Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.
člen ENVINET holdingu Na Truhlářce 39/64, PRAHA 8

2 CSOD, s.r.o.: vznikla v roce 1992 privatizací jedné z částí ÚVVVR Praha, zabývající se celostátní službou osobní dozimetrie více než 30 let je držitelem povolení SÚJB k provádění služby osobní dozimetrie v oblasti zevního ozáření od záření gama, rentgenového, beta, urychlených elektronů a neutronů dále je organizací autorizovanou k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin výše uvedeného ionizujícího záření (v případě soudního jednání je toto úřední měření na úrovni soudního znaleckého posudku)

3 je držitelem živnostenských listů pro předměty podnikání „Testování, měření, analýzy“, „Úřední měření (koncesní listina)“, „Výzkum v oblasti dozimetrie ionizujícího záření“ ve své kalibrační laboratoři provádí standardizaci dávek záření gama a neutronů pro osobní dozimetry nepřetržitě pokračuje ve vývoji metod osobní dozimetrie (filmová, termoluminiscenční a neutronová dozimetrie) s cílem neustálého zkvalitňování a zpřesňování vyhodnocování dozimetrů a okamžitého získání všech potřebných informací o dávce, druhu a energii záření

4 Poskytuje tyto služby osobní dozimetrie:
Celotělovou filmovou nebo termoluminiscenční dozimetrii Celotělovou neutronovou dozimetrii Prstovou termoluminiscenční dozimetrii

5 Filmová dozimetrie

6 směru a časovém rozložení ozáření případné kontaminaci
Přednosti filmového dozimetru – poskytuje informaci o: druhu a energii záření směru a časovém rozložení ozáření případné kontaminaci Měřené veličiny: osobní dávkový ekvivalent Hp(10) → efektivní dávka E osobní dávkový ekvivalent Hp(0.07) → ekvivalentní dávku HT Rozsah stanovení efektivní dávky E a ekvivalentní dávky na kůži HT: od 0,02 mSv – 100,0 mSv pro záření X od 0,05 mSv – 2,0 Sv pro záření gama a elektrony

7 Nejistota stanovení E a HT (k= 2):
v rozsahu 0,02 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 50 % /pro záření X/ v rozsahu 0,05 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 50 % /pro záření gama a elektrony/ v rozsahu 0,1 mSv – 0,2 mSv je menší než ± 30 % /pro záření X, gama a elektrony/ v rozsahu 0,2 mSv – 2,0 Sv je menší než ± 10 % /pro záření X, gama a elektrony/ Rozsah energií záření: 10 keV - 20 MeV pro fotonové záření (záření X a gama) 0,3 MeV - 20 MeV pro elektrony

8

9

10 Termoluminiscenční dozimetrie

11 Přednosti termoluminiscenčního dozimetru CSOD:
energetická a směrová závislost je menší než ± 10 % rychlé a jednoduché vyhodnocení možnost opakovaného měření pro kontrolu vysoká citlivost ( imp / mSv) Osobní termoluminiscenční dozimetr Měřené veličiny: osobní dávkový ekvivalent Hp(10) → efektivní dávka E = 0,9* Hp(10) Rozsah stanovení efektivní dávky E: od 0,05 mSv – 5,0 Sv

12 Prstový termoluminiscenční dozimetr
Měřené veličiny: osobní dávkový ekvivalent Hp(0,07) → ekvivalentní dávka HT = Hp(0,07) Rozsah stanovení efektivní dávky HT: od 0,05 mSv – 5,0 Sv Nejistota stanovení E , HT (k= 2): v rozsahu 0,05 mSv – 0,1 mSv je menší než ± 35 % v rozsahu 0,1 mSv – 0,2 mSv je menší než ± 20 % v rozsahu 0,2 mSv – 5,0 Sv je menší než ± 10 % Rozsah energií záření: 30 keV - 20 MeV pro fotonové záření (záření X a gama)

13

14 Měřená veličina: osobní dávkový ekvivalent Hp(10) efektivní dávka E se počítá podle vztahu E = Hp(10) Rozsah stanovení efektivní dávky E: 0,5 mSv – 2,0 Sv Nejistota měření Hp(10) (k = 2) : v rozsahu 0,5 mSv – 1,0 mSv není větší než ± 35 % (k = 2) v rozsahu 1,0 mSv – 2,0 Sv není větší než ± 20 % (k = 2) (za předpokladu, že je znám primární zdroj neutronů) Rozsah energií záření: 0,5 eV - 20 MeV

15 METODIKY KONTROLY KVALITY A UJIŠTĚNÍ O KVALITĚ ZAVEDENÉ V CELOSTÁTNÍ SLUŽBĚ OSOBNÍ DOZIMETRIE, s.r.o.

16 Systém jakosti v osobní dozimetrii musí mj. zahrnovat:
používání kritéria přijatelnosti metody pro plánování, řízení, provádění a ověřování procesů a činností v osobní dozimetrii stanovení způsobu a kritérií soustavného hodnocení systému jakosti z hlediska jeho účinnosti; Uvedené kontrolní metodiky jsou v CSOD zavedeny pro všechny tři služby osobní dozimetrie.

