Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Evropských fondů k Operačním programům

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Evropských fondů k Operačním programům"— Transkript prezentace:

1 Od Evropských fondů k Operačním programům

2 Struktura financí EU Státy každoročně přispívají do Rozpočtu EU (příjmová stránka je tvořena příspěvky členských států) – bude samostatná přednáška Výdaje jsou rozvrstveny do Fondů. Nejvýznamnější jsou tzv. Strukturální a investiční fondy které spotřebovávají cca 90% rozpočtu. V tom představují Strukturální fondy a fond soudržnosti/kohezní fond 50%, Zemědělský, Námořní a Rybářský cca 40% rozpočtu EU). Z nich se převádí finance jednotlivým zemím do tzv. Operačních programů a Zemědělského fondu, které si země spravují samy. Operační programy se člení na Prioritní osy a ty na jednotlivé Oblasti podpory – na něž jsou vypisovány výzvy k předkládání projektů. Část peněz přímo vyčleněna do tzv. Komunitárních programů financovaných přímo Evropskou Komisí. Projekty řeší minimálně 5 řešitelů z různých členských států. (ENESCOM)

3 Programovací období EU je sedmileté
Programovací období EU je sedmileté. Nyní se nacházíme na přelomu období – struktura rozčleněných výdajů. Struktur fondy.a fond soudrž. Zeměděl. a rozvoj venk. Námořní a rybářský

4 „Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF) je jich 5 – 50% rozpočtu EU
První dva se označují jako strukturální fondy. Náplň těchto fondů v období : 1) EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) - Cílem je posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. Určen na financování tzv. Hard projektů. 2) ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti a kvalitního zaměstnání, mobilita pracovních sil, dosažení vyšší úrovně vzdělávání, podpora rovnosti pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminace a podpora sociálního začleňování a boj s chudobou, tzv. Soft projekty; 3) FS (Fond soudržnosti) zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; 

5 „Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF) pokračování
4) EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; 5) ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) – v ČR zaměřen na podporu akvakultury (cílevědomé a plánované obhospodařování vodních ploch. V součtu (4+5) představují 40 % EU rozpočtu. Dále se budeme věnovat pouze prvním třem fondům.

6 1. Evropský fond pro regionální rozvoj
podporuje regionální a místní rozvoj, podpora převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů, tzv. Hard projekty a zeměruje se na: • výzkum, vývoj a inovace; • zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality; • změnu klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; • podporu podnikání malých a středně velkých podniků; • služby obecného hospodářského zájmu; • telekomunikační, energetickou a dopravní infrastrukturu; • rozšiřování institucionálních kapacit a efektivní práci orgánů veřejné správy; • zdraví, vzdělání a sociální infrastruktury; • udržitelný rozvoj měst.

7 Rozdělení regionů EU s ohledem na míru podpory
< 75 % průměru v EU HDP na obyvatele* 75-90 % > 90 % *index EU27=100 3 kategorie regionů Kanárské ostrovy Francouzská Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinik Madeira Azory Malta Méně rozvinuté regiony Přechodové regiony Více rozvinuté regiony © EuroGeographics Sdružení pro správní hranice 7

8 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti (NUTS II) – vyspělost regionů – viz předchozí přednáška Regionální politika

9 2. Evropský sociální fond (ESF)
Je hlavním prostředkem EU, který investuje do lidí. Pomáhá nabízet více možností zaměstnání pro Evropany, podporuje kvalitu vzdělání a zlepšuje situaci nejvíce zranitelných lidí na hranici chudoby. Tzv. soft projekty (cca 40 % strukturálních fondů) Zaměření ESF na čtyři tematické cíle v rámci Unie: propagace zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; propagace sociálního začlenění a boje proti chudobě; investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání; posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy. Přesto by se ESF měl věnovat i dalším tematickým cílům, jako je podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku odolnou vůči klimatu a účinně využívající zdroje; podpora využívání informačních a komunikačních technologií; podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků.

10 3. Fond soudržnosti/Kohezní fond (CF)
Fond se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států (jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU27), nikoli regionů. Financuje investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje) a ochranu životního prostředí. Investice do oblasti životního prostředí: Sektor vody a odpadů Biologická rozmanitost včetně zelené infrastruktury Městské životní prostředí Nízkouhlíková ekonomika Investice do dopravy: Transevropská dopravní síť (TEN-T Trans-European Transport Networks – železniční a silniční koridory, letiště a vodní cesty) Systémy nízkouhlíkové dopravy a městská doprava Kohezní fond (Cohesion Fund), jinak také Fond soudržnosti, nepatří mezi strukturální fondy a jako zvláštní fond solidarity byl ustanoven v roce 1993 na pomoc čtyřem nejméně rozvinutým státům: Řecku, Portugalsku, Irsku a Španělsku. Na rozdíl od strukturálních fondů je tato pomoc určena na přímé financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje dopravy (tzn. ne programů).

