Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OTE, sídlo OTE Praha 2. dubna, 2013 zkrácená verze prezentace predikce březen 2013 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OTE, sídlo OTE Praha 2. dubna, 2013 zkrácená verze prezentace predikce březen 2013 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů."— Transkript prezentace:

1 OTE, sídlo OTE Praha 2. dubna, 2013 zkrácená verze prezentace predikce březen 2013 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů

2 Obsah 1. Vývoj a současný stav 2. Predikce spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2013: 3. Mezinárodní srovnání predikcí

3 1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v ČR

4 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 4 Vývoj v roce 2012 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů Současný stav – spotřeba elektřiny v ČR  bez klimatického přepočtu nárůst spotřeby o 0,28 %,  po klimatickém přepočtu pokles o 0,35 %:

5 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 5 energie přepočtená teplota naměřená Vývoj spotřeby v roce 2012 – naměřená vs. přepočtená energie naměřená teplotní normál

6 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 6 přepočtová energie TNS naměřeno Vývoj spotřeby skutečnost vs. scénáře 9/2012 – odchylky od ref. s. kumulativně nízký 9/2012 referenční 9/2012 vysoký 9/2012 TNS přepočteno

7 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 7  diferencovaný nárůst mezi sektory: 1. kolísavý vývoj VO s převládajícím trendem poklesu 2. kolísavý vývoj MO s převládajícím trendem růstu 3. velmi nevěrohodný vývoj OSES i ztrát (metodika) Vývoj spotřeby v roce 2012 – meziroční růst Současný stav v ČR – spotřeba elektřiny teplotně přepočteno

8 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 8  diferencovaný nárůst mezi sektory: 1. kolísavý vývoj VO 2. trend poklesu v sektoru MO 3. velmi nevěrohodný vývoj OSES i ztrát (metodika) Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst Současný stav v ČR – spotřeba elektřiny teplotně a kalendářně přepočteno

9 1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v EU

10 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 10 Vývoj kategorie netto spotřeba + ztráty v sítích (vybrané země EU)

11 1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika ČR

12 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 12  v roce 2012 HPH meziročně – 1,2 % (HDP stejně),  v průběhu roku se přitom meziroční pokles prohluboval,  hlavní příčiny poklesu: 1. klesající tuzemská poptávka domácností po zboží a službách (– 3,5 %) 2. klesající poptávka investorů po fixním kapitálu (– 1,6 %)  zahraniční obchod působil prorůstově (vývoz + 4,2 %, dovoz + 1,2 %); v posledním čtvrtletí se však tento prorůstový zdroj téměř vyčerpal. Ekonomický vývoj v roce 2012 Současný stav v ČR – ekonomika

13 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 13 Meziroční růst přidané hodnoty (%) – sezónně očištěno

14 1 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika EU

15 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 15  evropská ekonomika v roce 2012: přechod do poklesu (od 2. čtvrtletí meziroční i mezikvartální pokles,  meziroční reálný růst HDP: E27: – 0,3 % EuroArea: – 0,6 % Německo 0,7 % Rakousko 0,8 % Slovensko 2,0 % Polsko 2,0 % Maďarsko– 1,7 %  důsledek pro ČR: oslabení poptávky a dosavadních temp vývozu. Ekonomický vývoj v roce 2012 Současný stav v EU – ekonomika

16 2 PREDIKCE očekávaného vývoje ekonomiky

17 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 17 Předpokládaný vývoj 2013 a 2014 Predikce – ekonomika EU  E27: průměrný meziroční růst HDP za roky 2000 až 2008: 2,1 % 2009: hospodářská krize: růst HDP – 4,4 % 2010: obrat k růstu ve většině zemí EU: růst HDP 2,2 % 2011: relativně uspokojivý růst: 1,6 % 2012: pokles – 0,3 % (9/2011: 1,8 %, 3/2012: 0,6 %, 9/2012: 0,0 %) 2013: růst 0,1 % (3/2012: 1,5 %, 9/2012: 1,2 %) 2014: růst 1,6 %

18 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 18 Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý Predikce – ekonomika EU  pro horizont 2014 až 2030: předpoklad mírného růstu zemí E15, a vyššího růstu pro země E12,  oproti predikcím 9/2012: další mírné snížení tempa růstu (zejména v očekávání komplikací při řešení nynější fiskální a v konsekvencích měnové krize),  očekávaný přesun těžiště ekonomického výkonu směrem do dnešních rozvojových zemí (Asie – Čína, Indie) – predikce jsou tak ve srovnání s několik let starými nižší,  není očekáván dramatický obrat – aktuálně nejsou indicie pro formulaci scénáře výrazněji negativního ekonomického vývoje ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu.

19 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 19 Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH Predikce – ekonomika ČR

20 2 PREDIKCE očekávaného vývoje demografie

21 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 21 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Predikce – demografie ČR  od zveřejnění výsledků SLDB 2011 došlo ke změně, snížení o 47 281 obyvatele,  k predikcím dále využíváno projekcí ČSÚ z roku 2009, rovněž tyto predikce jsou sníženy o 47 281 obyvatele,  rok 2012: nižší (o cca 6 tis.) než očekávaný růst počtu obyvatel na úroveň 10 509 tis.,  pro rok 2060 předpokládá nynější predikce počet 10 763 tis., což představuje oproti roku 2012 nárůst asi 2, 4 %.

