Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybraná ustanovení z platné legislativy ČR a EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybraná ustanovení z platné legislativy ČR a EU"— Transkript prezentace:

1 Vybraná ustanovení z platné legislativy ČR a EU
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. 2008

2 Komunitární legislativa přijímaná Radou EU a Evropským parlamentem
Nařízení Rady jsou přijímána členskými státy přímo nemusí být zabudována do národní legislativy jsou závazná přímo pro občany Směrnice Rady zavazují členské státy přijmout je po stránce obsahu – neboli dosáhnout v národní legislativě stejných nařízení (požadavků) ponechávají národním autoritám možnost zvolit formu a způsob, jak toho dosáhnout

3 Komunitární legislativa přijímaná Radou EU a Evropským parlamentem
Rozhodnutí Rady jsou zavazující ve všech aspektech pro toho, koho se týkají mohou být adresována některým, nebo všem, členským státům Doporučení, názory nejsou závazné ani pro členské státy, ani pro občany

4

5 Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

6 Nařízení EP a Rady ES 852/2004 Oblast působnosti
Toto nařízení stanoví všeobecné předpisy o hygieně potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, přičemž přihlíží především k těmto zásadám: - primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku;

7 Nařízení EP a Rady ES 852/2004 Oblast působnosti
- je důležité, aby u potravin, které nelze bezpečně skladovat při pokojové teplotě, nebyl porušen chladírenský řetězec; - používání postupů založených na zásadách HACCP a uplatňováním správné hygienické praxe;

8 Nařízení EP a Rady ES 852/2004 Oblast působnosti
Toto nařízení se nevztahuje na a) prvovýrobu pro soukromé domácí použití; b) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních výrobků z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli; c) sběrná střediska nebo koželužny, které spadají do definice potravinářského podniku pouze proto, že nakládají se surovinou pro výrobu želatiny nebo kolagenu.

9 Nařízení EP a Rady ES č. 853/2004 oblast působnosti
Toto nařízení stanovuje zvláštní pravidla hygieny potravin živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků. Vztahují se na nezpracované a zpracované produkty živočišného původu Jestliže není uvedeno jinak, nevztahuje se toto nařízení na potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu. Zpracované produkty živočišného původu, ze kterých se připravují takové potraviny, se však získávají a zachází se s nimi v souladu s požadavky tohoto nařízení.

10 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 Úřední kontroly jsou nezbytné pro ověření, zda provozovatelé potravinářských podniků dodržují hygienické předpisy a respektují kritéria a cíle stanovené v právních předpisech Společenství. Tyto úřední kontroly by měly zahrnovat audity činností provozovatelů potravinářských podniků a inspekce, včetně prověrek kontrol, které provádějí sami provozovatelé potravinářských podniků;

11 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 „úřední kontrolou“ se rozumí jakákoli forma kontroly, kterou provádí příslušný orgán s cílem ověřit dodržování potravinového práva, včetně předpisů o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat;

12 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 „auditem“ se rozumí systematické a nezávislé zkoumání toho, zda jsou činnosti a související výsledky v souladu s předem stanovenými požadavky a zda jsou tyto požadavky účinně prosazovány a zda jsou vhodné pro dosažení cílů;

13 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 Audity správné hygienické praxe slouží k ověření, zda provozovatelé potravinářských podniků soustavně a řádně používají postupy SHP, Audity postupů založených na HACCP mají za cíl ověřit, zda provozovatelé potravinářských podniků používají tyto postupy soustavně a řádně.

14 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 Při provádění úkolů auditu věnuje příslušný orgán zvláštní pozornost : a) zjišťování, zda personál a činnost personálu v závodu na všech stupních výrobního procesu jsou v souladu s příslušnými požadavky nařízení b) ověřování záznamů provozovatele potravinářského podniku

15 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 c) podle potřeby odebírání vzorků pro laboratorní analýzu d) dokumentování skutečností, které vzal v úvahu, a zjištění auditu.

16 Nařízení EP a Rady ES 854/2004 Povaha a intenzita auditu u jednotlivých závodů závisí na posouzených rizicích. K tomuto účelu příslušný orgán pravidelně posuzuje a) rizika pro veřejné zdraví a případně pro zdraví zvířat, b) u jatek aspekty dobrých životních podmínek zvířat, c) druh a rozsah prováděných činností d) dřívější chování provozovatele potravinářského podniku, pokud jde o dodržování potravinového práva.

