Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeshraniční spolupráce LAG Nový fenomén Euroregionu Silesia.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeshraniční spolupráce LAG Nový fenomén Euroregionu Silesia."— Transkript prezentace:

1 Přeshraniční spolupráce LAG Nový fenomén Euroregionu Silesia

2 Co je LAG LAG – Local Action Group, v ČR MAS – místní akční skupina RP LGD – lokalna grupa dzialania je dobrovolné uskupení lidí s právní subjektivitou, které sdružuje veřejný, podnikatelský a neziskový sektor ve venkovské oblasti. Území, na kterém LAG působí, musí být jednotné a soudržné a důvod výběru území by měl být na historickém, geografickém nebo na společenském podkladě.

3 Vznik LAG Slabší ekonomická situace venkovských oblastí a potřeba si pomáhat vedla v 90letech minulého století k rozvoji spolupráce obcí v rámci venkovských oblastí a ke vzniku místních partnerství mezi subjekty, které na venkově působí.

4 Počátek LAG v ČR Rok 1998 a Program rozvoje venkova nasměroval obce k rozvoji spolupráce a k vytváření rozvojových strategií venkovských mikroregionů. V roce 1999 vznikla první integrovaná partnerství a v roce 2004 již pracovalo v ČR 16 MAS a z toho 4 v Moravskoslezském kraji.

5 Początek LGD w RP Pilotażowy Program LEADER + był realizowany w Polsce od 2004r. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów Wiejskich 2004-2006 I etap do końca 2004r. a etap II do końca 2006r. Powstało w Polsce 167 Lokalnych Grup Działania z tego 6 na terenie województwa opolskiego.

6 Jak pracuje LAG Činnost LAG je poměrně přesně dána metodikou LEADER.

7 Co je metoda LEADER LEADER je metoda rozvoje venkova, která je založená na partnerství třech sektorů – veřejného, podnikatelského a neziskového a na maximálně decentralizovaném rozdělování dotačních prostředků.

8 Základní pravidlo metody LEADER Minimálně 50 % rozhodovacích orgánů musí být obsazeno zástupci podnikatelského a neziskového sektoru. To znamená, že pro veřejnou správu zbývá maximálně 50 % v orgánech, které v podstatě rozhodují o rozvoji určitého území.

9 Strategický plán LEADER Strategický plán LEADER je základní dokument LAG, kterým se LAG musí řídit. Má závaznou osnovu a vychází z Územní rozvojové strategie. Obsahem určuje svůj podíl na rozvoji daného území a na vytváření místního partnerství.

10 Pravidla programu LEADER Evropská unie stanovila základní podmínky pro politiku rozvoje venkova v členských státech právními předpisy. Mimo jiné, Nařízení Rady (ES) 1698/2005 stanovuje podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

11 Přístup LEADER Je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) 1698/2005 a zahrnuje tyto prvky: strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí partnerství mezi veřejným a soukromým (tedy neziskovým a podnikatelským) sektorem na místní úrovni přístup zdola spojený s rozhodovací pravomocí týkající se vypracování a provádění strategie místního rozvoje více odvětvové navrhování a provádění Strategického plánu LEADER provádění projektů spolupráce uplatňování inovačních přístupů vytváření sítí místních partnerství

12 Národní implementace V období 2007-2013 Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky (PRV) W Polsce działania w zakresie dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich realizowane będą poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (PROW 2007-2013)

13 Program rozvoje venkova PRV obsahuje 4 osy: I.Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví II.Zlepšování životního prostředí a krajiny III.Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova IV.LEADER Zatímco osy I.-III. jsou osami obsahovými, osa IV. LEADER je osou metodickou a implementuje se prostřednictvím cílů os I.-III.

