Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační schopnosti v atletice. Základní členění motorických schopností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační schopnosti v atletice. Základní členění motorických schopností."— Transkript prezentace:

1 Koordinační schopnosti v atletice

2 Základní členění motorických schopností

3 Orientační schopnost  Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu.

4 Rovnováhová schopnost  Schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější objekt) ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. - statická - dynamická

5 Reakční schopnost  Schopnost zahájit ( účelný ) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý ) podnět v co nejkratším čase.

6 Rytmická schopnost  Schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený

7 Diferenciační schopnost  Schopnost realizace přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností na základě jemně diferencovaného a přesného příjmu a zpracování převážně kinestetických informací.

8 Schopnost sdružování a přestavby  Schopnost sdružování pohybů je chápána jako schopnost účelně koordinovat pohyby částí těla navzájem a koordinovat pohyb celého těla ve vztahu k určité záměrné činnosti.  Schopnost přizpůsobit program pohybové činnosti novým skutečnostem na základě vnímaných nebo předpokládaných změn situace nebo pokračovat v činnosti zcela jiným způsobem

9 Zásady rozvoje  věk a vyspělost atleta  Po dni volna  Na začátek tréninkové jednotky nebo VJ

10 Obecné prostředky rozvoje  Cvičení bez zátěže – vlastní vahou těla • rytmická cvičení, cvičení s hudbou, balanční cvičení na jedné noze, akrobacie – kotouly, stoje, přemety aj. • úpoly, hry a soutěže s úkoly, krátký běh s úkoly, skoky v obrazcích (v kruhu, čtverec) aj.  Cvičení s náčiním • cvičení se švihadlem, gymnastická cvičení s míčem, cvičení s obručí, balancování s různými předměty (štafetový kolík, tyč), míčové hry aj.  Cvičení na nářadí cvičení na kladině, na balanční polokouli nebo míči, gymnastická cvičení na hrazdě, kruzích, trampolíně, gymnastické přeskoky (koza, kůň, švédská bedna), šplh aj.  Ostatní cvičení • překážkové dráhy, plavání, jízda na kole, běh na lyžích, bruslení aj.

11 Speciální prostředky  Cvičení se změnou směru • běh do zatáčky, běh do přesně vymezeného směru, běh pozadu, běh s obraty, speciální běžecká cvičení se změnou směru aj., zdůrazněný vertikální nebo horizontální odraz, skoky do vymezeného prostoru, hody na vzdálenost a na cíl, starty z různých startovních poloh aj.  Cvičení se změnou rytmu a tempa • běh se záměrným střídáním tempa, běh v pásmech, stupňované úseky aj., skoky ze zkráceného, pomalého, zrychlovaného pohybu, hody a vrhy z místa, ze zkrácenou přípravnou fází, hody a vrhy s výrazně zpomalenou a zrychlenou odhodovou fází, hody a vrhy z lehčím a těžším náčiním aj.  Cvičení se změnou vynaložení síly a rozsahu pohybu • běh do schodů, běh se schodů, odrazy přes různě vzdálené a vysoké překážky, odrazy ze zvýšeného místa, hody a vrhy z neúplných přípravných fází aj.  Cvičení při změně vnějších podmínek • běh do kopce, běh proti větru, běh ve vodě, běh v písku, běh přes různě vzdálené překážky, skoky z různých povrchů (škvára, mokrý povrch, umělý povrch), hody a vrhy v jiném prostředí (mokrý sektor, bez sektoru, jiný vrhačský kruh aj.),  Cvičení s obměnou pohybových detailů • běh s různým omezením pohybu paží, běh se závažím v ruce (činky, kameny), odrazy ohnutou nebo nataženou švihovou nohou, odrazy s různou prací paží aj.  Zrcadlová cvičení • odrazy z neodrazové končetiny, hody a vrhy neodhodovou paží, hody a vrhy v opačném směru pohybu (otočka, sun) aj.  Cvičení s omezením senzorického systému • cvičení se zavřenýma očima nebo se zúženým výhledem, cvičení po několika otočkách nebo po kotoulech aj.

12 Metody rozvoje  Metoda analytická se využívá u většiny technických atletických disciplín, které lze dělit na jednotlivé pohybové fáze. Například u skoku do výšky atlet provádí na místě imitační cvičení posledního kroku a následného odrazu. Pro běžce je vhodné využít speciálních běžeckých cvičení s variabilními obměnami (s oporou o stěnu, bez opory na místě, bez pohybu paží, s pohybem paží, s pohybem do stran nebo vzad).  Ve fázi odstraňování chyb se nejčastěji používá kontrastní metodu. Například trenér předvede technicky správně provedený přeběh překážky a následně chybný přeběh se zvýrazněnou chybnou prací přetahové nohy.  Metoda opakování se v atletice používá při nácviku a upevňování nových pohybů a dovedností. Například při nácviku švihového způsobu běhu postupně odstraňujeme chyby v pohybu paží, postavení trupu a pánve, polohy dolních končetin při odrazu, postavení chodidla při došlapu atd. Velice vhodnou pomůckou je využití videozáznamu, na kterém můžeme popsat jednotlivé chyby a volit pak cvičení a prostředky pro jejich odstranění.  Metoda střídavá se využívá ve formě střídání tempa a rychlosti pohybu například ve skoku dalekém. Atlet provádí jednotlivé skoky z různě vzdálených rozběhů s různou intenzitou a rychlostí.

