Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. člen ENVINET holdingu Na Truhlářce 39/64, 180 84 PRAHA 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. člen ENVINET holdingu Na Truhlářce 39/64, 180 84 PRAHA 8."— Transkript prezentace:

1 Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. člen ENVINET holdingu Na Truhlářce 39/64, 180 84 PRAHA 8

2 CSOD, s.r.o.:  vznikla v roce 1992 privatizací jedné z částí ÚVVVR Praha, zabývající se celostátní službou osobní dozimetrie více než 30 let  je držitelem povolení SÚJB k provádění služby osobní dozimetrie v oblasti zevního ozáření od záření gama, rentgenového, beta, urychlených elektronů a neutronů  dále je organizací autorizovanou k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin výše uvedeného ionizujícího záření (v případě soudního jednání je toto úřední měření na úrovni soudního znaleckého posudku)

3  je držitelem živnostenských listů pro předměty podnikání „Testování, měření, analýzy“, „Úřední měření (koncesní listina)“, „Výzkum v oblasti dozimetrie ionizujícího záření“  ve své kalibrační laboratoři provádí standardizaci dávek záření gama a neutronů pro osobní dozimetry  nepřetržitě pokračuje ve vývoji metod osobní dozimetrie (filmová, termoluminiscenční a neutronová dozimetrie) s cílem neustálého zkvalitňování a zpřesňování vyhodnocování dozimetrů a okamžitého získání všech potřebných informací o dávce, druhu a energii záření

4 Poskytuje tyto služby osobní dozimetrie:  Celotělovou filmovou nebo termoluminiscenční dozimetrii  Celotělovou neutronovou dozimetrii  Prstovou termoluminiscenční dozimetrii

5 Filmová dozimetrie

6 Přednosti filmového dozimetru – poskytuje informaci o:  druhu a energii záření  směru a časovém rozložení ozáření  případné kontaminaci Měřené veličiny:  osobní dávkový ekvivalent Hp(10) → efektivní dávka E  osobní dávkový ekvivalent Hp(0.07) → ekvivalentní dávku H T Rozsah stanovení efektivní dávky E a ekvivalentní dávky na kůži H T :  od 0,02 mSv – 100,0 mSv pro záření X  od 0,05 mSv – 2,0 Sv pro záření gama a elektrony

7 Nejistota stanovení E a H T (k= 2):  v rozsahu 0,02 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 50 % /pro záření X/  v rozsahu 0,05 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 50 % /pro záření gama a elektrony/  v rozsahu 0,1 mSv – 0,2 mSv je menší než ± 30 % /pro záření X, gama a elektrony/  v rozsahu 0,2 mSv – 2,0 Sv je menší než ± 10 % /pro záření X, gama a elektrony/ Rozsah energií záření:  10 keV - 20 MeV pro fotonové záření (záření X a gama)  0,3 MeV - 20 MeV pro elektrony

8

9

10 Termoluminiscenční dozimetrie

11 Přednosti termoluminiscenčního dozimetru CSOD :  energetická a směrová závislost je menší než ± 10 %  rychlé a jednoduché vyhodnocení  možnost opakovaného měření pro kontrolu  vysoká citlivost (16 000 imp / mSv) Osobní termoluminiscenční dozimetr Měřené veličiny:  osobní dávkový ekvivalent Hp(10) → efektivní dávka E = 0,9* Hp(10) Rozsah stanovení efektivní dávky E:  od 0,05 mSv – 5,0 Sv

12 Prstový termoluminiscenční dozimetr Měřené veličiny:  osobní dávkový ekvivalent Hp(0,07) → ekvivalentní dávka H T = Hp(0,07) Rozsah stanovení efektivní dávky H T :  od 0,05 mSv – 5,0 Sv Nejistota stanovení E, H T (k= 2):  v rozsahu 0,05 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 35 %  v rozsahu 0,1 mSv – 0,2 mSv je menší než ± 20 %  v rozsahu 0,2 mSv – 5,0 Sv je menší než ± 10 % Rozsah energií záření:  30 keV - 20 MeV pro fotonové záření (záření X a gama)

13

14 Měřená veličina:  osobní dávkový ekvivalent H p (10)  efektivní dávka E se počítá podle vztahu E = H p (10) Rozsah stanovení efektivní dávky E:  0,5 mSv – 2,0 Sv Nejistota měření H p (10) (k = 2) :  v rozsahu 0,5 mSv – 1,0 mSv není větší než ± 35 % (k = 2)  v rozsahu 1,0 mSv – 2,0 Sv není větší než ± 20 % (k = 2) (za předpokladu, že je znám primární zdroj neutronů) Rozsah energií záření:  0,5 eV - 20 MeV

15

16 Systém jakosti v osobní dozimetrii musí mj. zahrnovat:  používání kritéria přijatelnosti  metody pro plánování, řízení, provádění a ověřování procesů a činností v osobní dozimetrii  stanovení způsobu a kritérií soustavného hodnocení systému jakosti z hlediska jeho účinnosti; Uvedené kontrolní metodiky jsou v CSOD zavedeny pro všechny tři služby osobní dozimetrie.

