Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní úřad pro jadernou bezpečnost O dborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní úřad pro jadernou bezpečnost O dborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová."— Transkript prezentace:

1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost O dborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová

2 Obsah  Program monitorování osobních dávek  Centrální registr profesionálních ozáření – analýza dat  Aktuální problémy intervenční radiologie – důvody vyšších dávek  Mezinárodní aktivity  Hledání řešení

3 Program monitorování osobních dávek  vymezení veličin, které budou monitorovány, způsob, rozsah a frekvence měření - Hp(10), Hp(0.07), E, HT - Hp(10), Hp(0.07), E, HT  jednoměsíční sledovací období pro kategorii A pracovníků ( vyhl.č. 307/2002 ve znění vyhl. 499/2005 Sb.),  specifikaci metod měření a návody na vyhodnocování výsledků měření - film, TLD, operativní dozimetr - film, TLD, operativní dozimetr  specifikaci parametrů používaných typů měřících přístrojů a pomůcek

4 Program monitorování osobních dávek Hodnoty referenčních úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení  záznamová – asi 1/10 stanovených základních limitů, u osobní dozimetrie 0,15 mSv pro jednoměsíční sledovací období, 0,5 mSv pro roční osobní dávku – započteny jsou všechny hodnoty nad MDL (minimální detekovatelná úroveň)= 0,05 mSv pro film

5 Program monitorování osobních dávek Hodnoty referenčních úrovní a přehled příslušných opatření při jejich překročení  vyšetřovací - asi 3/10 stanovených základních limitů NEBO! jako horní mez obvykle se vyskytujících hodnot NEBO! jako horní mez obvykle se vyskytujících hodnot PROTOŽE! 3/10 z 20 mSv/12 PROTOŽE! 3/10 z 20 mSv/12 ( jednoměsíční sledovací období) = 0.5 mSv u některých činností běžně se vyskytující hodnoty osobních dávek (intervenční radiologie, defektoskopie) ( jednoměsíční sledovací období) = 0.5 mSv u některých činností běžně se vyskytující hodnoty osobních dávek (intervenční radiologie, defektoskopie) PROTO! stanovit vyšetřovací úroveň pro jednotlivá sledovací období vyšší PROTO! stanovit vyšetřovací úroveň pro jednotlivá sledovací období vyšší

6 Program monitorování osobních dávek ALE!! současně stanovit vyšetřovací úroveň pro roční osobní dávku např.6 mSv - 3/10 z 20 mSv) a v průběhu roku sledovat součet dávek!!!!  zásahová – obvykle na úrovni stanovených základních limitů - stanovení postupů při překročení zásahových úrovní - aktivace havarijních plánů - úroveň pro jednotlivá sledovací období vyšší

7 Program monitorování osobních dávek Vyšší dávky – postupy při hodnocení, přešetření a opatření – postupy při hodnocení, přešetření a opatření Doporučení SÚJB pro monitorování zevního ozáření - www.sujb.cz Doporučení SÚJB pro monitorování zevního ozáření - www.sujb.cz

8 Program monitorování osobních dávek Vyšší dávky V souladu s požadavky legislativy (Vyhl.č.307/2002 Sb.) je držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření povinen neprodleně oznámit SÚJB každou zjištěnou osobní dávku převyšující 20 mSv jak v daném monitorovacím období, tak při ročním hodnocení dávek pracovníků. V souladu s požadavky legislativy (Vyhl.č.307/2002 Sb.) je držitel povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření povinen neprodleně oznámit SÚJB každou zjištěnou osobní dávku převyšující 20 mSv jak v daném monitorovacím období, tak při ročním hodnocení dávek pracovníků. Stejnou povinnost má také služba osobní dozimetrie. Stejnou povinnost má také služba osobní dozimetrie. Držitel povolení je povinen oznámit také neprodleně výsledek přešetření příčin těchto expozic a případně přijatá opatření. Držitel povolení je povinen oznámit také neprodleně výsledek přešetření příčin těchto expozic a případně přijatá opatření.

9 Program monitorování osobních dávek Vyšší dávky Dávka – osobní x neosobní ? Dávka – osobní x neosobní ?

10 Program monitorování osobních dávek Vyšší dávky Osobní Ochranná stínící zástěra? → ekvivalent Pb použité zástěry → potvrzení pracovníkem a dohlížející osobou → Přepočet – CSOD, SÚJB

11 Program monitorování osobních dávek Vyšší dávky NeosobníDůvody? Opakované porušení správného zacházení s osobními dozimetry → inspekce SÚJB, náprava

12 Centrální registr profesionálních ozáření Povinnost držitele povolení oznámit osobní údaje a osobní dávky pracovníků kategorie A do systému státní evidence – CRPO. Povinnost držitele povolení oznámit osobní údaje a osobní dávky pracovníků kategorie A do systému státní evidence – CRPO. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím služby osobní dozimetrie. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím služby osobní dozimetrie.

