Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza municipalit v podmínkách českého výkaznictví Příspěvek pro XIV. celostátní finanční konferenci SMO ČR 10. 11. 2011 Ing. Jiří Potměšil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza municipalit v podmínkách českého výkaznictví Příspěvek pro XIV. celostátní finanční konferenci SMO ČR 10. 11. 2011 Ing. Jiří Potměšil."— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza municipalit v podmínkách českého výkaznictví Příspěvek pro XIV. celostátní finanční konferenci SMO ČR 10. 11. 2011 Ing. Jiří Potměšil - Česká Spořitelna, odbor úvěrových analýz jpotmesil@csas.cz

2 Finanční analýza municipalit 2 Hodnocení bonity municipalit a přístupy bank Znalostní přístup  Banky si udržují vlastní know-how, rozumí výkazům  Aplikují vlastní systém interních ratingů („IRB“ přístup)  Systematicky diferencují mezi klienty  Specializace pracovníků, informační systém Formální přístup  Instituce nedisponují vlastním know-how, sektoru se věnují nahodile  Spoléhají na různá kritéria z externích zdrojů případně se snaží na municipality aplikovat kritéria z jiných klientských segmentů  Neumí diferencovat - vůči sektoru chovají často bezmeznou důvěru, střídanou bezmeznou nedůvěrou v časech ekonomické stagnace

3 Finanční analýza municipalit 3 Hodnocení bonity municipalit – přístup ČS  Dlouhodobá snaha o diferenciaci klientů z pohledu úvěruschopnosti (již od počátku 90. let)  Hodnocení klientů vlastním ratingovým systémem  Důraz na výhled hospodaření  Detailní analýza u klientů s významnou expozicí  Vyšší míra specializace pracovníků napříč úvěrovým procesem

4 Finanční analýza municipalit 4 Proč banka zpracovává finanční analýzu? Porozumění finanční situaci klienta  Klíčová podmínka pro schopnost poradit a nabídnout vhodné strukturování úvěrových produktů Řízení úvěrového rizika  Stanovení adekvátního interního ratingu  Podpora rozhodování o poskytnutí úvěru a jeho podmínkách (sazba, zajištění atp.)  Získání podkladů pro výpočet kapitálové přiměřenosti

5 Finanční analýza municipalit 5 Co banka sleduje v rámci finanční analýzy? Bude municipalita v budoucnu schopna krýt dluhovou službu a další mandatorní popř. plánované fakultativní kapitálové výdaje? Dílčí kritéria  Výše provozního přebytku a jeho stabilita  Výše dluhu a jeho časová struktura (výše splátek v jednotlivých letech)  Výše mandatorních a fakultativních investic  Potenciál kapitálových příjmů  Dopady realizovaných projektů na investiční/provozní cash-flow  Dopad hospodaření podřízených organizací a dceř. společností  Srovnání vybraných ukazatelů s podobně velkými municipalitami

6 Finanční analýza municipalit 6 Informační vstupy pro finanční analýzu Základní  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  Rozvaha  Výkaz zisku a ztráty  Rozpočet, rozpočtový výhled  Závěrečný účet  Projekce splátek finančních závazků popř. dodavatelských úvěrů (není-li součástí rozp. výhledu) Doplňující  Plán investic a souvisejících dotací (není-li součástí výhledu)  Prováděcí studie k projektům, kde lze předpokládat významný dopad na budoucí provozní hospodaření municipality  Další..

7 Finanční analýza municipalit 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu + Není nutné očišťování o nepeněžní toky + K dispozici je konsistentní časová řada + Na stejné bázi jsou připravovány rozpočty a rozpočtové výhledy + Vysoká podrobnost (výhoda jen v případě možnosti elektronického zpracování) + Kromě druhového i funkční členění - Členění toků na běžné a kapitálové se nekryje s žádoucím členěním na řádné (tj. za běžných okolností opakovatelné) a mimořádné - Peněžní toky z hospodářské činnosti jsou převáděny souhrnnou běžnou položkou - Z podstaty vyšší náchylnost k různým zkreslením než u výkazu Z/Z, např. výkaz neobsahuje závazky, které měly být uhrazeny, ale nebyly

8 Finanční analýza municipalit 8 Výkaz zisku a ztráty + Od roku 2010 poprvé na shodné bázi vykazována hlavní i hospodářská činnost + Sestavování na akruální bázi vytváří předpoklad pro možnou konsolidaci + Nižší náchylnost na zkreslení výsledku mimořádnými operacemi - Do roku 2009 včetně pouze hospodářská činnost – zatím není k dispozici časová řada - Nutnost doplňujících informací (mj. o časové struktuře pohledávek/závazků, o mimořádných a „non-cash“ položkách) - Nedostupnost výhledů sestavovaných na shodné bázi (narozdíl od firemní sféry, která běžně vytváří plány na úrovni VZZ a rozvahy)

9 Finanční analýza municipalit 9 Volba základního výkazu pro analýzu Prozatím se Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu jeví jako vhodnější základ pro finanční analýzu než Výkaz Z/Z u kterého dosud:  Není k dispozici konsistentní časová řada  Není ustálena metodika a její aplikace v praxi  Nejsou běžně k dispozici adekvátní doprovodné informace  Nejsou k dispozici výhledy sestavované na úrovni VZZ a rozvahy

