Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farní charita Prachatice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farní charita Prachatice"— Transkript prezentace:

1 Farní charita Prachatice
Dům sv. Petra pro muže bez domova CZ / /2273

2 Identifikace projektu
Operační program Rozvoj lidských zdrojů Název projektu Dům sv. Petra pro muže v Prachaticích Číslo projektu CZ / /2273 Příjemce podpory Farní charita Prachatice

3 Partneři projektu REALIZÁTOR - Farní charita Prachatice
PARTNER - Městská charita České Budějovice SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Úřad práce Prachatice o.s. Prevent – Krizové a kontaktní centrum

4 Farní charita Prachatice
Vznikla v roce 1998, působí na území okresu Prachatice. Provozuje registrované sociální služby - prevence: Dům sv. Petra pro muže (azylové domy -Záblatí, Prachatice)‏ CHD sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům - Prachatice)‏ Most naděje (terénní program – Prachatice)‏ Další projekty: Agentura práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce Charitní šatník

5 Městská charita České Budějovice
Partner v projektu Městská charita České Budějovice Provozuje služby sociální prevence: Dům sv. Pavla pro muže (azylový dům – Č. Budějovice)‏ Dům na půli cesty (Č. Budějovice)‏ a další služby nesouvisející s projektem Úloha partnera – poradensko-konzultační (předávání příkladů dobré praxe, pomoc při publicitě projektu, doplnění stavů uživatelů do RK, pomoc při koordinaci projektu, konzultace při tvorbě metodik, konzultace při hodnocení projektu a další drobné práce) Partner nečerpal finanční podporu z projektu.

6 Spolupracující organizace
Úřad práce Prachatice pomoc při výběru účastníků projektu, konzultační pomoc při plánování aktivit (zejména rekvalifikačních kurzech), účast a konzultace při hodnocení jednotlivých aktivit projektu o.s. Prevent – Krizové a kontaktní centrum poradenství u účastníků se závislostí na drogách, alkoholu a automatech – ambulantní léčba ve spolupráci s psychiatry, podpora při hodnocení aktivit projektu

7 Obecný cíl projektu „Integrace skupiny osob vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením - muži jednotlivci, muži bez rodinného zázemí, muži bez domova“.

8 Cíle projektu - specifické
Podpora řešení akutní krizové situace jedince, který ztratil rodinné zázemí či se ocitl bez domova. Motivace k řešení své situace a podpora v řešení jednotlivých kroků vedoucích k vyřešení tíživé životní situace s cílem následného osamostatnění. Změna rizikového způsobu života (závislosti, trestná činnost...) a udržení si nových pozitivních sociálních návyků (vzájemné soužití s druhými lidmi, abstinence, hygienické návyky, sociální návyky...). Zvýšení kvalifikace a odbornosti, které následně povede k snadnějšímu získání pracovní pozice na trhu práce. Znovunabytí soběstačnosti a sebedůvěry, která povede k celkovému osamostatnění jedince (získání kvalifikace, získání a udržení si práce, bytu). Znovunabytí své role v rodině a společnosti a upevnění pocitu zodpovědnosti za sebe i své činy.

9 Zaměření projektu Poskytnutí sociální služby azylového domu doplněného o další aktivity Pracovní program pro uživatele Rekvalifikace pro uživatele Tvorba 2 ks metodik Práce s cílovou skupinou Práce s podnik. sektorem – podpora CS Předávání dobré praxe

10 Cílová skupina projektu
Cílovou skupinu vymezujeme: osoby ohrožené sociální izolací/exkluzí. V užším slova smyslu jsou to osoby: bez přístřeší nebo osoby potencionálně ohroženi ztrátou bydlení a sociálního zázemí. osoby, které se dlouhodobě pohybují na hranici sociální chudoby (neumístitelní na trhu práce, snížený sociální status – trestná činnost, osoby z marginalizovaných skupin)‏ a další

11 Cílová skupina - charakteristika
Ve velké míře se cílová skupina vyznačuje: závislostí stigmatizací stran veřejnosti sociální izolací nízkými či žádnými sociálními návyky Dále je pro cílovou skupinu typické: nízké vzdělání mizivé či žádné pracovní návyky narušené rodinné vztahy slabá motivace ke změně

12 Cílová skupina – účastníci projektu
Rozdělení podle pohlaví Rozdělení podle znevýhodnění na trhu práce

13 Klíčové aktivity projektu
Podpůrné aktivity – sledují zabezpečení základních potřeb účastníkům projektu Pracovní program – rozdělujeme na: a) získání či obnovu pracovních návyků b) zprostředkování zaměstnání Vzdělávací aktivity – mají za úkol zpřístupnit trh práce nízkokvalifikovaným osobám

