Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování majetku a závazků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování majetku a závazků"— Transkript prezentace:

1 Oceňování majetku a závazků

2 Způsoby oceňování a jejich použití
pořizovací cena vlastní náklady jmenovitá hodnota reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou bychom majetek pořídili v době, kdy o něm účtujeme) vymezeno v zákoně o účetnictví

3 Oceňování dlouhodobého majetku
Oceňování DNHM při jeho pořízení nákupem - skutečná pořizovací cena (cena pořízení+vedlejší pořizovací náklady), ve vlastní režii, - skutečné vlastní náklady (přímé náklady+nepřímé náklady), získaný darem, nově zjištěný v uče (inventar. přebytek), nabytý po skončení finančního leasingu, nabytý vkladem v obchodní společnosti či družstvu. - reprodukční pořizovací cena (znalecký posudek, zvláštní předpisy)

4 Vedlejší náklady, které se stávají součástí ocenění DNHM:
- náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, např. správní poplatky, odměny za poradenské služby aj., - úroky z úvěru do doby, než je DNHM uveden do užívání, pokud tak účetní jednotka rozhodne (možno účtovat do nákladů) - poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy, - náklady na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, odstranění porostu, terénní úpravy, dopravu, montáž, clo a umělecká díla, které tvoří součást stavby, - vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, - zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v příp. dalšího a pokračování.

5 Náklady, které se nestávají součástí ocenění DNHM:
- náklady na opravy a údržbu, - kurzové rozdíly, - úroky placené po uvedení DNHM do užívání, - smluvní pokuty a úroky z prodlení, - výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, - výdaje na vybavení zásobami pro budované provozy, - daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává, tj. daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

6 Pořizovací (zůstatková) cena DNHM:
- se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení převzaté do užívání, - se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení DNHM.

7 Odpisy DHNM účetní odpisy vyjadřují opotřebení v daném období
odpisový plán úprava odpisového plánu při změně průběhu opotřebení trvalé snížení ceny DM účtujeme snížení nepřímé prostřednictvím oprávek 551/07., 08. oprávky = souhrn odpisů za dobu užívání ZC = PC – oprávky při vyřazení DM zcela neodepsaného je třeba doúčtovat ZC (zpravidla do nákladů – 551, 541, 549, 543)

8 Oceňování zásob Oceňování zásob při jejich pořízení
nákupem (materiál+zbo), - skutečná pořizovací cena (cena pořízení+vedlejší náklady spojené s pořízením), vlastní výrobou, skutečné nebo předem stanovené vlastní náklady (přímé náklady+nepřímé náklady) – zpravidla vlastní náklady výroby u hromadné, velkosériové výroby s krátkým výr. cyklem možno použít pouze přímé náklady (popř. přímý materiál u nepřetržité výroby) u kusové výroby s dlouhým výrobním cyklem (více než 1 rok) možno zahrnout i správní režii

9 Oceňování zásob získané darem nebo dědictvím, přebytky zjištěné při inventarizaci, zásoby vráceny z výroby jako odpad, zásoby vložené do firmy. - reprodukční pořizovací cena (znalecký posudek)

10 Oceňování zásob při výdeji
- ve skladu se zřizují skladní karty, do kterých se provádí záznamy o stavu, příjmu a výdeji v Kč i ve hmotných jednotkách. - v případě, že jsou stejné druhy materiálu pořizovány za různé individuální PC, oceňujeme úbytek ve skladu při výdeji materiálu do spotřeby či úbytek ve skladu u prodaného zbo v ČR: metodou FIFO, nebo metodou skutečných průměrných pořizovacích cen, nebo metodou pevných (stálých) skladních cen.

