Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."— Transkript prezentace:

1 1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky a výjimky z výjimek, které jsou platné v české daňové legislativě. Prezentace slouží pouze jako osnova pro přednášky a v žádném případě nenahrazuje doporučenou studijní literaturu; jinými slovy zvládnutí prezentace není dostačující pro zvládnutí zkoušky a neúplností prezentace nelze argumentovat špatné odpovědi v testu! Při přípravě ke zkoušce používejte literaturu, kterou jste obdrželi.

2 2 DAŇOVÁ SOUSTAVA Daň a její konstrukční prvky, veřejné příjmy v ČR, správa daní, pojistné na SP, DPFO, DPPO, cla a spotřební daně, DPH, majetkové daně © Ing. Daniel Líbezný 10/2006

3 3 •Daňový poradce •Člen unie Off-shore poradců ČR •Absolvent FP VUT v Brně E-mail: libezny@vize3.cz Tel.: 545 216 228 Fax: 545 216 229 Vize 3, s.r.o. Cejl 875/66 602 00 Brno, Zábrdovice

4 4 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Daňový subjekt •Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je neúčelová a neekvivalentní. •Daňový subjekt je osoba, která je povinná strpět, odvádět nebo platit daň. •Poplatník je DS, jehož příjem nebo majetek je přímo podroben dani. •Plátce daně je DS, jež je povinen odvést do rozpočtu daň vybranou od jiných DS nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností.

5 5 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Základ daně •Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený dle zákonných pravidel •Termíny: Objekt daně (hlava, majetek, důchod, spotřeba), majetkové d., d. ze spotřeby, d. z příjmů, přímé d., nepřímé d., předmět d., vynětí z předmětu, osvobození úplné, částečné, nezdanitelné minimum, základ daně, zdaňovací období.

6 6 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Sazba daně •Algoritmus, jehož prostřednictvím se základ daně mění na daň. •Jednotná (DzPN), diferencovaná (DPH), pevná (SpD) •Lineární, progresivní (stupňovitá, klouzavá progrese •Rovná daň, negativní daň, d. bonus.

7 7 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Způsob výběru daně •Daňové přiznání •Záloha na daň •Splátka daně •Srážka daně •Záloha na daň u zdroje

8 8 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Optimalizace daňové povinnosti •Daňová úspora •Vyhnutí se dani •Daňový únik •Krácení daně •Daňová optimalizace

9 9 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy nedaňové •Příspěvky do státních fondů (Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie) •Správní poplatky •Soudní poplatky •Poplatek za užívání dálnic

10 10 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové – přímé daně •DPPO 13% •DPFO 14% •(Pro srovnání: Soc. poj. 40%..., data za rok 2004) •Daně z nemovitostí (pozemky, stavby) •Daň silniční •„Trojdaň“: daň dědická, d. darovací, d. z převodu nemovitostí

11 11 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové – nepřímé daně •Univerzální: DPH •Selektivní: a) cla b) spotřební d. (d. z minerálních olejů, d. z cigaret a tabákových výrobků, daně z alkoholu – d. z piva, d. z vína a meziproduktů, d. z lihu a lihovin

12 12 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové ostatní daňové příjmy •Sociální pojištění (důchodové, nemocenské, příspěvek na SPZ) •Zdravotní pojištění •Termíny: daňový mix, d. určení, d. svěřená (DzN), d. sdílená (DPPO,FO)

13 13 SPRÁVA DANÍ Zásady daňového řízení •Zákonného postupu •Neveřejnosti •Mlčenlivosti •Přiměřenosti kroků a úkonů správce d. •Volného hodnocení důkazů správcem d. •Skutečného obsahu věci •Součinnosti SD s DS •Spolupráce DS s SD •Rovnosti d. subjektů před SD

14 14 SPRÁVA DANÍ Úkony v daňovém řízení •Podání daň. subjektu •Rozhodnutí (bez odůvodnění, nemá odkladný účinek) •Platební výměr •Lhůty (prodloužení, navrácení v předešlý stav)

15 15 SPRÁVA DANÍ Přípravné řízení •Přípravné řízení je část d. řízení, která předchází vyměření daně. •Registrace DS (přihlášky k registraci) •DIČ •Povinnost hlášení změn

16 16 SPRÁVA DANÍ Vyměřovací řízení •Vyměřovací řízení je část daň. řízení, ve které je stanovena výše daňové povinnosti. •D. přiznání (řádné, opravné, dodatečné) •Vytýkací řízení •Vyměření podle pomůcek •Lhůta pro vyměření daně

