Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika soudržnosti Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 2014 – 2020 (tj. politika soudržnosti označovaná také jako regionální politika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika soudržnosti Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 2014 – 2020 (tj. politika soudržnosti označovaná také jako regionální politika)"— Transkript prezentace:

1 Politika soudržnosti Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 2014 – 2020 (tj. politika soudržnosti označovaná také jako regionální politika) Návrhy Evropské komise

2 │ 2│ 2 V rámci Evropské politiky soudržnosti je investováno do … Dopravy Obnovitelných zdrojů energie Výzkumu a inovace Školení Spolupráce regionů Úspory energií Podpory malých a středních podniků

3 │ 3│ 3

4 Míra spolufinancování projektů Maximální míra příspěvku EU na jednotlivé akce (projekty): nepřesáhne 50 % celkových nákladů na konkrétní akci. V členských státech, na něž se vztahuje Fond soudržnosti (pro země s HDP méně než 90 % EU 27 tj. týká se i ČR), se příspěvek Unie zvyšuje na 75 %. 5 % automaticky představuje příspěvek se SR U některých projektů (výzkum, vzdělávání, ….) dotace pro příjemce může činit až 100 % │ 4│ 4

5 │ 5│ 5 Dokument Evropa 2020 je výchozí dokument který definuje 5 oblastí, spíše politických cílů EU, kterých má být dosaženo do r. 2020 Zaměstnanost - mělo by být zaměstnáno 75 % populace ve věku 20 až 64 let. Inovace - 3% HDP Evropské unie by měly být investovány do výzkumu a vývoje. Klimatické změny - mělo by být dosaženo cílů dle zásady klima / energie „20/20/20“. Vzdělání - podíl osob s nedokončeným vzděláním by měl být pod 10% a nejméně 40% populace ve věku 30 až 34 let by mělo mít dokončené vysokoškolské vzdělání nebo vzdělání srovnatelné. Chudoba - zmírnit chudobu s cílem zbavit nejméně 20 milionů obyvatel rizika chudoby či odloučení.

6 Národní cíle ČR stanovené na základě strategie Evropa 2020 I. Zaměstnanost Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%. Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %. Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %. Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti mladých osob“ (15-24 let): snížení o třetinu oproti roku 2010. Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací“: snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010. Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %. Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %. II. Investice do výzkumu a vývoje Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP. III. Zvyšování energetické účinnosti Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů. │ 6│ 6

7 IV. Vzdělání Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %. Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. V. Sociální začleňování a snižování chudoby Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30000 osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 procent oproti současnému stavu (15,3 %). │ 7│ 7

8 │ 8│ 8 Navrhovaný rozpočet EU pro roky 2014-2020 Návrhy vydané Komisí v červnu 2011 v rámci víceletého finančního rámce (VFR) pro roky 2014-2020 Politika soudržnosti 33 % (336 miliard EUR) Infrastrukturální fond „Connecting Europe Facility“ na propojení evropské energetické, dopravní a digitální sítě 4 % (40 miliard EUR) Ostatní politiky (zemědělství, výzkum, externí atd.) 63 % (649 miliard EUR)

9 │ 9│ 9 Postup vyjednávání OP s EK 15.3.2012 EK představila „Společný strategický rámec“ (SSR), který je pro členské státy vodítkem při formulaci nových OP a stanovení investičních priorit pro další programové období. Členské státy budou tento rámec používat jako základ pro koncipování svých „Smluv o partnerství“ s Komisí, ve kterých se zavážou naplnit cíle formulované v SSR. Operační programy Partnerská zakázka Společný strategický rámec

10 │ 10 Nabídka tematických cílů Výzkum a inovace Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků (SME) Přechod k nízkouhlíkové ekonomice Přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení rizik a předcházení rizikům Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů Udržitelná doprava a odstraňování problémů v klíčových síťových infrastrukturách Zaměstnanost a podpora mobility pracovních sil Sociální začlenění a boj proti chudobě Vzdělávání, dovednosti a celoživotní vzdělávání Budování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy

11 │ 11

12 Struktura EU fondů Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) Tyto fondy jsou hlavním zdrojem investic, které mají členským státům pomoci obnovit a zvýšit růst, zabezpečit hospodářské oživení spojené s vytvářením pracovních míst a současně zajistit udržitelný rozvoj v souladu s cíli strategie Evropa 2020.

