Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IR ADV C2000 series MailboxLite 25-Jun-14. MailboxLite pro iR ADV C2000 : P ř ehled  P ř ehled ř ešení  Podporované funkce  Kapacita  Tiskový ovlada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IR ADV C2000 series MailboxLite 25-Jun-14. MailboxLite pro iR ADV C2000 : P ř ehled  P ř ehled ř ešení  Podporované funkce  Kapacita  Tiskový ovlada."— Transkript prezentace:

1 iR ADV C2000 series MailboxLite 25-Jun-14

2 MailboxLite pro iR ADV C2000 : P ř ehled  P ř ehled ř ešení  Podporované funkce  Kapacita  Tiskový ovlada č  Limity tiskového ovlada č e  Port monitor  PCL6 Driver nebo Port monitor?  MailboxLite: zobrazení  Distribuce  Instalace

3 MailboxLite pro ř adu iR ADV C2000 : P ř ehled  MailboxLite je MEAP aplikace, která poskytuje funk č nost schránek pro modelovou ř adu iR ADV C2000  MailboxLite je k dispozici pro modely i a L.  P ř ístup do schránek je p ř e s funk č ní MEAP tla č ítko na dotykovém ovládacím panelu  K dispozici je 100 schránek od 0-99. Množství dokument ů uložených ve schránkách je závislé na pam ě ti za ř ízení a využitého místa.  Každá schránka m ů že být pojmenovaná a zaheslovaná.  Schránk y zobrazuj í název dokumentu, jméno uživatele, datum, č as a velikost.  Soubory v mailboxu m ů žou být vybrány, tišt ě ny, smazány.  Vlastnosti dokumentu (nap ř. po č et stran, oboustrann ě, atd.) musí být vybrány v ovlada č i ješt ě p ř ed tím než budou odeslány na za ř ízení.

4 Podporované funkce u MailBoxLite Funkce mailboxPodpora Uložení dokumentu do…ANO Tisk dokumentu z…ANO Personalizace: pinANO Personalizace: jménoANO Indikace volného místaANO Výb ě r soubor ů (jednotliv ě /více dohromady) ANO T ř íd ě ní soubor ů (název/datum) ANO Mazání soubor ů ANO Personalizace: konfigurace p ř es web UI NO Funkce náhleduNO Sken do mailboxuNO P ř esun/slou č ení/duplikace soubor ů NO Vložení/mazání stránekNO

5 MailboxLite - Kapacita ApplicationModelVelikost místa Poznámka MailboxLite-iimageRUNNER ADVANCE C2020i C2030i 500MB P ř ibližn ě 3000 barevných stránek MailboxLite-LimageRUNNER ADVANCE C2020L C2030L 80MB P ř ibližn ě 500 barevných stránek Poznámka: Velikost dokumentu se po č ítá z celkové velikost i dat kterou vyprodukuje tiskový ovlada č a ne velikost dokumentu p ř ed odesláním do tisku. Celková kapacita stran pro ukládání se m ů že lišit v závislosti na velikosti uložených dat

6 Tiskový ovlada č  Běžný t iskový ovlada č (Common Core Driver) pro imageRUNNER ADVANCE C20xx vytvo ř ený CINC nepodporuje tisk do meilboxu a tak tento ovlada č nem ů žeme použít pro ukládání do meilboxu v aplikaci MailboxLite  Pro odesílání dokument ů do schránky (MailboxLite ) je pot ř eba využít ovladače Canon Generic PCL6 Driver, který lze nainstalovat na PC (nebo na print server). Ovladač je nutný nakonfigurovat pro využití ukládání do schránek  poznámka : pro iR-ADV C2020L/2030L, je nutná instalace tiskového kitu ( PCL Printer Kit AG1 (3775B002AA/3775B008AA) ). U iR-ADV C2020i/2030i je PCL tiskový kit standardem.

7 Limity pro použití generic driver u Existují ur č itá omezení p ř i použití generic driveru, kter á mají vliv na n ě které možnosti tisku: • Nepodporuje Secure print • Nepodporuje náhled na za ř ízení • Nepodporuje velikost formátu SRA3 a obálky • Pozici pro sešívání je pouze v horním levém rohu • Nepodporuje tisk rozdíln ě velkých dokument ů a orientaci • Neumož ň uje výb ěr typu papíru v záložce zdroje papíru Nicmén ě, zákazník m ů že stále používat všechny možnosti tisku, pokud si zvolí standardní ovlada č pro C2000 Pokud zákazník pot ř ebuje používat výše uvedená omezení, funkce a tisk dokument ů p ř es MailboxLite, pak musí použití Port Monitor

8 Port Monitor  Port Monitor je alternativa proti generic PCL Printer driveru a m ů že být použita pro odesílání dokument ů do MailboxLite  MailboxLite Port Monitor je standart Windows Port Monitor, který b ě ží jako modul v rámci opera č ního systému po č íta č e uživatele. Upravuje výstup standardního ovlada č e CCD v souladu s pokyny uživatele, tak aby se poslal výstup do správné schránky MailboxLite.  Tisk pomocí Port Monitoru bude uživatel tisknout standardním zp ů sobem p ř es aplikaci (v dialogovém p ř íkazu Tisk) a vybere požadované nastavení tisku. Po odeslání úlohy do tisku se objeví pop dialogové okno a uživatel má možnost zvolit požadovanou schránku.