11 Oceňování zásob při výdeji
metoda FIFO - každý druh materiálu, který je nakoupen za rozdílnou PC musí být evidován na samostatné skladní kartě = evidence materiálu ve skladu musí být vedena tak, aby se dalo zjistit ocenění materiálu, z něhož došlo k výdeji. - nákup i výdej jsou oceňovány touto individuální skutečnou PC za použití metody FIFO = první do skladu (first-in), první ze skladu (first-out) - výdeje ze skladu se oceňují postupně skutečnými PC od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější.

12 Oceňování zásob při výdeji
metoda průměrných skutečných pořizovacích cen - výdeje stejného druhu materiálu nakoupeného za různé skutečné PC se oceňují při výdeji ze skladu podle průměrné skutečné PC zjištěné váženým aritmetickým průměrem: proměnlivým, periodickým. Výpočty: Vážený aritmetický průměr proměnlivý Průměrná pořizovací cena = zásoba v Kč (po posledním příjmu) zásoba ve hmotných jednotkách (po posledním příjmu) - počítá se při každém výdeji a používá se do příštího nákupu

13 Oceňování zásob při výdeji
Vážený aritmetický průměr periodický Průměrná pořizovací cena = počáteční zásoba v Kč + příjem za období v Kč počáteční zásoba ve hmotných jednotkách + příjem za období ve hmotných jednotkách počítá se pravidelně za určité období, které si stanoví účetní jednotka ve své vnitropodnikové účetní směrnici a které nesmí být delší než 1 měsíc. v průběhu daného období výdeje neoceňujeme, na konci období spočítáme průměr a oceníme jím veškeré výdeje z období - další varianta - zjištěná průměrná PC se použije pro ocenění výdeje materiálu v dalším období

14 Oceňování zásob při výdeji
metoda pevných (stálých) skladních cen - účetní jednotka může ve své vnitropodnikové účetní směrnici stanovit, že bude pro oceňování převzetí materiálu na sklad a výdeji materiálu ze skladu používat pevné skladní ceny dle podnikového ceníku. - zjednodušuje skladovou evidenci materiálu - vyvolává nutnost zjišťovat cenové odchylky mezi pevnou skladní cenou a skutečnou cenou pořízení včetně rozpouštění těchto odchylek do nákladů při výdeji materiálu do spotřeby - rozpouštění odchylek do nákladů se provádí pomocí průměrného procenta odchylek

15 Oceňování finančního majetku
Oceňování peněžních prostředků, cenin, CP a závazků jmenovitá (nominální) hodnota = hodnota vytištěná na penězích, ceninách nebo CP - peněžní prostředky, ceniny pořizovací cena = cena pořízení + přímé náklady související s pořízením (poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám) - CP a podíly při jejich nabytí koupí (akcie, dluhopisy, ..)

16 Ocenění cenných papírů
reálná hodnota k okamžiku sestavení účetní závěrky = tržní hodnota vyhlášená na burze nebo jiném kapitálovém trhu nebo ocenění stanovené podle znalce na základě kvalifikovaného odhadu - CP určené k obchodování, ostatní CP Do pořizovací ceny CP nelze zahrnout: - úrok z úvěru na pořízení CP - náklady spojené s jejich držbou (zaknihované CP) Do pořizovací ceny nakoupených CP se zahrnuje: u majetkových podílových CP (akcií) i emisní ážio. Pořizovací cena u dluhových CP se zvyšuje o naběhlý úrok (výnos) za dobu držby CP

17 Ocenění úbytku CP - úbytek prodaných CP se oceňuje skutečnou pořizovací cenou, cenou vypočtenou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo metodou FIFO. - tento postup je možný pouze v rámci stejného druhu CP, stejných emitentů, jmenovitých hodnot a stejných měn, na které CP znějí.

