Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrhy Evropské komise

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrhy Evropské komise"— Transkript prezentace:

1 Návrhy Evropské komise
Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 2014 – 2020 (tj. politika soudržnosti označovaná také jako regionální politika) Návrhy Evropské komise 1

2 V rámci Evropské politiky soudržnosti je investováno do …
Podpory malých a středních podniků Školení Úspory energií Obnovitelných zdrojů energie Dopravy Spolupráce regionů Výzkumu a inovace 2

3

4 Míra spolufinancování projektů
Maximální míra příspěvku EU na jednotlivé akce (projekty): nepřesáhne 50 % celkových nákladů na konkrétní akci. V členských státech, na něž se vztahuje Fond soudržnosti (pro země s HDP méně než 90 % EU 27 tj. týká se i ČR), se příspěvek Unie zvyšuje na 75 %. 5 % automaticky představuje příspěvek se SR U některých projektů (výzkum, vzdělávání, ….) dotace pro příjemce může činit až 100 % Brusel 1. srpna 2011 – Evropská komise se dnes dohodla na opatřeních, která by měla významně přispět k oživení některých nejproblematičtějších ekonomik EU. Podle návrhu bude šesti zemím umožněno, aby na projekty, které v současnosti spolufinancují s Evropskou unií, přispívaly nižšími částkami než doposud. Řecku, Irsku, Portugalsku, Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku tak Komise umožní využít dodatečného spolufinancování ze strany EU, které je nezbytné pro uskutečnění projektů na podporu růstu a konkurenceschopnosti ve všech těchto zemích.Tyto země tak v době, kdy jejich národní rozpočty čelí velkému tlaku, ušetří vlastní finanční prostředky a budou moci uskutečnit i programy, které doposud nemohly realizovat kvůli nedostatku vnitrostátního financování, což v důsledku představuje příliv dalších finančních prostředků do ekonomik těchto zemí.

5 Dokument Evropa 2020 je výchozí dokument který definuje 5 oblastí, spíše politických cílů EU, kterých má být dosaženo do r. 2020 Zaměstnanost - mělo by být zaměstnáno 75 % populace ve věku 20 až 64 let. Inovace - 3% HDP Evropské unie by měly být investovány do výzkumu a vývoje. Klimatické změny - mělo by být dosaženo cílů dle zásady klima / energie „20/20/20“ . Vzdělání - podíl osob s nedokončeným vzděláním by měl být pod 10% a nejméně 40% populace ve věku 30 až 34 let by mělo mít dokončené vysokoškolské vzdělání nebo vzdělání srovnatelné. Chudoba - zmírnit chudobu s cílem zbavit nejméně 20 milionů obyvatel rizika chudoby či odloučení.

6 Národní cíle ČR stanovené na základě strategie Evropa 2020
I. Zaměstnanost Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%. Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %. Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %. Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti mladých osob“ (15-24 let): snížení o třetinu oproti roku 2010. Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací“: snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010. Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %. Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %. II. Investice do výzkumu a vývoje Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP. III. Zvyšování energetické účinnosti Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.

7 IV. Vzdělání Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ve výši 32 %. Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. V. Sociální začleňování a snižování chudoby Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 procent oproti současnému stavu (15,3 %).

8 Navrhovaný rozpočet EU pro roky 2014-2020
Návrhy vydané Komisí v červnu v rámci víceletého finančního rámce (VFR) pro roky Politika soudržnosti 33 % (336 miliard EUR) Ostatní politiky (zemědělství, výzkum, externí atd.) 63 % (649 miliard EUR) Infrastrukturální fond „Connecting Europe Facility“ na propojení evropské energetické, dopravní a digitální sítě 4 % (40 miliard EUR)

9 Postup vyjednávání OP s EK
EK představila „Společný strategický rámec“ (SSR), který je pro členské státy vodítkem při formulaci nových OP a stanovení investičních priorit pro další programové období. Členské státy budou tento rámec používat jako základ pro koncipování svých „Smluv o partnerství“ s Komisí, ve kterých se zavážou naplnit cíle formulované v SSR. Společný strategický rámec Partnerská zakázka Operační programy

10 Nabídka tematických cílů
Výzkum a inovace Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků (SME) Přechod k nízkouhlíkové ekonomice Přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení rizik a předcházení rizikům Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů Udržitelná doprava a odstraňování problémů v klíčových síťových infrastrukturách Zaměstnanost a podpora mobility pracovních sil Sociální začlenění a boj proti chudobě Vzdělávání, dovednosti a celoživotní vzdělávání Budování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy

11

12 Struktura EU fondů Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF),
Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) Tyto fondy jsou hlavním zdrojem investic, které mají členským státům pomoci obnovit a zvýšit růst, zabezpečit hospodářské oživení spojené s vytvářením pracovních míst a současně zajistit udržitelný rozvoj v souladu s cíli strategie Evropa 2020.

13 Zjednodušení pravidel pro čerpání prostředků
K tomu, aby intervence a investice byly realizovány ve vstřícném a transparentním prostředí, EK pracuje na zjednodušení a harmonizaci pravidel jednotlivých fondů, včetně pravidel pro oblasti rozvoje venkova, námořních záležitostí a rybolovu. Pět fondů by mělo být řízeno společným souborem pravidel. V prostředí ČR by mělo také dojít ke sjednocení pravidel čerpání prostředků z OP, stejné podmínky pro žadatele, jednotné informační prostředí, …..

