Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Referenční nabídka propojení (RIO) Česká a moravská VoIP telefonie - 3. seminář Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Michal Pekárek 8. a 11.12.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Referenční nabídka propojení (RIO) Česká a moravská VoIP telefonie - 3. seminář Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Michal Pekárek 8. a 11.12.2009."— Transkript prezentace:

1 Referenční nabídka propojení (RIO) Česká a moravská VoIP telefonie - 3. seminář Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Michal Pekárek 8. a 11.12.2009

2 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Historie referenční nabídky propojení (RIO) pevné sítě O 2 •úplně první referenční nabídka propojení byla vydána 20. října 2000 s platností od 1. ledna 2001 na základě opatření ČTÚ (č. OÚ – 2/S/2000, č.j. 502 100/2000-611 ze dne 4. září 2000), kde byla v té době společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. s účinností od 25. září 2000 označena za provozovatele s výrazným podílem na trhu podle Zákona a s uloženou povinností uveřejnit referenční nabídku •nabídka RIO platila vždy po dobu jednoho roku, tj. od 1.1. do 31.12. a vydávala se v tištěné podobě •dle nových pravidel Zákona (ZoEK) od roku 2005 se referenční nabídka propojení uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách •současně se referenční nabídka propojení předává ČTÚ k publikaci v Telekomunikačním věstníku s uvedením informace o uveřejnění a kde se nachází

3 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky propojení Podoba RIO je definována opatřením obecné povahy č. OOP 7 vydaného ČTÚ, jenž stanoví: •jaké informace mají být uveřejňovány, např. účetní informace, ceny za propojení, umístění bránových ústředen a bodů propojení, aj. •jaké náležitosti musí nejméně obsahovat, např. předmět nabídky, technické specifikace a číslování služeb realizovaných v rámci propojení, postupy pro objednávání a poskytování služeb realizovaných v rámci propojení, aj. •jaké jsou dodací podmínky služeb, výkonů nebo zařízení souvisejících s přístupem nebo propojením •jaké jsou pravidla a postupy, např. při spolupráci, řešení sporů, pro předávání technických údajů, sjednávání změn, aj.

4 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Přílohy referenční nabídky propojení pevné sítě O 2 RIO obsahuje tyto přílohy: •Smlouva o ochraně obchodního tajemství •Tělo smlouvy •Příloha 1 – Služby a ceny •Příloha 2 – Technické specifikace •Příloha 3 – Procedury •Příloha 4 – Účtování a placení •Příloha 5 – Smluvní pokuty •Příloha 6 – Definice technických a provozních pojmů •Příloha 7 – Adresy a kontaktní osoby

5 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Smlouva o ochraně obchodního tajemství (Smlouva NDA) •Obsahem Smlouvy o ochraně obchodního tajemství, která se uzavírá v souvislosti se žádostí společnosti OLO o propojení své sítě elektronických komunikací se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2, je seznámí se obou stran s přípravou, uzavíráním a plněním Smlouvy o propojení na základě zákona č. 127/2005 Sb. •Důvodem k uzavírání Smlouvy NDA, kterému předchází návrh na propojování sítí je skutečnost, aby si společnosti mohly vyměňovat informace podléhající obchodnímu tajemství, zejména technické, potřebné pro uzavření Smlouvy o propojení

6 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Tělo smlouvy Obsahem Těla smlouvy jsou ustanovení, vycházejíce z platných právních a technických předpisů, např.: •Podmínky propojení sítí, •Účtování a placení, •Prognózování služeb, •Ochrana a bezpečnost, •Pozastavení propojovacích služeb, •Sankce za porušení Smlouvy, •Platnost a účinnost Smlouvy, •Řešení sporů, aj.

7 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 1 – Služby a ceny Obsahem Přílohy 1 je nabídka služeb nabízených společností Telefónica O2 společnosti OLO a naopak včetně popisu služby, síťové konfigurace, směrování volání, zpoplatnění služby, … Na propojení jsou poskytovány např. tyto služby O2: •Služba koncové volání, •Služba přístup k pracovištím tísňových volání, •Služba pronájem propojovacích okruhů, •Služba přístup ke službám typu Zelená linka, •Služba virtuálních volacích karet, •Služba výběr provozovatele formou nastavení předvolby čísel, •Služba přenositelnosti čísla, aj.

8 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 1 – Služby a ceny Obsahem Přílohy 1 je nabídka služeb nabízených společností Telefónica O2 společnosti OLO a naopak včetně popisu služby, síťové konfigurace, směrování volání, zpoplatnění služby, … Na propojení jsou poskytovány např. tyto služby OLO: •Služba přístup ke službám bezplatného volání, •Služba přístup ke službám se sdílenými náklady, •Služba přístup ke službám univerzálního přístupového čísla, •Služba virtuálních volacích karet, •Služba výběr provozovatele formou nastavení předvolby čísel, •Koncové volání založené na VoIP, aj.

9 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 2 – Technické specifikace Obsahem Přílohy 2 je stanovení technických specifikací vlastního propojení, jako např.: •Síťová hierarchie propojení, •Zařízení propojovacího bodu a jeho umístění, •Dimenzování kapacity propojení mezi sítěmi, •Charakteristiky rozhraní 2 Mbit/s pro propojení v propojovacím bodě, •Prostory pro přenosové prostředky potřebné pro zřízení propojovacího bodu a jeho umístění •Specifikace volání, sestavení spojení, začátek volání a ukončení volání, •Testování technologie propojené prostřednictvím POI, •Zkušební provoz, •Úroveň kvality služby, aj.

