Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení společnosti"— Transkript prezentace:

1 Česká společnost pro jakost a její úloha ve vzdělávání v oblasti managementu jakosti

2 Představení společnosti
Česká společnost pro jakost je občanské sdruže-ní, které sdružuje široké spektrum osob a orga-nizací, působící v různých oblastech systémů managementu. Členskou základnu tvoří více než 1600 individuálních členů a 160 členů kolektiv-ních. Společnost je nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací. Svým členům a zákaz-níkům poskytujeme široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře) a nástrojů managementu kvality (Model excelence EFQM, model CAF,…).

3 Pobočky Pobočky České společnosti pro jakost sdružují členy Společnosti působící v určitém regionu nebo v odvětví či organizaci. Pobočka je relativně samostatnou organizační jednotkou ČSJ, ve vztahu k jiným subjektům je součástí ČSJ. Ustavuje se na základě souhlasného rozhodnutí alespoň deseti individuálních členů společnosti. Členové se do pobočky musí písemně přihlásit prostřednictvím přihlášky k členství v České společnosti pro jakost.

4 Pobočky V současné době má ČSJ tyto pobočky:  Ostrava  Přerov  České Budějovice  Pardubice  Chotěboř

5 Odborné skupiny Odborné skupiny vytvářejí členové ČSJ jako místo pro realizaci svých odborných zájmů v ob-lasti systémů managementu. Jsou zaměřeny především na rozvíjení jednotlivých nástrojů a metod systémů managementu a na problémy interdisciplinárního charakteru. Výstupy práce odborných skupin jsou využívány nejen pro činnost orgánů Společnosti a výkonného aparátu, ale jsou také zdrojem pro šířeních inovativních myšlenek, tj. k naplnění poslání ČSJ.

6 Odborné skupiny aktivně se podílíme na realizaci Národní politiky kvality (NPK) máme svého zástupce v Radě kvality ČR jsme odborným garantem Národní ceny kvality ČR na základě memoranda o spolupráci spolu-pracujeme s Českým normalizačním institutem (ČNI)

7 Produkty a služby Česká společnost pro jakost má aktivity především v těchto oblastech: pořádání kurzů a školení publikační činnost pořádání konferencí pořádání seminářů certifikaci systémů managementu

8 Spolupráce s organizacemi v České republice
Česká společnost pro jakost má aktivity především v těchto oblastech: pořádání kurzů a školení publikační činnost pořádání konferencí pořádání seminářů certifikaci systémů managementu

9 Spolupráce s organizacemi v České republice
Jsme členem a spolupracujeme s: Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD) Sdružením pro Cenu ČR za jakost (SCJ) Sdružením automobilového průmyslu České republiky (SAP) Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR) Českým svazem vědeckotechnických společ-ností (ČSVTS)

10 Zahraniční spolupráce
Česká společnost pro jakost rozvíjí spolupráci s významnými mezinárodními organizacemi které působí v oblasti rozvoje jakosti. jsme jediným národním agentem Evropské organizace pro kvalitu jsme jedinou národní partnerskou or-ganizací Evropské nadace pro mana-gement kvality

11 Aktivity v oblasti vzdělávání
Česká společnost pro jakost nabízí svým členům a zákazníkům bohatou nabídku kurzů a vzdělávání u zákazníků v různých oblastech systémů mana-gementu a nástrojů managementu kvality. Využíváme ve svých kurzech pouze kvalifikované odborníky v managementu kvality a souvisejících oborech, se kterými systematicky spolupracujeme na zvyšování jejich odborné i lektorské způsobilosti. Disponujeme více než třicetičlennou skupinou stálých spolupracovníků. Spolu s nimi se snažíme neustále rozšiřovat nabídku kurzů a firemního vzdělávání podle potřeb našich zákazníků a s jejich pomocí zvyšovat kvalifikační úroveň jejich zaměstnanců.

12 Konference, semináře Pořádáme každoročně konference, krátkodobé semináře a přednášky v oblasti systémů manage-mentu. Díky spolupráci a členství v zahraničních a národních organizacích přinášíme našim členům a zákazníkům prostřednictvím odborných akcí nové poznatky, zkušenosti z praxe a inovativní řešení.

13 Publikační činnost Vydavatelství České společnosti pro jakost, o. s. zabezpečuje vydávání publikací z oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality a to jak děl původních, českých autorů, tak především překladů významných publikací zahraničních z an-gličtiny a němčiny.

14 Časopis Perspektivy jakosti
Čtvrtletník Perspektivy jakosti je časopisem vy-dávaným Českou společností pro jakost, který je distribuován především individuálním a kolektivním členům České společnosti pro jakost. Svým čtenářům přináší užitečné informace z oblastí systémů mana-gementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nástrojích a metodách pro management kvali-ty, legislativy a technické normalizace v oblastech strojírenského, automobilového, potravinářského, dřevozpracujícího průmyslu, veřejné správy a škol-ství.

15 Certifikace systémů managementu
Česká společnost pro jakost má vlastní certifikační organizaci CSQ-CERT, která provádí certifikace systémů managementu a výrobků v těchto oblastech: systémy managementu kvality podle ISO 9001 systémy environmentálního managementu podle ISO 14001 systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 systémy managementu bezpečnosti potravin (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000) systémy managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001 spotřebitelský řetězec dříví podle CFCS 1004:2006, revize 1

16 Certifikace systémů managementu

17 Certifikace osob Certifikační orgán CSQ-CERT při České společnosti pro jakost pro certifikaci osob je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC a Ev-ropskou organizací pro jakost (EOQ) pro provádění certifikace osob působících v oblasti managementu jakosti, EMS, BOZP a v dalších oborech v organizacích výroby, služeb, laboratořích a organizacích správy.

18 Certifikace osob Provádíme certifikaci pracovníků a jsme oprávněni vydávat národní i evropské certifikáty v těchto oblastech: Management jakosti Environmentální management Odpadové hospodářství, vzorkování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost potravin Požární prostředky a zařízení Úklidové služby Dělnické profese (stavebnictví, gastronomie, atd.) Veřejná správa a služby Bezpečnost informací (ISMS)

19 Certifikace osob

20 Spolupráce se školami Podílíme se na osnovách studia a úzce se školou spolupracujeme. Absolventům studia umožňuje Česká společnost pro jakost složit na závěr studia certifikační zkoušku a získat certifikát „Manažer jakosti junior“.

21 Cena Františka Egermayera
Od roku 2005 udělujeme Cenu F. Egermayera za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, v systémech ochrany životního prostředí, v systémech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů. Soutěž je veřejná a mohou se jí zúčastnit studenti středních škol a učilišť, vyšších odborných i vysokých škol v České republice svými ročníkovými, seminárními, absolventskými, baka-lářskými, diplomovými a disertačními pracemi.

22 Cena Františka Egermayera
Vítězové minulých ročníků: Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (kategorie Disertační práce) Ing. Radim Kucharczyk (kategorie Diplomová práce) Jiří Mrázek, DiS. (kategorie Absolventská práce) Eliška Svobodová (kategorie Ročníková práce) Dr. Ing. Markéta Kubálková (kategorie Disertační práce) Ing. David Trák (kategorie Diplomová práce) Ing. Jiří Wolgemuth (kategorie Diplomová práce) Jaroslav Žáček (kategorie Bakalářské a absolventské práce) Stanislav Pěč (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Představení společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google