14 Systém LEADER v ČR Lze charakterizovat jako dvoustupňový: V rámci prvního stupně Ministerstvo zemědělství jako hlavní správce celého programu vyhlašuje výzvu pro LAG k předkládání svých rozvojových strategií. Ta je posouzená výběrovou komisí MZe, a pokud je vybrána, získá LAG příslib, že může v rámci svého území rozdělit předem daný objem finančních prostředků. V druhém stupni vyhlásí LAG výzvu k předkládání projektů, do které se mohou přihlásit právnické či fyzické osoby, které mají zájem realizovat nějaké rozvojový projekt, který naplňuje cíle strategie LAG.

15 Akce rozvoje venkova Akce jsou obdobné akcím realizovaným v jiných osách I.-III. Hlavním přínosem osy LEADER je ale způsob, jakým jsou tyto akce realizovány a vzájemně propojeny uvnitř venkovských komunit. Osa IV. LEADER má stimulovat místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací. Osa IV. má tři opatření: IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie – základní rámec vyplývající z cílů os I.-III.PRV IV.2.1. Spolupráce – národní a mezinárodní

16 PROW 2007-2013 Działania Programu będą realizowane w ramach czterech osi: Oś I – (gospodarcza) poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś II – ( środowiskowa) poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś III – (społeczna) jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś IV - Leader

17 PROW Działania Osi od I do III są realizowane jako odrębne podejścia finansowane przez Agencję Restrukturyzcji i Modernizacji Rolnictwa. Oś IV Leader to podejście obejmujące trzy działania: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4.2 Wdrażanie projektów współpracy 4.3 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

18 LEADER W ramach działania 4.1 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, mogą być finansowane działania w zakresie: 4.1.1 – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 4.1.2 – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4.1.3 – odnowa i rozwój wsi

19 System LEADER w RP Pierwszy etap wdrażania podejścia Leader polega na wyborze LGD do realizacji LSR i dokonywany będzie przez Samorząd Województwa Opolskiego (UMWO Opole). Wybrane LGD będą dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwój danego obszaru. Drugi etap, to nabór projektów przez LGD, składanych przez osoby fizyczne i prawne w zakresie objętym LSR i ukierunkowane na rozwój obszaru.

20 Poslání LAG LAG na sebe berou před veřejností morální zodpovědnost za rozvoj území a faktickou zodpovědnost za přidělování peněz subjektům jako nositelům rozvojových projektů.

21 Postavení LAG LAG se dostává do pozice grantové agentury, která si současně sama vytváří grantový program (Strategický plán LEADER) a pak v jeho rámci dle předem daných pravidel převádí do svého území finanční prostředky.

22 LGD Plaskowyż Dobrej Ziemi Wizja obszaru: Obszar wzorcowej produkcji rolnej z bardzo dobrze rozwiniętym przetwórstwem rolno- spożywczym. Miejsce stwarzające możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Kraina czystego środowiska wykorzystująca energię odnawialną, przyjazna dla mieszkańców oraz atrakcyjna dla turystów.

23 Płaskowyż Dobrej Ziemi Gmina Głubczyce obszar 295km 2 24291 mieszkańców 44 sołectwa, 1 miasto Gmina Branice obszar 122km 2 7652 mieszkańców 20 sołectw Gmina Kietrz obszar 144km 2 11987 mieszkańców 12 sołectw, 1 miasto Obszar LGD 679km 2 50.573 mieszkańców 87 sołectw, 3 miasta Gmina Baborów obszar 118km 2 6643 mieszkańców 11 sołectw, 1 miasto

24 LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Lokalna Strategia Rozwoju zakłada rozwój obszaru w zakresie trzech celów ogólnych: I -Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Płaskowyżu Dobrej Ziemi II – Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby III- Wzrost poziomu jakości życia społeczeństwa

25 LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Założone cele ogólne pragniemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych 1.Rozwój tematycznych szlaków turystycznych 2.Stworzenie i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 3.Rozwój usług dla mieszkańców i turystów 4.Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców i wzrost poziomu zatrudnienia 5.Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych 6.Podniesienie standardu obiektów użyteczności publicznej 7.Promocja obszaru 8.Wypracowanie jednolitej marki dla obszaru

26 LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi W zakresie realizacji projektów współpracy zamierzamy 1.Promować obszar wielu kultur 2.Tworzyć wspólne tematyczne szlaki turystyczne (ścieżki rowerowe, ) 3.Aktywizować wymianę kulturalną, sportową i gospodarczą regionów 4.Promować utworzenie jednolitej wspólnej marki dla współpracujących regionów.

