Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."— Transkript prezentace:

1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky a výjimky z výjimek, které jsou platné v české daňové legislativě. Prezentace slouží pouze jako osnova pro přednášky a v žádném případě nenahrazuje doporučenou studijní literaturu; jinými slovy zvládnutí prezentace není dostačující pro zvládnutí zkoušky a neúplností prezentace nelze argumentovat špatné odpovědi v testu! Při přípravě ke zkoušce používejte literaturu, kterou jste obdrželi.

2 DAŇOVÁ SOUSTAVA Daň a její konstrukční prvky, veřejné příjmy v ČR, správa daní, pojistné na SP, DPFO, DPPO, cla a spotřební daně, DPH, majetkové daně © Ing. Daniel Líbezný 10/2006

3 Člen unie Off-shore poradců ČR Absolvent FP VUT v Brně
Daňový poradce Člen unie Off-shore poradců ČR Absolvent FP VUT v Brně Tel.: Fax: 545  Vize 3, s.r.o. Cejl 875/66 Brno, Zábrdovice Materiál společnosti Dale Carnegie Training® vám může pomoci při představování přednášejícího. Zkopírujte tento snímek, vložte jej na začátek prezentace přednášejícího a potom jej použijte na začátku prezentace při představování přednášejícího. Při vkládání snímku do prezentace přizpůsobí aplikace PowerPoint automaticky vzhled snímku vzhledu dané prezentace. Při představování přednášejícího nejdříve vysvětlete, proč je dané téma důležité a jaký je jeho přínos pro posluchače. Potom posluchače seznamte s kvalifikací přednášejícího pro téma přednášky. Na závěr přednášejícího představte. Snažte se u posluchačů vyvolat aktivní zájem o prezentaci. Tento úvod by neměl trvat déle než jednu minutu. Po ukončení prezentace nezapomeňte přednášejícímu poděkovat. Uveďte konkrétní důvod, proč byla prezentace pro posluchače přínosem.

4 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Daňový subjekt
Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je neúčelová a neekvivalentní. Daňový subjekt je osoba, která je povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Poplatník je DS, jehož příjem nebo majetek je přímo podroben dani. Plátce daně je DS, jež je povinen odvést do rozpočtu daň vybranou od jiných DS nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností.

5 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Základ daně
Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený dle zákonných pravidel Termíny: Objekt daně (hlava, majetek, důchod, spotřeba), majetkové d., d. ze spotřeby, d. z příjmů, přímé d., nepřímé d., předmět d., vynětí z předmětu, osvobození úplné, částečné, nezdanitelné minimum, základ daně, zdaňovací období.

6 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Sazba daně
Algoritmus, jehož prostřednictvím se základ daně mění na daň. Jednotná (DzPN), diferencovaná (DPH), pevná (SpD) Lineární, progresivní (stupňovitá, klouzavá progrese Rovná daň, negativní daň, d. bonus.

7 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Způsob výběru daně
Daňové přiznání Záloha na daň Splátka daně Srážka daně Záloha na daň u zdroje

8 DAŇ A JEJÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY Optimalizace daňové povinnosti
Daňová úspora Vyhnutí se dani Daňový únik Krácení daně Daňová optimalizace

9 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy nedaňové
Příspěvky do státních fondů (Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie) Správní poplatky Soudní poplatky Poplatek za užívání dálnic

10 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové – přímé daně
DPPO 13% DPFO 14% (Pro srovnání: Soc. poj. 40%..., data za rok 2004) Daně z nemovitostí (pozemky, stavby) Daň silniční „Trojdaň“: daň dědická, d. darovací, d. z převodu nemovitostí

11 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové – nepřímé daně
Univerzální: DPH Selektivní: a) cla b) spotřební d. (d. z minerálních olejů, d. z cigaret a tabákových výrobků, daně z alkoholu – d. z piva, d. z vína a meziproduktů, d. z lihu a lihovin

12 VEŘEJNÉ PŘÍJMY V ČR Veřejné příjmy daňové ostatní daňové příjmy
Sociální pojištění (důchodové, nemocenské, příspěvek na SPZ) Zdravotní pojištění Termíny: daňový mix, d. určení, d. svěřená (DzN), d. sdílená (DPPO,FO)