22 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 22 Počet obyvatel ČR – historie a predikce + 2,4 %

23 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 23 Předpokládaný vývoj počtu domácností Predikce – demografie ČR  od zveřejnění výsledků SLDB 2011 došlo ke změně ve vykazování počtů a kategorií domácností,  ČSÚ dále nevykazuje počty domácností v kategorii cenzová domácnost, ale jen v kategoriích hospodařící a bytová,  predikce budou dále využívat kategorie hospodařící domácnost:  všechny údaje byly přepočteny na novou úroveň: rok 2011:4 637 tis. cenzových domácností 4 375 tis. hospodařících domácností  všechny trendy predikcí zůstávají nezměněny (procentuální růsty),  pro rok 2060: nárůst počtu domácností (základní predikční jednotka pro MOO) na 5,3 mil., což je nárůst o cca 15 % oproti roku 2011.

24 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 24 Osob na domácnost v ČR – historie a predikce - 10 %

25 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 25 Počet domácností ČR – historie a predikce + 14 %

26 2 PREDIKCE spotřeby elektřiny výrobní sféry

27 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 27 Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny výrobní sféry  pro krátkodobý až střednědobý horizont: snížení tempa poklesu EEN související zejména se snížením predikcí růstu HPH (nejedná se o nezávislé veličiny),  pro dlouhodobý výhled vývoje EEN zachování tempa poklesu EEN,  úroveň EEN bude klesat: -zvyšování cenové úrovně v ČR (posilování koruny, snižování parity) -zvyšování technologické úrovně, -změna struktury tvorby HPH.  mezi roky 2012 a 2040 očekáván pokles EEN na 65 %,  mezi roky 2012 a 2040 očekáván nárůst spotřeby elektřiny výrobní sféry o 29,2 % (9/2012: 30,1 %) (VO: 28,5 %, MOP: 32,6 %).

28 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 28 EEN produkce HPH ČR – sektory – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %)

29 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 29 Spotřeba výrobní sféry – sektory – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %)

30 2 PREDIKCE spotřeby elektřiny sféry domácností

31 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 31 Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva  v roce 2012 v MOO meziroční nárůst + 1,6 % (metodika 2011: + 0,3 %),  pokračující problémy s interpretací analýz tarifních statistik (používané k rozpadu spotřeby sektoru MOO na subsektory),  změna v prognózách – rozdělení predikce měrné spotřeby na vytápění na dva vlivy: 1. navyšování efektivity (dominantně vliv zateplování) 2. snižování využití (dominantně vliv přechodu k jiným palivům),  predikováno je: 1. snižování měrné spotřeby pro vytápění a ohřev TUV, navyšování pro ostatní spotřebu (při zahrnutí předpokladu navyšování efektivity, 2. mírné navyšování vybavenosti vytápěním a ohřevem TUV  mezi roky 2012 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby MOO o 18,6 %.

32 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 32 Měrná spotřeba subsektorů MOO – historie a predikce (%, rok 2012 = 100 %) + 31,9 % (+ 30,4 %) -17,4 % (- 17,4 %) - 25,7 % (- 19,4 %)

33 2 PREDIKCE tuzemské netto spotřeby elektřiny (TNS) (spotřeba výrobní sféry + sféry domácností)

34 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 34 Obecné předpoklady I. Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)  predikce jsou formulovány nad slovně vymezenou množinou podmínek Scénář dlouhodobého vývoje (aktuálně verze březen 2013),  tento scénář zahrnuje podmínky vývoje ES i jejího okolí, podmínky vývoje okolí jsou pak: 1. Přírodní podmínky, 2. Společenské a politické podmínky, 3. Ekonomické a technické podmínky,  mimo jiné jsou predikce založeny na předpokladech (výňatek): 1. soběstačnost ES ČR v otázce bilance elektřiny – dlouhodobě mírně přebytková bilance s využitím přebytků pro export zejména do DE, SK, AU, 2. zachování cenových proporcí základních energetických komodit pro konečné zákazníky (vyšší cenová úroveň pro vyšší míru zušlechtění komodity),

35 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 35 Obecné předpoklady II. Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) 3. existence volného trhu s energetickými komoditami; předpoklad mírného omezování křížových dotací mezi tarify v distribuci elektřiny, 4. diferenciace ceny elektřiny v dobách vysokého zatížení a nízkého zatížení (resp. vysoké výroby z OZE a nízké výroby z OZE) bude relativně nízká – nebude umožňovat využití elektřiny jako náhrady ostatních méně ušlechtilých zdrojů energie s příslušných snížením efektivity, 5. kontinuální, nicméně evoluční vývoj struktury palivové základny ES ČR (navyšování podílu OZE, plynu a jádra).

