Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní odpovědnost studenta medicíny JUDr. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní odpovědnost studenta medicíny JUDr. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze."— Transkript prezentace:

1 Právní odpovědnost studenta medicíny JUDr. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze

2 Právní předpisy Listina základních práv a svobod Úmluva o biomedicíně Zákon o péči o zdraví lidu Zákon o zdravotních službách Zákon o spec. zdrav. službách Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon o veřejných neziskových ústavních zařízeních Zákon o zdrav. péči v nestátních zdrav. zařízeních Zákon o nelékařských zdrav. Povoláních Zákon o ČLK, ČStomatK, ČLékárK Občanský zákoník Trestní zákoník Zákoník práce Vyhláška o činnosti zdrav. a jiných odborných pracovníků Etický kodex ČLK, Disciplinární řád ČLK...  x Etický kodex práv pacientů  x Stanovy ČAS, Etický kodex pro zdravotní sestry...

3 Právní postavení studenta medicíny ZoVŠ 111/1998 Sb. § 62 práva studenta VŠ  při praktické výuce a praxi: obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZP 262/2006 Sb.)‏ ZVŠ § 63 povinnosti studenta VŠ  zaviněným nesplněním povinnosti (studijní řád, statut, pravidla pro org. studia...) vzniká povinnost nahradit VŠ náklady, které ji tím způsobil ZP §§ 132 a násl.: bezpečnost a ochr. zdraví při práci ZP § 391 odpovědnost studentů VŠ za škodu, kterou způsobili VŠ (jiné PO nebo FO) při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi odpovědnost VŠ (PO, FO) za škodu, úraz

4 Informovaný souhlas čl.5 ÚoB: základní pravidlo: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“  dostatečné poučení  lze kdykoliv odvolat  srov. § 23 ZPZL přítomnost medika či zákrok provedený nejsou kryty tzv. generálním souhlasem důstojnost, soukromí čl. 10 LZPS, § 11 a násl. ObčZ problematika vizit

5 Povinná mlčenlivost ÚoB čl. 10 (1) : ochrana soukromí a právo na informace Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. čl. 13 studijního a zkušebního řádu 3LF : povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se individuálních pacientů, jakož i o těch zjištěných ze zd § 55 (2) (d) ZPZL povinnost zdravotnických pracovníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání

6 Povinná mlčenlivost § 55 (2) (d) ZPZL s výjimkou  případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby;  oznamovací povinnost dle TZíku není dotčena!  povinná mlčenlivosti prolomena: obhajoba v trestním řízení, řízení před soudem nebo jiným orgánem (spor mezi zdravotníkem, popř. jeho zaměstnavatelem a pacientem) v souvislosti s poskytováním zdravotní péče – škoda na zdraví, ochrana osobnosti  je-li zdravotník zproštěn trestním soudcem oprávnění legitimovat § 67bb ZPZL informace po telefonu

7 Právo pacienta na informace ÚoB: Článek 10 (2,3) Právo na informace Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat. Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce 2. x ZPZL: “informovat vhodným způsobem pravdivě” … terapeuticke privilegium v návrhu ZZS

8 Právo pacienta na informace Informace nutné pro souhlas se zákrokem/léčbou poskytuje vždy zdravotník způsobilý k výkonu příslušného zdravot. povolání § 23 (1) ZPZL negativní revers si vždy vyžádá lékař po té, co pacienta řádně poučil § 23 (2) ZPZL poučení (informovaný souhlas)‏ - účel, povaha, důsledky, alternativy, rizika § 67b (12) ZPZL : právo na  veškeré informace shromážděných v pacientově zd nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu‏  nahlížet v přítomnosti zdrav. pracovníka do ZD  výpisy, opisy, kopie  určit osoby, popř. zakázat podávání informací určitým osobám ( x aktuálně osoby blízké, zákonný zástupce)‏

9 Ochrana osobnosti §11 a násl. občanského zákoníku zásah do osobnostních práv (nerespektování soukromí, důstojnosti, prolomení povinné mlčenlivosti)‏ § 11 ObčZ „ Každý má právo na ochranu své osobnosti, zejména svého života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ § 13 ObčZ právo „zejména domáhat se toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů“, „aby byly odstraněny následky zásahu“, právo „požadovat přiměřené zadostiučinění“ (možná i „náhrada nemajetkové újmy v penězích“)

10 Trestněprávní konsekvence prolomení povinné mlčenlivost § 180 (2) Tzíku TČ neoprávněné nakládání s osobními údaji Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají. př. vykradeného bytu citlivé údaje dle ZOOÚ

11 Přístup ke zdravotnické dokumentaci §67b ZPZL(10) nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence  zdravotníci v souvislosti s poskytováním zdrav.péče! případ zoperované zdrav. sestry, ředitele nemocnice  pověření členové komor při šetření provinění  revizní lékaři  členové územní, ústřední znalecké komise  lékaři pověření vyšetřováním stížností  soudem pověření znalci ..  osoby získávající způsobilost k výkonu povolání

12 Zákrok v oblasti péče o zdraví § 12 (2) ZPZL praktická výuka spočívající v provádění výkonů zdravotní péče  pod přímým vedením zdravotnického pracovníka odborně způsobilého k výkonu činností bez odborného dohledu  musí být zachována taková míru objektivní i subjektivní opatrnosti, aby bylo vyloučena nedbalost  souhlas pacienta

13 Základy právní odpovědnosti správněprávní odpovědnost FO i PO  disciplinární řízení se studentem (disc.řád 3LF)‏  fce zřizovatelů  fce zdravotních pojišťoven  disciplinární řízení před orgány ČLK občanskoprávní odpovědnost FO i PO  odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životním prostředí § 415 a násl. ObčZ  ochrana osobnosti § 11 a násl. ObčZ. trestní odpovědnost jen FO  subjektivní zavinění konkrétního zdravotníka  TČ ublížení na zdraví, podvod (Popelář), poškození cizích práv (sanitář), neoznámení trestného činu (praktická lékařka v Kuřimi)‏

14 Obecné předpoklady subjektivní právní odpovědnosti porušení právní povinnosti /protiprávní jednání následek : škoda, škoda na zdraví/ublížení na zdraví příčinná souvislost zavinění  § 420 (2) ObčZ: “Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.“


Stáhnout ppt "Právní odpovědnost studenta medicíny JUDr. Helena Peterková Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google