Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPONDEA, o.p.s., Brno Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka DN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPONDEA, o.p.s., Brno Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka DN."— Transkript prezentace:

1 SPONDEA, o.p.s., Brno Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka DN

2 Charakteristika organizace Krizové centrumIntervenční centrum Pro d ě ti a mládež do 26 let v ě ku Non stop provoz, l ů žka Sociální služby krizová pomoc, telefonická krizová pomoc, aktiviza č ní služby pro rodiny s d ě tmi Výkon sociáln ě právní ochrany dít ě te Bez omezení věku Non stop provoz, lůžka

3 Východiska projektu Výsledky kvantitativního výzkumu 201 d ě tí pocházejících ze 100 rodin v Jihomoravském kraji, kde došlo od 1.1.2007 k vykázání NO ze spole č ného obydlí Výstupy z kvalitativní p ř ípadové studie rodiny s výskytem domácího násilí, kde sou č asn ě žili t ř i nezletilé d ě ti

4 Hlavní cíl projektu uchování zdravého náhledu dít ě te na životní situaci spojenou s životem v rodin ě s výskytem domácího násilí a schopnost danou situaci zvládat

5 Dílčí cíle projektu Primární prevenceSekundární prevence zvýšení pov ě domí d ě tí o problematice DN znalost pracovník ů pomáhajících profesí (sociální pracovnice, zdravotnický personál, u č itelé) jak ú č inn ě pracovat s dít ě tem, které je sv ě dkem DN posílení sebevědomí dítěte, získání náhledu na situaci posílení role matky a následně posílení pocitu dítěte, že se stabilizuje rodinný systém (programy terapie dětí a posilování vztahu matka – dítě)

6 Aktivity k dosažení cílů Primární prevenceSekundární prevence vzd ě lávací a osv ě tové aktivity na školách vytvo ř ení speciálních edukativních webových stránek zacílených na d ě ti a mládež vytvo ř ení manuálu pro pracovníky v pomáhajících skupinová terapie dětí včetně podpůrné alternativní skupinové terapie společná terapie ohrožené osoby (matky) a dítěte

7 Výstupy Primární prevenceSekundární prevence Vytvo ř ení edukativních materiál ů pro d ě ti Realizace pravidelných besed se žáky na školách Metoda „pozitivní motivace“ v kontextu „co je správné d ě lat“ Vytvo ř ení info materiál ů pro odborníky, vzd ě l.akce Nepodařilo se vytvořit dětskou terapeutickou skupinu Úspěšně probíhá taneční terapie Úspěšně probíhá společná terapie matky a dítěte, („mediace“)

8 kvantitativní výzkum (jako pozn. pod čarou) Cíl: identifikovat rizika a jejich vzájemné souvislosti, kterých jsou vystaveny d ě ti jako sv ě dkové č i p ř ímé ob ě ti domácího násilí (d ě ti klient ů IC Brno) Metodologie – sekundární analýza dokument ů Analyzované dokumenty – osobní spisy klient ů interven č ního centra JM kraje Výzkumný soubor – rodiny s nezletilými d ě tmi, kde došlo k vykázání v JMK Demografické údaje za OO, NO, dít ě

9 Základní údaje - děti Výzkumný soubor: 201 d ě tí ze 100 rodin V 99 % byla ohroženou osoba žena (matka d ě tí) Zastoupeny všechny v ě kové skupiny D ě ti obou pohlaví (106 chlapc ů, 95 dívek) V ě tšinou pocházející z rodin s 1 (30 %) – 2 ( 50 %) d ě tmi V ě tšinou ze sou č asného vztahu svých rodi čů /partner ů (72 %) V ě tšinou p ř ítomny u násilných incident ů (99,5 %)

10 Pohlaví a věk dětí

11 Násilí páchané na dětech

12 Dopady probíhajícího násilí na děti

13 Kvalitativní studie OO – matka, 31 let, s NO druhé manželství, z tohoto manželství nyní dcera 7 let, z minulého dvoj č ata chlapci 11 let, DN od za č átku trvání manželství, eskalace ve 4 letech dcery NO – 32 let, krom ě DN pohlavní zneužívání vlastní dcery, fyzické i psychické násilí na nevlastních synech, uplatn ě n institut vykázání, následn ě vazebn ě stíhán pro par. 215a) a pohl. zneužívání dít ě te

14 Emoce a chování d ě tí odmítnutí, pop ř ení, neporozum ě ní hledání podpory vn ě rodiny odmítnutí agresivita v ůč i vrstevník ů m zkušenost z d ě tství osobnost matky osobnost násilného manžela sociáln ě ekonomická situace rodiny násilí v min. vztah u závislosti situace násilí út ě k, izolace, vyhrožování sebepoškozováním jako další pokus o nalezení podpory jak u matky, tak u okolí emoce matky Odmítání vrstevníky hledání podpory u matky Emoce a chování d ě tí v závislosti na chování a emocích matky a reakcích okolí.

15 vlastními silamispoléhání na pomoc druhých chování a emoce d ě tí matka hledání pomoci pocit viny emoce a chování matky bagatelizace („slepota“) potla č ování emocí sebeobranné mechanismy reakce okolí pochopení závažnosti situace motivace k ř ešení Chování a emoce matky v závislosti na reakcích okolí.

16 Děkuji za pozornost Dagmar Úlehlová www.ic-brno.cz www.spondea.cz ulehlova@spondea.cz


Stáhnout ppt "SPONDEA, o.p.s., Brno Prevence narušení procesu vývoje osobnosti dítěte jako svědka DN."

Podobné prezentace


Reklamy Google