Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diverzita na pracovišti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diverzita na pracovišti"— Transkript prezentace:

1 Diverzita na pracovišti
Každý má svá práva

2 PŘEHLED Co je diskriminace? Co je nepříznivé zacházení? Znáte zákon?
Co říká zákon Zdravotní postižení a zákon Jak poznáte diskriminaci? Vznášení stížností Důkazní břemeno Jaký je Váš názor? Co můžete udělat? Kam se můžete obrátit?

3 Co je diskriminace? Diskriminace znamená zacházet s někým nepříznivě z důvodu jeho/její: rasy nebo etnického původu; Věku; zdravotního postižení; náboženství nebo jiného přesvědčení; sexuální orientace. Pokud je v inzerátu na pracovní místo uvedeno Je zbytečné, aby se ucházeli zdravotně postižení nebo Žádní černoši, jedná se evidentně o přímou diskriminaci. Zato zákaz nošení klobouků v práci může být případem nepřímé diskriminace některých náboženství. Pokud se tak ovšem neděje např. z bezpečnostních důvodů.

4 Co je nepříznivé zacházení?
Na pracovišti může zacházení rovnající se diskriminaci znamenat: neoprávněně odmítnout někoho přijmout na určité pracovní místo; neoprávněně odmítnout někoho povýšit nebo převést na určité pracovní místo; obtěžování – zastrašování někoho, nepřátelské chování vůči někomu nebo zacházení s někým pokořujícím nebo ponižujícím způsobem pouze proto, že je taková osoba vnímána jako odlišná. Obtěžování nemusí být nutně zjevné či nápadné. Neustálé pokořující vtipkování o někom či jeho pomlouvání může být ponižující; viktimizace - špatné nebo odlišné zacházení s někým kvůli tomu, že tato osoba si stěžovala na diskriminaci nebo podpořila svého kolegu, který si stěžoval.

5 Znáte zákon? Členské státy jednomyslně zmocnily EU k tomu, aby „přijímala odpovídající kroky k potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství nebo přesvědčení, zdravotního postižení,věku či sexuální orientace.“ Evropské směrnice se staly součástí vnitrostátních zákonů, aby tak každý zaměstnanec v rámci EU požíval ochrany před diskriminací na pracovišti. Podle nedávného průzkumu však pouze jedna třetina občanů v Evropě ví, že jsou pod ochranou protidiskriminačního zákona. Zároveň tatáž studie odhalila, že 15 % respondentů bylo během posledních 12 měsíců vystaveno diskriminaci nebo obtěžování a že 29 % z nich bylo svědky diskriminačního jednání. Při formulování antidiskriminačních zákonů pomáhaly a dále pomáhají dvě směrnice EU…

6 Co říká zákon Směrnice o rasové rovnosti
trvá na rovném zacházení bez ohledu na rasu nebo etnický původ; ochraňuje před diskriminací v zaměstnání, při vzdělávání a výchově, v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče a při přístupu ke zboží a službám; definuje diskriminaci, obtěžování a viktimizaci; dává obětem právo vznášet stížnosti u soudů nebo správních orgánů a stanovuje tresty pro ty, kdo se dopouštějí diskriminace; rozděluje důkazní břemeno mezi obě účastnické strany případu; zakládá zákonný předpoklad pro organizaci v každé zemi EU k prosazování rovného zacházení a k poskytování nezávislé pomoci obětem rasové diskriminace.

7 Co říká zákon Směrnice o rovnosti v zaměstnání
trvá na rovném zacházení v zaměstnání a při vzdělávání bez ohledu na náboženství nebo přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk; definuje diskriminaci, práva na zákonné odškodnění a sdílení důkazního břemene týmž způsobem, jako je tomu u Směrnice o rasové rovnosti; ukládá zaměstnavatelům, aby přijímali přiměřená opatření k zabezpečení potřeb osob se zdravotním postižením, které splňují předpoklady pro výkon určitého zaměstnání; umožňuje omezené výjimky ze zásady rovného zacházení, například v náboženských organizacích nebo v případě zvláštních programů na podporu zaměstnávání starších či mladších pracovníků.

