Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní odpovědnost Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Brno 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní odpovědnost Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Brno 2012."— Transkript prezentace:

1 Právní odpovědnost Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Brno 2012

2 Právní úprava •Úmluva o lidských právech a biomedicíně •Listina základních práv a svobod – zejména články 6,7,8,10,31 •Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. •Zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. •Zákon o veřejném zdravotním pojištění č.48/1997 Sb. •Zákon o způsobilosti lékařů č. 95/2004 Sb. •Zákon o zdravotní péči v NZZ č. 160/1992

3 • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 • Zákon o ochraně před návykovými látkami č. 379/2005 Sb. • Zákon o způsobilosti zdravotníků – nelékařů č.96/2004 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích •Zákon č.455/1991 Sb., živnostenský zákon

4 • Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků 55/2011 • Vyhláška, kterou se stanoví min. požadavky na studijní programy 39/2005 • Vyhláška o věcném a technickém vybavení č.221/2010 • Vyhláška o atestační zkoušce č.189/2009 • ČSN EN ISO 11986 (195226) • Nařízení vlády č. 336/2004

5 Optometrista • Způsobilost k výkonu povolání - § 11 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních: (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy se získává absolvováním • a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu optometristů, nebo • b) akreditovaného bakalářského studijního oboru optometrie, pokud byl zahájen nejpozději ve školním roce 2005/2006. (2) Za výkon povolání optometristy se považuje činnost v rámci diagnostiky a korekce očních refrakčních vad a poradenství a aplikace kontaktních čoček.

6 Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků – 55/2011 • § 10 Optometrista: (1) Optometrista vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může • a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček, • b) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad, včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití, • c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu, • d) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

7 • (2) Optometrista bez odborného dohledu a bez indikace u osob starších 15 let věku může • a) vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření refrakce oka, určovat refrakční vadu a provádět korekce, • b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a předepisovat je, zhotovovat a opravovat, • c) vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad, • d) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad, • e) při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie, • f) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly.

8 • (3) Optometrista pod odborným dohledem očního lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie může provádět • a) činnosti uvedené v odstavci 2 u osob mladších 15 let, • b) vyšetření na oftalmologických diagnostických přístrojích; tato vyšetření však nehodnotí a nestanovuje diagnózu.

9 Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích • podmínky pro používání zdravotnických prostředků, • klinické hodnocení zdravotnických prostředků, • předepisování, výdej, nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, • instalaci, instruktáž, používání, údržbu, servis a evidenci zdravotnických prostředků, • oznamovací povinnosti, • výkon státní správy a dalších činností v oblasti zdravotnických prostředků, • kontrolu, • pokuty.

10 § 19 zákona 123/200 Sb. Povinnosti související s nákupem, skladováním a prodejem zdravotnických prostředků • zacházet se zdravotnickými prostředky v souladu s návody • hlásit bezodkladně nežádoucí příhody SÚKLu • uchovávat po dobu 10 let kopie poukazů a objednávek • Zdravotnické prostředky musí být skladovány podle pokynů jejich výrobců a kontrolovány, zda není důvod pro jejich vyřazení

11 Prostředky pro dezinfekci, čištění, oplachování • zařazeny podle míry rizika do třídy IIb podle Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., • Mají tedy přísnější režim skladování a zacházení s nimi než vlastní kontaktní čočky • Nutné proškolení osob, které a těmito prostředky zacházejí • mají být tyto prostředky zaznamenány do zdravotnické dokumentace do při poskytování zdravotní péče

12 Vyhláška o věcném a technickém vybavení • Příloha 2 B - 2.8. Optometrista • Vybavení: vyšetřovací křeslo s lampou, brýlová skříň, štěrbinová lampa, • optotypy, vybavení k určení barvocitu, • zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením, • přístroj na měření zakřivení oční rohovky, • fokometr, skiaskop nebo autorefraktometr, • zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie. • Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop a osobní váha.