17 17 SPRÁVA DANÍ Placení daní •Daňový dlužník je každá osoba, která je povinna daň platit nebo ji odvádět •Posečkání daně, povolení splátek, prominutí daňového nedoplatku. •Příslušenství daně: pokuta, zvýšení daně, další náklady řízení; penále, úrok, exekuční náklady

18 18 SPRÁVA DANÍ Vymáhací řízení •…je proces, ve kterém SD využívá zákonem stanovené prostředky k tomu, aby donutil DS k úhradě d. nedoplatku. •Zajištění daně •Daňová exekuce (přikázání pohledávky, srážka ze mzdy, prodej movitého a nemovitého majetku)

19 19 SPRÁVA DANÍ Řádné opravné prostředky •Odvolání •Stížnost – proti postupu plátce •Námitka •Reklamace

20 20 SPRÁVA DANÍ Mimořádné opravné prostředky •Obnova řízení •Přezkoumání daňových rozhodnutí •Prominutí daně •Opravy zřejmých omylů a nesprávností

21 21 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Registrace, náplň •Registrační povinnost podnikatele do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil skutečný soustavný výkon SVČ. •Složky sociálního pojištění: důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ), nemocenské poj.

22 22 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Důchodové pojištění •Zahrnuje tyto důchody: starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí •Od 1.1.2004 se vede RELDP Roční evidenční list důchodového pojištění, odevzdává se (při nepřerušení pojištění) za každého zaměstnance (ne DoPP) do 30.4. následujícího roku MSSZ.

23 23 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Příspěvek na SPZ •Stát z něj provádí hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a podporu aktivní politiky zaměstnanosti. •APZ zahrnuje zejména: rozšiřování pracovních příležitostí, prohlubování systémů rekvalifikace zaměstnanců, zmírňování dopadů rizika nezaměstnanosti.

24 24 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Nemocenské pojištění •Je součástí SP. Účelem je zabezpečit výdělečně činné osoby peněžitými dávkami v době nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci a mateřství. Účast OSVČ je nepovinná. •Pojištěné osoby: prakticky totožné se ZP.

25 25 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - organizace •Malá organizace: 1 až 25 zaměstnanců včetně. •Velká organizace: 26 a více zaměstnanců nebo méně zaměstnanců, ale mzdová agenda vedena organizací s 26 a více zaměstnanci.

26 26 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - zaměstnanci •Registrace na MSSZ do 8 dnů od nástupu. Tiskopis Přihláška zaměstnance k pojištění, přílohy: kopie pracovní smlouvy, zápočtový list, pokud jde o první zaměstnání, tak kopie posledního vysvědčení/diplomu •Povinnost podávat měsíční přehledy

27 27 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - dobrovolní •Aniž by se na ně vztahovala zákonná povinnost, platí si měsíčně pojistné na důchodové pojištění SSZ dle bydliště. •Důvodem je např., že počet let pojištění je důležitým kriteriem pro přiznání starobního důchodu.

28 28 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného – OSVČ •Okruh osob obdobný s plátci-OSVČ u ZP. •Oznámení zahájení podnikání do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci zahájení podnikání. •SP je v prvním roce podnikání dobrovolné. Při nepřihlášení se nezapočítává doba pojištění pro účely důchodového zabezpečení a není nárok na nemocenské dávky.

29 29 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Variabilní symbol •Je přidělen při registraci. Jde o 8ciferné číslo, kterým se identifikujete vůči MSSZ. •Uvádí se na veškerých dokladech doručovaných MSSZ. •Používá se pro identifikaci plateb SP.

30 30 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Sazby pojistného (v %) •Plátce / NP / DP / SPZ / Celkem •Organizace 3,3 / 21,5 / 1,2 / 26 •Zaměstnanec 1,1 / 6,5 / 0,4 / 8 •OSVČ 4,4D / 28 / 1,6 / 34 •Dobrovolník jen DP 28 •(D = pokud je OSVČ dobrovolně účastna)

31 31 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Penále – denní sazby •0,1 % při nezaplacení ve lhůtě nebo jen částečném zaplacení •0,05 % při povolení placení ve splátkách •0 % pokud jde o osobu dobrovolně účastnou DP

32 32 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Co se hradí ze SP? •„nemocenská“ •Ošetřování člena rodiny •Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství •Dávky důchodového pojištění •Dávky v nezaměstnanosti

33 33 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Kde se přihlásit? •Na místně příslušné (FO-bydliště, PO- sídlo) okresní (Pražské, Městské) správě sociálního zabezpečení. •Info na internetu: www.cssz.czwww.cssz.cz •Zákon o organizaci a provádění SP.