8 Zdravotní postižení a zákon
Lidé se zdravotním postižením nemusí být méně schopni práce. Mohou disponovat jinými dovednostmi a schopnostmi, jež jsou vysoce užitečné. Všichni máme své silné a slabé stránky. Mnohdy však potřebují určitou úpravu svých pracovišť. Právě z tohoto důvodu je podle Směrnice o rovnosti v zaměstnání povinné splnit jejich potřeby. Zaměstnavatelům v celé EU se ukládá, aby přijímali veškerá opatření, jež jsou přiměřená k tomu, aby umožnila lidem se zdravotním postižením pracovat, rozvíjet svou profesní kariéru a účastnit se školení a vzdělávání, pokud splnění těchto požadavků neznamená nadměrné finanční a jiné náklady.

9 Jak poznáte diskriminaci?
Otevřená diskriminace: Určité etnické skupiny dostávají určité úkoly, zatímco jiné skupiny nikoli. Lidé se zdravotním postižením jsou automaticky odmítáni, aniž by byly učiněny pokusy o provedení úprav podle jejich potřeb. Každému, kdo je „jiný“ (například z důvodu svého náboženství nebo sexuální orientace) jsou odpírána jeho práva a v první řadě zejména samotné zaměstnání. A některá pravidla, interní předpisy nebo způsoby provádění činností slouží k vyloučení konkrétních skupin lidí. Vůči konkrétním skupinám jsou předjímány stereotypní postoje. Vytváří se očekávání, že budou mít nízkou výkonnost. Tato atmosféra může záporně ovlivňovat jejich pracovní schopnosti.

10 Jak poznáte diskriminaci?
Skrytá diskriminace: šíření falešných pomluv, které slouží k diskreditaci jiného zaměstnance; vypouštění ponižujících nebo urážlivých poznámek o spolupracovnících;  sexuální narážky na některého ze spolupracovníků v jeho či její přítomnosti; pronášení vtipů o konkrétních skupinách lidí – například o náboženských skupinách, homosexuálech a lesbičkách, či o určité etnické skupině; podílení se na fyzickém zneužívání – políčky, údery apod. – nebo na pohrůžkách násilím; ztěžování života osobě, která si stěžuje na způsob, kterým je s ní zacházeno, nebo jež podporuje oběť.

11 Vznášení stížností Každá ze zemí EU rozhodne o tom, zda se stížnosti mají řešit prostřednictvím: systému trestního soudnictví; občanskoprávních soudů; správních postupů, např. tribunálů; smírného urovnání, při němž se případy nespravedlivého zacházení projednají a vyřeší na dobrovolném základě. Vlády musí zabezpečit, aby občané, kteří předkládají své stížnosti, měli právo na podporu a zastupování svou odborovou organizací nebo specializovanými sdruženími či organizacemi.

12 Důkazní břemeno Sdílení důkazního břemene v praxi znamená, že
osoba, která vznáší stížnost, musí nejdříve dokázat, že je naplněna skutková podstata diskriminace, tedy že existuje případ, který je třeba řešit. Případ se kupříkladu může týkat společnosti, kde všichni zaměstnanci z určité etnické skupiny dostávají platy, které jsou nižší, než platy vyplácené jiným skupinám; osoba obviněná z diskriminování pak musí prokázat, že nejednala nespravedlivě a že pro její jednání existuje oprávněný důvod. Společnost by kupříkladu mohla odpovědět, že zaměstnanci z uvedené konkrétní etnické skupiny pracují na místech vyžadujících nižší kvalifikaci nebo na částečný úvazek, a tudíž vydělávají méně než jejich kolegové.

13 Důkazní břemeno Proto je v této fázi na obviněné osobě, aby prokázala, že se nechovala diskriminujícím způsobem. Je tomu tak proto, že ten, kdo byl objektem diskriminačního zacházení, nebývá obvykle schopen poskytnout rozhodné důkazy.

14 Jaký je Váš názor? Je to diskriminace?
Překladatelská firma vyžaduje, aby každý uchazeč o zaměstnání překladatele byl povinně držitelem řidičského průkazu, jelikož příležitostně se vyskytuje potřeba zakázku doručit klientům nebo ji u nich vyzvednout. Je to diskriminace? Odpověď: Ano, protože tento požadavek by znemožnil některým lidem se zdravotním postižením, aby se o zaměstnání ucházeli. Vzhledem k tomu, že řízení motorového vozidla není klíčovým předpokladem pro výkon dané práce, společnost fakticky diskriminuje občany se zdravotním postižením - pokud není schopna prokázat, že existuje objektivní a podložený důvod pro takovéto vyloučení.

