Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační schopnosti v atletice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační schopnosti v atletice"— Transkript prezentace:

1 Koordinační schopnosti v atletice

2 Základní členění motorických schopností

3 Orientační schopnost Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu.

4 Rovnováhová schopnost
Schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější objekt) ve stavu rovnováhy , respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. - statická - dynamická

5 Reakční schopnost Schopnost zahájit ( účelný ) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý ) podnět v co nejkratším čase.

6 Rytmická schopnost Schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený

7 Diferenciační schopnost
Schopnost realizace přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností na základě jemně diferencovaného a přesného příjmu a zpracování převážně kinestetických informací.

8 Schopnost sdružování a přestavby
Schopnost sdružování pohybů je chápána jako schopnost účelně koordinovat pohyby částí těla navzájem a koordinovat pohyb celého těla ve vztahu k určité záměrné činnosti. Schopnost přizpůsobit program pohybové činnosti novým skutečnostem na základě vnímaných nebo předpokládaných změn situace nebo pokračovat v činnosti zcela jiným způsobem

9 Zásady rozvoje věk a vyspělost atleta Po dni volna
Na začátek tréninkové jednotky nebo VJ

10 Obecné prostředky rozvoje
Cvičení bez zátěže – vlastní vahou těla rytmická cvičení, cvičení s hudbou, balanční cvičení na jedné noze, akrobacie – kotouly, stoje, přemety aj. úpoly, hry a soutěže s úkoly, krátký běh s úkoly, skoky v obrazcích (v kruhu, čtverec) aj. Cvičení s náčiním cvičení se švihadlem, gymnastická cvičení s míčem, cvičení s obručí, balancování s různými předměty (štafetový kolík, tyč), míčové hry aj. Cvičení na nářadí cvičení na kladině, na balanční polokouli nebo míči, gymnastická cvičení na hrazdě, kruzích, trampolíně, gymnastické přeskoky (koza, kůň, švédská bedna), šplh aj. Ostatní cvičení překážkové dráhy, plavání, jízda na kole, běh na lyžích, bruslení aj.

11 Speciální prostředky Cvičení se změnou směru
běh do zatáčky, běh do přesně vymezeného směru, běh pozadu, běh s obraty, speciální běžecká cvičení se změnou směru aj., zdůrazněný vertikální nebo horizontální odraz, skoky do vymezeného prostoru, hody na vzdálenost a na cíl, starty z různých startovních poloh aj. Cvičení se změnou rytmu a tempa běh se záměrným střídáním tempa, běh v pásmech, stupňované úseky aj., skoky ze zkráceného, pomalého, zrychlovaného pohybu, hody a vrhy z místa, ze zkrácenou přípravnou fází, hody a vrhy s výrazně zpomalenou a zrychlenou odhodovou fází, hody a vrhy z lehčím a těžším náčiním aj. Cvičení se změnou vynaložení síly a rozsahu pohybu běh do schodů, běh se schodů, odrazy přes různě vzdálené a vysoké překážky, odrazy ze zvýšeného místa, hody a vrhy z neúplných přípravných fází aj. Cvičení při změně vnějších podmínek běh do kopce, běh proti větru, běh ve vodě, běh v písku, běh přes různě vzdálené překážky, skoky z různých povrchů (škvára, mokrý povrch, umělý povrch), hody a vrhy v jiném prostředí (mokrý sektor, bez sektoru, jiný vrhačský kruh aj.), Cvičení s obměnou pohybových detailů běh s různým omezením pohybu paží, běh se závažím v ruce (činky, kameny), odrazy ohnutou nebo nataženou švihovou nohou, odrazy s různou prací paží aj. Zrcadlová cvičení odrazy z neodrazové končetiny, hody a vrhy neodhodovou paží, hody a vrhy v opačném směru pohybu (otočka, sun) aj. Cvičení s omezením senzorického systému cvičení se zavřenýma očima nebo se zúženým výhledem, cvičení po několika otočkách nebo po kotoulech aj.

12 Metody rozvoje Metoda analytická se využívá u většiny technických atletických disciplín, které lze dělit na jednotlivé pohybové fáze. Například u skoku do výšky atlet provádí na místě imitační cvičení posledního kroku a následného odrazu. Pro běžce je vhodné využít speciálních běžeckých cvičení s variabilními obměnami (s oporou o stěnu, bez opory na místě, bez pohybu paží, s pohybem paží, s pohybem do stran nebo vzad). Ve fázi odstraňování chyb se nejčastěji používá kontrastní metodu. Například trenér předvede technicky správně provedený přeběh překážky a následně chybný přeběh se zvýrazněnou chybnou prací přetahové nohy. Metoda opakování se v atletice používá při nácviku a upevňování nových pohybů a dovedností. Například při nácviku švihového způsobu běhu postupně odstraňujeme chyby v pohybu paží, postavení trupu a pánve, polohy dolních končetin při odrazu, postavení chodidla při došlapu atd. Velice vhodnou pomůckou je využití videozáznamu, na kterém můžeme popsat jednotlivé chyby a volit pak cvičení a prostředky pro jejich odstranění. Metoda střídavá se využívá ve formě střídání tempa a rychlosti pohybu například ve skoku dalekém. Atlet provádí jednotlivé skoky z různě vzdálených rozběhů s různou intenzitou a rychlostí.

