenzymy) a ionty kovů účastnící se enzymové reakce, aniž by byly na enzym trvale vázány (aktivátory)

4 Odlišný průběh regenerace kofaktorů •Koenzymy fungují jako druhé substráty, po proběhnutí reakce přechází zreagovaný koenzym na jiný apoenzym a tam reaguje s jiným substrátem  regenerace. Katalytické působení koenzymu je realizováno spřažením dvou reakcí prováděných různými enzymy. •Enzymy obsahující prosthetické skupiny krátce po sobě reagují se dvěma různými substráty (obě reakce katalyzuje tentýž enzym)

5 Struktura kofaktorů •Látky různé chemické povahy (nebílkovinné, nízká molekulová hmotnost) •Často obsahují v molekule heterocyklus a zbytek kyseliny fosforečné •Často mají úzký vztah k vitaminům

6 Heterocykly – součást kofaktorů

7 Kofaktory a vitamíny

8 Kofaktory oxidoreduktas •Pyridinové dinukleotidy •Flavinové nukleotidy •Biopterin •Lipoová kyselina •Benzochinonové deriváty •Hem •Glutathion •Ionty železa vázané na bílkovinu

9 NAD +, NADP +, NADH, NADPH •Nikotinamidadenindinukleotid (NAD + ) •Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP + ) •Redukované formy (NADH, NADPH) •Součástí molekuly je derivát vitaminu skupiny B (nikotinová kyselina); onemocnění z nedostatku = pelagra (léčba dietou s masem a mlékem) •Přes 250 enzymů (transhydrogenasy) pracuje s těmito koenzymy •Objeveny v roce 1906

10 NAD +, NADP +, NADH, NADPH

11 Redukce NAD + na NADH •Přenos dvou atomů vodíku •Jeden z nich se váže jako hydridový anion do polohy 4 na pyridinový kruh nikotinamidu •Druhý se váže jako proton na apoenzym •Přechodem na redukovanou formu zaniká aromatický charakter pyridinového kruhu  změna absorbance v UV oblasti •NAD(P)H vykazuje specifickou absorbanci při 340 nm NAD(P)+ + 2e- + 2H+ NAD(P)H + H+

12 Spektra pyridinových dinukleotidů

13 Měření aktivity nikotinamidových dehydrogenas •Absorbce v UV - při 260 nm absorbuje oxidovaná i redukovaná forma, při redukci nové absorbční maximum při 340 nm •2. Fluorescence redukované formy při 450 nm, vyvolaná excitací při 340 nm (o dva řády citlivější, interference) •3. Acidometrické měření - tvorba H+ v nepufrovaném prostředí při redukci NAD(P)+

14 Využití pyridinových dinukleotidů pro stanovení analytů stanovení kyseliny citronové v potravinách •měří se úbytek absorbance při 340 nm •výhoda - vysoká specifičnost citrátlyasa Citrát  oxalacetát + acetát malátdehydrogenasa Oxalacetát + NADH + H +  L-malát + NAD +

15 Modely Kalotový model NADHNAD vazebná doména

16 Alkoholdehydrogenáza

17 FMN, FAD •Flavinmononukleotid •Flavinadenindinukleotid •Součástí je vitamin B 2 (riboflavin) •Reakce probíhá na isoalloxasinovém skeletu •Pevné součásti molekul enzymů  flavoproteiny •Přenos vodíku (zejména akceptor vodíkových atomů z redukovaných forem pyridinových koenzymů) •V oxidované formě (FAD a FMN) jsou enzymy žluté, v redukované formě jsou bezbarvé •flavinové kofaktory nejsou pravé nukleotidy – místo ribosy mají ribitol

18 FMN a FAD

19

20 Redukce a reoxidace FMN a FAD

21 Žluté enzymy

22 Biopterin •pterinová struktura - kondenzace pyrimidinového a pyrazinového kruhu + alifatický řetězec propandiolu řřetězec propandiolu •L-fenylalaninhydroxylasa

23 Lipoová kyselina •Cyklický disulfid 6,8-dithiooktanové kyseliny •Karboxyl vázán na koncovou aminoskupinu lysinu bílkovinné části enzymu  prostetická skupina •Enzymy s tímto kofaktorem realisují dehydrogenaci aldehydu na karboxylovou kyselinu •Objevena v roce1950 jako růstový faktor některých mikroorganismů