34 34 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištěnec •Podnikatel – FO je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně, že začal podnikat do 8 dnů od skutečného zahájení podnikání. •Pojištěncem je: •Osoba s trvalým pobytem na území ČR •Osoba nesplňující předchozí podmínku, pokud je zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR

35 35 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Povinnost platit pojistné •…vzniká dnem •Nástupu zaměstnance do zaměstnání •Zahájení SVČ u OSVČ •Kdy se FO stala pojištěncem, nelze-li dle předchozího •Přihlášení se po návratu do ČR u ZP

36 36 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Plátce pojistného •Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ •Osoba bez zdanitelných příjmů OBZP •Zaměstnanec •Zaměstnavatel •Stát

37 37 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ •Osoba provozující zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství •Osoba podnikající na základě ŽL, koncesní listiny •Osoba podnikající dle zvláštních předpisů (lékař, veterinář, stomatolog, daňový poradce,...) •Osoby vykonávající uměleckou nebo tvůrčí činnost •Společník v.o.s., komplementář kom. spol. •Osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním (profesionální sportovci) •Spolupracující osoby ve smyslu zákona o daních z příjmů •POVINNOST HRADIT MĚSÍČNĚ ZÁLOHY NA ZP!

38 38 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osoba bez zdanitelných příjmů - OBZP •Trvalý pobyt na území ČR, ale nepracuje (není za ni plátcem ZP zaměstnavatel), nepodniká (není OSVČ), není žena na MD, není dítě, není důchodce (není za ni plátcem pojistného stát). •Vyměřovací základ = minimální mzda. •Povinnost měsíčně platit minimální pojistné.

39 39 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zaměstnanec (neúplný výčet) •Zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, osoba ve služebním poměru, člen družstva…, společník v.o.s.,s.r.o., jednatel, komanditista, soudce, uvolnění členové zastupitelstev, poslanci, senátoři, členové vlády, prezident, ředitel BIS, pracující vězeň…

40 40 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Kdy plátce pojistného = stát? •Nezaopatřené děti •Studenti do věku 26 let •Důchodci •Ženy na MD •Osoby ve vazbě, ve výkonu trestu •Nezaměstnaní evidovaní na ÚP •…

41 41 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Co se hradí ze ZP •Zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav, např.: ambulantní péče, léčebná ústavní péče, pohotovostní služba, záchranná služba, převoz nemocných, léky, preventivní péče… •Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném ZP

42 42 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Poplatníci daně •Zdaňovací období – vždy kalend. rok •Poplatník •Rezident •Nerezident •Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

43 43 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Předmět daně •Veškeré příjmy (s výjimkami…) •Vyňaté: příjmy z dědictví, příjmy získané darováním (s výjimkou), přijaté úvěry a půjčky (s výjimkou) •Osvobozeno (s výjimkami): Sociální příjmy, náhrady škody, příjmy z prodeje majetku, výhry, státní politika bydlení

44 44 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Struktura základu daně •Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky •Příjmy z podnikání a JSVČ •Příjmy z pronájmu •Ostatní příjmy

45 45 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Úpravy základu daně •Odpočty (nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky) •Nestandardní odpočty: úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary, penzijní připojištění, životní pojištění, odbory, d. ztráta, výdaje na výzkum a vývoj, výdaje na výchovu učňů

46 46 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Společný základ daně •Společné zdanění manželů •A) jsou manželé •B) žijí ve společné domácnosti •C) pečují (alespoň jeden z nich) o alespoň 1 nezaopatřené dítě

47 47 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Sazba daně Základ odZáklad doDAŇ Ze základu přesahujícího 0,--121.200,--12% 121.200,--218.400,--14.544 + 19% 121.200,-- 218.400,--331.200,--33.012 + 25% 218.400,-- 331.200,--A více61.212 + 32% 331.200,--

48 48 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Slevy na dani •Základní 7.200,-- •Částečná invalidita 1.500,-- •Plná invalidita 3.000,-- •ZTP/P 9.600,-- •Student 2.400,-- •Na dítě 6.000,-- (dítě ZTP/P 12.000,--) •Na manžela/manželku 4.200,-- (ZTP/P 8.400,--)