17 Kontrola kvality u filmové dozimetrie je zajištěna současným zpracováním dozimetrů kalibrovaných zářením gama a X a to s každou skupinou zpracovávaných cca 1000 ks filmových dozimetrů. Výpočetní program provede proložení kalibračních bodů polynomem 3. až 6. stupně. Na obr. 1 je uvedena tabulka výpočtu kalibrační křivky pro záření gama, na obr., 2 je grafické znázornění této kalibrační křivky, na obr. 3 a 4 je totéž uvedeno pro záření X. Polynom je vyhovující, je-li střední kvadratická odchylka menší než ± 5% (k = 1) a relativní odchylka není pro žádnou kalibrační hodnotu větší než ± 10 %. Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, program nedovolí pokračovat v měření provozních filmových dozimetrů a ve výpočtu dávkových ekvivalentů a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

18

19

20

21

22 Na obr. 5 je uveden kalibrační protokol pro termoluminiscenční dozimetrii, který zahrnuje měření odezvy kalibračních dozimetrů ozářených kermou ve vzduchu 2 mGy a měření pozadí, tj. neozářených dozimetrů. Směrodatná odchylka u etalonů musí být menší než ± 5 % a u pozaďových dozimetrů ± 10 %. Současně program kontroluje citlivost (digit/mGy) a její shodu s dlouhodobou průměrnou hodnotou pro danou skupinu TL detektorů. V případě neshody program nedovolí pokračovat v dalším měření a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

23

24 Na obr. 6 jsou uvedeny počty stop neutronových dozimetrů ozářených známou hodnotou dávky 10 mSv zářičem Cf-252, které slouží ke kontrole leptacích podmínek. Výpočetní program provede výpočet průměrného počtu stop pod jednotlivými radiátory ozářených etalonů. Pokud jsou tyto hodnoty mimo rozpětí ± 10 % od hodnoty dlouhodobých průměrů, program nedovolí pokračovat v měření provozních dozimetrů a vyžaduje zásah odpovědného pracovníka.

25

26 Ujištění o kvalitě měření veličiny Hp(10) je založeno na zařazení dozimetrů ozářených odpovědným pracovníkem na hodnoty Hp(10) do skupiny vyhodnocovaných dozimetrů pro jednotlivé služby osobní dozimetrie zavedené v CSOD. Tato hodnota není známá pracovníkům zajišťujícím měření dozimetrů. Odpovědný pracovník provede kontrolu správnosti měření. V případě neshody provede rozbor příčin a zajistí nápravu. Na obr. 7 jsou uvedeny výsledky pro fimovou dozimetgrii, na obr. 8 jsou uvedeny výsledky pro TL dozimetrii.

27 VÝSLEDKY KONTROLY MĚŘENÍ Hp(10) ZODPOVĚDNOU OSOBOU – systém Fdo - 2008
27

28 VÝSLEDKY KONTROLY MĚŘENÍ Hp(10) ZODPOVĚDNOU OSOBOU – systém TLD - 2008

29 Z metrologického zákona vyplývá, že pro schválení provádění služby osobní dozimetrie je potřeba každoroční ověření správnosti měření veličiny Hp(10) prostřednictvím ČMI IIZ. Naměřené hodnoty musí splňovat požadavky mezinárodních doporučení. Na obr. 9 a 10 jsou uvedeny výsledky ověření pro filmovou a TL dozimetrii, pro neutronovou dozimetrii jsou výsledky uvedeny na obr. 11.

30 Průměrná změřená hodnota
Výsledky ověření systémů osobní dozimetrie CSOD, s.r.o., která byla provedena Českým metrologickým institutem – Inspektorátem pro ionizující záření (ČMI – IIZ) v srpnu 2008 a květnu 2009 Nazářená hodnota Hp(10)t [mSv] Průměrná změřená hodnota Hp(10)m ± 2σ Relativní chyba δ δ = 100 * (Hp(10)m / Hp(10)t - 1) [ % ] Filmová dozimetrie srpen 2008 0,2 0,21 ± 0,03 + 5,0 0,7 0,72 ± 0,02 + 2,9 2,0 2,02 ± 0,08 + 1,0 7,0 6,99 ± 0,22 - 0,1 15,0 15,06 ± 0,90 + 0,4

31 VÝSLEDKY OVĚŘENÍ ČMI - MĚŘENÍ Hp(10) Fdo - 2008

32 Průměrná změřená hodnota
Nazářená hodnota Hp(10)t [mSv] Průměrná změřená hodnota Hp(10)m ± 2σ Relativní chyba δ δ = 100 * (Hp(10)m / Hp(10)t - 1) [ % ] TLD dozimetrie srpen 2008 0,2 0,21 ± 0,03 + 5,0 0,7 0,73 ± 0,04 + 4,3 2,0 2,06 ± 0,06 + 3,0 7,0 7,14 ± 0,54 + 2,0 15,0 15,46 ± 0,76 + 3,1

33 VÝSLEDKY OVĚŘENÍ ČMI - MĚŘENÍ Hp(10) TLD - 2008

34 Výsledky ověření ČMI správnosti měření Hp(10) - neutronová dozimetrie
Dozimetry č. Hp(10)ref Hp(10)m ± s Hp(10)m / Hp(10)ref 1 - 5 5,08 5,2 ± 0,4 1,02 6 - 10 21,3 21,2 ± 1,3 0,99 10,1 10,9 +- 0,9 1,08

35 Průměrná změřená hodnota Hp(10)m ± 2σ
Nazářená hodnota Hp(10)t [mSv] Průměrná změřená hodnota Hp(10)m ± 2σ Relativní chyba δ δ = 100 * (Hp(10)m / Hp(10)t - 1) [ % ] Neutronová dozimetrie květen 2009 3,00 3,10 ± 0,44 + 3,3 7,01 7,38 ± 0,64 + 5,3 15,01 15,71 ± 1,12 + 4,7

36 Vedle těchto pravidelných kontrol se CSOD zúčastňuje mezinárodních porovnání, které organizuje MAAE a EU

37 Děkuji za pozornost Jsme tu pro Vás.


Stáhnout ppt "Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google