Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Úzká místa při realizaci projektů 3 Seznamujeme se s výsledky programu a úspěšnými projekty. Prezentujeme je veřejnosti. Setkání s příjemci v kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Úzká místa při realizaci projektů 3 Seznamujeme se s výsledky programu a úspěšnými projekty. Prezentujeme je veřejnosti. Setkání s příjemci v kraji."— Transkript prezentace:

1

2 2 Úzká místa při realizaci projektů

3 3 Seznamujeme se s výsledky programu a úspěšnými projekty. Prezentujeme je veřejnosti. Setkání s příjemci v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji •4 dny na cestě po úspěšných projektech (vedení úřadu) •Navštíveni zástupci 35 projektů (Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Přímětice, Dobšice, Bítov, Boskovice, Blansko) •Diskuse se starosty měst a obcí, podnikatelskými subjekty, projektovými manažery a osobami zúčastněnými v projektu ohledně úzkých míst realizace programu, projektu

4 4 Setkání s příjemci •Zpětná vazba:  Ve srovnání s jinými operačními programy, ROP JV je blízko příjemcům dotace, stálá kontrolní skupina, snadno dostupné informace a komunikace s ÚRR JV  Je zapotřebí sladění pravidel poskytování dotací napříč všemi operačními programy co se týče způsobilých výdajů, veřejných zakázek  Zjednodušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které jsou mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

5 5 Setkání s příjemci  Větší benevolence při stanovení časového harmonogramu předkládání žádostí o platbu a finanční částky v žádosti o platbu  Požadavek na zavedení rezervy rozpočtu projektu (zejména u investičních projektů), není potom třeba dále posuzovat vícepráce a vícenáklady  Větší benevolence při posuzování změn projektu  Požadavek na dvoufázové hodnocení projektů •Plánujeme další setkání s příjemci v regionu Jihovýchod

6 6 Posilujeme image úřadu jako centra kvalitní administrace evropských projektů i pro další období. Dotazníkové šetření u žadatelů neúspěšných projektů a příjemců podpory v rámci mid-term evaluace programu (externí evaluátor) •Posuzována otázka transparentnosti hodnotícího procesu, dostupnosti informací a způsobu komunikace se žadateli či příjemci dotace. •Neúspěšní žadatelé - osloveno 227 respondentů, vyplněno 35 dotazníků •Příjemci dotace – osloveno 161 respondentů, vyplněno 43 dotazníků •Příjemci a neúspěšní žadatelé současně – osloveno 129 respondentů,, vyplněno 26 dotazníků Spolupracujte s námi na zlepšení systému administrace projektů.

7 7 Dotazníkové šetření u žadatelů neúspěšných projektů a příjemců podpory v rámci mid-evaluace programu Zpětná vazba: •Časově a ekonomicky náročné zpracování žádosti •Snížit požadavek na přílohy k žádosti o dotaci – předložení projektové dokumentace požadovat až po schválení žádosti o dotaci, někdy obce a města vloží nemalé finanční prostředky do projektových dokumentací a v závěru bohužel dotaci nezískají a mnohdy se stávají projektové dokumentace nepoužitelné •vysoká finanční spoluúčast (předfinancování) + zavedení sytému modifikovaných plateb

8 8 Dotazníkové šetření u žadatelů neúspěšných projektů a příjemců podpory v rámci mid-evaluace programu Zpětná vazba: + Aplikace eCBA plně nahrazuje studii proveditelnosti, zahrnuje taktéž finanční zdraví a výpočet finanční mezery v době realizace a udržitelnosti projektu +Konzultace s pracovníky ÚRR ?Pracujeme na zjednodušeném formuláři žádosti o dotaci, sloučení informací současné žádosti BENEFIT 7 a eCBA v jednu žádost, elektronizace celé žádosti ?Plánujeme certifikovaný seznam konzultantů a dvoufázový proces hodnocení

9 9 Dotazníkové šetření u žadatelů neúspěšných projektů a příjemců podpory v rámci mid-evaluace programu Zpětná vazba: •Vymezení výzev jen pro určitou aktivitu, území •Časové sladění harmonogramu projektového záměru s výzvou + zveřejněný podrobný plán výzev na období 2011 až 2013 na www.jihovychod.cz +vyhlašování výzev je řízený proces, který závisí na naplnění cílů programu, monitorovacích indikátorů a absorpční kapacitě v regionech

