Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deoxyribonukleová kyselina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deoxyribonukleová kyselina"— Transkript prezentace:

1 Kontrolní zkušenosti Úřadu při zpracování DNA v rámci policejních databází

2 Deoxyribonukleová kyselina

3 DNA profil D351358 VWA D81179 D21S11 D18S51 HUMTH0 1 FGA Penta D
18/18 14/15 14/17 9/15 13/12 16/13 13/13 11/12

4 Závazný pokyn policejního prezidenta
Obviněných ze zvlášť závažných trestných činů, trestných činů proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti, proti majetku a lidskosti, trestných činů spáchaných ve prospěch zločinného spolčení, v případě odůvodněných hrozbou teroristického útoku

5 Závazný pokyn policejního prezidenta
: ND DNA obsahuje profily DNA získané ze stop z míst dosud neobjasněných trestných činů nebo mimořádných událostí, osob, které jsou v současné době ve výkonu trestu pro trestné činy výše uvedené, nebo byly za takové trestné činy odsouzeny a dosud výkon trestu nenastoupily, a osob, jimž bylo pro tyto trestné činy sděleno obvinění, osob, mrtvol, kosterních nálezů a částí lidských těl neznámé totožnosti.

6 CODIS INFO-DNA 0047 – Jan Be, rozen, rodné číslo, pohlaví
0051 – stopy na místě vraždy 0075 – neznámý mrtvý muž

7 Soubor opatření Důrazně upozorňuji, že s ohledem na citovaný zákon č. 321/2006 Sb., je třeba ve všech případech u podezřelých či obviněných z trestných činů provést fotografování, daktyloskopování a odebrání biologického materiálu pro provedení analýzy DNA, včetně případů, kdy je prováděno zkrácené přípravné řízení (§179a a násl. trestního řádu)!

8 Zákona o policii § 42e policista, který při plnění úkolů policie nemůže získat osobní údaje, umožňující budoucí identifikaci, jiným způsobem, je oprávněn u osob obviněných ze spáchání trestného činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, … a) snímat daktyloskopické otisky, b) zjišťovat tělesné znaky, c) provádět měření těla, d) pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy, nebo e) odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení.

9 Zákon o policii § 42 g odst. 3 Policie je při zpracování osobních údajů podle odstavce 1 oprávněna zpracovávat citlivé údaje, ale pouze tehdy, je-li to s ohledem na povahu trestného činu nezbytné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením.

10 Zákon o policii - § 42i Policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li zpracovávané osobní údaje nadále potřebné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením nebo při pátrání po osobách. Zjistí-li policie při prověřování nebo v průběhu zpracovávání osobních údajů, že již nejsou potřebné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením nebo při pátrání po osobách, provede bez zbytečného odkladu likvidaci těchto osobních údajů.

11 Závazný pokyn policejního prezidenta
Profily DNA obviněných a odsouzených osob jsou ponechány v Národní databázi DNA do jejich věku 80 let.

12  § 42e => § 65 Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
Dále podle § 42e zákona o policii je policista, který při plnění úkolů policie nemůže získat osobní údaje, umožňující budoucí identifikaci, jiným způsobem, policie oprávněna u osob obviněných ze spáchání trestného činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, osoby, které bylo sděleno podezření (trest do tří let!!!) pro spáchání takového trestného činu, … e) odebírat biologické vzorky umožňující získání informací o genetickém vybavení

13  § 42e => § 65 Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
(5) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 zlikviduje, jakmile jejich zpracovávání není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.

14 § 42 g => § 79 Policie je při zpracování osobních údajů oprávněna zpracovávat citlivé údaje, ale pouze tehdy, je-li to s ohledem na povahu trestného činu nezbytné pro plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením. Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním chování lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely konkrétního trestního řízení.

15 § 82 Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů
(1) Policie nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 85 nadále potřebné pro plnění jejích úkolů v této oblasti. (2) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud a Kancelář prezidenta republiky policii v mezích své působnosti průběžně informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti.