13 Optik •Podnikání na základě zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon •Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami •a) dosažení věku 18 let, •b) způsobilost k právním úkonům, •c) bezúhonnost. •Živnost vázaná – podmínkou odborná způsobilost, praxe v oboru

14 Provozování živnosti optik •Překážky provozování živnosti: •Konkurz, 3 roky od rozhodnutí o prodeji podniku nebo od zastavení konkurzu pro nedostatek majetku •Insolvence - úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

15 Překážky provozování živnosti 2 •správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru •Zrušení živnostenské oprávnění pro závažné porušení nebo opakované závažné porušování podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, - po dobu 3let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění

16 Oční optik – odborná způsobilost • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče nebo oční technik, • osvědčení o rekvalifikaci vydané akreditovaným zařízením MŠMT a 4 roky praxe v oboru

17 Kontaktní čočky • Technické parametry ČSN EN ISO 119 86, Úřad pro měření a normalizaci • posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky stanovenými právními předpisy = prohlášení o shodě • CAVE datum vydání a datum poslední revize • CE + 4 místný znak, obsahuje označení notifikující osoby • Návod k použití

18 Nařízení vlády č. 336/2004 -technické požadavky na zdravotnické prostředky - příloha 1. -Požadavky na zdravotnický prostředek se považují za splněné, pokud je v souladu s požadavky harmonizovaných norem • Na trh nebo do provozu může být zdravotnický prostředek uveden, • a) byla u něho stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky (dále jen "shoda") a výrobce nebo zplnomocněný zástupce vydal o tom písemné prohlášení (dále jen "prohlášení o shodě"), • b) byly k němu přiloženy informace o jeho použití v souladu s bodem 13 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; při jeho uvedení na trh v České republice musí být informace o jeho použití v českém jazyce.

19 Druhy právní odpovědnosti • trestně právní • občanskoprávní • správně právní • pracovně právní • disciplinární odpovědnost

20 Předpoklady vzniku právní odpovědnosti obecně 1.jednání nebo opomenutí, které je protiprávní (je v rozporu s povinnostmi zdravotnického pracovníka) 2.škodlivý následek (i ohrožení právním předpisem chráněných hodnot) 3.příčinná souvislost mezi jednáním a následkem ( KAUZÁLNÍ NEXUS) 4.zavinění

21 Zavinění • úmysl přímý • úmysl nepřímý • nedbalost vědomá • nedbalost nevědomá

22 Zavinění • ad 1. pachatel věděl, že poruší nebo ohrozí chráněný zájem, nebo může porušit nebo ohrozit a chtěl takové porušení nebo ohrožení způsobit • ad 2. pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu a pro případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn • ad 3. pachatel věděl, že může ohrozit nebo porušit zákonem chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takový následek nezpůsobí • ad 4. pachatel nevěděl, že svým jednáním může ohrozit nebo porušit zákonem chráněný zájem, ač o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl

23 Trestné činy zdravotníků • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti • Ublížení na zdraví z nedbalosti • Neposkytnutí pomoci • Neoprávněné nakládání s osobními údaji • Neoznámení a nepřekažení trestného činu – zejména týrání, vražda,těžké ublížení…

24 Další trestné činy • Omezení a zbavení osobní svobody • Poškození cizích práv • Šíření nakažlivé choroby • Ohrožení pod vlivem návykové látky • Neoprávněné nakládání s orgány, lidským genomem a embryí, klonování

25 II) občanskoprávní odpovědnost 1.obecná odpovědnost za škodu – především na zdraví 2.odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 3.odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech Za škodu, kterou způsobil zaměstnanec, odpovídá obecně poškozenému zaměstnavatel,

26 Ad 2. odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje = odpovědnost za výsledek = objektivní odpovědnost Předpoklady: • okolnosti, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, kterých bylo použito • vznik škody • příčinná souvislost mezi okolnostmi a vzniklou škodou Ten, kdo přístroj nebo věc použil, nemůže se zprostit odpovědnosti ani tehdy, prokáže-li, že škodu nezavinil

27 Ad 3.odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech • Je-li s provozováním nějaké činnost zpravidla spojeno s odkládáním věcí, odpovídá provozovatel za škodu na věcech odložených • a to na věcech odložených na místě k tomu určeném či obvyklém • ledaže by ke škodě došlo i jinak