17   Kontrola kvality u filmové dozimetrie je zajištěna současným zpracováním dozimetrů kalibrovaných zářením gama a X a to s každou skupinou zpracovávaných cca 1000 ks filmových dozimetrů.   Výpočetní program provede proložení kalibračních bodů polynomem 3. až 6. stupně.   Na obr. 1 je uvedena tabulka výpočtu kalibrační křivky pro záření gama, na obr., 2 je grafické znázornění této kalibrační křivky, na obr. 3 a 4 je totéž uvedeno pro záření X.   Polynom je vyhovující, je-li střední kvadratická odchylka menší než ± 5% (k = 1) a relativní odchylka není pro žádnou kalibrační hodnotu větší než ± 10 %. Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, program nedovolí pokračovat v měření provozních filmových dozimetrů a ve výpočtu dávkových ekvivalentů a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

18

19

20

21

22   Na obr. 5 je uveden kalibrační protokol pro termoluminiscenční dozimetrii, který zahrnuje měření odezvy kalibračních dozimetrů ozářených kermou ve vzduchu 2 mGy a měření pozadí, tj. neozářených dozimetrů.   Směrodatná odchylka u etalonů musí být menší než ± 5 % a u pozaďových dozimetrů ± 10 %. Současně program kontroluje citlivost (digit/mGy) a její shodu s dlouhodobou průměrnou hodnotou pro danou skupinu TL detektorů.   V případě neshody program nedovolí pokračovat v dalším měření a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

23

24   Na obr. 6 jsou uvedeny počty stop neutronových dozimetrů ozářených známou hodnotou dávky 10 mSv zářičem Cf-252, které slouží ke kontrole leptacích podmínek.   Výpočetní program provede výpočet průměrného počtu stop pod jednotlivými radiátory ozářených etalonů. Pokud jsou tyto hodnoty mimo rozpětí ± 10 % od hodnoty dlouhodobých průměrů, program nedovolí pokračovat v měření provozních dozimetrů a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

25

26   Ujištění o kvalitě měření veličiny Hp(10) je založeno na zařazení dozimetrů ozářených odpovědným pracovníkem na hodnoty Hp(10) do skupiny vyhodnocovaných dozimetrů pro jednotlivé služby osobní dozimetrie zavedené v CSOD. Tato hodnota není známá pracovníkům zajišťujícím měření dozimetrů. Odpovědný pracovník provede kontrolu správnosti měření. V případě neshody provede rozbor příčin a zajistí nápravu.   Na obr. 7 jsou uvedeny výsledky pro fimovou dozimetgrii, na obr. 8 jsou uvedeny výsledky pro TL dozimetrii.

27 VÝSLEDKY KONTROLY MĚŘENÍ Hp(10) ZODPOVĚDNOU OSOBOU – systém Fdo - 2008

28 VÝSLEDKY KONTROLY MĚŘENÍ Hp(10) ZODPOVĚDNOU OSOBOU – systém TLD - 2008

29   Z metrologického zákona vyplývá, že pro schválení provádění služby osobní dozimetrie je potřeba každoroční ověření správnosti měření veličiny Hp(10) prostřednictvím ČMI IIZ. Naměřené hodnoty musí splňovat požadavky mezinárodních doporučení.   Na obr. 9 a 10 jsou uvedeny výsledky ověření pro filmovou a TL dozimetrii, pro neutronovou dozimetrii jsou výsledky uvedeny na obr. 11.

30 Výsledky ověření systémů osobní dozimetrie CSOD, s.r.o., která byla provedena Českým metrologickým institutem – Inspektorátem pro ionizující záření (ČMI – IIZ) v srpnu 2008 a květnu 2009 Nazářená hodnota H p (10) t [mSv] Průměrná změřená hodnota H p (10) m ± 2σ [mSv] Relativní chyba δ δ = 100 * (H p (10) m / H p (10) t - 1) [ % ] Filmová dozimetrie srpen 2008 0,2 0,21 ± 0,03 + 5,0 0,7 0,72 ± 0,02 + 2,9 2,0 2,02 ± 0,08 + 1,0 7,0 6,99 ± 0,22 - 0,1 15,015,06 ± 0,90+ 0,4

31 VÝSLEDKY OVĚŘENÍ ČMI - MĚŘENÍ Hp(10) Fdo - 2008

32 Nazářená hodnota H p (10) t [mSv] Průměrná změřená hodnota H p (10) m ± 2σ [mSv] Relativní chyba δ δ = 100 * (H p (10) m / H p (10) t - 1) [ % ] TLD dozimetrie srpen 2008 0,2 0,21 ± 0,03 + 5,0 0,7 0,73 ± 0,04 + 4,3 2,0 2,06 ± 0,06 + 3,0 7,0 7,14 ± 0,54 + 2,0 15,015,46 ± 0,76+ 3,1

33 VÝSLEDKY OVĚŘENÍ ČMI - MĚŘENÍ Hp(10) TLD - 2008

34 Výsledky ověření ČMI správnosti měření Hp(10) - neutronová dozimetrie Dozimetry č.Hp(10) ref Hp(10) m ± sHp(10) m / Hp(10) ref 1 - 55,085,2 ± 0,41,02 6 - 1021,321,2 ± 1,30,99 11 - 1510,110,9 +- 0,91,08

35 Nazářená hodnota H p (10) t [mSv] Průměrná změřená hodnota H p (10) m ± 2σ [mSv] Relativní chyba δ δ = 100 * (H p (10) m / H p (10) t - 1) [ % ] Neutronová dozimetrie květen 2009 3,00 3,10 ± 0,44 + 3,3 7,01 7,38 ± 0,64 + 5,3 15,0115,71 ± 1,12+ 4,7

36   Vedle těchto pravidelných kontrol se CSOD zúčastňuje mezinárodních porovnání, které organizuje MAAE a EU

37 Děkuji za pozornost Jsme tu pro Vás.


Stáhnout ppt "Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. člen ENVINET holdingu Na Truhlářce 39/64, 180 84 PRAHA 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google