49 49 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Daňové zvýhodnění •Sleva na dítě může snížit daň až na 0,--, navíc se poté může „proměnit“ na negativní důchodovou daň, daňový bonus. •Některé podmínky: hrubé příjmy dle § 6 až 9 min. 6x min. mzda, bonus min. 100,- -, bonus max. 30.000,-- (5 dětí)

50 50 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy ze závislé činnosti a FP •Poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. •Ne vlastním jménem, ne na vlastní účet, v jím stanovených hodinách, jím stanovené místo. •Dále např.: členové družstva, společníci s.r.o., jednatelé, tantiémy, náhrady mezd, funkční požitky (od prezidenta po předsedu včelařů)

51 51 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Zálohy na daň z příjmů ze ZČ •„hlavní zaměstnavatel“ - Prohlášení •„další zaměstnavatel“ •Hrubá mzda – SP – ZP zaokr. 100N, výpočet základní částky zálohy na daň – slevy … čistá mzda

52 52 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Roční vyrovnání daňové povinnosti •Srážky daně se „transformují“ na splněnou daňovou povinnost: a) souběžně jen jeden zaměstnavatel b) jiné příjmy do 6.000 Kč/r – obvykle nevýhodné •Roční zúčtování – dále lze uplatnit dary, penzijní p., životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby… - přeplatek se vrací, nedoplatek se nevymáhá

53 53 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z podnikání a JSVČ •Příjmy ze zemědělské výroby, ze živnosti, z jiného podnikání, společník v.o.s., komplementář, JSVČ (autorská práva, nezávislá povolání) •Výdaje na D,Z,U •Daňová evidence •Paušály 80, 60, 50 a 40 %

54 54 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z kapitálového majetku •Úroky z vkladů na BÚ, které jsou určeny pro podnikání •Přijaté úroky z poskytnutých úvěrů a půjček •Příjmy z převodu předkupního práva na CP •Samostatné základy daně: úroky z vkladů u bank a z obligací, dividendy, podíly na zisku

55 55 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z pronájmu •Nemovitostí, bytů, nebytových prostor, nepříležitostný pronájem movitých věcí. •Výdaje a) v prokázané výši b) paušál 30% •SJM = příjem jen jednoho z manželů •Včetně nepeněžního nájemného

56 56 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Ostatní příjmy •Lze snížit o výdaje nutné na dosažení (ne zajištění a udržení, tj. ne odpisy) •Paušál jen u zemědělských přebytků. •Příležitostné příjmy (pronájem movitých věcí, nahodilé činnosti, nepodnikatelské zemědělství) osvobozeno do 20.000 Kč/r •Příjmy z nemovitostí – neosvobozené •Příjmy z prodeje CP – neosvobozené •Výživné mimo výživného dle zákona o rodině •Příjmy ze zděděných průmyslových a duševních práv

57 57 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Zálohy na daň z příjmů Poslední známá daňová povinnost Výše zálohyČetnost zálohy 0,-- – 30.000,--0,----- 30.001,-- - 150.000,-- 40%pololetně 150.001,-- a více 25%čtvrtletně

58 58 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Poplatníci daně •Podle sídla nebo místa vedení: rezidenti a nerezidenti •Podle účelu založení: podnikatelských subjekt, neziskový subjekt •Stálá provozovna – místo na území ČR k výkonu činnosti nerezidenta, např. dílna, staveniště, provozovna služeb

59 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Základ daně •Zdaňovací období: a) kalendářní rok b) hospodářský rok •Transformace HV na základ daně: HV – příjmy, které nejsou předmětem d. – osvobozené příjmy – nezahrnované příjmy (samost. základy d.) – rozpouštění neuznaných rezerv + nepeněžní a mimoúčetní příjmy + neuznané účetní náklady + pozdě odvedené SP a ZP – uznatelné neúčetní náklady +- korekce minulých zdaňovacích období (časové testy)

60 60 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Vymezení majetku pro d. odpisy •Hmotný majetek: samostatné movité věci (nad 40.000, nad 1 rok), budovy, domy, byty, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stáda, tažná zvířata •Nehmotný majetek odpovídá nehmotnému dlouhodobému majetku (ne goodwill), pořízeno úplatně (vkladem, darováním, děděním)

