Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro pot ř eby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro pot ř eby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094."— Transkript prezentace:

1 Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro pot ř eby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094

2 Jak školy chápou pojem komunitní školy  má spole č ný základ sdílených hodnot  vyzna č uje se vzájemnou pé č í, d ů v ě rou a týmovou prací  má rozvinutou efektivní vnit ř ní komunikaci  usnad ň uje lidem ú č ast na ve ř ejných záležitostech  utvá ř í si vlastní identitu  je otev ř ená do budoucnosti

3 Komunity ve vazbě na školu  Školní komunita  Místní komunita  Komunita státu, v n ě mž škola existuje  Evropská a globální komunita  Navíc m ů že škola cílen ě vytvá ř et a formovat další komunity

4 3 typy komunitních škol  Školy, které odd ě lují koncept komunitní školy od b ě žných školních funkcí a č inností (nap ř. komunitní škola, ale ne pro d ě ti)  Multikulturní školy, pro které pojem komunitních škol je existenciální záležitost, protože pokud cht ě jí vychovávat d ě ti, musí nejprve (anebo sou č asn ě ) vzd ě lávat rodi č e a širší p ř íbuzenstvo

5  Školy pojímající koncept komunitních škol jako spole č enství lidí, spojených se školou. Tyto školy nejsou primárn ě zam ěř eny na komunitu mimo školu (geograficky definovanou komunitu), ale snaží se po ř ádat a implementovat do své č innosti pravidelné akce pro ve ř ejnost.

6 Proč jsou školy tím správným místem pro zajišťování potřeb komunity?  Dostupnost – školy se nacházejí v téměř každé obci a byly budovány obvykle tak, aby byly snadno dosažitelné pro každé dítě ze spádové lokality. To samé platí i pro dospělé, kteří mají do školy fyzicky mnohem blížeji než k prvnímu profesionálnímu školícímu nebo kulturnímu středisku.  Přirozenost – příslušníci komunity navštěvovali základní školu ve svém dětství. Později do té samé instituce docházely jejich vlastní děti. Škola je tedy přirozeně organizací, s kterou mají zkušenost široké zástupy lidí a vnímají ji jako základ vlastního vzdělání.

7  Neformální vztah – kroužky a kurzy probíhají spíše v neformálním duchu a věnují se často nejen předmětu kurzu, ale reflektují i další pozitivní aspekty rozvoje lidského společenství – demokratické principy, sdružování, motivace ke zvyšování vzdělání apod.  Cena – nespornou výhodou zabezpečení kurzů a jiných aktivit svépomocí jsou nízké náklady. Školy využívají disponibilních zdrojů a motivují schopné jedince k dobrovolnému lektorování kurzů pro své spoluobčany. Jedná se o vzájemnou výpomoc, která na rozdíl od komerční firmy vyjde na zlomek ceny.

8 Aktuální témata, které KŠ napomáhají řešit: • integrace přistěhovaleckých komunit; • Škola hraje vedoucí roli v demokratizaci vzdělávání; • Práce s rodinami s cílem zlepšit zdraví dětí; • Pomoc komunitě vyrovnat úspěšně se vyrovnat s důsledky ekonomické transformace; • Informovat o aktuálních otázkách, jako je udržitelný rozvoj apod.

9 Celoživotní učení Vztah školy k veřejnému životu Škola jako součást života komunity

10 Mezinárodní standardy kvality KŠ  Leadership  Partnerství  Sociální inkluze  Služby  Dobrovolnictví  Celoživotní vzdělávání  Rozvoj komunity  Zapojení rodičů  Kultura školy

11 Výzkumy zaměřené na koncept KŠ  Mezinárodní projekt Ověření standardů kvality KŠ, 2009 – 2011, mezinárodní konsorcium NNO pod vedením ContinYOU a Step by step Ukraine  Průzkum komunitních škol ve světě, 2011 Ch. S. Mott foundation, Flint, USA  Analýza připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol, MŠMT, 2008

12 Komunitní školy v ČR  První stopy už v Příhodovské reformě - důraz na žákovskou samosprávu, společná shromáždění řešící problémy školy, třídní schůzky, školní časopisy, exkurze – vliv myšlenek Ch. S. Motta, zakladatele hnutí KŠ v USA  Podpora rozvoje KŠ od Nadace OSF Praha – po roce 1992

13 Podpůrné organizace od r. 1992  Nová škola, o.p.s  Mezinárodní projekt Ověření standardů kvality KŠ  Liga komunitních škol  NSVKŠ  Centrum komunitní práce Ústí n L.  Moravskoslezský kraj  Člověk v tísni, British council

14 Počty KŠ v ČR  Cca 100 škol, které mají tento pojem obsažen v některém z oficiálních dokumentů školy  Detailněji zkoumáno 40 škol  Většinou se takto samy identifikují  Nejsou jasná pravidla pro určení toho, zda je škola skutečně komunitní – terminologická neujasněnost

15 Základní použitá literatura  Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.  Janík, T. Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování konceptů. Pedagogická revue, 2005, roč. 57, č. 5. s. 477–496.  Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.  Walterová, E. Fungování základní školy: pilotní případová studie. In Spilková, V., Vašutová, J. (eds). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. II. díl, Metody a výsledky empirických výzkumů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2002, s. 9–23.  Yin, R. K. Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications, 2009.

16 Mgr. Marek Lauermann Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta UK lauermann@email.cz 603 946 300


Stáhnout ppt "Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro pot ř eby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094."

Podobné prezentace


Reklamy Google