13 SPRÁVA DANÍ Zásady daňového řízení
Zákonného postupu Neveřejnosti Mlčenlivosti Přiměřenosti kroků a úkonů správce d. Volného hodnocení důkazů správcem d. Skutečného obsahu věci Součinnosti SD s DS Spolupráce DS s SD Rovnosti d. subjektů před SD

14 SPRÁVA DANÍ Úkony v daňovém řízení
Podání daň. subjektu Rozhodnutí (bez odůvodnění, nemá odkladný účinek) Platební výměr Lhůty (prodloužení, navrácení v předešlý stav)

15 SPRÁVA DANÍ Přípravné řízení
Přípravné řízení je část d. řízení, která předchází vyměření daně. Registrace DS (přihlášky k registraci) DIČ Povinnost hlášení změn

16 SPRÁVA DANÍ Vyměřovací řízení
Vyměřovací řízení je část daň. řízení, ve které je stanovena výše daňové povinnosti. D. přiznání (řádné, opravné, dodatečné) Vytýkací řízení Vyměření podle pomůcek Lhůta pro vyměření daně

17 SPRÁVA DANÍ Placení daní
Daňový dlužník je každá osoba, která je povinna daň platit nebo ji odvádět Posečkání daně, povolení splátek, prominutí daňového nedoplatku. Příslušenství daně: pokuta, zvýšení daně, další náklady řízení; penále, úrok, exekuční náklady

18 SPRÁVA DANÍ Vymáhací řízení
…je proces, ve kterém SD využívá zákonem stanovené prostředky k tomu, aby donutil DS k úhradě d. nedoplatku. Zajištění daně Daňová exekuce (přikázání pohledávky, srážka ze mzdy, prodej movitého a nemovitého majetku)

19 SPRÁVA DANÍ Řádné opravné prostředky
Odvolání Stížnost – proti postupu plátce Námitka Reklamace

20 SPRÁVA DANÍ Mimořádné opravné prostředky
Obnova řízení Přezkoumání daňových rozhodnutí Prominutí daně Opravy zřejmých omylů a nesprávností

21 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Registrace, náplň
Registrační povinnost podnikatele do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil skutečný soustavný výkon SVČ. Složky sociálního pojištění: důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ), nemocenské poj.

22 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Důchodové pojištění
Zahrnuje tyto důchody: starobní, plný invalidní, částečný invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí Od se vede RELDP Roční evidenční list důchodového pojištění, odevzdává se (při nepřerušení pojištění) za každého zaměstnance (ne DoPP) do následujícího roku MSSZ.

23 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Příspěvek na SPZ
Stát z něj provádí hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a podporu aktivní politiky zaměstnanosti. APZ zahrnuje zejména: rozšiřování pracovních příležitostí, prohlubování systémů rekvalifikace zaměstnanců, zmírňování dopadů rizika nezaměstnanosti.

24 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Nemocenské pojištění
Je součástí SP. Účelem je zabezpečit výdělečně činné osoby peněžitými dávkami v době nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci a mateřství. Účast OSVČ je nepovinná. Pojištěné osoby: prakticky totožné se ZP.

25 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - organizace
Malá organizace: 1 až 25 zaměstnanců včetně. Velká organizace: 26 a více zaměstnanců nebo méně zaměstnanců, ale mzdová agenda vedena organizací s 26 a více zaměstnanci.

26 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - zaměstnanci
Registrace na MSSZ do 8 dnů od nástupu. Tiskopis Přihláška zaměstnance k pojištění, přílohy: kopie pracovní smlouvy, zápočtový list, pokud jde o první zaměstnání, tak kopie posledního vysvědčení/diplomu Povinnost podávat měsíční přehledy

27 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného - dobrovolní
Aniž by se na ně vztahovala zákonná povinnost, platí si měsíčně pojistné na důchodové pojištění SSZ dle bydliště. Důvodem je např., že počet let pojištění je důležitým kriteriem pro přiznání starobního důchodu.

28 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Plátci pojistného – OSVČ
Okruh osob obdobný s plátci-OSVČ u ZP. Oznámení zahájení podnikání do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci zahájení podnikání. SP je v prvním roce podnikání dobrovolné. Při nepřihlášení se nezapočítává doba pojištění pro účely důchodového zabezpečení a není nárok na nemocenské dávky.

29 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Variabilní symbol
Je přidělen při registraci. Jde o 8ciferné číslo, kterým se identifikujete vůči MSSZ. Uvádí se na veškerých dokladech doručovaných MSSZ. Používá se pro identifikaci plateb SP.