13 Zjednodušení pravidel pro čerpání prostředků K tomu, aby intervence a investice byly realizovány ve vstřícném a transparentním prostředí, EK pracuje na zjednodušení a harmonizaci pravidel jednotlivých fondů, včetně pravidel pro oblasti rozvoje venkova, námořních záležitostí a rybolovu. Pět fondů by mělo být řízeno společným souborem pravidel. V prostředí ČR by mělo také dojít ke sjednocení pravidel čerpání prostředků z OP, stejné podmínky pro žadatele, jednotné informační prostředí, ….. │ 13

14 │ 14 Evropský fond pro regionální rozvoj (1) Cílem (ERDF) je posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. ERDF podporuje regionální a místní rozvoj a zeměruje se na: výzkum, vývoj a inovace; zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality; změnu klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; podporu podnikání malých a středně velkých podniků; služby obecného hospodářského zájmu; telekomunikační, energetickou a dopravní infrastrukturu; rozšiřování institucionálních kapacit a efektivní práci orgánů veřejné správy; zdraví, vzdělání a sociální infrastruktury; udržitelný rozvoj měst.

15 │ 15 Evropský fond pro regionální rozvoj (2) Například ve více rozvinutých a přechodových regionech by mělo být nejméně 80 % prostředků přiděleno na úsporu energie a obnovitelné zdroje, inovaci a podporu malých a středně velkých podniků, z nichž minimálně 20 % má být přiděleno na úspory energie a obnovitelné zdroje. Méně rozvinuté regiony budou mít na výběr větší rozsah investičních priorit, podle rozsahu potřeb rozvoje. Přesto musí 50 % prostředků ERDE věnovat na úsporu energie a obnovitelné zdroje, inovaci a podporu malých a středně velkých podniků. Financování tzv. hard projektů (cca 60 % strukturálních fonů)

16 │ 16 Evropský sociální fond (ESF) Je hlavním prostředkem EU, který investuje do lidí. Pomáhá nabízet více možností zaměstnání pro Evropany, podporuje kvalitu vzdělání a zlepšuje situaci nejvíce zranitelných lidí na hranici chudoby. Tzv. soft projekty (cca 40 % strukturálních fondů) Zaměření ESF na čtyři tematické cíle v rámci Unie: propagace zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; propagace sociálního začlenění a boje proti chudobě; investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání; posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy. Přesto by se ESF měl věnovat i dalším tematickým cílům, jako je podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku odolnou vůči klimatu a účinně využívající zdroje; podpora využívání informačních a komunikačních technologií; podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků.

17 │ 17 Fond soudržnosti/Kohezní fond (CF) Fond se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států (jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU27), nikoli regionů. Financuje investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje) a ochranu životního prostředí. Investice do oblasti životního prostředí: Sektor vody a odpadů Biologická rozmanitost včetně zelené infrastruktury Městské životní prostředí Nízkouhlíková ekonomika Investice do dopravy: Transevropská dopravní síť (TEN-T Trans-European Transport Networks – železniční a silniční koridory, letiště a vodní cesty) Systémy nízkouhlíkové dopravy a městská doprava

18 │ 18 Evropská územní spolupráce Jejím cílem je výměna zkušeností mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských zemí i pro spojené jednání k nalezení obecných řešení společných problémů. Prostředky budou rozděleny následovně: 73,24 % na přeshraniční spolupráci; 20,78 % na nadnárodní spolupráci; 5,98 % na meziregionální spolupráci.

19 Nové operační programy pro období 2014 – 2020 – Podklad pro Dohodu o partnerství s EK(připravilo MMR) Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO Operační program „Páteřní infrastruktura“ řízený MD Operační program „Zaměstnanost a vzdělávání“ řízený MPSV „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy Operační program „Technická pomoc“ řízený MMR V rámci cíle Evropské územní spolupráce počítá dokument se sedmi přeshraničními operačními programy, pokračovat by měly také Program rozvoje venkova a Operační program rybářství. │ 19

20 „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ MPO Mezi prioritní oblasti by měla patřit podpora zlepšení přístupu MSP k financování jejich rozvoje. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (vzdělávání, poradenství). Podpora investic pro zavádění inovací. Podpora inovační meziinstitucionální spolupráce. Podpora využívání OZE a podpora úspor energie.


Stáhnout ppt "Politika soudržnosti Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 2014 – 2020 (tj. politika soudržnosti označovaná také jako regionální politika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google