27 Představuje se MAS Hlučínsko Motto: Od pruské minulosti k evropské budoucnosti

28 MAS Hlučínsko MAS Hlučínsko se rozprostírá na území mikroregionů Hlučínsko a Hlučínsko-západ. Je vymezeno v severojižním směru tokem řeky Opavy a hranicemi s Polskem a v západovýchodním směru městy Opavou a Ostravou. Tato oblast je charakterizována specifickým historickým i národnostním vývojem, který se utvářel po dobu několika staletí.

29 MAS Hlučínsko Na území MAS Hlučínsko se nachází 27 obcí a měst, které jsou všechny členy místní akční skupiny, a ve kterých žije přes 65 tisíc obyvatel. Rozloha území MAS Hlučínsko je 295 km², což představuje 26% rozlohy okresu Opava a 5,4% rozlohy Moravskoslezského kraje. Hustota obyvatelstva je 222 osob/km².

30 MAS Hlučínsko Naše cíle ve Strategickém plánu jsou postaveny na 5 prioritách: 1. Modernizace zemědělství a rozvoj zpracování místní zemědělské produkce 2. Revitalizace obcí – obnova a rozvoj obcí a místních komunikací 3. Podpora cestovního ruchu – víkendová, rekreační příměstská a rodinná turistika, sport 4. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 5. Vzdělávání První 4 priority působí jako věcné předměty podpory, pátá priorita – vzdělávání se prolíná všemi ostatními a slouží jako nástroj pro dosažení trvalého rozvoje území

31 MAS Hlučínsko Jak chceme těchto cílů dosáhnout? Pomocí opatření (fichí), kterých máme sedm, a které jsme nazvali: 1. Od roboty k práci 2. Značka: Vyrobeno ve Slezsku 3. Aby se nám tu dobře žilo 4. Ve vědění je síla 5. Nejen na koňském hřbetě je ráj světa 6. Ve zdravém těle zdravý duch 7.Péči o minulost tvoříme budoucnost

32 Partnerství MAS a LGD Hlavním motivem uzavření tohoto partnerství byly podobné rozlohy obou LAG, počet obyvatel a hlavně podobný historický vývoj. Dohoda o spolupráci byla podepsána 15. července 2008 a spolupráce bude především v oblasti cestovního ruchu, ochrany a rozvoje kulturního dědictví, vzdělávání a budování společné značky.

33 Registrovaný projekt Dne 5.9.2008 byla zaevidovaná Euroregionem Silesia projektová žádost MAS Hlučínsko. Projekt má název: Spolupráce MAS a LGD ve Slezsku Cílem projektu je navázaní užší vzájemné spolupráce a budování partnerských vztahů pro aktivní zapojení obyvatel obou venkovských regionů do trvale udržitelného rozvoje území.

34 Stručná charakteristika projektu Projekt se skládá ze 3 aktivit a 1 akce. 2 aktivity – setkání podnikatelů a zástupců veřejného sektoru na českém a polském území a propagace LAGs. 1 akce – společný výjezd do MAS Rýmařovsko – čerpání zkušeností o metodě LEADER, seznámení s realizovanými projekty 1 aktivita – společná propagace LAGs široké veřejnosti při konání dožinek na polském území. Aktivitu jsme nazvali Den máku.

35 Děkujeme za pozornost. Dziękujemy za uwagę. MAS Hlučínsko a LGD Plaskowyż Dobrej Ziemi


Stáhnout ppt "Přeshraniční spolupráce LAG Nový fenomén Euroregionu Silesia."

Podobné prezentace


Reklamy Google