Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor prezentace: Mgr. Vencovský Michal, IV/183 Název prezentace: Hydrokinezioterapie dětí zaměřená na orientaci ve vodě a rozvoj pocitu vody Výuka proběhla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor prezentace: Mgr. Vencovský Michal, IV/183 Název prezentace: Hydrokinezioterapie dětí zaměřená na orientaci ve vodě a rozvoj pocitu vody Výuka proběhla."— Transkript prezentace:

1 Autor prezentace: Mgr. Vencovský Michal, IV/183 Název prezentace: Hydrokinezioterapie dětí zaměřená na orientaci ve vodě a rozvoj pocitu vody Výuka proběhla ve třídě ME1 Snímků :26 Využití pro obor:tříletý/ čtyřletý pro předmět:Tělesná výchova Datum zpracování:květen 2010 „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. “

2 POMŮCKY •p lastové míčky - 100ks • plavecké desky, plavecké pásy a pontony •d igitální fotoaparát OLYMPUS [mju:] TOUGH- 6020 vodotěsnost do 5 m •pr ojektor BenQ MP670

3 Rozsah: 4 vyučovací hodiny 1.- 2. hodina: výuka v bazénu 3.- 4. hodina: BIOMECHANIKA PLAVÁNÍ HYDRODYNAMIKA

4 VYUČOVACÍ METODY •V olba výukových metod závisí na stylu učení žáků i na stylu vyučování učitelů. •Ú kolem současné školy je podle RVP podněcování žáků k samostatnému učení, což má vést postupně k tomu, že žák bude sám řídit proces vlastního učení. •M etody, které podporují tento trend, nazýváme alternativními. Vycházejí z některých obecných zásad : – důraz na aktivitu žáků – důraz na citovou složku učení, na prožitek spojený s učením – uplatnění vědomostí a dovedností v praxi – seznámení s různými způsoby učení (nácvik a procvičování dovedností, rozvoj kondice, měření a hodnocení dovedností a kondice) – spolupráce mezi žáky – samostatné vytyčení cílů

5 DIDAKTICKÉ STYLY • PŘÍKAZOVÝ • PRAKTICKÝ, ÚKOLOVÝ • RECIPROČNÍ, SE VZÁJEMNÝM HODNOCENÍM • SE SEBEHODNOCENÍM • S NABÍDKOU • S ŘÍZENÝM OBJEVOVÁNÍM • SE SAMOSTATNÝM OBJEVOVÁNÍM

6 ČÁSTI VYUČOVACÍ JEDNOTKY • úvodní – nástup, kontrola hygienických požadavků, prezentace, seznámení s cílem a programem hodiny, motivace, organizační pokyny (bezpečnost), dynamické rozcvičení na suchu, protahovací a uvolňovací cvičení • průpravná (snímek 6-8) - rozplavání ve vodě, hry ve vodě, skoky a pády, plavecká průprava (prvkové plavání (nohy, paže), průpravná cvičení pro hlavní část, herní činnosti zaměřené na jednotlivé plavecké pohybové dovednosti) • hlavní (snímek 9-15) - plnění didaktických cílů, obsah vyplývá z osnov tělesné a sportovní výchovy – rozvoj pohybových schopností a osvojování pohybových dovedností • závěrečná (snímek16-20) - skoky, pády, vodní pólo, zklidnění organismu, nástup, zhodnocení, nástin činnosti v další hodině 15 min. 30 min.

7 1)HRA NA BABU

8 HRA KDO VHODÍ NEJVÍCE MÍČKU DO BEDNY HRY NA ROZVOJ ORIENTACE VE VODĚ •prostorov á orientace ve vodě i pod vodou – předpokladem ú spěchu jsou otevřen é oči, uměn í zadržet dech a výdech nosem •vztahuje se k průpravě pot á pěn í, loven í a plav á n í pod vodou • z á sady pro n á cvik – ž á dn é ochrann é pomůcky, otevřen é oči, dobr á organizace, uvědoměn í si rizika, důraz na uvědomělost při n á cviku • prostředky – kotouly, stojky, š rouby, různ é druhy potopen í, plav á n í pod vodou, loven í předmětů, š tafety s různými ú koly