10 10 Úzká místa hodnocení a realizace projektu z pohledu ÚRR •Nedostatečná komunikace mezi externím zpracovatelem žádosti o dotaci a žadatelem - statutárním zástupcem či projektovým manažerem a také ÚRR •Projekt je šitý na míru dotacím •Náklady na provozní fázi projektu několikanásobně převyšují finanční možnosti žadatele •Dopady projektu jsou účelově nadhodnocené, což má negativní dopad na hodnocení projektu a zároveň, v případě schválení projektu, může vyvolat neočekáváné problémy v jeho provozní fázi •Rozpočet projektu je nadhodnocený a obsahuje nezpůsobilé výdaje

11 11 Úskalí při zadávání veřejných zakázek •Nenechávejte změnu předmětu plnění až po uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud už při zadání zakázky nebo v průběhu je známá •Stanovení předpokládané hodnoty zakázky a odpovídajícího druhu výběrového řízení •Stanovení srozumitelné metody hodnocení či hodnoticích kritérií v zadávacích podmínkách a jejich použití ve fázi hodnocení nabídek •Požadavky na kvalifikaci jsou omezeny předmětem zakázky – požaduje-li zadavatel více, dopouští se diskriminace na těch dodavatelích, kteří by jinak byli pro plnění předmětu způsobilí

12 12 + Právní kontrola výběrových řízení v době jeho přípravy, v průběhu hodnocení a po jeho realizaci +Specializované semináře na téma veřejné zakázky, též individuální konzultace na téma příjmy dle čl. 55 +Zveřejnění veřejných zakázek na webové stránce Regionální rady Jihovýchod ?Požadavek na změnu zákona o VZ – řadu změn nemůžeme ovlivnit ?Ne všichni příjemci využívají kontrolu dokumentace před zadáním veřejné zakázky (kontrola se vyplatí!)

13 13

14 14 Úzké místo - komunikace •Nedostatečná komunikace mezi projektovým, finančním manažerem, technickým dozorem investora, dodavatelem, investorem – důsledkem může být:  Položky víceprací a vícenákladů jsou chybně součástí fakturace původního rozpočtu - vícepráce a vícenáklady by měly být fakturovány samostatně, na základě smlouvy či dodatku ke smlouvě  Není stanoveno, kdo rozhoduje o vícepracích a změnách projektu  Neoznámení změn projektu na ÚRR - změny předmětu plnění či harmonogramu předkládání žádostí o platbu a zpráv

15 15 Vzděláváme a informujeme žadatele, příjemce i konzultanty. •Specializované semináře na téma: Realizace a kontrola projektu, Veřejné zakázky, Udržitelnost projektu •Newsletter (měsíčník), specializovaná čísla zaměřená na konkrétní téma •Expertní podpora  Bezplatná služba a pomoc pro příjemce dotace  Zvýšení kvality realizace projektů, řádné čerpání finančních prostředků z ROP JV  Kontrola úplnosti a formální správnosti dokumentace pro předkládání žádostí o platbu, monitorovacích zpráv a hlášení, upozornění na termíny dané pravidly ROP JV

16 16 Priority ÚRR •Nestojíme na místě. Neustále pracujeme na zjednodušení systému administrace projektů dotovaných z ROP JV, na usnadnění cesty v čerpání dotací •Snažíme se o spolupráci, o vybudování úzkého vztahu k příjemcům dotace od samého počátku přípravy projektu až po jeho provozní fázi •Jsme stabilní pracovní tým, jsme otevřeni jakékoliv diskusi s Vámi, žadateli a příjemci dotací

17 17 Kontakt Děkuji za pozornost. Kontakt: Ing. Artur Zatloukal odbor řízení ROP Úřad Regionální rady Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno tel.: 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "2 Úzká místa při realizaci projektů 3 Seznamujeme se s výsledky programu a úspěšnými projekty. Prezentujeme je veřejnosti. Setkání s příjemci v kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google