Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reklamní právo v praxi Důsledky nového občanského zákoníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reklamní právo v praxi Důsledky nového občanského zákoníku"— Transkript prezentace:

1 Reklamní právo v praxi Důsledky nového občanského zákoníku
na všeobecné obchodní podmínky e-shopů od Pavel Musil Sylva Zborovská Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 1

2 Reklamní právo v praxi PRÁVNÍ ÚPRAVA Do 31.12.2013 Od 1.1.2014
Občanský zákoník (40/1964 Sb.) § 51a a násl. - spotřebitelské smlouvy § 53 - smlouvy sjednávané na dálku – distanční smlouvy, právo na odstoupení § 56 - nepřípustná ujednání ve spotř. smlouvách § 57 - právo na odstoupení od spotř. smlouvy uzavřené mimo provozovnu Občanský zákoník (89/2012 Sb.) § 1810 a násl. - spotřebitelské smlouvy § 1820 a násl. - distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory § právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a mimo provozovnu Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) povinnosti týkající se prodeje a vyřizování reklamací Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) - novelizován Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 2

3 Reklamní právo v praxi POVINNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Povinné informace spotřebiteli v případě komunikace na dálku před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku (§ NOZ) NOVĚ: údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, u smluv na opakované plnění – nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, u smluv na dobu neurčitou nebo na opakované plnění – údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, u smluv na dobu neurčitou nebo na opakované plnění – údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (např. skříně, zahradní nábytek) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy na poskytování služeb, s jejichž plněním se již začalo, jde-li o smlouvu o dodání digitálního obsahu (např. software), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát dubna 2007 3

4 Reklamní právo v praxi POVINNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Povinné informace spotřebiteli navíc v případě použití elektronických prostředků při uzavírání distanční smlouvy (§ 1833 NOZ) Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje: zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup, o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít, o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil Reklamní právo v praxi Mgr. Libor Štajer, advokát dubna 2007 4

5 POVINNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Informace související s právem na odstoupení od smlouvy může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím „vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“ – nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (přílohou je vzor poučení + formulář) Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů od: data uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb), nebo doručení zboží nebo jeho vyzvednutí převzetí poslední části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí (např. poslední díl encyklopedie, poslední skříňka kuchyňské linky objednané jednou objednávkou) převzetí první dodávky zboží, pokud předmětem kupní smlouvy je opakovaná a pravidelná dodávka nějakého zboží (např. pravidelná dodávka jídla) Pokud podnikatel nepoučí o právu odstoupit ve 14 dnech lhůta se prodlužuje o 1 rok Odstoupení stačí ve lhůtě 14 dnů odeslat – nevadí, že podnikateli došlo později !! dubna 2007 5

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU
Možnost odstoupení prostřednictvím webového formuláře Vzorové poučení (nařízení vlády 363/2013 Sb.) předepisuje formulaci: „Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“. Povinnost podnikatele potvrdit přijetí odstoupení em nebo poštou Vypořádání plnění při odstoupení od smlouvy NOVĚ: Spotřebitel má zákonem stanovenou lhůtu 14 dnů pro vrácení zboží (stačí, když je v této lhůtě odesláno) Podnikatel musí vrátit spotřebitelem zaplacenou kupní cenu a náklady na dopravu zboží ke spotřebiteli (s vrácením platby může počkat do doby vrácení zboží) NOVĚ: Výjimka – zákon výslovně stanoví, že pokud si spotřebitel sám zvolil například dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací podnikatel jen cenu nejlevnější dopravy, jakou bylo možno při nákupu vybrat Náklady na přepravu spotřebiteli x Náklady na vrácení – ty nese spotřebitel ze svého !! dubna 2007 6

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU
Náhrada nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi – PŘÍKLAD: Vrací se: náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy zboží Doprava cena dopravy Českou poštou po ČR (od 117,- s DPH) balík do ruky (117,- s DPH) balík na poštu Kurýrem po Praze nebo Brně (od 171,- s DPH) Osobně v prodejně 0,- dubna 2007 7

8 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU
Náklady na vrácení zboží (pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) musí být předem spotřebiteli sděleny Vzorové poučení (nařízení vlády 363/2013 Sb.) předepisuje formulaci (pokud nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží): „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží ve výši … Kč.“. Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem: „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši … Kč.“. NOVĚ: Náhrada za užívání předmětu smlouvy před odstoupením E-shop není půjčovna – obrana proti vracení zboží poničeného, „nadužívaného“ nově v § 1833 NOZ: Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy. x nařízení vlády uvádí: za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží dubna 2007 8