17 Novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb
Novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., oblast zdravotní nezávadnosti živočišných produktů

18 Identifikační značení
§ 18 odst. 1 písm. d) - povinnost označení zdravotní nezávadnosti, popřípadě identifikačního označení, se nevztahuje na maloobchod, pokud dodává živočišné produkty přímo konečnému spotřebiteli Nevztahuje se však na maloobchod, pokud nejde o takové činnosti maloobchodu, které jsou prováděny za účelem dodávání potravin živočišného původu jinému zařízení, nikoli konečnému spotřebiteli.

19 Dodávky na jatky § 21 odst. 4 – podmínky dodávání zvířat na jatky byly přizpůsobeny přímo použitelným předpisům Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.854/2004 se totiž za maso nevhodné k lidské spotřebě považuje mj. maso pocházející ze zvířat, která byla poražena do 7 dnů po narození, a toto vymezení tedy musí být rozhodující i pro stanovení, která zvířata nesmí být dodávána na jatky

20 Zastřelení farmově chovaného zvířete
§ 21 – stanovena kritéria pro vydávání povolení k zastřelení velkého farmového zvířete ve farmovém chovu v rámci povolené porážky tohoto zvířete v hospodářství Střílet budou moci pouze osoby k tomu oprávněné podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních K zajištění bezpečnosti při střelbě chovatel bude mít situační nákres farmy s vyznačením místa střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě ověřený znalcem v oboru balistiky.

21 Domácí porážka § úprava podmínek domácích porážek zvířat zůstává zatím beze změny pozměňovací návrhy umožňující domácí porážku skotu, resp. farmově chované zvěře, nebyly zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schváleny odstraňování specifikovaného rizikového materiálu vedlejší živočišné produkty, které nejsou využitelné pro výživu lidí, tvoří v případě skotu cca 50% živé váhy těla zvířete bezpečnostní rizika při manipulaci s poráženým zvířetem a požadavky na welfare zvířat

22 Povinnosti osob manipulujících se živočišnými produkty
§ rozšíření povinností osob, které zacházejí se živočišnými produkty, o povinnost oznámit krajské veterinární správě datum skutečného zahájení činnosti, upuštění od požadavku, aby součástí provozního a sanitačního řádu byly zásady správné hygienické praxe a HACCP, rozšíření povinností o povinnost vedení záznamů o pohybu zásilek živočichů pocházejících z akvakultury a jejich produktů v zařízeních zpracovávajících tyto živočichy

23 Přizpůsobení požadavků
§ 24 odst zmocňovací ustanovení pro přípravu návrhu vyhlášky, která bude provádět ustanovení zákona o zmírňujících výjimkách z veterinárních a hygienických požadavků pro některé podniky, závody a jiná zařízení, zacházející s potravinami živočišného původu. Jedná se zejména o podniky, závody a jiná zařízení, které jsou považovány za podniky používající tradiční metody při výrobě potravin, podnikající v regionech ovlivněných zvláštními (nepříznivými) zeměpisnými omezeními, s malým objemem výroby, provozující jen maloobchodní činnost.

24 Výroba pro přímý prodej – velká kapacita
§ 24 a - vztahuje požadavky nařízení EP a Rady (ES) č.853/2004 na provozovny maloobchodu, ve kterých se připravuje maso a vyrábějí masné výrobky určené pro přímý prodej spotřebiteli na místě výroby, pokud překračují zákonem stanovené limity vylučuje však z povinnosti označovat značkou zdravotní nezávadnosti, popřípadě identifikační značkou, živočišné produkty z vlastní výroby, které tento výrobce prodává ve svém zařízení v místě výroby přímo konečnému spotřebiteli Cílem je zajistit, aby z režimu hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu a z dosahu státního veterinárního dozoru nad nimi neunikalo velké množství některých druhů potravin, které jsou upravovány a prodávány hlavně tzv. obchodními řetězci. To je nezbytné v zájmu udržování vysoké úrovně bezpečnosti všech potravin živočišného původu a ochrany spotřebitele.

25 Výroba pro přímý prodej – velká kapacita
Jde o provozovny, v nichž se týdně a) bourá více než 5 t masa, vyjma masa drůbežího a králičího, b) porcuje více než 2 t masa drůbežího nebo králičího, nebo c) vyrábí více než 7,5 t masných výrobků.