10 Finanční analýza municipalit 10 Úprava peněžních toků pro účely analýzy Překlasifikování některých položek příjmů a výdajů zvyšuje vypovídací schopnost analýzy (v některých případech je bez něho vypovídací schopnost mizivá) Typické položky které mohou zkreslit výstupy analýzy (bez ohledu na to, že jsou klasifikovány v souladu s předpisy)  Opravy mimořádného rozsahu,  Předplacené nájemné (vyskytuje se např. u lesů, komerčních nemovitostí)  Převody z hospodářské činnosti (mají-li původ v prodeji dlouhodobého majetku)  Odpočty DPH z investic klasifikované jako záporný běžný výdaj nebo nedaňový příjem  Dlouhodobé dodavatelské úvěry Výčet není úplný!

11 Finanční analýza municipalit 11 Příklad – finanční analýza města ABC Příklad demonstruje: Úpravu klasifikace peněžních toků před výpočtem ukazatelů Výpočet vybraných ukazatelů zadluženosti a jejich interpretaci Upozornění: Příklad demonstruje pouze ideový přístup nikoliv ucelený postup úpravy cash- flow a analýzy Kalkulované ukazatele zastupují pouze malou výseč z širší škály využívaných ukazatelů PŘÍKLAD VYCHÁZÍ Z PRAXE, AVŠAK UVÁDĚNÉ HODNOTY JSOU SMYŠLENÉ A NETÝKAJÍ SE ŽÁDNÉHO KONKRÉTNÍHO MĚSTA

12 Finanční analýza municipalit 12 Město ABC - peněžní toky dle Rozp. skladby

13 Finanční analýza municipalit 13 Město ABC – identifikace významných zkreslení  Přesun mimořádné části převodů z hosp. činnosti do kapitálových příjmů  Přesun odpočtu DPH z investic do kapitálových příjmů

14 Finanční analýza municipalit 14 Město ABC – identifikace významných zkreslení  Přesun odpočtu DPH z investic do kapitálových příjmů  Přesun splátek dl. dodavatelských úvěrů z kapitálových výdajů do vlastní dluhové služby (splátky jistiny/úroku)

15 Finanční analýza municipalit 15 Město ABC – upravené peněžní toky

16 Finanční analýza municipalit 16 Město ABC – vybrané ukazatele zadluženosti Krytí dluhové služby provozním přebytkem  Podíl provozního přebytku (čitatel) a součtu výdajů na úroky a splátky jistiny dlouhodobých závazků  Vyjadřuje, kolikrát je municipalita v daném roce schopna pokrýt svou dluhovou službu ze svého provozního přebytku  Hodnota by dlouhodobě měla být vždy výrazně vyšší než 1,0 (konkrétní žádoucí úroveň závisí na potřebě samofinancovaní kapitálových výdajů) Návratnost finančního dluhu  Podíl celkového finančního dluhu (čitatel) a provozního přebytku (jmenovatel)  Vyjadřuje, za jak dlouho by municipalita splatila svůj dluh za hypotetického předpokladu nulových kapitálových výdajů (nulových výdajů z vlastních zdrojů)

17 Finanční analýza municipalit 17 Město ABC – vyhodnocení vybraných ukazatelů  Provozní přebytky (v roce 2009 dokonce schodek) města nejsou adekvátní výši dluhové služby ani celkového finančního dluhu  Hodnoty ukazatelů signalizují značné riziko budoucí neschopnosti města krýt svou dluhovou službu a krýt jakékoliv kapitálové výdaje z vlastních zdrojů, zejména klesá-li potenciál možných příjmů z prodeje nemovitostí  Finální závěry je však možné utvořit až na základě hlubší analýzy (mj. porovnání s výsledky srovnatelných měst, zvážení potenciálu navýšení příjmů, redukce výdajů) a přípravy výhledu

18 Finanční analýza municipalit 18 Naznačení postupu analýzy na základě VZZ Ideový přístup bude analogický  Výkaz Z/Z a rozvaha se transformují v cash flow členěné na provozní, finanční a mimořádnou činnost  Eleminovány jsou nepeněžní toky (mj. odpisy, zúčtování fondů, N a V z přecenění, změny stavu rezerv,..)  Zhodnotí se vývoj pracovního kapitálu (např. narůstající obch. pohledávky mohou signalizovat, že část tržeb nebude inkasována – důležitá práce s doplňkovými informacemi o pohledávkách)  Zhodnotí se adekvátnost očištěného provozního cash-flow vzhledem k výši dluhové služby, mandatorním a plánovaným fakultativním kapitálovým výdajům, atd.

19 Děkuji za pozornost jpotmesil@csas.cz


Stáhnout ppt "Finanční analýza municipalit v podmínkách českého výkaznictví Příspěvek pro XIV. celostátní finanční konferenci SMO ČR 10. 11. 2011 Ing. Jiří Potměšil."

Podobné prezentace


Reklamy Google