11 Míra spolufinancování projektů
Maximální míra příspěvku EU na jednotlivé akce (projekty): Nepřesáhne 50 % celkových nákladů na konkrétní akci. Ale! V členských státech s HDP méně než 90 % EU průměru - tj. týká se i ČR), se příspěvek Unie zvyšuje na 75 %. Přitom: 5 % musí vždy přispět státní rozpočet U některých projektů (výzkum, vzdělávání, ….) dotace pro příjemce může činit až 100 % znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů Brusel 1. srpna 2011 – Evropská komise se dnes dohodla na opatřeních, která by měla významně přispět k oživení některých nejproblematičtějších ekonomik EU. Podle návrhu bude šesti zemím umožněno, aby na projekty, které v současnosti spolufinancují s Evropskou unií, přispívaly nižšími částkami než doposud. Řecku, Irsku, Portugalsku, Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku tak Komise umožní využít dodatečného spolufinancování ze strany EU, které je nezbytné pro uskutečnění projektů na podporu růstu a konkurenceschopnosti ve všech těchto zemích.Tyto země tak v době, kdy jejich národní rozpočty čelí velkému tlaku, ušetří vlastní finanční prostředky a budou moci uskutečnit i programy, které doposud nemohly realizovat kvůli nedostatku vnitrostátního financování, což v důsledku představuje příliv dalších finančních prostředků do ekonomik těchto zemí.

12 Bude v nejbližší době podepsaná Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
„Dohoda o partnerství“ je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. Obsahuje návrh operačních programů a rozdělení financí ve výši cca 24 mld. EUR

13

14

15 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ v programovacím období 2007-2013 ● http://www.strukturalni-fondy.cz/

16 Schválená nová struktura 8 tématických operačních programů včetně řídících orgánů (v minulosti 25) na období (zmizely ROPy): OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT OP Doprava (EFRR+FS) – MD OP Životní prostředí (EFRR+FS) – MŽP OP Zaměstnanost (ESF) – MPSV Integrovaný operační program (EFRR) – MMR OP Praha – pól růstu ČR (EFRR+ESF) – Praha OP Technická pomoc (EFRR či kombinace všech fondů) – MMR V gesci MZ zůstávají nadále programy financované z prostředků zemědělského fondu: Program rozvoje venkova (EZFRV) OP Rybářství (ENRF) 

17 Nadále pokračují programy v rámci územní spolupráce
OP Česká republika – Polsko OP Svobodný stát Sasko – Česká republika OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika OP Rakousko – Česká republika OP Slovensko – Česká republika OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

18 Institucionální zabezpečení operačních programů v ČR
V rámci decentralizovaného systému řízení strukturálních a investičních fondů EU spočívá celková odpovědnost za implementaci a monitorování na jednotlivých členských státech. V České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU. Pro každý operační program je určen: - Řídící orgán/zprostředkující subjekt - Monitorovací výbor Platební a certifikační orgán zajišťuje profinancování prostředků z fondů EU 18

19 Operační programy řídí tzv
Operační programy řídí tzv. Řídící orgán (ministerstvo) nebo zastupující orgán (např. Czechinvest) Úkolem řídícího orgánu je zajistit provádění programů: Vyhlásit výzvu k předkládání projektů Projekty ohodnotit Vybrat kvalitní projekty Uzavřít smlouvy s realizátory vybraných projektů a profinancovat Kontrolovat realizaci projektů Veškerou tuto práci provádějí tzv. „řídící orgány“.

20 Komunitárlní programy – jsou přímo financovány z odpovídajících GŘ z Bruselu, jsou to např.:
Horizon financuje Výzkum a inovace nově (2014 – 2020), dříve 7. rámcový program (skončil v r. 2013), Celoživotní učení – např. Erasmus – program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů nebo Leonardo da Vinci – program zaměřený na podporu odborného vzdělávání a přípravy Jean Monnet - program podpory vzdělávání v oblasti evropské integrace Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo. COST – fond na koordinaci výzkumu a vzájemnou spolupráci na tomto poli IEE (Intelligent Energy Europe Programme) – podpora udržitelné Energie Life + podpora životní prostředí CIP-EIP končí v r. 2013, nově program CESME na podporu MSP

21 Komunitární programy jsou vždy víceleté
Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států projekty podané v rámci komunitárních programů musí mít několik spoluřešitelů z různých zemí (i mimo EU). Projekty úspěšných žadatelů musí v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země.

22 Podrobněji o IEE – určen pro tzv. měkké projekty
Funding areas: Funding is available for different types of actions furthering the EU's efforts towards clean and sustainable energy. The main areas covered are energy efficiency, new and renewable resources and energy in transport as well as integrated initiatives

23

24


Stáhnout ppt "Od Evropských fondů k Operačním programům"

Podobné prezentace


Reklamy Google