Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji 7. 3. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji 7. 3. 2008."— Transkript prezentace:

1 Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji 7. 3. 2008

2 Co jsou Místní akční skupiny •Platforma pro činnosti prováděné metodou LEADER –metoda vznikla v Evropě už v roce 1991 –základní princip: partnerství místní samosprávy, podnikatelů (v zemědělských i nezemědělských činnostech) a neziskových organizací –v případě obdržení podpory z evropského nebo národního programu LEADER získávají skupiny prostředky, ze kterých samy poskytují dotace (fyzické i právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty)

3 Pravidla vzniku Místní akční skupiny •Vlastní právní subjektivita, nejčastěji se jedná o obecně prospěšné společnosti •Podmínky –minimálně 10 000 obyvatel, maximálně 100 000 obyvatel (nesmí být zahrnuta města s více než 25 000 obyvateli) –hustota osídlení území MAS může být maximálně 120 obyv./km 2 –území navíc musí tvořit sociálně, ekonomicky i geograficky homogenní celek •Dva zdroje financování: –LEADER (nyní jako osa IV Programu rozvoje venkova) •Prostředky EU –LEADER ČR •Prostředky Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe)

4 Činnost Místních akčních skupin v Olomouckém kraji •Rozvoj MAS v Olomouckém kraji patří k nejrychlejším v celé ČR •2 vlny vzniku •V Olomouckém kraji 21 MAS –3 MAS přesahují hranice kraje: •Moštěnka: Polovina se nachází ve Zlínském kraji •Nízký Jeseník: Většina v Moravskoslezském kraji •Moravský kras: Většina v Jihomoravském kraji •Díky úspěšné účasti na programech LEADER ČR 2005 a LEADER 2006 jednotlivé MAS vznikly, avšak chyběly prostředky na vybudování zázemí a přípravu na vyhlášení programu LEADER v období 2007 – 2013

5 LEADER ČR 2006 - příklady projektů Rozvojové partnerství Hranicko •Tělovýchovná jednota Sigma Hranice •Osvětlení lyžařského areálu TJ Sigma Hranice na Potštátě •Požadovaná dotace: 108 000,- Kč •Přiznaná dotace: 108 000,- Kč •TJ Sokol Ústí •Venkovská turistická ubytovna TJ Sokol Ústí •Požadovaná dotace: 872 800,- Kč •Přiznaná dotace: 872 000,- Kč Realizováno 8 projektů v celkové hodnotě 7 440 339,- Kč, z toho dotace LEADER 2006 činila 3 600 000,- Kč Například:

6 LEADER ČR 2006 - příklady projektů Rozvojové partnerství Hranicko •Zemědělské družstvo Partutovice •Investice na podporu odbytu tradičních místních produktů – škrabka, fritéza,traktor •Požadovaná dotace: 1 080 000,- Kč •Přiznaná dotace: 800 000,- Kč •Ladislav Jančík •Rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka v Polomu •Požadovaná dotace: 490 000,- Kč •Přiznaná dotace: 490 000,- Kč

7 Místní akční skupiny v Olomouckém kraji Zdroj: Národní síť MAS

8 Místní akční skupiny v Olomouckém kraji Bystřička Haná pod Jedovou MAS Horní Pomoraví Rozvojové partnerství regionu Hranicko Jesenická místní akční skupina Mikroregion Mohelnicko Moravská cesta Na cestě k prosperitě Občané pro rozvoj venkova MAS Prostějov - venkov Region Haná SPOKO (Konicko) MAS Střední Haná MAS Šumperský venkov MAS Údolí Desné Uničovsko MAS Zábřežsko MAS Záhoří-Bečva MAS - Partnerství Moštěnka MAS Nízký Jeseník MAS Moravský kras

9 Podpora Olomouckého kraje •Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením dne 29. 3. 2007 poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost MAS v roce 2007 •Cílem podpora personálního zázemí, jako faktoru rozvoje jednotlivých MAS •Příspěvek poskytován na mzdy projektového manažera, poradce, nebo administrativního pracovníka •Maximální velikost příspěvku 200 000 Kč •O příspěvek požádalo všech 20 MAS působících na území Olomouckého kraje •U MAS přesahujících hranice Olomouckého kraje byla výše příspěvku krácena •Celkem poskytnuto 3 666 131 Kč •Všechny žádosti byly uspokojeny ze 100%

10 Cíl podpory MAS Olomouckým krajem •Podpora samotného principu LEADER jako partnerství sektorů veřejného, ziskového i neziskového •Spojení zdrojů všech těchto sektorů přináší venkovu synergický efekt a generuje zásadní zdroje •MAS které nebudou podpořeny v rámci Osy IV - LEADER budou bez prostředků na svoji činnost –zaniknou –budou nadále fungovat jako běžné neziskové organizace, tudíž se mohou stát žadateli v operačních programech ČR. •Profesionální zázemí MAS může poskytnout služby a zázemí obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím na svém území