14 Evropský fond pro regionální rozvoj (1)
Cílem (ERDF) je posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. ERDF podporuje regionální a místní rozvoj a zeměruje se na: • výzkum, vývoj a inovace; • zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím a zvýšení jejich kvality; • změnu klimatu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice; • podporu podnikání malých a středně velkých podniků; • služby obecného hospodářského zájmu; • telekomunikační, energetickou a dopravní infrastrukturu; • rozšiřování institucionálních kapacit a efektivní práci orgánů veřejné správy; • zdraví, vzdělání a sociální infrastruktury; • udržitelný rozvoj měst.

15 Evropský fond pro regionální rozvoj (2)
Například ve více rozvinutých a přechodových regionech by mělo být nejméně 80 % prostředků přiděleno na úsporu energie a obnovitelné zdroje, inovaci a podporu malých a středně velkých podniků, z nichž minimálně 20 % má být přiděleno na úspory energie a obnovitelné zdroje. Méně rozvinuté regiony budou mít na výběr větší rozsah investičních priorit, podle rozsahu potřeb rozvoje. Přesto musí 50 % prostředků ERDE věnovat na úsporu energie a obnovitelné zdroje, inovaci a podporu malých a středně velkých podniků. Financování tzv. hard projektů (cca 60 % strukturálních fonů)

16 Evropský sociální fond (ESF)
Je hlavním prostředkem EU, který investuje do lidí. Pomáhá nabízet více možností zaměstnání pro Evropany, podporuje kvalitu vzdělání a zlepšuje situaci nejvíce zranitelných lidí na hranici chudoby. Tzv. soft projekty (cca 40 % strukturálních fondů) Zaměření ESF na čtyři tematické cíle v rámci Unie: propagace zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil; propagace sociálního začlenění a boje proti chudobě; investování do vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání; posilování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy. Přesto by se ESF měl věnovat i dalším tematickým cílům, jako je podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku odolnou vůči klimatu a účinně využívající zdroje; podpora využívání informačních a komunikačních technologií; podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací a podpora konkurenceschopnosti malých a středně velkých podniků.

17 Fond soudržnosti/Kohezní fond (CF)
Fond se zaměřuje na podporu rozvoje chudších států (jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU27), nikoli regionů. Financuje investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje) a ochranu životního prostředí. Investice do oblasti životního prostředí: Sektor vody a odpadů Biologická rozmanitost včetně zelené infrastruktury Městské životní prostředí Nízkouhlíková ekonomika Investice do dopravy: Transevropská dopravní síť (TEN-T Trans-European Transport Networks – železniční a silniční koridory, letiště a vodní cesty) Systémy nízkouhlíkové dopravy a městská doprava Kohezní fond (Cohesion Fund), jinak také Fond soudržnosti, nepatří mezi strukturální fondy a jako zvláštní fond solidarity byl ustanoven v roce 1993 na pomoc čtyřem nejméně rozvinutým státům: Řecku, Portugalsku, Irsku a Španělsku. Na rozdíl od strukturálních fondů je tato pomoc určena na přímé financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje dopravy (tzn. ne programů).

18 Evropská územní spolupráce
Jejím cílem je výměna zkušeností mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských zemí i pro spojené jednání k nalezení obecných řešení společných problémů. Prostředky budou rozděleny následovně: • 73,24 % na přeshraniční spolupráci; • 20,78 % na nadnárodní spolupráci; • 5,98 % na meziregionální spolupráci.

19 Operační program „Páteřní infrastruktura“ řízený MD
Nové operační programy pro období 2014 – 2020 – Podklad pro Dohodu o partnerství s EK(připravilo MMR) Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO Operační program „Páteřní infrastruktura“ řízený MD Operační program „Zaměstnanost a vzdělávání“ řízený MPSV „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy Operační program „Technická pomoc“ řízený MMR V rámci cíle Evropské územní spolupráce počítá dokument se sedmi přeshraničními operačními programy, pokračovat by měly také Program rozvoje venkova a Operační program rybářství. Konkrétní cíle pro rok 2015 Rybářství • Udržení stávající produkce sladkovodních ryb (2.1) • Modernizace zpracovatelských kapacit (2.2) • Zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků (2.3) • Snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí (2.4) • Podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií (3.1) • Zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků z ryb (3.2) • Zkvalitnění řízení OP Rybářství (5.1)

20 „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ MPO
Mezi prioritní oblasti by měla patřit podpora zlepšení přístupu MSP k financování jejich rozvoje. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (vzdělávání, poradenství). Podpora investic pro zavádění inovací. Podpora inovační meziinstitucionální spolupráce. Podpora využívání OZE a podpora úspor energie. Dotace do OP v r – 2013 OP Doprava ,5 % OP Životní prostředí % OP Podnikání a inovace 11,75 % OP Výzkum, vývoj a inovace 8 %


Stáhnout ppt "Návrhy Evropské komise"

Podobné prezentace


Reklamy Google