Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farní charita Prachatice Dům sv. Petra pro muže bez domova CZ.04.1.03/2.1.25.2/2273.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farní charita Prachatice Dům sv. Petra pro muže bez domova CZ.04.1.03/2.1.25.2/2273."— Transkript prezentace:

1 Farní charita Prachatice Dům sv. Petra pro muže bez domova CZ.04.1.03/2.1.25.2/2273

2 Identifikace projektu Operační programRozvoj lidských zdrojů Název projektuDům sv. Petra pro muže v Prachaticích Číslo projektuCZ.04.1.03/2.1.25.2/2273 Příjemce podporyFarní charita Prachatice IČ 62529919

3 Partneři projektu REALIZÁTOR - Farní charita Prachatice PARTNER - Městská charita České Budějovice SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Úřad práce Prachatice o.s. Prevent – Krizové a kontaktní centrum

4 Farní charita Prachatice Vznikla v roce 1998, působí na území okresu Prachatice. Provozuje registrované sociální služby - prevence:  Dům sv. Petra pro muže (azylové domy -Záblatí, Prachatice)‏  CHD sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům - Prachatice)‏  Most naděje (terénní program – Prachatice)‏  Další projekty:  Agentura práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce  Charitní šatník

5 Partner v projektu Městská charita České Budějovice Provozuje služby sociální prevence:  Dům sv. Pavla pro muže (azylový dům – Č. Budějovice)‏  Dům na půli cesty (Č. Budějovice)‏  a další služby nesouvisející s projektem Úloha partnera – poradensko-konzultační (předávání příkladů dobré praxe, pomoc při publicitě projektu, doplnění stavů uživatelů do RK, pomoc při koordinaci projektu, konzultace při tvorbě metodik, konzultace při hodnocení projektu a další drobné práce). Partner nečerpal finanční podporu z projektu.

6 Spolupracující organizace Úřad práce Prachatice pomoc při výběru účastníků projektu, konzultační pomoc při plánování aktivit (zejména rekvalifikačních kurzech), účast a konzultace při hodnocení jednotlivých aktivit projektu o.s. Prevent – Krizové a kontaktní centrum poradenství u účastníků se závislostí na drogách, alkoholu a automatech – ambulantní léčba ve spolupráci s psychiatry, podpora při hodnocení aktivit projektu

7 Obecný cíl projektu „Integrace skupiny osob vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením - muži jednotlivci, muži bez rodinného zázemí, muži bez domova“.

8 Cíle projektu - specifické  Podpora řešení akutní krizové situace jedince, který ztratil rodinné zázemí či se ocitl bez domova.  Motivace k řešení své situace a podpora v řešení jednotlivých kroků vedoucích k vyřešení tíživé životní situace s cílem následného osamostatnění.  Změna rizikového způsobu života (závislosti, trestná činnost...) a udržení si nových pozitivních sociálních návyků (vzájemné soužití s druhými lidmi, abstinence, hygienické návyky, sociální návyky...).  Zvýšení kvalifikace a odbornosti, které následně povede k snadnějšímu získání pracovní pozice na trhu práce.  Znovunabytí soběstačnosti a sebedůvěry, která povede k celkovému osamostatnění jedince (získání kvalifikace, získání a udržení si práce, bytu).  Znovunabytí své role v rodině a společnosti a upevnění pocitu zodpovědnosti za sebe i své činy.

9 Zaměření projektu  Poskytnutí sociální služby azylového domu doplněného o další aktivity  Pracovní program pro uživatele  Rekvalifikace pro uživatele  Tvorba 2 ks metodik  Práce s cílovou skupinou  Práce s podnik. sektorem – podpora CS  Předávání dobré praxe

10 Cílová skupina projektu Cílovou skupinu vymezujeme: osoby ohrožené sociální izolací/exkluzí. V užším slova smyslu jsou to osoby:  bez přístřeší nebo osoby potencionálně ohroženi ztrátou bydlení a sociálního zázemí.  osoby, které se dlouhodobě pohybují na hranici sociální chudoby (neumístitelní na trhu práce, snížený sociální status – trestná činnost, osoby z marginalizovaných skupin)‏  a další

11 Cílová skupina - charakteristika Ve velké míře se cílová skupina vyznačuje:  závislostí  stigmatizací stran veřejnosti  sociální izolací  nízkými či žádnými sociálními návyky Dále je pro cílovou skupinu typické:  nízké vzdělání  mizivé či žádné pracovní návyky  narušené rodinné vztahy  slabá motivace ke změně