15 Jaký je Váš názor? Je to diskriminace?
Muž po 60. roce věku pracuje v týmu kolegů, kteří jsou ve věku 20+ a 30+ let. Tento tým včetně manažera často vyráží na společenské akce, ale staršího muže nikdy nepozvou. Ten zjišťuje, že kolegové na těchto akcích projednávají pracovní problematiku a cítí se opomíjený. Je to diskriminace? Odpověď: Ano, protože tento muž je neprávem vylučován z diskusí o práci z důvodu svého věku. Manažer má najít jiné příležitosti k projednávání pracovních otázek s celým týmem během pracovní doby.

16 Jaký je Váš názor? Je to diskriminace?
Žena se uchází o práci u cateringové firmy. Je odmítnuta, a sice s odůvodněním, že společnost přijímá pouze pracovníky, kteří mají pro catering oficiální kvalifikaci. Následně zjistí, že její přítelkyně, která nemá žádnou kvalifikaci, zato ale má jinou barvu pleti a absolvovala přijímací pohovor až po ní, nabídku na uzavření pracovního poměru dostala. Je to diskriminace? Odpověď: Pravděpopdobně ano. Diskriminace na základě rasy nebo etnického původu je v celé EU protizákonná, tedy i v zaměstnání. Okolnosti nasvědčují tomu, že v daném případě existuje případ k řešení. Bylo by na zaměstnavateli, aby prokázal opak.

17 Jaký je Váš názor? Je to diskriminace?
Mladá žena pracuje pro IT společnost. Neustále jsou jí přidávány další a další odpovědnosti, avšak její vedoucí ji odmítá povýšit, protože, jak říká, je ještě příliš mladá a nezískala by si u ostatních členů týmu autoritu. Je to diskriminace? Odpověď: Ano, protože vedoucí jasně uvedl, že důvodem pro odmítání jejího povýšení je její věk. Diskriminace na základě věku je v celé EU protizákonná. Pokud je uvedená žena schopna převzít více odpovědnosti, má být povýšena bez ohledu na svůj věk.

18 Jaký je Váš názor? Je to diskriminace?
Muž pracuje v baru. Jeho kolegové ho vnímají jako gaye a neustále dělají narážky a vtipy o jeho sexuálních preferencích. Je to diskriminace? Odpověď: Ano. Pronášení vtipů a ponižujících poznámek v zaměstnání o něčí sexuální orientaci je nespravedlivé a představuje to obtěžování. Vytvářela by se tím atmosféra, v níž by pro uvedeného muže bylo obtížné efektivně pracovat a dokonce by jej to mohlo přimět, aby z dané práce odešel. Diskriminace na základě něčí sexuální orientace je podle Směrnice o rovnosti v zaměstnání v celé EU protizákonná.

19 Co můžete udělat? Zamyslete se nad svým vlastním chováním a postoji:
Účastníte se diskriminačního chování i přesto, že s ním nesouhlasíte? Pomáháte svým vlastním úsilím vytvářet ovzduší respektu? Říkáte ostatním lidem v zaměstnání, proč nesouhlasíte s diskriminací nebo obtěžováním? Jste ochotni seznamovat se s jinými kulturami a jinými úhly pohledu?

20 Co můžete udělat? Podporujte oběti a pomáhejte jim vyrovnat se s problémem: pomozte jim vyhledat právní nebo jiné poradenství; pomozte jim čelit protiprávně jednajícím osobám; pomozte jim s předložením problému zaměstnavateli; poskytněte jim emocionální podporu – diskriminace je pro oběť zdrojem stresu.

21 Co můžete udělat? Požádejte o proškolení, abyste si prohloubili své vlastní znalosti: jak rozpoznat diskriminaci; co říká zákon; co je přijatelné a nepřijatelné chováníc; jak se vypořádat s případy diskriminace a obtěžování. Pomáhejte vedení na svém pracovišti při: zavádění nediskriminačních politik a praktik; poskytování modelu dobrého leadershipu; rešení diskriminace, jestliže se vyskytne; zavedení transparentního procesu podávání stížností.

22 Kam se můžete obrátit? O pomoc a radu se obracejte na svůj vnitrostátní orgán pro rovnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí Tel:

23 „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“
Kam se můžete obrátit? „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Informační kampaň EU

24 Tato prezentace byla zpracována jako součást informační kampaně EU „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Kampaň pořádá generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti s cílem zvýšit povědomí o diskriminaci a o platné evropské legislativě určené k boji proti ní, a zároveň s cílem propagovat přednosti diverzity. © Evropská komise /JPH Woodland; Getty Images; corbis; van beek images; iStockphoto


Stáhnout ppt "Diverzita na pracovišti"

Podobné prezentace


Reklamy Google