36 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 36 Hlavní vývojové trendy Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)  nižší spotřeba (o 446 GWh) pro rok 2013 než v minulé predikci (9/2012),  pro rok 2013 predikován mírný pokles,  růst TNS 2013: - 0,4 % (9/2012: + 0,2 %)  nižší predikce zejména pro krátkodobý a střednědobý horizont; důvodem zejména: korekce výhledu růstového potenciálu ekonomik EU a ČR,  mezi roky 2012 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby TNS o 26,6 %.  pro horizont 2050 až 2060 není očekáváno další výrazné nasycování na úrovni TNS – předpokládaný průměrný růst cca. 0,3 % meziročně.

37 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 37 Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce vysoký 3/2013 referenční 3/2013 nízký 3/2013 historie predikce 9/2012 + 36,7 % (+ 37,1 %) + 18,6 %

38 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 38 Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce rozdíl 1,3 TWh

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 39 Struktura tuzemské netto spotřeby (TNS) – historie a predikce

40 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 40 Tuzemská brutto spotřeba (TBS) – historie a predikce

41 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 41 Tuzemská netto spotřeba – meziroční indexy (%)

42 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 42 Tuzemská netto spotřeba (GWh)

43 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 43 Tuzemská netto spotřeba – bazické indexy (%, rok 2012 = 100 %)

44 2 PREDIKCE spotřeby sektoru elektromobilů (není zahrnuto v predikcích tuzemské netto spotřeby)

45 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 45 Hlavní charakteristiky predikce Predikce – spotřeba elektřiny sektoru elektromobilů  v návaznosti na dostupné aktuální odhady predikce upraveny: nástup posunut 6 let směrem do budoucnosti,  ostatní charakteristiky predikce zůstávají zachovány,  počet automobilů bude záviset na vývoji počtu obyvatel – predikce počtu obyvatel,  aktuálně předpokládán rozvoj jen v segmentu M1 (osobní automobily do 3,5 t),  v horizontu 2012 až 2060 dojde k nárůstu počtu automobilů na osobu z úrovně: 0,44 ks/osoba na 0,57 ks/osoba,  predikce počítá se dvěma hlavními alternativami nynějších kapalných fosilních paliv jako zdroje primární energie pro pohon (či s jejich kombinací): 1. CNG a 2. Zdroj elektřiny.

46 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 46 Podíl elektromobilů Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů  Podíl elektromobilů na celkovém počtu automobilů do 3,5 t se bude zvyšovat a to zejména od roku 2030 do roku 2050:

47 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 47 Spotřeba elektromobilů – historie a predikce 4,8 TWh (5,0 TWh) 2,1 TWh (2,8 TWh)

48 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 48 Tuzemská netto spotřeba + spotřeba elektromobilů – historie a predikce + 44,4 % (+ 45,3 %)

49 3 Mezinárodní srovnání predikcí

50 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 50 Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání predikcí  srovnávat pouze s přihlédnutím ke specifikům srovnávaných zemí,  ne všechny kategorie, které se nabízejí ke srovnání je možné bez interpretace a následného komentáře srovnávat,  rozdíly způsobují zejména: 1. geografické a klimatické podmínky, 2. společenské zvyklosti a specifika využívání elektřiny, 3. fáze rozvinutosti a fáze ekonomického cyklu, 4. přítomnost nahodilých vlivů a objevování nových trendů.

51 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 51 Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání predikcí  srovnání bylo provedeno pro aktualizované predikce ekonomického vývoje a spotřeby elektřiny,  predikce se opírají o data z poloviny roku 2012,  predikce jsou inspirovány daty z mezinárodního srovnání společnosti EURELECTRIC (Eurprog 2011),  pro srovnání v rámci predikcí spotřeby elektřiny se nabízí tyto kategorie: 1. srovnání predikcí v bazických indexech 2. spotřeba sektorů na hlavu v kurzech či paritě kupní síly

52 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 52 Srovnání vývoje ELEKTROENERGETICKÉ NÁROČNOSTI tvorby HPH

53 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 53 Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY

54 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 54 Srovnání vývoje SPOTŘEBY DOMÁCNOSTÍ na hlavu

55 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 55 Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY na hlavu

56 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 56 Shrnutí srovnání Mezinárodní srovnání predikcí 1. Trajektorie vývoje tuzemské netto spotřeby je ve srovnání s E27, E15 a zejména E12 níže. Aktuálně srovnáváme predikce různého stáří, je očekáváno výrazné snížení predikcí pro země E27 v příštích predikcích. 2. Trajektorie vývoje tuzemské netto spotřeby na hlavu či spotřeby domácností je ve spodní třetině spektra. Predikce vývoje spotřeby na hlavu odpovídá pozici ČR v rámci ekonomické výkonnosti a spotřebních zvyklostí s přihlédnutím ke srovnatelnosti predikcí z pohledu data vydání.

57 OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. sekce provozu a rozvoje ES


Stáhnout ppt "OTE, sídlo OTE Praha 2. dubna, 2013 zkrácená verze prezentace predikce březen 2013 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů."

Podobné prezentace


Reklamy Google