9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU
Výjimky z možnosti odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě § 1837 NOZ – analogický výčet s dosavadním § 53 odst. 8 OZ (u poskytování služeb nově nebrání možnosti odstoupení že bylo s jejich plněním „započato“, ale odstoupit nelze až jestliže byly splněny) Výslovně se seznam rozšiřuje o: dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy Nevyžádaná (neobjednaná) plnění § 1838 NOZ – spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět dubna 2007 9

10 SPOTŘEBITEL x PODNIKATEL PODLE NOZ
Spotřebitel (§ 419 NOZ): = člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná Podnikatel (§ 420 NOZ): (1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. (2) Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Důležité - § 2158 – pro rozlišování kdy kupující má práva spotřebitele: Je-li prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i ustanovení tohoto pododdílu, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti Sporné: Zubař kupuje na fakturu (IČ) notebook – je to k jeho podnikání? Zubař kupuje na fakturu ledničku – je to v souvislosti s podnikatelskou činností? !! Judikatura dovodila, že pouhé uvedení IČ nestačí pro závěr že kupuje jako podnikatel !! dubna 2007 10

11 OCHRANA SLABŠÍ STRANY PODLE NOZ
Ochrana proti zneužívání pozice silnějšího účastníka právního vztahu: - dobrém Do Od Občanský zákoník (40/1964 Sb.) „dobré mravy“ - § 3 OZ „neplatnost pro rozpor se zákonem nebo obcházení zákona nebo dobrými mravy“ - § 39 OZ „omyl“ - § 49a OZ „uzavření smlouvy v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek“ - § 49 OZ V praxi: - např. korekce výše úroků, nepřiměřených a zjevně nevýhodných podmínek Občanský zákoník (89/2012 Sb.) povinnost poctivého jednání - § 6 ochrana slabší strany - § 3 odst. 2 zákaz zneužití hospodářské síly - § 433 ochrana slabší strany v tzv. adhezních smlouvách - § 1798 ochrana proti překvapujícím ujednáním obchodních podmínek - § 1753 zákaz lichvy - § 1796 ochrana proti nepřiměřeným úrokům - § 1805 ochrana před neúměrným zkrácením - § 1793 dubna 2007 11

12 OCHRANA SLABŠÍ STRANY PODLE NOZ
„Slabší strana“ vs. „silnější strana“ x Slabší strana = subjekt, jehož autonomie je z důvodu faktické překážky omezena tak, že nemá reálnou možnost rozhodnout o vstupu do závazku či změnit jeho základní podmínky Domněnka: slabší stranou je „osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním“ Zákaz zneužití hospodářské síly – obecná ochrana „slabší strany“ (§ 433 NOZ) = zákaz zneužití kvality odborníka a svého hospodářského postavení k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran Sankce: neplatnost ujednání a nárok na náhradu škody dubna 2007 12

13 SMLOUVY UZAVÍRANÉ ADHEZNÍM ZPŮSOBEM
Současná právní úprava Neobsahuje výslovnou regulaci Uplatňují se pouze obecné korektivy – zásada poctivého obchodního styku, soulad s dobrými mravy, dodržování pravidel hospodářské soutěže Úprava v NOZ Významná změna právní úpravy smluv uzavíraných adhezním způsobem Výslovná regulace smluv uzavíraných adhezním způsobem Pravidla úpravy Ochrana slabší strany proti různým typům doložek Smlouvy uzavírané adhezním způsobem Take or leave Smlouva, jejíž základní podmínky byly určené silnější smluvní stranou, aniž slabší strana měla skutečnou možnost obsah těchto základních podmínek ovlivnit Smluvní formuláře – vyvratitelná právní domněnka Za AS považovány podle dubna 2007 13

14 SMLOUVY UZAVÍRANÉ ADHEZNÍM ZPŮSOBEM
Doložky v adhezních smlouvách Doložky odkazující na podmínky mimo vlastní text smlouvy Podmínkou platnosti seznámení slabší strany s doložkou a jejím významem nebo je-li prokázáno, že slabší straně byl význam doložky znám Doložky zvláště nevýhodné Odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek Důsledek: neplatnost, úprava doložky soudem NÁLEŽITOSTI PROJEVU Obtížně čitelné doložky Doložky pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné Neplatnost: působí-li slabší straně újmu a nebo není-li prokázáno, že i přesto byl slabší straně význam takové doložky vysvětlen Úprava doložek ve vztahu podnikatel x spotřebitel kogentní dubna 2007 14