30 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Sazby pojistného (v %)
Plátce / NP / DP / SPZ / Celkem Organizace 3,3 / 21,5 / 1,2 / 26 Zaměstnanec 1,1 / 6,5 / 0,4 / 8 OSVČ 4,4D / 28 / 1,6 / 34 Dobrovolník jen DP 28 (D = pokud je OSVČ dobrovolně účastna)

31 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Penále – denní sazby
0,1 % při nezaplacení ve lhůtě nebo jen částečném zaplacení 0,05 % při povolení placení ve splátkách 0 % pokud jde o osobu dobrovolně účastnou DP

32 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Co se hradí ze SP?
„nemocenská“ Ošetřování člena rodiny Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Dávky důchodového pojištění Dávky v nezaměstnanosti

33 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Kde se přihlásit?
Na místně příslušné (FO-bydliště, PO- sídlo) okresní (Pražské, Městské) správě sociálního zabezpečení. Info na internetu: Zákon o organizaci a provádění SP.

34 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištěnec
Podnikatel – FO je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně, že začal podnikat do 8 dnů od skutečného zahájení podnikání. Pojištěncem je: Osoba s trvalým pobytem na území ČR Osoba nesplňující předchozí podmínku, pokud je zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR

35 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Povinnost platit pojistné
…vzniká dnem Nástupu zaměstnance do zaměstnání Zahájení SVČ u OSVČ Kdy se FO stala pojištěncem, nelze-li dle předchozího Přihlášení se po návratu do ČR u ZP

36 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Plátce pojistného
Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ Osoba bez zdanitelných příjmů OBZP Zaměstnanec Zaměstnavatel Stát

37 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ
Osoba provozující zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství Osoba podnikající na základě ŽL, koncesní listiny Osoba podnikající dle zvláštních předpisů (lékař, veterinář, stomatolog, daňový poradce,...) Osoby vykonávající uměleckou nebo tvůrčí činnost Společník v.o.s., komplementář kom. spol. Osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním (profesionální sportovci) Spolupracující osoby ve smyslu zákona o daních z příjmů POVINNOST HRADIT MĚSÍČNĚ ZÁLOHY NA ZP!

38 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osoba bez zdanitelných příjmů - OBZP
Trvalý pobyt na území ČR, ale nepracuje (není za ni plátcem ZP zaměstnavatel), nepodniká (není OSVČ), není žena na MD, není dítě, není důchodce (není za ni plátcem pojistného stát). Vyměřovací základ = minimální mzda. Povinnost měsíčně platit minimální pojistné.

39 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zaměstnanec (neúplný výčet)
Zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, osoba ve služebním poměru, člen družstva…, společník v.o.s.,s.r.o., jednatel, komanditista, soudce, uvolnění členové zastupitelstev, poslanci, senátoři, členové vlády, prezident, ředitel BIS, pracující vězeň…

40 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Kdy plátce pojistného = stát?
Nezaopatřené děti Studenti do věku 26 let Důchodci Ženy na MD Osoby ve vazbě, ve výkonu trestu Nezaměstnaní evidovaní na ÚP

41 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Co se hradí ze ZP
Zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav, např.: ambulantní péče, léčebná ústavní péče, pohotovostní služba, záchranná služba, převoz nemocných, léky, preventivní péče… Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném ZP

42 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Poplatníci daně
Zdaňovací období – vždy kalend. rok Poplatník Rezident Nerezident Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

43 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Předmět daně
Veškeré příjmy (s výjimkami…) Vyňaté: příjmy z dědictví, příjmy získané darováním (s výjimkou), přijaté úvěry a půjčky (s výjimkou) Osvobozeno (s výjimkami): Sociální příjmy, náhrady škody, příjmy z prodeje majetku, výhry, státní politika bydlení

44 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Struktura základu daně
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a JSVČ Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

45 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Úpravy základu daně
Odpočty (nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky) Nestandardní odpočty: úroky z úvěrů na bytové potřeby, dary, penzijní připojištění, životní pojištění, odbory, d. ztráta, výdaje na výzkum a vývoj, výdaje na výchovu učňů

46 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Společný základ daně
Společné zdanění manželů A) jsou manželé B) žijí ve společné domácnosti C) pečují (alespoň jeden z nich) o alespoň 1 nezaopatřené dítě