24 Lipoová kyselina

25 Hem •Součást molekul transelektronas (katalasa, peroxidasa, cytochromy) •Základem je porfyrinový skelet tvořený čtyřmi pyrolovými jádry •Planární, konjugovaná struktura •Přenos elektronů je realizován přechodem mezi ferri- a ferro- formou iontu železa •Většinou vázán na protein thioesterovými vazbami (adice thiolové skupiny cysteinu na vinylovou skupinu hemu)

26 Hem

27 Benzochinony •Chinoidní struktura + isoprenový řetězec (n = 6-10)  umožňuje lokalizaci a orientaci v membránách) •Ubichinony a plastochinon •Mitochondriální dýchací řetězce •Světlá fáze fotosyntézy •Účast v procesu aerobní produkce energie (aerobní fosforylace)

28 Železosirné proteiny •Transelektronasy •Přechod Fe 2+ na Fe 3+ •Ionty Fe vázané na atomy síry cysteinylových zbytků enzymu •Tyto enzymy jsou všudypřítomné  pocházejí z ranných stádií vývoje života •Zahrnuty v metabolismu vodíku, fixaci dusíku a oxidu uhličitého

29 Glutathion •Gama- glutamylcysteinyl- glycin •2 G-SH  G-S-S-G •reversibilní reakce •biologický „redoxní“ činitel •silné nukleofilní činidlo - váže a odstraňuje těžké kovy a organické elektrofilní sloučeniny

30 Kofaktory přenášející skupiny atomů •Adenosintrifosfát •Aktivní sulfát •Adenosylmethionin •Methylkobalamin •Tetrahydrofolát •Thiamindifosfát •Koenzym A •pyridoxalsulfát

31 ATP •Kofaktor kinas (transferasy) •Zejména přenos fosfátu na hydroxylové skupiny alkoholů (uvolnění ADP) •Méně časté přenosy difosfátu nebo adenosinmonofosfátu •Vyjímečně přenos adenosylového zbytku za uvolnění mono- a difosfátu

32 ATP

33 Aktivní sulfát •3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfonát (PAPS) •Transferasy realisující přenos zbytku kyseliny sírové na fenoly a alkoholy za vzniku esterů této kyseliny

34 Adenosylmethionin •„ Aktivní methyl“ •Methylační enzymy •Vzniká přenosem adenosylu z ATP na atom síry methioninu  aktivace thioesterově vázaného methylu

35 Adenosylmethionin

36 Methylkobalamin •Přenos methylu •Derivát vitaminu B 12 •Chelátově vázaný ion kobaltu

37 Kyselina listová •Přenosy jednouhlíkatých fragmentů [methyl (-CH 3 ), methylen (-CH 2 -), formyl (-CHO), formimino (-CH=NH), methenyl (-CH=)] •Vitamin

38 Kyselina listová •je syntetizována rostlinami (jako vitamín poprvé nalezena v listech špenátu) •pro živočichy a některé mikroby je kyselina listová esenciální •nedostatek vede u savců k anemii a poruchám růstu •biochemickým symptomem nedostatku kyseliny listové je porucha biosyntézy purinů a pyrimidinového derivátu thyminu •řada mikroorganismů tvoří kofaktor z jednotlivých složek •sulfonamidy - deriváty kyseliny 4-aminobenzensulfonové vytěsňují kyselinu 4-aminobenzoovou - zabrání se tím tvorbě folátu a zastaví se růst mikrobů = nejstarší chemoterapeutika - rezistentní jsou mikroorganismy neschopné tvořit folát z jeho složek kyselina 4-aminobenzensulfonová

39 Biotin •Přenos aktivovaného oxidu uhličitého  zabudování karbonylu •Kofaktor ligas •Vitamin H •Kovalentně navázán na protein amidovou vazbou na ε- aminoskupinu lysinu

40 Thiamindifosfát •Kofaktor transferas •Přenos aktivního acetaldehydu a glykolaldehydu •Derivát vitaminu B 1 •Reaktivní částí je thiazolový kruh •Pyrimidová část a difosfátová skupina se účastní vazby na bílkovinnou část enzymu •Dekarboxylace α-oxokyselin za vzniku aldehydů

41 Koenzym A •Acylové skupiny jsou vázány thioesterovou vazbou na thiolovou skupinu cysteaminu •Součástí je vitamin B 5 (panthothenová kyselina)

42 Koenzym A

43 Pyridoxalfosfát •Prostetická skupina aminotransferas •Přenos aminoskupin •Derivát vitaminu B 6 (pyridoxinu)


Stáhnout ppt "Význam •Více než 60% enzymů má charakter složených bílkovin •Skládají se z bílkovinné části a nízkomolekulární neaminokyselinové struktury (kofaktor)"

Podobné prezentace


Reklamy Google