16 Doporučení Výboru ministrů č. R(92) 1 z 10. února 1992
Vytvoření a provozování jakéhokoliv registru DNA profilů pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů musí být ošetřeno zákonem. Výsledky DNA analýzy a odvozené informace mohou být uchovávány pouze tehdy, pokud se jedná o odsouzení za závažný trestný čin proti životu, integritě a bezpečnosti osob. V takovém případě doba uchovávání musí být definovaná zákonem.

17 neexistují jiné prostředky, kterými by byl subjekt údajů méně dotčen a
Rámcové rozhodnutí rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech Členské státy stanoví, že zpracování osobních údajů je nezbytné, pouze pokud Na základě zjištěných skutečností existují rozumné důvody domnívat se, že dotyčné osobní údaje by umožnily, usnadnily či urychlily předejití trestnému činu, jeho vyšetření, odhalení nebo stíhání, a neexistují jiné prostředky, kterými by byl subjekt údajů méně dotčen a zpracování údajů není nepřiměřené ve vztahu k dotyčnému trestnému činu.

18 Evropský soud pro lidská práva
Podle Soudu sama skutečnost, že profily DNA poskytují prostředek k odhalení genetických vztahů, jež mohu mezi jednotlivci existovat, stačí k závěru, že jejich uchovávání představuje zásah do práva na soukromý život jednotlivců.

19 Případ S. a Marper kontra Spojené Království
Závěrem se Soud domnívá, že obecný a nerozlišující charakter pravomoci uchovávat otisky prstů, buněčné vzorky a profily DNA osob podezřelých ze spáchání trestných činů, avšak neodsouzených tak, jak tomu bylo v případě stěžovatelů v dané věci, nevyjadřuje správnou rovnováhu mezi vzájemně si zde konkurujícími veřejnými a soukromými zájmy, a že žalovaný stát překročil veškerou míru uvážení přijatelnou v dané věci.

20 Mr Peter Hustinx, evropský ochránce osobních údajů
Členské státy ztrácejí pravomoc kontrolovat tok informací, což též znamená, že již nemohou spoléhat na to, že jejich vnitrostátní právní předpisy představují dostatečný nástroj pro přiměřenou ochranu těchto informací

21 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23
Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti Pro vyšetřování trestných činů umožní členské státy národním kontaktním místům jiných členských států přístup k referenčním údajům ve svých souborech analýzy DNA s oprávněním provádět automatické vyhledávání srovnáváním profilů DNA.

22 Rozhodnutí Rady 2008/615 z 23. června o provádění přeshraniční kooperace, specielně v boji proti terorismu a přeshraničním trestné činnosti Při vyšetřování trestných činů členské státy za vzájemného souhlasu prostřednictvím svých národních kontaktních míst srovnají profily DNA ze svých neidentifikovaných profilů DNA se všemi profily…Profily se předávají a srovnávají automatizovaným způsobem. Pokud členský stát na základě srovnání zjistí, že se některé předané profily DNA shoduji s některými profily v jeho souborech analýzy DNA, sdělí neprodleně národnímu kontaktnímu místu druhého členského státu referenční údaje, se kterými byla zjištěn shoda.

23 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23
Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 1. Pro vyšetřování trestných činů umožní členské státy národním kontaktním místům jiných členských států, přístup k referenčním údajům ve svých souborech analýzy DNA s oprávněním provádět automatické vyhledávání srovnáváním profilů DNA. Vyhledávání lze provádět pouze v jednotlivých případech a v souladu s vnitrostátním právem žádajícího členského státu. 2. Pokud automatické vyhledávání ukáže, že se profil DNA shoduje s profilem DNA uloženým v prohledávaném souboru přijímajícího členského státu, obdrží národní kontaktní místo vyhledávajícího členského státu automatizovaně referenční údaje, se kterými byla zjištěna shoda. Pokud nelze nalézt žádnou shodu, je to oznámeno automatizovaně.

24 Úřady pro ochranu osobních údajů = nezávislé dozorové instituce


Stáhnout ppt "Deoxyribonukleová kyselina"

Podobné prezentace


Reklamy Google