11 Úspěchy MAS Olomouckého kraje •MAS se soustředily především na přípravu na vyhlášení Osy IV Programu rozvoje venkova •Účast v LEADER ČR – mimořádný úspěch •Aktivity i mimo rámec LEADER: –Program rozvoje venkova, osa III opatření 3.1 (vzdělávání a informace) –Program rozvoje venkova, osa III podopatření 2.1.2 (občanské vybavení) –Společný regionální operační program, opatření 3.2 –Interreg IIIA –Interreg IIIC –Finanční mechanismus EHP/Norsko a další široká plejáda aktivit

12 LEADER ČR 2007 v Olomouckém kraji •Významný úspěch MAS Olomouckého kraje •LEADER ČR 2007 –Žadatelé: 57 MAS –Alokovaná částka: 59 859 000 Kč •Žadatelů z Olomouckého kraje: 9 MAS (tj. 15,8 % žadatelů) •Úspěšní žadatelé: 24 MAS •Úspěšní žadatelé z Olomouckého kraje: 7 MAS (tj. 29 % úspěšných žadatelů) –výrazně NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KRAJ !!! •Částka pro MAS v Olomouckém kraji: 17 365 000 Kč

13 LEADER ČR 2007 - podpořené MAS v Olomouckém kraji Pořadí V LEADER ČR MASDotace 2. MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. (Horní Moštěnice) 2 500 000, 6.MAS Záhoří - Bečva, o.s. (Soběchleby)2 500 000, 12.Občané pro rozvoj venkova (Velký Týnec)2 500 000, 17.Místní akční skupina Údolí Desné (Rapotín)2 500 000, 18.MAS Zábřežsko o.p.s. (Zábřeh)2 500 000, 19.MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice)2 365 000, 22.Haná pod Jedovou, o.p.s. (Bohuňovice)2 500 000,

14 LEADER ČR 2007 - příklady projektů MAS Horní Pomoraví •Traktor – nenahraditelný pomocník vesnice •Žadatel: Obec Bohdíkov •Celkové náklady: 949 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 721 000,- Kč •Soubor vybavení pro vyjížďky na koních •Žadatel: Milan Kreller •Celkové náklady: 120 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 57 000,- Kč Realizováno 7 projektů v celkové hodnotě 3 383 105,- Kč, z toho dotace LEADER 2007 činila 2 300 000,- Kč Například:

15 LEADER ČR 2007 - příklady projektů MAS Horní Pomoraví •Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor fotbalových branek •Žadatel: TJ OLPA Jindřichov •Celkové náklady: 185 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 145 000,- Kč •Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch – ořezávací pila •Žadatel: Kameníček a.s. •Celkové náklady: 445 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 213 000,- Kč

16 LEADER ČR 2007 - příklady projektů MAS Zábřežsko •Zlepšení kondice koňských sportovců •Žadatel: Stáj Kyselý, o.s. •Celkové náklady: 480 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 384 000,- Kč •Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení •Žadatel: Obec Rájec •Celkové náklady: 200 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 160 000,- Kč Realizováno 7 projektů v celkové hodnotě 3 387 367,- Kč, z toho dotace LEADER 2007 činila 1 976 000,- Kč Například:

17 LEADER ČR 2007 - příklady projektů MAS Zábřežsko •Technické zhodnocení a modernizace budovy Charity Zábřeh •Žadatel: Charita Zábřeh •Celkové náklady: 278 377,- Kč •Dotace LEADER ČR: 222 000,- Kč •Pořízení strojového vybavení pro údržbu dopravní infrastruktury v obci Jedlí •Žadatel: Obec Jedlí •Celkové náklady: 500 000,- Kč •Dotace LEADER ČR: 400 000,- Kč

18 LEADER - Osa IV Program rozvoje venkova •Zásadní význam má příprava na samotný program LEADER •LEADER bude obsažen v Ose IV Programu rozvoje venkova (PRV) •Alokováno bude 5 % z objemu PRV •Celková částka: přibližně 700 000 000 Kč •Předpokládá se, že vybráno bude 80 MAS ze současných 156 v celé ČR. •Prvního kola výběru se nesmí účastnit MAS úspěšné v programu LEADER ČR 2007

19 Problémy s financováním •Alokace prostředků v Ose IV Programu rozvoje venkova je obecně nízká •Není jisté, zda bude vyhlášen LEADER ČR v roce 2008 •Podpora z Olomouckého kraje byla určena jen pro rok 2007 •MAS však prokázaly schopnost být aktivní i mimo LEADER •Mimořádné výsledky v LEADER ČR 2007 představují šanci na úspěch v LEADER

20 Spolupráce MAS a kraje v roce 2008 •Rozvíjející se spolupráce mezi MAS a Olomouckým krajem •Účast zástupců Olomouckého kraje na konferencích Národní sítě MAS •Účast zástupců krajského úřadu na setkáních MAS z kraje •Účast zástupců Olomouckého kraje na valných hromadách MAS •Vzájemná výměna informací o připravovaných projektech MAS a možnostech podpory ze strany Olomouckého kraje •Sběr informací o činnosti MAS a jejich analýza •Březen: Setkání, začátek diskuse o možnostech příspěvku Olomouckého kraje pro MAS v roce 2008

21 Děkuji za pozornost Ing. Marta Novotná Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Tel: 585 508 330 m.novotna@kr-olomoucky.cz


Stáhnout ppt "Podpora Místních akčních skupin v Olomouckém kraji 7. 3. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google