9 • ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI •O svojování základních plaveckých dovedností (ZPD) není důležité pouze u malých dětí, je dobré vracet se k němu i během zdokonalovací plavecké výuky. •M ělo by proběhnout vždy – i u dospělých neplavců, jinak jsou plavecké pohyby neúčelné, strnulé, neuvolněné a schematické. •K aždý kurz by měl začínat opakováním a procvičováním ZPD. •P ořadí ZPD není nutné striktně dodržovat – překrývají se a navazují na sebe. PLAVECKÉ DÝCHÁNÍ -intenzivní nádech ústy a dlouhý plynulý výdech ústy i nosem do vody s otevřenýma očima N ádech a výdech opakujeme nepřetržitě a plynule, nezadržujeme dech výdech je časově delší než nádech. V oda stéká volně po obličeji. Z ásady pro nácvik – nacvičování v klidném a pomalém režimu, zraková kontrola, snaha zabránit okamžitému vytírání očí ihned po vynoření P rostředky – omývání obličeje, foukání horké polévky, bublající potůček (ústa a nos pod hladinou), vodník (výdech s úplným potopením do sedu), pumpa HRA KDO VYDRŽÍ POD VODOU NEJDÉLE

10 TESTOVÁNÍ RŮZNÝCH PLAVIDEL Žáci testují plavidlo, na které působí nejmenší brzdící síly, nejprve S ŘÍZENÝM OBJEVOVÁNÍM později SE SAMOSTATNÝM OBJEVOVÁNÍM.

11 ZÁVOD VYBRANÝCH PLAVIDEL

12 ROZBOR VLASTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PLAVIDEL DISKUZE BRZDÍCÍ SÍLY •působí na tělo plavce nepřetržitě po celou dobu jeho pohybu ve vodním prostředí •vzniká zde třecí odpor •proud vody, který obtéká tělo ve vrstvách rovnoběžně s povrchem těla, nazýváme laminárním prouděním •s vyšší rychlostí pohybu tvoří voda víry, toto proudění nazýváme turbulentní • třecí síly závisí na tvaru tělesa, struktuře povrchu, délce těla •při pohybu plavce ve vodě naráží na jeho tělo částice vody, vzniká tlak na náběhovou stranu a za tělem plavce vzniká podtlak, prostor za tělem plavce se naplňuje vířením – tyto síly nazýváme tvarový (vířivý) odpor – plavec může jeho velikost ovlivnit tím, že změní tvar a náběhový úhel

13 NEJRYCHLEJŠÍ PLAVIDLO VYHODNOCENÍ A ZDŮVODNĚNÍ

14 P ři pohybu plavce na hladině se tvoří vlny – vzniká vlnový odpor síly, které brzdí tělo - na hladině jsou větší než brzdící síly pod hladinou – vlnový odpor pozitivně ovlivňuje výška postavy plavce a technika plavání • ŽÁCI TESTUJÍ, JESTLI JE RYCHLEJŠÍ PLAVÁNÍ NA HLADINĚ NEBO POD HLADINOU • METODY • Plavání ve dvojicích - jeden žák na hladině a druhý pod hladinou, poté se žáci prohodí • Se samostatným objevováním • Diskuze • Rozbor video ukázky

15 Voda je zeď Žáci testují, zda je rychlejší běh nebo plavání • Voda je téměř tisíckrát hustší než vzduch. Zkuste si představit, jak „hustý“ je vzduch, když … • vytáhnete ruku z jedoucího auta. Tím si můžete uvědomit, jak silný může být odpor vody i při nejnižších rychlostech. Abyste to lépe pochopili, zkuste se projít – nebo ještě lépe proběhnout – v bazéně.