12 Cílová skupina – účastníci projektu Rozdělení podle pohlaví Rozdělení podle znevýhodnění na trhu práce

13 Klíčové aktivity projektu Podpůrné aktivity – sledují zabezpečení základních potřeb účastníkům projektu Pracovní program – rozdělujeme na: a) získání či obnovu pracovních návyků b) zprostředkování zaměstnání Vzdělávací aktivity – mají za úkol zpřístupnit trh práce nízkokvalifikovaným osobám

14 Podpůrné aktivity  Veškeré podpůrné aktivity můžeme shrnout pod standardní poskytování sociální služby prevence:  UBYTOVÁNÍ, SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AKTIVITY VE PROSPĚCH DUŠEVNÍ POHODY, PODPORA PRACOVNÍKŮ (ODBORNOST)‏

15 Pracovní program Základním motem zařízení Domu sv. Petra je "práce ti pomáhá". Na základě zkušeností rozdělujeme uživatele do 2 kategorií:  bez pracovních návyků – tyto osoby podporujeme pracovní terapií, ve které si mohou obnovit či získat pracovní návyky (chodit včas do práce, používat pracovní pomůcky, BOZP, zvyšovat pracovní zátěž...)‏  s pracovními návyky – můžeme zprostředkovat práci u podniků v okrese Prachatice Původní záměr: podpořit uživatele zapojené do projektu v rámci pracovního programu také finančně. Protože projekt nevytváří praco místa – nelze tuto položku rozpočtu využít.

16 Pracovní program Projekt nebyl zaměřen pouze na registrované uživatele z ÚP, byl otevřen i neregistrovaným. Hodnoty nemáme přesně vyčíslené – uživatelé, kteří odešli z projektu mohli najít práci, nejsme však schopni to doložit.

17 Vzdělávání uživatelů REKVALIFIKAČNÍ KURZY - sledují doplnění vzdělání, které je u cílové skupiny na velmi nízké úrovni. Volili jsme RK podle:  uplatnitelnosti na trhu práce  přiměřené k schopnostem uživatelů (krátké kurzy, zaměřené spíše na praktické znalosti a dovednosti)‏  akreditace – všechny kurzy musí splňovat  dostupnost – co nejblíže našemu sídlu  ceny

18 Vzdělávání uživatelů  RK - PRÁCE NA PC - rozsah 80 hodin, plán 11 osob  RK - KÁCENÍ STROMŮ DO 15 CM - rozsah 40 hodin, plán 7 osob  RK - KÁCENÍ BEZ OMEZENÍ - rozsah 64 hodin, plán 5 osob  RK - ODBORNÝ DŘEVORUBECKÝ KURZ - rozsah 96 hodin, plán 3 osoby  RK - SVAŘOVÁNÍ V CO2 - rozsah 168 hodin, plán 5 osob

19 Celkové výstupy projektu Věková struktura uživatelů zapojených do projektu. Mnozí uživatelé volili kombinaci několika nabízených aktivit.

20 Silné stránky projektu  Zkušenosti s cílovou skupinou – vliv na plánování MI a jejich plnění.  Volba partnerů projektu a spolupracujících organizací – velmi dobrá a užitečná.  Stálost pracovního týmu – nedocházelo k fluktuaci pracovníků.  Jasně vymezená koncepce práce s cílovou skupinou. V klíčových aktivitách:  Znalost cílové skupiny – vliv na výběr, motivaci i udržení uživatelů v projektu.  Zázemí sociální služby, která již funguje.  Znalost pracovního trhu v regionu.  Úzká spolupráce s partnery.

21 Slabé stránky projektu  Malé zkušenosti s administrováním ESF projektů z naší strany – vyšší zátěž na pracovníky.  Počáteční obtíže se schvalováním MZ, včetně počátečního proplácení plateb.  Změna podmínek na trhu práce v průběhu realizace projektu.  Nepochopení MI – vliv na plnění plánu.  Plánování aktivit – jsou plánovány s velkým předstihem (neumíme s tím pracovat, není to pružné).  Administrativa by mohla být snazší.

22 Náměty, doporučení  Možnost konzultací podpořených projektů před uzavřením smluv (týká se zejména úprav v rozpočtu, MI...).  Volba administující organizace by měla předcházet zahájení jednotlivých projektů.  Vyšší podpora při prezentaci loga ESF – k dispozici nejsou všechny možné varianty pro loga (my si je musíme dotvářet).

23 Poděkování  Chci touto cestou velmi poděkovat zejména našim partnerům a všem, se kterými jsme v průběhu projektu spolupracovali.  Také děkuji novému týmu z NVF, který dohnal v krátkém čase skluz ve schvalování MZ.

24 Děkuji za pozornost, při následující diskuzi rád/a zodpovím všechny Vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Farní charita Prachatice Dům sv. Petra pro muže bez domova CZ.04.1.03/2.1.25.2/2273."

Podobné prezentace


Reklamy Google