Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy PaedDr. Jiřina Tichá Ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy PaedDr. Jiřina Tichá Ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy PaedDr. Jiřina Tichá Ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

2 2 2 Okruhy témat Cíle uměleckého vzdělávání Umělecké obory v různých úrovních vzdělávacího systému Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání Aktuální otázky rozvoje uměleckého vzdělávání

3 3 3 Obecný cíl uměleckého vzdělávání Umělecké vzdělávání se významně podílí na „rozvoji obecné tvořivosti nebo poznávací senzitivity a jejich transferu do jiných oborů“. (Pedagogická encyklopedie) Naplňování obecného cíle uměleckého vzdělávání „uplatnění uměleckých činností pro rozvoj tvořivého potenciálu ve společnosti“ zajišťuje školský systém: - přípravou expertů a výkonných umělců; - všeobecným vzděláváním populace.

4 4 4 Specifické cíle uměleckého vzdělávání •Rozvíjení tvořivých, poznávacích a komunikačních dispozic •Rozvíjení schopnosti vnímat, reflektovat a interpretovat umělecké nebo estetické fenomény •Rozvíjení předpokladů umělecké symbolizace a utváření stylu •Získávání technologických a řemeslných schopností •Získávání znalostí o vývoji umění v kulturním, historickém a společenském kontextu •Pěstování schopností kritické reflexe umělecké, kulturní a společenské

5 5 5 Umělecké obory v různých úrovních vzdělávacího systému Formální umělecké vzdělávání tvoří specifickou složku vzdělávacího systému a je zastoupeno ve všech jeho úrovních od předškolního vzdělávání po vysokoškolské.

6 6

7 7 7 Umělecké obory – předškolní vzdělávání Výtvarné, hudební, pohybové a dramatické aktivity jsou realizovány v rámci pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět

8 8 8 Umělecké obory – základní vzdělávání Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje povinné vzdělávací obory: Hudební výchovu Výtvarnou výchovu doplňující vzdělávací obory: Dramatickou výchovu Filmovou/Audiovizuální výchovu Taneční a pohybovou výchovu

9 9 9 Základní školy – statistické údaje územíškolyžáciučitelé Česká republika CZ04 123789 48658 023 Rozšířená výuka některých vzdělávacích oborů RVP ZV Území Matematika a její aplikace Člověk a příroda Tělesná výchova Umění a kultura Informační a komunikační technologie jiné školyžáciškolyžáciškolyžáciškolyžáciškolyžáciškolyžáci Česká republika CZ0 836 109201 07319014 826698 572926 1199426

10 10 Umělecké obory – gymnaziální vzdělávání Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje povinné vzdělávací obory: Hudební výchovu Výtvarnou výchovu doplňující vzdělávací obory: Dramatickou výchovu Filmovou/Audiovizuální výchovu

11 11 Umělecké obory – základní umělecké vzdělávání Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Připravují žáky: - na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření; - na studium na konzervatořích; - na neprofesionální uměleckou činnost. Neposkytují stupeň vzdělání.

12 12 ZUŠ – statistické údaje Žáci z celku v oboru tanečnímvýtvarném literárně- dramatickém hudebním s výukou individuální kolektivní skupinovou 28 28446 1758 586141 7419 779 územíškolypobočkyžáciučitelé Česká republika CZ0 485821234 56511 349

13 13 Umělecké obory – konzervatoře Odborné umělecké vzdělávání v oboru hudebním, dramatickém, tanečním. Konzervatoře poskytují stupeň vzdělávání a připravují žáky na profesní kariéru v oblasti umění jako výkonné umělce, učitele v ZUŠ, na studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením či na pedagogických fakultách. územíškolyžáci Česká republika CZ0183 560

14 14 Umělecké obory – SOŠ, lycea a učiliště Poskytují: - odborné vzdělávání přímo v daném uměleckém oboru; - pedagogické vzdělávání (střední pedagogické školy a lycea); - estetické vzdělávání jako všeobecný základ (především z literatury a obecně kulturního přehledu). Střední odborné školy, lycea a učiliště poskytují stupeň vzdělání.

15 15 Umělecké obory – vysoké školy s uměleckým zaměřením, pedagogické fakulty Poskytují stupeň vzdělání. Absolventi se uplatňují v uměleckých profesích jako výkonní umělci či jako pedagogové uměleckých oborů na různých typech škol.

16 16 Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání Všeobecné vzdělávání akcentuje tvůrčí proces jako propojující prvek vzdělávacího obsahu všech uměleckých oborů. Prostřednictvím tvůrčích činností žáků dochází k: „…uměleckému osvojování světa, k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, k sobě samému i k okolnímu světu…“ „…hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění, rozvoje schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot…“ (Oblast Umění a kultura, RVP ZV)

17 17 Tvůrčí činnosti – základ povinného vzdělávacího obsahu Výtvarná výchovaHudební výchova ZŠ Rozvíjení smyslové citlivosti Vokální činnosti Uplatňování subjektivity Instrumentální činnosti Ověřování komunikačních účinků Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti GG Obrazové znakové systémy Produkce Znakové systémy výtvarného umění Recepce a reflexe Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj Role subjektu v uměleckém procesu Úloha komunikace v uměleckém procesu

18 18 Tvůrčí činnosti – základ nepovinného vzdělávacího obsahu Dramatická výchovaFilmová/Audiovizuální výchovaTaneční a pohybová výchova ZŠ Základní předpoklady dramatického jednání Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání Pohybová průprava Proces dramatické a inscenační tvorby Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility Prostorové cítění Recepce a reflexe dramatického umění Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností Vzájemné vztahy Pohyb s předmětem Hudba a tanec Improvizace / Improvizace a tvorba G G Dramatická a inscenační tvorba Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání Dramatické umění Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností

19 19 Aktuální témata rozvoje uměleckého vzdělávání Aktuální témata vycházejí ze Závěrečné zprávy Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu). Témata si nekladou za cíl zabývat se otázkami postavení uměleckých oborů ve společnosti, ale podpořit jejich emancipaci a kvalitu ve všeobecném vzdělávání.

20 20 •stanovit prioritní témata pro dialog napříč uměleckými obory a napříč různými úrovněmi školského systému •zabývat se tématy kreativity a tvůrčího procesu jako způsobu uchopení světa •stanovit kritéria pro identifikaci kvality tvůrčí činnosti ve všeobecném vzdělávání a odlišovat činnosti tvůrčí od činností netvůrčích •podporovat spolupráci škol a kulturních institucí •podporovat počáteční vzdělávání učitelů v oblasti umění a kultury a jejich další profesní rozvoj Aktuální témata rozvoje uměleckého vzdělávání

21 Aktuální příklad 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu 21

22 Závěr Důležité je o oblasti umění a kultury mluvit. Příkladem je i naše konference. Děkuji za pozornost. PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Jirina.ticha@msmt.cz 22


Stáhnout ppt "1 Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy PaedDr. Jiřina Tichá Ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google