Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Odborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní úřad pro jadernou bezpečnost Odborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová."— Transkript prezentace:

1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Odborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – Ing.Karla Petrová

2 Obsah Program monitorování osobních dávek
Centrální registr profesionálních ozáření – analýza dat Aktuální problémy intervenční radiologie – důvody vyšších dávek Mezinárodní aktivity Hledání řešení

3 Program monitorování osobních dávek
vymezení veličin, které budou monitorovány, způsob, rozsah a frekvence měření - Hp(10), Hp(0.07), E, HT jednoměsíční sledovací období pro kategorii A pracovníků ( vyhl.č. 307/2002 ve znění vyhl. 499/2005 Sb.), specifikaci metod měření a návody na vyhodnocování výsledků měření - film, TLD, operativní dozimetr specifikaci parametrů používaných typů měřících přístrojů a pomůcek

4 Program monitorování osobních dávek
Hodnoty referenčních úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení záznamová – asi 1/10 stanovených základních limitů, u osobní dozimetrie 0,15 mSv pro jednoměsíční sledovací období, 0,5 mSv pro roční osobní dávku – započteny jsou všechny hodnoty nad MDL (minimální detekovatelná úroveň)= 0,05 mSv pro film

5 Program monitorování osobních dávek
Hodnoty referenčních úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení vyšetřovací - asi 3/10 stanovených základních limitů NEBO! jako horní mez obvykle se vyskytujících hodnot PROTOŽE! 3/10 z 20 mSv/12 ( jednoměsíční sledovací období) = 0.5 mSv u některých činností běžně se vyskytující hodnoty osobních dávek (intervenční radiologie, defektoskopie) PROTO! stanovit vyšetřovací úroveň pro jednotlivá sledovací období vyšší

6 Program monitorování osobních dávek
ALE!! současně stanovit vyšetřovací úroveň pro roční osobní dávku např.6 mSv - 3/10 z 20 mSv) a v průběhu roku sledovat součet dávek!!!! zásahová – obvykle na úrovni stanovených základních limitů - stanovení postupů při překročení zásahových úrovní - aktivace havarijních plánů - úroveň pro jednotlivá sledovací období vyšší

7 Program monitorování osobních dávek
Vyšší dávky – postupy při hodnocení, přešetření a opatření Doporučení SÚJB pro monitorování zevního ozáření -

8 Program monitorování osobních dávek
Vyšší dávky V souladu s požadavky legislativy (Vyhl.č.307/2002 Sb.) je držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření povinen neprodleně oznámit SÚJB každou zjištěnou osobní dávku převyšující 20 mSv jak v daném monitorovacím období, tak při ročním hodnocení dávek pracovníků. Stejnou povinnost má také služba osobní dozimetrie. Držitel povolení je povinen oznámit také neprodleně výsledek přešetření příčin těchto expozic a případně přijatá opatření.

9 Program monitorování osobních dávek
Vyšší dávky Dávka – osobní x neosobní ?

10 Program monitorování osobních dávek
Vyšší dávky Osobní Ochranná stínící zástěra? ekvivalent Pb použité zástěry potvrzení pracovníkem a dohlížející osobou Přepočet – CSOD, SÚJB

11 Program monitorování osobních dávek
Vyšší dávky Neosobní Důvody? Opakované porušení správného zacházení s osobními dozimetry inspekce SÚJB, náprava

12 Centrální registr profesionálních ozáření
Povinnost držitele povolení oznámit osobní údaje a osobní dávky pracovníků kategorie A do systému státní evidence – CRPO. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím služby osobní dozimetrie.

13 Centrální registr profesionálních ozáření
V rámci hodnocení ročních dávek by měl držitel povolení zajistit přepočet všech měřených hodnot převyšujících stanovenou úroveň a korigované hodnoty oznámit SÚJB. Na základě tohoto hlášení je pak příslušná hodnota opravena v centrální evidenci. Je nutno zajistit, aby opravy byly pro jednu hodnotu provedeny pouze jednou. Může se stát, že u pracovníka je naměřena hodnota vyšší než 20 mSv v průběhu roku, ta je korigována a po vyhodnocení roční dávky je sumární hodnota opět vyšší než 20 mSv. Potom je nutno samozřejmě opravit pouze tu část dávky, která ještě přepočtena nebyla.