15 PŘEKVAPUJÍCÍ KLAUZULE
§ 1753 NOZ Institut upraven u obchodních podmínek Kogentní ustanovení Ustanovení jak ve prospěch, tak v neprospěch Ochrana „druhé“ smluvní straně, nikoliv pouze „slabší“ smluvní straně Podmínkou účinnosti výslovné přijetí – individuální souhlas Důsledek: neúčinnost ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně očekávat Překvapivost typová, obsahová, individuální Závadnost může spočívat i ve způsobu vyjádření PŘÍKLAD: ustanovení vylučující odpovědnost strany za splnění určitých povinností ze smlouvy, ač smlouva sama navozuje rozumné očekávání, že odpovědnost za splnění smlouvy nebude dotčena dubna 2007 15

16 NEÚMĚRNÉ ZKRÁCENÍ b) nelze-li výši zkrácení zjistit § 1793 až 1795 NOZ
Současná právní úprava tento institut nezná Předpoklady: a) zkrácená strana si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm věděla nebo při nejmenším vědět musela b) hrubý nepoměr – není stanovena přesná hranice Nároky zkrácené strany: zrušení smlouvy, navrácení všeho do původního stavu Druhá strana se může zrušení smlouvy vyhnout v případě, doplní-li zkrácené straně, oč tato byla zkrácena Lhůta: 1 rok od uzavření smlouvy, prekluzivní Nevztahuje se: a) specifické obchody - dražby, komoditní burza, sázka a hra, atd. b) nelze-li výši zkrácení zjistit c) nepoměr je projevem vůle smluvních stran d) zkrácená strana se výslovně vzdala, s neúměrnou cenu souhlasila, prohlásila, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby dubna 2007 16

17 NEÚMĚRNÉ ZKRÁCENÍ VS. LICHVA
současná civilní právní úprava nezná, pouze v judikatuře (dle judikatury absolutní neplatnost) Znaky lichevní smlouvy: a) hrubý nepoměr vzájemných plnění b) zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyslnosti druhé strany k uzavření smlouvy s podmínkami dle bodu a) ve svůj prospěch či prospěch třetí strany důsledek: neplatnost Žádného z obou institutů se nemůže dovolávat podnikatel, který smlouvu uzavřel při svém podnikání dubna 2007 17

18 ODPOVĚDNOST ZA VADY x ZÁRUKA OD 1.1.2014
Lhůta 24 měsíců od převzetí zboží (§ 2165 NOZ) = lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci X Záruka – to, co někdo dobrovolně poskytuje (§ 2113 NOZ) = garance, že zboží bude po dobu záruky způsobilé k použití pro určitý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti Zůstane zachována dosavadní „záruční doba 2 roky“? Ministerstvo spravedlnosti: ANO dTest: ANO (vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců; věc nemusela být vadná na počátku) Právní odborníci: 2 tábory – vada se v době 24 měsíců „vyskytne“, nebo „projeví“ ? Nadpis: „Práva z vadného plnění“ – vada musí existovat v době prodeje (převzetí) Významový rozdíl slov: „vyskytne“ x „projeví“ (v NOZ je „vyskytne“) dubna 2007 18

19 ODPOVĚDNOST ZA VADY x ZÁRUKA OD 1.1.2014
Ministerstvo spravedlnosti: „Dvouletá zákonná záruka na zboží bude platit i po 1. lednu 2014“ "Nedomníváme se, že by práva kupujícího měla být novým občanským zákoníkem omezena," řekl k tomu náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. "Na tomto názoru panuje mezi oběma ministerstvy shoda. Spotřebitelé by měli mít možnost stejně jako dnes uplatnit právo na odpovědnost za vady po dobu dvou let," doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hajdušek. Praktické rozdíly OZ x NOZ? zákon už nestanoví výslovně, že od výměny zboží (součásti) běží nová lhůta 24 měsíců právo na slevu z kupní ceny – nově má kupující u oprávněné reklamace vždy omezení práva na odstoupení od smlouvy (jen u opětující se vady nebo více vad) – preference odstranění vad výměnou nebo opravou dubna 2007 19

20 Reklamní právo v praxi DĚKUJEME ZA POZORNOST www.kmvs.cz
Mgr. Libor Štajer, advokát dubna 2007 20


Stáhnout ppt "Reklamní právo v praxi Důsledky nového občanského zákoníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google