13 Pohyblivost  schopnost člověka pohybovat svaly a klouby těla v plném rozsahu, lehce a požadovanou rychlostí.

14 Druhy pohyblivosti  a) Statická – jedná se o rozsah pohybu v kloubu dosažený pomalým pohybem  b) Dynamická - jedná se o rozsah pohybu v kloubu dosažený normální nebo zvýšenou rychlostí  c) Aktivní – amplituda pohybu je dosažená pouze silou příslušných svalů  d) Pasivní - amplituda pohybu je dosažená za spoluúčasti vnější síly

15 Zásady rozvoje  Individuální a věkové zvláštnosti  Správné dýchání  Přesně vedený pohyb

16 Všeobecné prostředky  Dynamická cvičení – vlastní vahou těla • kroužení hlavou, trupem, pánví, kroužení pažemi, v předloktí, zápěstím, hmity a kmity horními a dolními končetinami, předklony, úklony aj.  Dynamická cvičení s náčiním • stejná cvičení jako v předchozím bodě, ale s využitím náčiní (plné míče, mále činky, tyče, gymnastické obruče, švihadla aj.)  Statická cvičení – vlastní vahou těla • protahovací cvičení zaměřené na celkovou pohyblivost celého těla, předklony, úklony hlavy a trupu, sedy s předklony, úklony aj.  Statická cvičení s náčiním • protahovací cvičení zaměřené na celkovou pohyblivost celého těla s využitím tyčí, míčů, švihadla, gymnastické obruče aj. (předklony, úklony hlavy a trupu, sedy s předklony, úklony aj.).

17 Speciální prostředky  Speciální cvičení pro hladké běhy • kroužení pažemi za chůze, chůze po patách, po špičkách, po vnější nebo vnitřní části plosky nohy, na místě imitace pohybu paží při běhu v pomalém tempu, cvičení u hrazení: kmity dolními končetinami v předozadní rovině s imitací pohybu dolní končetiny při běhu aj. • speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání) aj., • protahovací cvičení zaměřené na svaly pletence ramenního a trupu, protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin.  Speciální cvičení pro překážkové běhy • švihová cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (např. překážkový sed s hmitáním ke švihové a přetahové noze, imitace pohybu přetahové nohy s oporou o stěnu nebo vedle překážky) aj. • speciální běžecká cvičení (skipink, zakopávání, koleso aj.), • protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (překážkový sed, z překážkového sedu leh na záda, stoj přednožný s oporou o překážku s předklonem i úklonem k natažené noze aj.)

18 Speciální prostředky  Speciální cvičení pro horizontální skoky • švihová cvičení zaměřené na svaly kyčelního kloubu a svalů dolní končetiny (kroužení dolní končetinou, hmity dolní končetinou s oporou o stěnu, chůze s imitací práce švihové nohy při odrazu aj.), • speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání zdůrazněným došlapem aj.), • protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (např. leh na zádech, jedna noha pokrčmo, chytíme pod kolenem a přitahujeme směrem k hrudníků aj.).  Speciální cvičení pro vertikální skoky • švihová cvičení zaměřená na svaly oblasti trupu (předklony, úklony, kroužení trupem, kotouly), švihová cvičení zaměřené na svaly kyčelního kloubu a svalů dolní končetiny (kroužení dolní končetinou, hmity dolní končetinou s oporou o stěnu, chůze s imitací práce švihové nohy při odrazu aj.), • speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, předkopávání zdůrazněným došlapem), • protahovací cvičení zaměřené na svaly trupu („mosty“, spinální cviky), • protahovací cvičení zaměřená na svaly kyčelního kloubu a dolních končetin (např. leh na zádech, jedna noha pokrčmo, chytíme pod kolenem a přitahujeme směrem k hrudníků aj.).

19 Speciální prostředky  Speciální cvičení pro vrhy a hody • švihová cvičení zaměřená na svaly oblasti pletence ramenního a trupu (kroužení zápěstím, předloktím, celými pažemi; předklony, úklony, kroužení trupem, protirotační cviky se zvýrazněným opožďováním paží za rotací trupu), • speciální běžecká cvičení (liftink, skipink, zakopávání, pohyb „osmičky“, poskoky stranou aj.), • vrhačská „gymnastika“ s náčiním (předávání náčiní před tělem, kolem těla, kolem dolních končetin; přehazování náčiní před tělem aj.) • protahovací cvičení zaměřená na svaly pletence ramenního a prsního svalstva (např. vzpažit, jedna paže pokrčmo a druhou paží tlačím do lokte; spojení rukou za zády a předklon; vzpažit s oštěpem a předpažit a zapažit aj. ), protahovací cvičení zaměřené na svaly trupu („mosty“, leh na břiše a zvedneme trup nad podložku se zakloněním hlavy, spinální cviky, „pověšení“ se do zapíchnutého oštěpu aj.).

20 Metody rozvoje  Metoda aktivního cvičení dynamická.  Metoda aktivního cvičení statická.  Metoda pasivního cvičení dynamická.  Metoda pasivního cvičení statická.  Metoda kontrakce - relaxace- natažení.


Stáhnout ppt "Koordinační schopnosti v atletice. Základní členění motorických schopností."

Podobné prezentace


Reklamy Google