13 Centrální registr profesionálních ozáření V rámci hodnocení ročních dávek by měl držitel povolení zajistit přepočet všech měřených hodnot převyšujících stanovenou úroveň a korigované hodnoty oznámit SÚJB. Na základě tohoto hlášení je pak příslušná hodnota opravena v centrální evidenci. V rámci hodnocení ročních dávek by měl držitel povolení zajistit přepočet všech měřených hodnot převyšujících stanovenou úroveň a korigované hodnoty oznámit SÚJB. Na základě tohoto hlášení je pak příslušná hodnota opravena v centrální evidenci. Je nutno zajistit, aby opravy byly pro jednu hodnotu provedeny pouze jednou. Může se stát, že u pracovníka je naměřena hodnota vyšší než 20 mSv v průběhu roku, ta je korigována a po vyhodnocení roční dávky je sumární hodnota opět vyšší než 20 mSv. Potom je nutno samozřejmě opravit pouze tu část dávky, která ještě přepočtena nebyla. Je nutno zajistit, aby opravy byly pro jednu hodnotu provedeny pouze jednou. Může se stát, že u pracovníka je naměřena hodnota vyšší než 20 mSv v průběhu roku, ta je korigována a po vyhodnocení roční dávky je sumární hodnota opět vyšší než 20 mSv. Potom je nutno samozřejmě opravit pouze tu část dávky, která ještě přepočtena nebyla.

14 Centrální registr profesionálních ozáření V podstatě všechny dávky převyšující stanovené základní limity pro profesionální ozáření by měly být důsledkem mimořádných událostí. Pokud by toto překročení nastávalo v rámci povolené činnosti a pracovník dodržel všechny stanovené zásady radiační ochrany, pak vyvstává otázka, zda taková činnost je zdůvodněná a opravdu optimalizovaná. V podstatě všechny dávky převyšující stanovené základní limity pro profesionální ozáření by měly být důsledkem mimořádných událostí. Pokud by toto překročení nastávalo v rámci povolené činnosti a pracovník dodržel všechny stanovené zásady radiační ochrany, pak vyvstává otázka, zda taková činnost je zdůvodněná a opravdu optimalizovaná. Tento problém je velmi aktuální v současné době u dvou profesí – intervenční radiologie a defektoskopie. Tento problém je velmi aktuální v současné době u dvou profesí – intervenční radiologie a defektoskopie.

15

16

17

18

19

20

21 Analýza dat – CRPO, SÚJB Rok 2003  36 případů dávek vyšších než 20 mSv  z toho 20 radiodiagnostika  z toho 13 případů kardiologie  Rozsah dávek 20 – 51 mSv – většina přepočtena na zástěru

22 Analýza dat – CRPO, SÚJB Rok 2003  Počet pracovníků s dávkami vyššími než 100 mSv za posledních pět let - 17  z toho 2 kardiologové

23 Analýza dat – CRPO, SÚJB Příklady důvodů uváděných v protokolech - Prováděná vyšetření vedou k vyšší radiační zátěži pracovníků - jedná se zejména o nefrostomii, drenáže žluč.cest apod. - Pracovník se nemůže dostatečně chránit obecnými principy RO - vzdálenost, čas, stínění? - V důsledku odchodu erudovaných pracovníků se dočasně snížila možnost vzájemné zástupnosti zkušených interv. radiologů. - Angiolinka je 13 let stará, na hranici morálního a fyzického opotřebení.

24 Analýza dat – CRPO, SÚJB Příklady důvodů uváděných v protokolech - malý počet katetrizujících lékařů, - velké přetížení intervenčních lékařů - zvyšující se počet prováděných zákroků, - velké množství komplikovaných případů

25 Aktuální problémy intervenční radiologie – důvody vyšších dávek - techniky intervenční radiologie jsou stále více užívány mimo radiologické obory – pracovníci nejsou dostatečně obeznámeni s problematikou radiační ochrany - lékaři používající tyto metody nejsou dostatečně obeznámeni s potenciálními následky vysokých dávek u pacientů (např.kůže) - pracovníci nejsou dostatečně obeznámeni s možnými pomůckami a postupy ke snížení dávek jak pacientů tak pracovníků - dávky pacientů ovlivňují dávky personálu

26 Zásady pro snižování dávek Pacient + Personál - Doba ozařování co nejnižší – tzv. zlaté pravidlo - Absorbovaná dávka roste s tloušťkou pacienta - Proud rentgenky co nejnižší a napětí co nejvyšší jako kompromis kvalitního snímku a nízké dávky pacienta - Rentgenka co nejdále od pacienta - Zesilovač obrazu co nejblíže pacienta - Kolimace pouze nezbytné plochy - Odstranění mřížky u malých pacientů nebo v případech kdy zesilovač obrazu nemůže být blízko pacienta

27 Zásady pro snižování dávek Pacient + Personál  Rozmístění pracovníků kolem vyšetřovacího stolu  Pokud se zákrok nečekaně prodlužuje – zvážit dle možností změnu polohy pacienta nebo vymezené plochy  Ruce lékaře mimo svazek  Použití ochranných pomůcek  Sledování dávek na DAP  Digitální zobrazení – kontrola nastavení!!!  Věnovat pozornost dávkám pacienta i pracovníků – dozimetry, záznam!

28 Mezinárodní aktivity  ICRP, IAEA, EU - doporučení, bezpečnostní standardy, tréninkové kursy na CD ROM – zdarma k dispozici na vyžádání

29 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Státní úřad pro jadernou bezpečnost O dborný seminář pro intervenční radiology Praha, ILF, 13. – 14.11.2006 Ing.Karla Petrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google