13 Pohyblivost schopnost člověka pohybovat svaly a klouby těla v plném rozsahu, lehce a požadovanou rychlostí.

14 Druhy pohyblivosti a) Statická – jedná se o rozsah pohybu v kloubu dosažený pomalým pohybem b) Dynamická - jedná se o rozsah pohybu v kloubu dosažený normální nebo zvýšenou rychlostí c) Aktivní – amplituda pohybu je dosažená pouze silou příslušných svalů d) Pasivní - amplituda pohybu je dosažená za spoluúčasti vnější síly

15 Zásady rozvoje Individuální a věkové zvláštnosti Správné dýchání
Přesně vedený pohyb

16 Všeobecné prostředky Dynamická cvičení – vlastní vahou těla
kroužení hlavou, trupem, pánví, kroužení pažemi, v předloktí, zápěstím, hmity a kmity horními a dolními končetinami, předklony, úklony aj. Dynamická cvičení s náčiním stejná cvičení jako v předchozím bodě, ale s využitím náčiní (plné míče, mále činky, tyče, gymnastické obruče, švihadla aj.) Statická cvičení – vlastní vahou těla protahovací cvičení zaměřené na celkovou pohyblivost celého těla, předklony, úklony hlavy a trupu, sedy s předklony, úklony aj. Statická cvičení s náčiním protahovací cvičení zaměřené na celkovou pohyblivost celého těla s využitím tyčí, míčů, švihadla, gymnastické obruče aj. (předklony, úklony hlavy a trupu, sedy s předklony, úklony aj.).

17 Speciální prostředky Speciální cvičení pro hladké běhy
kroužení pažemi za chůze, chůze po patách, po špičkách, po vnější nebo vnitřní části plosky nohy, na místě imitace pohybu paží při běhu v pomalém tempu, cvičení u hrazení: kmity dolními končetinami v předozadní rovině s imitací pohybu dolní končetiny při běhu aj. speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání) aj., protahovací cvičení zaměřené na svaly pletence ramenního a trupu, protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin. Speciální cvičení pro překážkové běhy švihová cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (např. překážkový sed s hmitáním ke švihové a přetahové noze, imitace pohybu přetahové nohy s oporou o stěnu nebo vedle překážky) aj. speciální běžecká cvičení (skipink, zakopávání, koleso aj.), protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (překážkový sed, z překážkového sedu leh na záda, stoj přednožný s oporou o překážku s předklonem i úklonem k natažené noze aj.)

18 Speciální prostředky Speciální cvičení pro horizontální skoky
švihová cvičení zaměřené na svaly kyčelního kloubu a svalů dolní končetiny (kroužení dolní končetinou, hmity dolní končetinou s oporou o stěnu, chůze s imitací práce švihové nohy při odrazu aj.), speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání zdůrazněným došlapem aj.), protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (např. leh na zádech, jedna noha pokrčmo, chytíme pod kolenem a přitahujeme směrem k hrudníků aj.). Speciální cvičení pro vertikální skoky švihová cvičení zaměřená na svaly oblasti trupu (předklony, úklony, kroužení trupem, kotouly), švihová cvičení zaměřené na svaly kyčelního kloubu a svalů dolní končetiny (kroužení dolní končetinou, hmity dolní končetinou s oporou o stěnu, chůze s imitací práce švihové nohy při odrazu aj.), speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání zdůrazněným došlapem), protahovací cvičení zaměřené na svaly trupu („mosty“, spinální cviky),

19 Speciální prostředky Speciální cvičení pro vrhy a hody
švihová cvičení zaměřená na svaly oblasti pletence ramenního a trupu (kroužení zápěstím, předloktím, celými pažemi; předklony, úklony, kroužení trupem, protirotační cviky se zvýrazněným opožďováním paží za rotací trupu), speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, pohyb „osmičky“, poskoky stranou aj.), vrhačská „gymnastika“ s náčiním (předávání náčiní před tělem, kolem těla, kolem dolních končetin; přehazování náčiní před tělem aj.) protahovací cvičení zaměřená na svaly pletence ramenního a prsního svalstva (např. vzpažit, jedna paže pokrčmo a druhou paží tlačím do lokte; spojení rukou za zády a předklon; vzpažit s oštěpem a předpažit a zapažit aj. ), protahovací cvičení zaměřené na svaly trupu („mosty“, leh na břiše a zvedneme trup nad podložku se zakloněním hlavy, spinální cviky, „pověšení“ se do zapíchnutého oštěpu aj.).

20 Metody rozvoje Metoda aktivního cvičení dynamická.
Metoda aktivního cvičení statická. Metoda pasivního cvičení dynamická. Metoda pasivního cvičení statická. Metoda kontrakce - relaxace- natažení.


Stáhnout ppt "Koordinační schopnosti v atletice"

Podobné prezentace


Reklamy Google