9 generic PCL6 Driver & Port Monitor a MailboxLite? Canon Generic PCL6 DriverPort Monitor Tiskové prost ř edíPodporuje tisk ze všech prost ř edíNepodporuje tisk p ř es print server Ovlada č e iR-ADV C20xxLPCL6 (PCL kit je požadován)UFRII PCL5e/5c, PCL6 (PCL kit je požadován) iR-ADV C20xxiPCL6UFRII, PCL5e/5c, PCL6 PS (PS kit je požadován) Tisk/volby N ě která omezení jsou zmín ě na v prezentaci Podporuje všechny funkce Zm ě na nastavení tisku na tiskárn ě Není podporováno Pokud uživatel používá tisk p ř es print server, nem ů že použít Port Monitor

10 MailBoxLite na iR ADV C2000 Prohlášení: screenshoty, které následují, se mohou mírn ě lišit v oblasti grafického designu od finální verze MailboxLite, byly p ř evzaty z prácovní verze

11 Zobrazení v hlavní menu Zobrazení schránek

12 Č íselné vyhledávání Zobrazení dokument ů Zobrazení názvu dokumentu / uživatele, datum / č as / velikost a m ů že být provád ě no ř azení, tisk a smazání Zadejte č íslo schránky

13 Dialog tisku Dialog pro mazání Tisk dokumentu Smazání dokumentu

14 Personalizace a zabezpe č ení Nastaveni schránky jménem a PINem

15 Nastavení PINu

16 MailboxLite & Mailbox na IR ADV C5000 series iR ADV C2000 iR ADV C5000

17 Distribuce MailboxLite  MailboxLite je pro zákazníky zdarma  MailBoxLite je MEAP aplikace a není instalována jako standardní funkce stroje série iR ADV C2000  Zákazník, který bude chtít využívat MEAPové aplikace, bude mít možnost provést instalaci dv ě ma zp ů soby: Content Delivery System (CDS) (doporu č eno) System Management Service (SMS) pro zákazníky, kte ř í se nep ř ipojí na CDS  Ob ě instala č ní metody jsou ur č eny pro koncového uživatele / uživatel si sám nainstaluje. Alternativn ě je možnost provést instalaci MailboxLite aplikace na za ř ízení servisním technikem.

18 Instalace p ř es Content Delivery System (CDS) Krok1 Pot ř ebujete: balí č ek MailboxLite Stáhnout ze Software Download Center a 16 místné licen č ní p ř ístupové č íslo Krok2 pomocí dotykového panelu na za ř ízení MFP a v p ř íslušném menu nastavíte 16 místné licen č ní č íslo Krok3 Za ř ízení se p ř ipojí na CDS a spustí se instalace krok4 Na displeji se zobrazí p ř ijmutí licen č ní smlouvy Prosím, postupujte podle podrobného návodu, který naleznete v p ř íru č ce instalaci schránky krok5 P ř ihlaste se podle pokyn ů na portál SMS a prove ď te nastavení podrobností a ov ěř ení Poznámka: nezapomeňte že máme dvě licence, pro model i a L

19 Instalace p ř es System Management Service (SMS) Krok1 Získání JAR a lic. souboru získáte od Canon support (možnost stáhnout z FTP) Krok2 Instalace MEAP aplikace se provede po p ř ihlašování na portálu SMS Krok3 Zvolit procházení pro vyhledání JAR a lic. souboru Krok4 Zvolte instalovat a odsouhlaste licen č ní podmínky Prosím, postupujte podle podrobného návodu, který naleznete v příručce instalaci schránky Krok5 Prove ď te nastavení podrobností a ov ěř ení Poznámka: nezapome ň te že máme dva JAR soubory a dv ě licence pro model i a L


Stáhnout ppt "IR ADV C2000 series MailboxLite 25-Jun-14. MailboxLite pro iR ADV C2000 : P ř ehled  P ř ehled ř ešení  Podporované funkce  Kapacita  Tiskový ovlada."

Podobné prezentace


Reklamy Google