28 Pracovněprávní odpovědnost • odpovědnost zaměstnance za škodu Předpoklady vzniku :  porušení pracovních povinností zaměstnancem, při výkonu pracovních činností nebo v souvislosti s ním  vznik škody na straně zaměstnavatele  příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vzniklou škodou  zavinění zaměstnance • odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách • odpovědnost na svěřených předmětech

29 Povinnosti zaměstnance obecně • Povinnost oznamovací a zakročovací - § 171 zákoníku práce = povinnost zaměstnance oznámit zaměstnavateli hrozící škodu + povinnost zakročit přiměřeným způsobem, odvrátit či zmírnit škodlivé následky

30 Informovaný souhlas • Článek 5 Úmluvy a § 23/1 zák.20/1966 Sb. • O povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích • O rizicích výkonu • O alternativách výkonu • O potřebném léčebném režimu • Vzor www.lkcr.cz

31 Co má obsahovat pozitivní revers • Kdo, kde, kdy s čím vyslovil souhlas • Povaha onemocnění, potřebný výkon a jak bude probíhat • Jaká jsou rizika doporučeného výkonu • Jaké jsou alternativy doporučeného výkonu • Prohlášení o rozhovoru, možnosti dotazů a informovaném souhlasu s výkonem+podpis

32 Co má obsahovat negativní revers • Kdo, kdy, kde, komu jaký výkon odmítl • Jakého náležitého vysvětlení se mu dostalo, zejména na jaká rizika pro život a zdraví byl upozorněn a zda poučení rozumí • Prohlášení, že přes toto poučení doporučený výkon (nebo hospitalizaci) odmítá • Datum a podpis, eventuálně podpis svědka

33 Péče bez souhlasu pacienta • 1.Nemoci s povinným léčením, nosiči • 2. Jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí • 3. Pacient není schopen dát souhlas a jde o neodkladné výkony pro život a zdraví • 4.U nezletilého či zbaveného ZSÚ odmítán souhlas a jde o neodkladné výkony

34 Odpovědnost za zásah do práva na ochranu osobnosti • Ochrana života a zdraví – žaloby za imateriální újmu • Ochrana lidské důstojnosti a práva na svobodné rozhodování • Ochrana soukromí a právo na ochranu osobních údajů • Ochrana osobní svobody a nucená hospitalizace

35 Povinnost mlčenlivosti • Řešeno v § 55/2 d) zák. 2O/1966 Sb., který je v poměru lex specialis k zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. • Zdravotnický pracovník je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání kromě taxativně stanovených výjimek

36 Výjimky z povinné mlčenlivosti a) Souhlas pacienta s poskytnutím údajů b) Oznamovací povinnost dle právního předpisu c) Se souhlasem soudce v trestním řízení d) V nezbytně nutném rozsahu pro právní ochranu lékaře nebo ZZ v případě soudního sporu nebo trestního řízení

37 Právní ochrana zdravotníků Mediální zákony – právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení (lhůty 30-8-15). Zákonné náležitosti – nutno dodržet. Příklad. Žaloba na ochranu osobnosti nebo na ochranu dobré pověsti právnické osoby – § 13 o.z. lze se domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Uplatnění práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích Trestní oznámení pro pomluvu Mezi lékaři – stížnost ČLK (smírčí a disciplinární řízení)

38 Právo na obranu • Policie je povinna zakročit dle § 10 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, § 50 krátkodobá ochrana osob • Právo na sebeobranu – nutná obrana: • Útok musí přímo hrozit nebo trvat (lze jej odvracet, nikoli oplácet) • Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená ke způsobu útoku • Krajní nouze - nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

39 Děkuji za pozornost Doporučuji praktickou příručku pro lékaře a zdravotníky, která nedávno vyšla: Lékař a právo, JUDr. Jan Mach Lze objednat v nakladatelství Grada obchod@grada.czobchod@grada.cz katalogové číslo 3058


Stáhnout ppt "Právní odpovědnost Mgr. MUDr. Dita Mlynářová Brno 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google