47 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Sazba daně
Základ od Základ do DAŇ Ze základu přesahujícího 0,-- ,-- 12% ,-- % ,-- % A více %

48 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Slevy na dani
Základní 7.200,-- Částečná invalidita 1.500,-- Plná invalidita 3.000,-- ZTP/P 9.600,-- Student 2.400,-- Na dítě 6.000,-- (dítě ZTP/P ,--) Na manžela/manželku 4.200,-- (ZTP/P 8.400,--)

49 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Daňové zvýhodnění
Sleva na dítě může snížit daň až na 0,--, navíc se poté může „proměnit“ na negativní důchodovou daň, daňový bonus. Některé podmínky: hrubé příjmy dle § 6 až 9 min. 6x min. mzda, bonus min. 100,- -, bonus max ,-- (5 dětí)

50 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy ze závislé činnosti a FP
Poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Ne vlastním jménem, ne na vlastní účet, v jím stanovených hodinách, jím stanovené místo. Dále např.: členové družstva, společníci s.r.o., jednatelé, tantiémy, náhrady mezd, funkční požitky (od prezidenta po předsedu včelařů)

51 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Zálohy na daň z příjmů ze ZČ
„hlavní zaměstnavatel“ - Prohlášení „další zaměstnavatel“ Hrubá mzda – SP – ZP zaokr. 100N, výpočet základní částky zálohy na daň – slevy … čistá mzda

52 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Roční vyrovnání daňové povinnosti
Srážky daně se „transformují“ na splněnou daňovou povinnost: a) souběžně jen jeden zaměstnavatel b) jiné příjmy do Kč/r – obvykle nevýhodné Roční zúčtování – dále lze uplatnit dary, penzijní p., životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby… - přeplatek se vrací, nedoplatek se nevymáhá

53 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z podnikání a JSVČ
Příjmy ze zemědělské výroby, ze živnosti, z jiného podnikání, společník v.o.s., komplementář, JSVČ (autorská práva, nezávislá povolání) Výdaje na D,Z,U Daňová evidence Paušály 80, 60, 50 a 40 %

54 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z kapitálového majetku
Úroky z vkladů na BÚ, které jsou určeny pro podnikání Přijaté úroky z poskytnutých úvěrů a půjček Příjmy z převodu předkupního práva na CP Samostatné základy daně: úroky z vkladů u bank a z obligací, dividendy, podíly na zisku

55 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Příjmy z pronájmu
Nemovitostí, bytů, nebytových prostor, nepříležitostný pronájem movitých věcí. Výdaje a) v prokázané výši b) paušál 30% SJM = příjem jen jednoho z manželů Včetně nepeněžního nájemného

56 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Ostatní příjmy
Lze snížit o výdaje nutné na dosažení (ne zajištění a udržení, tj. ne odpisy) Paušál jen u zemědělských přebytků. Příležitostné příjmy (pronájem movitých věcí, nahodilé činnosti, nepodnikatelské zemědělství) osvobozeno do Kč/r Příjmy z nemovitostí – neosvobozené Příjmy z prodeje CP – neosvobozené Výživné mimo výživného dle zákona o rodině Příjmy ze zděděných průmyslových a duševních práv

57 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH O. Zálohy na daň z příjmů
Poslední známá daňová povinnost Výše zálohy Četnost zálohy 0,-- – ,-- 0,-- --- 30.001, ,-- 40% pololetně ,-- a více 25% čtvrtletně

58 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Poplatníci daně
Podle sídla nebo místa vedení: rezidenti a nerezidenti Podle účelu založení: podnikatelských subjekt, neziskový subjekt Stálá provozovna – místo na území ČR k výkonu činnosti nerezidenta, např. dílna, staveniště, provozovna služeb

59 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Základ daně
Zdaňovací období: a) kalendářní rok b) hospodářský rok Transformace HV na základ daně: HV – příjmy, které nejsou předmětem d. – osvobozené příjmy – nezahrnované příjmy (samost. základy d.) – rozpouštění neuznaných rezerv + nepeněžní a mimoúčetní příjmy + neuznané účetní náklady + pozdě odvedené SP a ZP – uznatelné neúčetní náklady +- korekce minulých zdaňovacích období (časové testy)

60 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Vymezení majetku pro d. odpisy
Hmotný majetek: samostatné movité věci (nad , nad 1 rok), budovy, domy, byty, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stáda, tažná zvířata Nehmotný majetek odpovídá nehmotnému dlouhodobému majetku (ne goodwill), pořízeno úplatně (vkladem, darováním, děděním)