14 Centrální registr profesionálních ozáření
V podstatě všechny dávky převyšující stanovené základní limity pro profesionální ozáření by měly být důsledkem mimořádných událostí. Pokud by toto překročení nastávalo v rámci povolené činnosti a pracovník dodržel všechny stanovené zásady radiační ochrany, pak vyvstává otázka, zda taková činnost je zdůvodněná a opravdu optimalizovaná. Tento problém je velmi aktuální v současné době u dvou profesí – intervenční radiologie a defektoskopie.

15

16

17

18

19

20

21 36 případů dávek vyšších než 20 mSv z toho 20 radiodiagnostika
Analýza dat – CRPO, SÚJB Rok 2003 36 případů dávek vyšších než 20 mSv z toho 20 radiodiagnostika z toho 13 případů kardiologie Rozsah dávek 20 – 51 mSv – většina přepočtena na zástěru

22 Analýza dat – CRPO, SÚJB Rok 2003 Počet pracovníků s dávkami vyššími než 100 mSv za posledních pět let - 17 z toho 2 kardiologové

23 Příklady důvodů uváděných v protokolech
Analýza dat – CRPO, SÚJB Příklady důvodů uváděných v protokolech Prováděná vyšetření vedou k vyšší radiační zátěži pracovníků - jedná se zejména o nefrostomii, drenáže žluč.cest apod. Pracovník se nemůže dostatečně chránit obecnými principy RO - vzdálenost, čas, stínění? V důsledku odchodu erudovaných pracovníků se dočasně snížila možnost vzájemné zástupnosti zkušených interv. radiologů. Angiolinka je 13 let stará, na hranici morálního a fyzického opotřebení.

24 Příklady důvodů uváděných v protokolech
Analýza dat – CRPO, SÚJB Příklady důvodů uváděných v protokolech - malý počet katetrizujících lékařů, - velké přetížení intervenčních lékařů - zvyšující se počet prováděných zákroků, - velké množství komplikovaných případů

25 Aktuální problémy intervenční radiologie – důvody vyšších dávek
techniky intervenční radiologie jsou stále více užívány mimo radiologické obory – pracovníci nejsou dostatečně obeznámeni s problematikou radiační ochrany lékaři používající tyto metody nejsou dostatečně obeznámeni s potenciálními následky vysokých dávek u pacientů (např.kůže) pracovníci nejsou dostatečně obeznámeni s možnými pomůckami a postupy ke snížení dávek jak pacientů tak pracovníků dávky pacientů ovlivňují dávky personálu

26 Zásady pro snižování dávek Pacient + Personál
Doba ozařování co nejnižší – tzv. zlaté pravidlo Absorbovaná dávka roste s tloušťkou pacienta Proud rentgenky co nejnižší a napětí co nejvyšší jako kompromis kvalitního snímku a nízké dávky pacienta Rentgenka co nejdále od pacienta Zesilovač obrazu co nejblíže pacienta Kolimace pouze nezbytné plochy Odstranění mřížky u malých pacientů nebo v případech kdy zesilovač obrazu nemůže být blízko pacienta

27 Zásady pro snižování dávek Pacient + Personál
Rozmístění pracovníků kolem vyšetřovacího stolu Pokud se zákrok nečekaně prodlužuje – zvážit dle možností změnu polohy pacienta nebo vymezené plochy Ruce lékaře mimo svazek Použití ochranných pomůcek Sledování dávek na DAP Digitální zobrazení – kontrola nastavení!!! Věnovat pozornost dávkám pacienta i pracovníků – dozimetry, záznam!

28 Mezinárodní aktivity ICRP, IAEA, EU
- doporučení, bezpečnostní standardy, tréninkové kursy na CD ROM – zdarma k dispozici na vyžádání

29 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní úřad pro jadernou bezpečnost Odborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google