61 61 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Vstupní a zůstatková cena maj. •Úplatně = pořizovací cena •Ve vlastní režii = vlastní náklady •Dědictvím, darováním = cena stanovená pro daň dědickou, darovací •Ostatní = reprodukční pořizovací cena

62 62 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Metody odpisování •Hmotný majetek: rovnoměrný, zrychlený, časový (výkonový) •Nehmotný majetek: měsíční časový •Dlouhodobý majetek, který není HM nebo NM: účetní (morální a technické opotřebení)

63 63 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Rovnoměrné odpisování •Odpis v 1. roce = vstupní cena x sazba1 •Odpis ve 2. a dalším roce = vstupní cena x sazba2 •Lze si sestavit vlastní daňově uznatelný odpisový plán, pokud se užijí sazby nižší, než zákonné.

64 64 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Zrychlené odpisování •Odpis v 1. roce: vstupní cena / koeficient1 •Odpis ve 2. a dalším roce: (2 x zůstatková cena) / (koeficient2 – doba proběhlého odpisování v letech)

65 65 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Odpisy nehmotného majetku •Audiovizuální dílo 18 měsíců •Software 36 měsíců •Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců •Zřizovací výdaje 60 měsíců •Ostatní nehmotný majetek 72 m (6 let)

66 66 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Zůstatková a pořizovací cena majetku jako DU náklad •Pořizovací: do výše příjmů z prodeje u pozemků a majetku vyloučeného z odpisování •Zůstatková: u odpisovaného majetku: bezúplatné převedení: nula, živelní pohroma: bez omezení, jiná škoda: do výše příjmu, ostatní vyřazení: bez omezení •=> Neznámý pachatel: bez omezení, známý pachatel do výše příjmu…

67 67 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Nájemné, finanční pronájem •Operativní pronájem: do nákladů (po skončení nájmu se najatá věc vrací pronajímateli) •Finanční pronájem: (po skončení nájmu existuje právo či povinnost odkupu najaté věci nájemcem do majetku) Do nákladů, pokud a) doba nájmu delší, než 20% doby odpisování, zároveň min. 3 roky a u nemovitostí min. 8 let b) kupní cena po skončení nájmu je nižší nebo rovna zůstatkové ceně při rovnoměrném odpisování v době prodeje

68 68 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Finanční majetek •Samostatné základy daně jen: a) dividendy b) podíly na zisku s.r.o., družstev, komanditistů. •Příjmy z prodeje CP: nejsou osvobozeny na rozdíl od FO (6 měsíců držby)

69 69 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Výdaje na zaměstnance •Sociální pojištění, zdravotní pojištění •Penzijní připojištění •Životní pojištění •Stravování •Pracovní cesty •Stravné •Ubytování •Doprava zaměstnance z bydliště na pracoviště

70 70 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Pohledávky v základu daně •Odpis do nákladů: jednorázový (prodej, postoupení, zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku, zánik subjektu bez likvidace z důvodu úmrtí), postupný (pohledávky splatné do 31.12.94) •Opravná položka: jednorázová (přihlášení do konkurzu nebo vyrovnání) postupně (6 měsíců = 20%, dále až 36 měsíců = 100%, ale s podmínkami)

71 71 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Rezervy pro daňové účely •Bankovní rezervy •Rezervy v pojišťovnictví •Rezerva na opravy HM (doba odpisování HM 5 a více let, tvorba alespoň 2 roky po sobě, rok zahájení opravy se do let tvorby nezapočítává) •Rezerva na pěstební činnost •R. na sanaci pozemků dotčených těžbou •R. na vypořádání důlních škod •Ostatní R vymezené zvláštními předpisy

72 72 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Daně jako d. uznatelný náklad

73 73 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Účetní náklady daňově neuznatelné

74 74 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Úprava základu daně

75 75 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Slevy na dani

76 76 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Placení daně – zálohy na daň

77 77 CLA

78 78 SPOTŘEBNÍ DANĚ

79 79 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Poplatník daní

80 80 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Předmět daní

81 81 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Daň z pozemků

82 82 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Daň ze staveb

83 83 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Výběr daní

84 84 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň dědická

85 85 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň darovací

86 86 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň z převodu nemovitostí

87 87 PŘEVODOVÉ DANĚ Výběr daní z převodu (přechodu)

88 88 DAŇ SILNIČNÍ


Stáhnout ppt "1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."

Podobné prezentace


Reklamy Google