18 Oceňování pohledávek Pohledávky se oceňují
- při svém vzniku jmenovitou hodnotou - při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou

19 Oceňování závazků Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou.

20 Kontrola správnosti ocenění majetku při inventarizaci
Inventarizace – zjišťujeme, zda tržní hodnota majetku odpovídá jejich ocenění v účetnictví. Výsledkem může být: tržní hodnota je vyšší než je ocenění majetku v účetnictví. Tento přírůstek majetku se v důsledku respektování zásady opatrnosti v účetnictví nezaznamenává. Opravné položky se na zvýšení hodnoty majetku nesmí tvořit, tržní hodnota je nižší než je ocenění majetku v účetnictví. Tento úbytek majetku se musí podrobit rozboru a majetek by měl být oceněn touto nižší cenou pomocí opravné položky k majetku – přechodné snížení hodnoty majetku, VÚD-tvorba opravné položky 558, 559, 579, 589/09,19, 291, 391 VÚD-snížení nebo zrušení opravné položky k majetku – účtuje se na opačných stranách

21 Trvalé snížení ceny Opravná položka se sníží nebo zruší.
Změní-li se přechodné snížení hodnoty majetku na trvalé, opravná položka k majetku se zruší a zaúčtuje se trvalé snížení hodnoty majetku u zásob MD 549-Manka a škody, Dal 12., 13. u DM 551/07., 08. u pohledávek 546/311

22 Oceňování majetku a závazků v cizí měně
Přepočet majetku a závazků v cizí měně na KČ Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se musí přepočítat na českou měnu směnným kurzem devizového trhu ČNB a to: - k okamžiku uskutečnění účetního případu, - k okamžiku sestavení účetní závěrky. Pro přepočet na českou měnu lze použít: - denní kurz ČNB platný v den uskutečnění účetního případu pevný kurz, tj. kurz ČNB, který bude účetní jednotka používat po určité období, to musí být uvedeno ve vnitřní účetní směrnici v případě nákupu nebo prodeje cizí měny kurz banky nebo směnárny, která cizí měnu prodala nebo koupila Nejčastěji jde o přepočet: - pohledávek a závazků v cizí měně na Kč, - valut ve valutové pokladně a deviz na devizovém účtu na Kč

23 Oceňování majetku a závazků v cizí měně
Kurzové rozdíly z devizových pohledávek a závazků - při obchodech se zahraničím dochází k časovému nesouladu mezi dnem vzniku devizové pohledávky (=den vystavení faktury) či devizového závazku (=den přijetí faktury) a dnem jejich úhrady. - při přepočtech pomocí denních kurzů ČNB vznikají kurzové rozdíly, účtují se jako: finanční náklad, jde-li o kurzovou ztrátu - MD 563, nebo finanční výnos, jde-li o kurzový zisk - D 663 pokud je mezi vznikem pohledávky (závazku) a úhradou konec účetního období, je nutno při úhradě počítat kurzový rozdíl z částky při úhradě a částky přepočtené aktuálním kurzem ČNB ke konci účetního období

24 Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly při úhradách devizových pohledávek v průběhu účetního období kurzový zisk = v den úhrady je kurz vyšší než v den vzniku pohledávky kurzová ztráta = v den úhrady je kurz nižší FAV-dodávka výkonů do zahraničí 311/60. VBÚ-úhrada pohledávky ze zahraničí 221/311 VÚD-kurzový rozdíl: kurz v den úhrady je nižší než v den vzniku pohledávky 563/311 kurz v den úhrady je vyšší než v den vzniku pohledávky 311/663

25 Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly při úhradách devizových závazků v průběhu účetního období kurzový zisk = v den úhrady je kurz nižší než v den vzniku závazku kurzová ztráta = v den úhrady je kurz vyšší FAP-nakoupené výkony v zahraničí 04.,111,131/321 VBÚ-úhrada zahraničnímu dodavateli 321/221 VÚD-kurzový rozdíl: kurz v den úhrady je nižší než v den vzniku závazku 321/663 kurz v den úhrady je vyšší než v den vzniku závazku 563/321

26


Stáhnout ppt "Oceňování majetku a závazků"

Podobné prezentace


Reklamy Google