10 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Síťová hierarchie propojení

11 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Kapacita propojení •Pro službu/skupinu služeb jsou zřizovány samostatné svazky, aby se dosáhlo různých úrovní kvality služby pro službu/skupinu služeb a zabránilo se zablokování služeb z důvodu prudkého vzrůstu provozu způsobeného dalšími službami •Přiřazení služeb k jednotlivým svazkům je součástí definice každé služby uvedené v Příloze 1 •Svazky jsou jednosměrné Služby přiřazené jednotlivým svazkům: •svazek č.1 (koncová volání) •svazek č.2 (služby typu ZL, informační linky) •svazek č.3 (tísňová volání) •svazek č.5 (služba CS/CPS)

12 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 3 – Procedury Obsahem Přílohy 3 jsou pravidla a postupy pro: •Prognózování služeb, •Zprostředkování služeb (termíny zřízení a rušení služeb případně změny konfigurace), •Udržování úrovně kvality služeb, •Popis procesu objednávek aktivace služby CPS a NP, •Kvóty objednávek CPS a NP, •Formuláře služby CPS a NP, aj.

13 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 4 – Účtování a placení Obsahem Přílohy 4 je: •popis shromažďování údajů, •postup vyúčtování a placení, •spory týkající se vyúčtování a placení cen za služby poskytované společností Telefónica O2 společnosti OLO a naopak jenž jsou uvedené v Příloze 1.

14 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 5 – Smluvní pokuty Obsahem Přílohy 5 je uplatnění smluvních pokut za: •nedodržení termínů dohodnutých ve Smlouvě, např. zřízení POI, instalace, testování a uvedení služby do provozu, porušení lhůt splatnosti a platebního postupu, aj. •nesplnění další stanovené povinnosti vyplývající ze Smlouvy, např. nedodržení postupů prognóz, monitoringu a vykazování provozu, porušení povinností ochrany a bezpečnosti, aj. •odmítnuté objednávky pro službu CPS, aj.

15 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 6 – Definice technických a provozních pojmů •Obsahem Přílohy 6 jsou pojmy, technické a provozní termíny, zkratky použité ve Smlouvě nebo v jejích Přílohách spolu s jejich významem, detailnějším vysvětlením

16 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential RIO Příloha 7 – Adresy a kontaktní osoby Obsahem Přílohy 7 jsou kontaktní místa pro vzájemný styk obou smluvních stran, jako např.: •K náležitostem Smlouvy, •Pro operativní řešení otázek souvisejících se službami na propojení a obchodními vztahy, •Pro řešení technických záležitostí, •Pro řešení záležitostí odúčtování, •Technická podpora pro operativní řízení provozu v případě zásadních problémů propojení jako jsou např. rozsáhlé výpadky sítě, změny databáze apod. •Adresy pro doručování daňových a dalších účetních dokladů, aj.

17 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Referenční nabídka propojení pevné sítě O 2 na webu http://www.cz.o2.com/wholesale/cz/national/regulated_services/tuzemske_propojovani/index.html

18 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Přílohy referenční nabídky propojení mobilní sítě O 2 Podle Rozhodnutí č. REM/16/04.2006-20 čl.I odst. 2, písm. a) uveřejnila společnost Telefónica O2 v roce 2006 následující referenční nabídku propojení (RIO). Rozsah údajů uvedených v RIO odpovídá Opatření obecné povahy OOP/07/07.2005-12. Referenční nabídka uvádí základní technické a provozní podklady pro uzavření smlouvy o propojení mobilní sítě společnosti Telefónica O2 a sítě žadatele o propojení a poskytování si služeb elektronických komunikací mezi společností Telefónica O2 a žadatelem o propojení. RIO obsahuje tyto přílohy: •Smlouva o propojení veřejných sítí elektronických komunikací •Příloha 1 Propojení sítí •Příloha 2 Služby elektronických komunikací •Příloha 3 Ceny služeb elektronických komunikací •Příloha 4 Vyúčtování a placení •Příloha 5 Smluvní pokuty •Příloha 6 Adresy a kontaktní osoby

19 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Služby poskytované na úrovni mobilního propojení Na úrovni mobilního propojení jsou poskytovány např. tyto služby: •Služba koncového volání – terminace hovorů •Služba “Informační a asistenční služba 1188” •Služba Vyhledání přeneseného čísla •Služba dosměrování volání pro čísla přenesená •Síťové služby •Služba přenesení čísla (MNP) •Služba “Informace o telefonních číslech v České republice” •Služba “Informace o telefonních číslech v zahraničí”

20 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Referenční nabídka propojení mobilní sítě O 2 na webu http://www.cz.o2.com/wholesale/cz/national/regulated_services/network6_rio.html

21 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Otázky, diskuze…

22 Referenční nabídka propojení (RIO) 20 June 2014 Confidential Děkuji vám za pozornost michal.pekarek@o2.com


Stáhnout ppt "Referenční nabídka propojení (RIO) Česká a moravská VoIP telefonie - 3. seminář Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Michal Pekárek 8. a 11.12.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google