14 Podpůrné aktivity Veškeré podpůrné aktivity můžeme shrnout pod standardní poskytování sociální služby prevence: UBYTOVÁNÍ, SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AKTIVITY VE PROSPĚCH DUŠEVNÍ POHODY, PODPORA PRACOVNÍKŮ (ODBORNOST)‏

15 Základním motem zařízení Domu sv. Petra je "práce ti pomáhá".
Pracovní program Základním motem zařízení Domu sv. Petra je "práce ti pomáhá". Na základě zkušeností rozdělujeme uživatele do 2 kategorií: bez pracovních návyků – tyto osoby podporujeme pracovní terapií, ve které si mohou obnovit či získat pracovní návyky (chodit včas do práce, používat pracovní pomůcky, BOZP, zvyšovat pracovní zátěž...)‏ s pracovními návyky – můžeme zprostředkovat práci u podniků v okrese Prachatice Původní záměr: podpořit uživatele zapojené do projektu v rámci pracovního programu také finančně. Protože projekt nevytváří praco místa – nelze tuto položku rozpočtu využít.

16 Pracovní program Projekt nebyl zaměřen pouze na registrované uživatele z ÚP, byl otevřen i neregistrovaným. Hodnoty nemáme přesně vyčíslené – uživatelé, kteří odešli z projektu mohli najít práci, nejsme však schopni to doložit.

17 Vzdělávání uživatelů REKVALIFIKAČNÍ KURZY - sledují doplnění vzdělání, které je u cílové skupiny na velmi nízké úrovni. Volili jsme RK podle: uplatnitelnosti na trhu práce přiměřené k schopnostem uživatelů (krátké kurzy, zaměřené spíše na praktické znalosti a dovednosti)‏ akreditace – všechny kurzy musí splňovat dostupnost – co nejblíže našemu sídlu ceny

18 Vzdělávání uživatelů RK - PRÁCE NA PC - rozsah 80 hodin, plán 11 osob
RK - KÁCENÍ STROMŮ DO 15 CM - rozsah 40 hodin, plán 7 osob RK - KÁCENÍ BEZ OMEZENÍ - rozsah 64 hodin, plán 5 osob RK - ODBORNÝ DŘEVORUBECKÝ KURZ - rozsah 96 hodin, plán 3 osoby RK - SVAŘOVÁNÍ V CO2 - rozsah 168 hodin, plán 5 osob

19 Celkové výstupy projektu
Věková struktura uživatelů zapojených do projektu. Mnozí uživatelé volili kombinaci několika nabízených aktivit.

20 Silné stránky projektu
Zkušenosti s cílovou skupinou – vliv na plánování MI a jejich plnění. Volba partnerů projektu a spolupracujících organizací – velmi dobrá a užitečná. Stálost pracovního týmu – nedocházelo k fluktuaci pracovníků. Jasně vymezená koncepce práce s cílovou skupinou. V klíčových aktivitách: Znalost cílové skupiny – vliv na výběr, motivaci i udržení uživatelů v projektu. Zázemí sociální služby, která již funguje. Znalost pracovního trhu v regionu. Úzká spolupráce s partnery.

21 Slabé stránky projektu
Malé zkušenosti s administrováním ESF projektů z naší strany – vyšší zátěž na pracovníky. Počáteční obtíže se schvalováním MZ, včetně počátečního proplácení plateb. Změna podmínek na trhu práce v průběhu realizace projektu. Nepochopení MI – vliv na plnění plánu. Plánování aktivit – jsou plánovány s velkým předstihem (neumíme s tím pracovat, není to pružné). Administrativa by mohla být snazší.

22 Náměty, doporučení Možnost konzultací podpořených projektů před uzavřením smluv (týká se zejména úprav v rozpočtu, MI...). Volba administující organizace by měla předcházet zahájení jednotlivých projektů. Vyšší podpora při prezentaci loga ESF – k dispozici nejsou všechny možné varianty pro loga (my si je musíme dotvářet).

23 Poděkování Chci touto cestou velmi poděkovat zejména našim partnerům a všem, se kterými jsme v průběhu projektu spolupracovali. Také děkuji novému týmu z NVF, který dohnal v krátkém čase skluz ve schvalování MZ.

24 při následující diskuzi rád/a zodpovím všechny Vaše dotazy.
Děkuji za pozornost, při následující diskuzi rád/a zodpovím všechny Vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Farní charita Prachatice"

Podobné prezentace


Reklamy Google