26 Sezónní prodej ryb § 25 odst. 3 – osoba, která provozuje sezónní prodej živých ryb, je povinna oznámit příslušné krajské veterinární správě zahájení a ukončení prodeje nejméně 7 dnů před jeho zahájením

27 Přeprava § 26 odst. 3 písm. c) - KVS provede v rámci registrace přepravce, který jako podnikatel přepravuje živočišné produkty, před samotnou registrací i kontrolu dopravních prostředků, které budou k této přepravě používány

28 Přeprava § 27 odst. 1 - zrušení veterinárního osvědčení k přepravě zvěřiny ze sběrného a prohlížecího místa, živočišné produkty vyskladňované ze státních hmotných rezerv nemusí být provázeny veterinárním osvědčením, povinnost zůstává pouze pro živočišné produkty přepravované ke skladování v rámci státních hmotných rezerv

29 Přímý prodej konečnému spotřebiteli
§ 27a a 27b upravují komplexně: prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem přímo konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele, prodej těl ulovené volně žijící zvěře v malých množství uživatelem honitby nebo účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo jejich dodávání do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.

30 Přímý prodej konečnému spotřebiteli
Prováděcí právní předpis upraví : jednak veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vymezí pojem „malé množství“ způsob a rozsah vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou, obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení pro proškolené osoby.

31 Přímý prodej konečnému spotřebiteli
Jde o právní úpravu vztahů, kterou předpisy Evropských společenství svěřují vnitrostátnímu právu. Rozdílné podmínky tohoto způsobu prodeje, resp. dodávání, pro jednotlivé druhy živočišných produktů jsou odůvodněny hlavně  různou mírou rizika z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti pro spotřebitele. omezení možnosti prodeje z prvovýroby jen na určité produkty (živá drůbež a živí králíci, čerstvé drůbeží a králičí maso, čerstvá vejce, med, syrové mléko a syrová smetana, živí vodní živočichové) je založeno na úvaze, zda a do jaké míry je prodej nebo dodávání toho kterého produktu rizikové. Možnost tohoto způsobu prodeje a dodávání v případě zpracovaných produktů je vyloučena,

32 Přímý prodej konečnému spotřebiteli
Veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby, resp. těl ulovené volně žijící zvěře, a pojem „malé množství“ pro produkty jednotlivých druhů vymezuje platná vyhláška č.289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES. Živočišné produkty, které jsou prodávány nebo dodávány formou přímého prodeje nebo přímého dodávání, nesmí být uváděny dále do oběhu. Ulovená volně žijící zvěř, která je určena pro spotřebu v domácnosti lovce, nemusí být vyšetřována proškolenou osobou ani veterinárním lékařem; jde-li však o zvěř vnímavou na trichinelózu, musí být vyšetřena na přítomnost svalovce (trichinely).

33 Pravidla přímého prodeje
Za místní maloobchodní prodejnu se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je z obcí, v nichž je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele. Při vymezování pojmu „místní maloobchodní prodejna“ byly zohledněny : –různé míry rizika jednotlivých druhů živočišných produktů pro spotřebitele – nezbytné záruky zdravotní nezávadnosti těchto produktů prodávaných v maloobchodní síti, zejména pak skutečnost, aby se takto dodávané produkty, které nejsou veterinárně vyšetřeny, nedostávaly do příliš širokého oběhu a nevycházely zcela z dosahu státního veterinárního dozoru,

34 Pravidla přímého prodeje - malé množství
Drůbeží a králičí maso - z 10 kusů za týden celkem, Zvěřina – 30% kusů z celkem odlovené zvěře za rok, Syrové mléko – takové množství mléka, které odpovídá obvyklé denní spotřebě v domácnosti daného spotřebitele,

35 Pravidla přímého prodeje - malé množství
Čerstvá vejce – 60 kusů za týden Med – do 2 tun za rok Čerstvá vejce mohou být prodána konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.

36 Pravidla přímého prodeje
Živočišné produkty musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nesmí být dále uváděny na trh.

37 Pravidla přímého prodeje
Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby, musí zajistit, aby tyto produkty byly vyráběny v čistém prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě, chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před kontaminací.

38 Pravidla přímého prodeje
Uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu (dále jen „lovec“) může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena. Výše uvedená těla ulovené volně žijící zvěře nesmí být dále uváděna do oběhu ! ! !

39 Pravidla přímého prodeje
Vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře provádí proškolená osoba co nejdříve po ulovení, a není-li tato osoba k dispozici, veterinární lékař. Představuje-li ulovená volně žijící zvěř podle výsledků jejího vyšetření proškolenou osobou zdravotní riziko, musí být předložena úřednímu veterinárnímu lékaři k veterinárnímu vyšetření.

40 Pravidla přímého prodeje
Proškolenou osobou je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která také vydává osvědčení proškoleným osobám, vede seznam těchto osob a předává jej Státní veterinární správě.

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vybraná ustanovení z platné legislativy ČR a EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google