61 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Vstupní a zůstatková cena maj.
Úplatně = pořizovací cena Ve vlastní režii = vlastní náklady Dědictvím, darováním = cena stanovená pro daň dědickou, darovací Ostatní = reprodukční pořizovací cena

62 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Metody odpisování
Hmotný majetek: rovnoměrný, zrychlený, časový (výkonový) Nehmotný majetek: měsíční časový Dlouhodobý majetek, který není HM nebo NM: účetní (morální a technické opotřebení)

63 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Rovnoměrné odpisování
Odpis v 1. roce = vstupní cena x sazba1 Odpis ve 2. a dalším roce = vstupní cena x sazba2 Lze si sestavit vlastní daňově uznatelný odpisový plán, pokud se užijí sazby nižší, než zákonné.

64 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Zrychlené odpisování
Odpis v 1. roce: vstupní cena / koeficient1 Odpis ve 2. a dalším roce: (2 x zůstatková cena) / (koeficient2 – doba proběhlého odpisování v letech)

65 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Odpisy nehmotného majetku
Audiovizuální dílo 18 měsíců Software 36 měsíců Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců Zřizovací výdaje 60 měsíců Ostatní nehmotný majetek 72 m (6 let)

66 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Zůstatková a pořizovací cena majetku jako DU náklad
Pořizovací: do výše příjmů z prodeje u pozemků a majetku vyloučeného z odpisování Zůstatková: u odpisovaného majetku: bezúplatné převedení: nula, živelní pohroma: bez omezení, jiná škoda: do výše příjmu, ostatní vyřazení: bez omezení => Neznámý pachatel: bez omezení, známý pachatel do výše příjmu…

67 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Nájemné, finanční pronájem
Operativní pronájem: do nákladů (po skončení nájmu se najatá věc vrací pronajímateli) Finanční pronájem: (po skončení nájmu existuje právo či povinnost odkupu najaté věci nájemcem do majetku) Do nákladů, pokud a) doba nájmu delší, než 20% doby odpisování, zároveň min. 3 roky a u nemovitostí min. 8 let b) kupní cena po skončení nájmu je nižší nebo rovna zůstatkové ceně při rovnoměrném odpisování v době prodeje

68 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Finanční majetek
Samostatné základy daně jen: a) dividendy b) podíly na zisku s.r.o., družstev, komanditistů. Příjmy z prodeje CP: nejsou osvobozeny na rozdíl od FO (6 měsíců držby)

69 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Výdaje na zaměstnance
Sociální pojištění, zdravotní pojištění Penzijní připojištění Životní pojištění Stravování Pracovní cesty Stravné Ubytování Doprava zaměstnance z bydliště na pracoviště

70 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Pohledávky v základu daně
Odpis do nákladů: jednorázový (prodej, postoupení, zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku, zánik subjektu bez likvidace z důvodu úmrtí), postupný (pohledávky splatné do ) Opravná položka: jednorázová (přihlášení do konkurzu nebo vyrovnání) postupně (6 měsíců = 20%, dále až 36 měsíců = 100%, ale s podmínkami)

71 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Rezervy pro daňové účely
Bankovní rezervy Rezervy v pojišťovnictví Rezerva na opravy HM (doba odpisování HM 5 a více let, tvorba alespoň 2 roky po sobě, rok zahájení opravy se do let tvorby nezapočítává) Rezerva na pěstební činnost R. na sanaci pozemků dotčených těžbou R. na vypořádání důlních škod Ostatní R vymezené zvláštními předpisy

72 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Daně jako d. uznatelný náklad

73 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Účetní náklady daňově neuznatelné

74 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Úprava základu daně

75 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Slevy na dani

76 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICK. O. Placení daně – zálohy na daň

77 CLA

78 SPOTŘEBNÍ DANĚ

79 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Poplatník daní

80 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Předmět daní

81 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Daň z pozemků

82 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Daň ze staveb

83 MAJETKOVÉ DANĚ DZN – Výběr daní

84 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň dědická

85 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň darovací

86 PŘEVODOVÉ DANĚ Daň z převodu nemovitostí

87 PŘEVODOVÉ DANĚ Výběr daní z převodu (přechodu)

88 DAŇ SILNIČNÍ


Stáhnout ppt "DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."

Podobné prezentace


Reklamy Google