Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti Propojování ECVET a NSK Mezinárodní seminář projektu POspolu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti Propojování ECVET a NSK Mezinárodní seminář projektu POspolu"— Transkript prezentace:

1 Možnosti Propojování ECVET a NSK Mezinárodní seminář projektu POspolu

2 Strategie zavádění ECVET v České republice
Celkový přístup: spojení zavádění ECVET v ČR s podporou dostupnosti kvalifikací Pro počáteční vzdělávání využitím potenciálu ECVET k podpoře učebních mobilit k zatraktivnění odborného vzdělávání k podpoře kvality ve vzdělávání V dalším vzdělávání a v oblasti uznávání výsledků učení propojováním existujícího kvalifikačního systému s ECVET Vazba na výsledky projektů „typu NSK“ Vazba na výsledky projektů „typu UNIV“ Strategie zavádění ECVET v České republice

3 Národní soustava kvalifikací (NSK)
Charakteristika NSK Ze zákona je registrem odborných kvalifikací Koncipována jako rámec odborných kvalifikací Rozlišuje osm úrovní kvalifikací Významně podporuje celoživotní učení v ČR Podporuje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělavatelů Naplňuje evropské akcenty: transparentnost, zajištění kvality, zapojení relevantních partnerů. Má vztah k Evropskému rámci kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 Možné propojení ECVET a NSK
Pracovní návrh je rozdělen do popisu tří dílčích úkolů, které doplňuje zobecněný návrh postupu propojování ECVET a NSK. Dále popsané tři úkoly jsou koncipovány jako reakce na zahájenou diskusi k návrhu novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Přímo tedy souvisí s dalším vývojem NSK. Naopak závěrečný návrh postupu propojování ECVET a NSK souvisí se způsobem zavádění ECVET v ČR v podobě, kterou schválilo MŠMT. Možné propojení ECVET a NSK

5 Využívání průřezových jednotek výsledků učení
Autorizace se vztahuje k odbornosti dané PK, ale ověřování měkkých i jiných přenositelných průřezových kompetencí vyžadují specialisty Je řešeno nikoliv samostatnými kompetencemi, ale až kritérii hodnocení při ověřování odborných kompetencí, čili v aplikaci na odborné činnosti Přenositelnost průřezových kompetencí by celý systém uznávání výrazně zefektivnila (byť nejde o samostatné jednotky práce) Záměrem je využít kompetenční model k vymezení „průřezových kvalifikací“ („jazyk NSK“) a k získání prakticky využitelných „jednotek výsledků učení“ („jazyk ECVET“). Úkol 1

6 Strukturace profesních kvalifikací
Doporučená „kreditní hodnota“ profesních kvalifikací Vyplývala by z ní „hodinová sazba“ pro kurz Byla by kritériem pro zadávání rekvalifikací S ohledem na kompetence, které má NÚV vůči NSK a v pozici „příslušné instituce“ zodpovědné za projektování a uchovávání dotyčné kvalifikace, navrhnout metodiku a její ověření tak, aby: přiřazování bodů ECVET bylo součástí projektování profesních kvalifikací a jednotek výsledků učení, body ECVET byly nejprve přiděleny kvalifikaci jako celku, poté jejím jednotkám - podle času potřebného k zvládnutí jednotlivých jednotek výsledků učení. byla testována využitelnost modifikované teze, že počet bodů ECVET přiřazených jednotce výsledků učení společné více kvalifikacím, se u těchto kvalifikací může lišit. Úkol 2

7 Uznávání částí profesních kvalifikací (PK)
Vyhláška by mohla přesněji definovat, co se rozumí částmi PK prokázanými už v rámci zkoušky z jiné PK Analogicky by mohly být uznávané části PK prokázané při neúspěšné zkoušce Řešení se bude opírat o výsledek srovnávací analýzy kompetencí obsažených ve vybrané skupině příbuzných profesních kvalifikací. Při srovnávací analýze bude využit nový informační systém NSK, který po zadání kódů dvou PK zobrazí kompetence obsažené v obou PK. Pro ověřování při zkouškách budou vytvořeny jednotky výsledků učení, které mohou být součástí několika kvalifikací. Potřeba přidělování ECVET bodů bude v tomto případě pečlivě zvažována. Úkol 3

8 Možné řešení v rámci specializovaného projektu
Zobecněný návrh postupu propojování ECVET a NSK Mezi opatřeními k implementaci ECVET, které schválilo MŠMT je i návrh připravit IP-národní, který umožní nastartovat systémové řešení vstupu ECVET do NSK. Návrh klíčových aktivit: Analýza možností vstupu ECVET do NSK (možnosti, dopady, SWOT analýza) Vytvoření metodiky propojení NSK a ECVET (vychází z analýzy, navrhuje postupy podporující uznávání, řeší i postupy zapojení ECVET do dalšího vzdělávání) Pilotní ověření procesů a úprava metodiky Systémové doplnění dílčích kvalifikací v NSK o dimenzi ECVET (po schválení NRK a MŠMT, SR) Vymezování a popis jednotek výsledků učení propojených se vzdělávacími moduly UNIV…(aktivita, do níž vstupují oborové skupiny) Možné řešení v rámci specializovaného projektu

9 Návrh pro pokusné ověření postupu
Další pracovní návrh přístupu Úvahy o možnostech systémového zavádění ECVET vedou k předpokladu, že jednotky výsledků učení by se mohly většinou krýt s jednotlivými kompetencemi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací. Případně s jejich částmi či naopak s jejich shluky. Poznámky: Problémem může být způsob vymezení kompetencí - ne všechny kompetence ve standardech jsou vhodně formulovány Problémem může být i zjišťování skutečné přenositelnosti vybraných kompetencí nebo jejich vhodně vydělených částí Návrh pro pokusné ověření postupu

10 Kompetence v KS „Příprava teplých pokrmů“
Příklad kvalifikačního standardu Kompetence Poznámka Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů ??? Přejímka potravinářských surovin ano Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů Příprava surovin pro výrobu jídel Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracování Příprava teplých pokrmů podle receptur Charakteristika dietního stravování Nakládání s inventářem ne Provádění hygienicko-asanační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů Kompetence v KS „Příprava teplých pokrmů“

11 Pro více informací o NSK a ECVET v ČR
Děkuji Vám za pozornost! Pro více informací o NSK a ECVET v ČR


Stáhnout ppt "Možnosti Propojování ECVET a NSK Mezinárodní seminář projektu POspolu"

Podobné prezentace


Reklamy Google