16 Přenesení do praxe zaujmutí nejvýhodnější polohy pro plavání: • náběhový úhel je úhel mezi podélnou osou těla a směrem pohybu – čím je větší, tím větší je čelný odpor (při splývavé poloze je čelný odpor minimální) •při pohybu plavce na hladině se tvoří vlny – vzniká vlnový odpor •síly, které brzdí tělo na hladině, jsou větší než brzdící síly pod hladinou – vlnový odpor pozitivně ovlivňuje výška postavy plavce a technika plavání

17 Získejte rychlost a vytrvalost úsporou energie • Tři procenta. Tolik energie a výkonu průměrný plavec přemění v pohyb vpřed. Jinými slovy : 97% naší energie je odvedeno jinam než do pohonu pro pohyb vpřed. (Pro srovnání - elitní plavci mají asi 10% účinnost – ano, dokonce i Michael Phelps promarní 90% - zatímco delfíni mají přibližně 80% účinnost).

18 SKOKY DO VODY •C ílem je zvládnutí skoku po hlavě. •Z ásady pro nácvik – dobrá organizace, dopomoc při skocích nazad a s přetáčením, ohnutí palců nebo pat přes okraj, pohled přímo před sebe •P rostředky – skok po nohách (panáček, kufr), skok po hlavě (dřep, předklon, sed, startovní blok, můstek )

19 SKOK DO VYMEZENÉHO PROSTORU • Žáci proskakují pěnovou pomůckou, nejdříve po nohou, poté po hlavě. • Žák nesmí zavadit o pomůcku.

20 Videa na školním serveru -u- vencovskym

21 PLAVÁNÍ POD VODOU • PLAVÁNÍ POD VODOU • vzpažené paže, kraulové nohy ve velkém rozsahu, pohyb nohama můžeme doprovázet mohutným současným záběrem paží vedeným až pod pás, paže vracíme pod tělem opět do vzpažení • rozložený prsový způsob – splývavá poloha, paže provedou mohutný záběr až pod pás, vrací se zpět těsně pod tělem a současně nohy zabírají prsovým kopem, tempo končí opět ve splývavé poloze • delfínové vlnění ve velkém rozsahu, výraznější zapojení celého trupu než u plaveckého způsobu motýl • zásady pro nácvik – hlava v prodloužení trupu, pohled směřuje na dno bazénu, záběr rukama podél boků, nácvik ve dvojicích, pozor na hyperventilaci, nacvičujeme po odrazu od stěny bazénu, zpočátku neplaveme na výkon

22 LOVENÍ PŘEDMĚTŮ • lovení z různých hloubek v závislosti na stupni osvojení ZPD • prostředky – lovení 1, 2 a více předmětů, lovení předmětů v určitém pořadí, lovení po skoku, lovení po pádu vzad

23 Prezentace 3.- 4. hodina: BIOMECHANIKA PLAVÁNÍ HYDRODYNAMIKA (snímek 9-15) HYDRODYNAMIKA (snímek 9-15)

24 CÍLE HODINY • REKAPITULACE „ DVOJHODINOVKY “ V BAZÉNU • VYSVĚTLENÍ TERMÍNU „ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI“ • ROZBOR VLASTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH PLAVIDEL • DISKUZE • PŘENESENÍ DO PRAXE - ZAUJMUTÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ POLOHY PRO PLAVÁNÍ

25 ZHODNOCENÍ HODINY • Hodina se žákům velmi líbila. • Žáci operativně řešil i zadané úkoly. • Překvapila mě spontánnost projevu. • Nevěděl jsem, že většina žáků v bazénu několik let nebyla. • Je nutné dodržovat bezpečnost a pravidla areálu.

26 • Reference: Hull, M.: Stretching - for exellent upper body streamlining. Swimming technique, 4, 1995, s. 21 - 23 • Jasan, L.: Fyzikální zákonitosti plaveckého prostředí, 1.vyd., Praha : KPS UK FTVS, 1996, 38s. Macejková, Y., Hlavatý, R.: Biomechanika a technika plaveckých způsobů, Bratislava : UK,FTVS a Slovenská plavecká federace, 1999, 31s. Rutemiller, B. 9 great drills - weicht belt. Technique (Winter), 1996, s.14 - 16.


Stáhnout ppt "Autor prezentace: Mgr. Vencovský Michal, IV/183 Název prezentace: Hydrokinezioterapie dětí zaměřená na orientaci ve vodě a rozvoj pocitu vody Výuka proběhla."

Podobné prezentace


Reklamy Google