Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÍČOVÉ AKTIVITY A DOKUMENTOVÁNÍ JEJICH VÝSTUPŮ - PROJEKTY INZA A SOVA Ing. Tereza Modráková FSS MU - 9. 7. 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÍČOVÉ AKTIVITY A DOKUMENTOVÁNÍ JEJICH VÝSTUPŮ - PROJEKTY INZA A SOVA Ing. Tereza Modráková FSS MU - 9. 7. 2012 1."— Transkript prezentace:

1 KLÍČOVÉ AKTIVITY A DOKUMENTOVÁNÍ JEJICH VÝSTUPŮ - PROJEKTY INZA A SOVA Ing. Tereza Modráková FSS MU - 9. 7. 2012 1

2 O SNOVA 1. Seznam používaných zkratek a pojmy 2. Obecné informace 3. Přehled klíčových aktivit Cílová skupina Výstupy Požadované dokumenty a dokladování 4. Předávání informací projektovému týmu  Označování dokumentů  Dokumenty – shrnutí a termíny 2

3 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK A POJMY Benefit – informační systém na vkládání dat MZ a ŽOP DNS – Dynamický nákupní systém KA – Klíčová aktivita LŠ – Letní škola MI – Monitorovací indikátory MO – Monitorovací období MZ – Monitorovací zpráva PPP – Příručka pro příjemce PT – Projektový tým ŽOP – Žádost o platbu VŘ – Výběrové řízení WS – Workshop SOVA – Mgr. projekt INZA – Bc. projekt 3

4 O BECNÉ INFORMACE INZA: Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti SOVA 21: Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století Cílová skupina: VŠ studující v bakalářském (INZA) / resp. magisterském stupni (SOVA) v prezenční i kombinované formě studia na FSS + SOVA - studenti Ph.D. studia (letní školy a některé kurzy) akademičtí pracovníci FSS pedagogické, jazykové a také odborné kompetence ostatní zaměstnanci - zvyšování kompetencí v oblasti: řízení projektu týmové spolupráce ICT gramotnosti 4

5 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT KA1: Fáze 1 Testování inovace bakalářských/ magisterských studijních předmětů KA2: Fáze 2 Zavedení inovace bakalářských/ magisterských studijních programů KA3: Fáze 3 Optimalizace inovace bakalářských/ magisterských studijních programů KA4: Zapojení odborníků z praxe z ČR a zahraničí KA5: Letní školy, workshopy, praxe a stáže KA6: Zvyšování jazykových a odborných kompetencí u akademických pracovníků a ost. pracovníků VŠ 5

6 KA 1: FÁZE 1 TESTOVÁNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÝCH/ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ I. Cílová skupina: bakalářští studenti (INZA) X magisterští (SOVA) Výuka kurzů v 1. roce (v PS 2012 a JS 2013) Výstup: – Realizované kurzy: – INZA: 123 nových či inovovaných kurzů – SOVA: 99 nových či inovovaných kurzů – Smlouvy pro lektory na 5 měsíců – září až leden, únor až červen – Monitorovací indikátory: – Kurzy – Počet studentů – Počet lektorů (poskytovatelé služeb) – Počet akademických pracovníků (pracovníci v dalším vzdělávání) 6

7 M ONITOROVACÍ INDIKÁTORY – PŘ. SOVA 7

8 Č ÍM DOKLÁDÁME MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 1) MI kurzy a) Doložení do MZ - povinné informace o kurzech: 1. Sylabus předmětu (5-10 stran) 2. Struktura předmětu (interaktivní osnova) – online dokument (2 str.) 3. Zadání úkolů (dokument cca 2 strany) 4. Doklady o zakončení kurzu (+ v případě, že jde o zkoušku, dokument o testování) b) Další povinné výstupy – individuální plány dle přílohy 7 Žádosti c) archivovat sady studijních materiálů (katedry, knihovna) – dokumenty, příklady z praxe, literatura, apod. 2) MI osoby – počet studentů: doložení prezenčními listinami – 1) sjetiny z ISu + zajistit podpis odborného garanta – 2) vzorové formuláře (budou v kruhu) – zde podpisy všech účastníků 3) MI osoby – počet lektorů (poskytovatelé služeb): Osobní smlouvy (ZS, DPP, DPČ apod.) zapojených vyučujících Pracovní výkazy zapojených osob Viz školení Personalistika 8

9 INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPY – PŘÍLOHA 7 ŽÁDOSTI 9

10 KA 1: FÁZE 1 TESTOVÁNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÝCH/ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ IV. Evaluace na konci každého kurzu: 1. Hodnotící dotazníky pro studenty 2. Evaluační zpráva (odborní garanti) Ze zpětné vazby: Studentů odborníků z praxe z vlastního hodnocení kvality z pozice garanta vyhodnocení: silné a slabé stránky + strategie pro inovaci do další fáze bude vyhotoven jednotný formulář na konci zkouškového období dodat do 15. 2. 2013 pro PS/ resp. 30. 6. 2013 pro JS 10

11 KA 1: FÁZE 1 TESTOVÁNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÝCH/ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ II. Další výstupy KA 1 Vybavenost odbornou literaturou a nástroji pro KA1 databázemi technickým vybavením ( pro výuku na katedrách/v knihovně a pro lektory) psychodiagnostické testy, nábytek, náplně do tiskáren-knihovna, přenosná média INVESTICE (SOVA): Stavební úpravy-akustické odhlučnění studia, PC pro střih Doložení – viz školení Veřejné zakázky a drobné nákupy: seznam zakoupeného majetku účetní doklady Webové stránky knihovny k informační gramotnosti Open-access recenzovaný časopis TESTFÓRUM (PSY) Zařízení pro cvičné televizní studio Provoz studentských cvičných médií - vysílání v cvičné televizi a rádiu (týká se jen ŽUR, individuální schůzka) Poplatky za provoz cvičných médií a domény (SOVA) 11

12 KA 2: FÁZE 2 ZAVEDENÍ INOVACE BAKALÁŘSKÝCH/ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ I. Cílová skupina: bakalářští studenti (INZA) X magisterští (SOVA) Výuka inovovaných kurzů ve 2. roce projektu (v PS 2013 a JS 2014) - Inovace na zákl. evaluace odborných garantů (viz KA1) Výstup: - kurzy: - inovované sady studijních materiálů - nové studijní opory tištěná a elektronická skripta, e-learning, ppt prezentace, multimediální materiály - smlouvy, osobní náklady lektorů, garantů apod. 12

13 KA 2: FÁZE 2 ZAVEDENÍ INOVACE BAKALÁŘSKÝCH/ MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ II. - Nákupy (literatura, e-knihy, přístupy do databází apod.) - Služby pro vytvoření studijních materiálů, tiskařské služby - Poplatky za provoz cvičných médií a domény - Nákup technického vybavení pro výuku a lektory, SW - Opravy a údržba zakoupené techniky, apod. Závěr fáze 2: - evaluační zpráva odborného garanta (za fáze 1 a 2) - znovu vyhodnoceny silné a slabé stránky každého kurzu - nastavení standardu kvality pro fázi 3 - optimalizace inovace 13

14 KA 3: FÁZE 3 OPTIMALIZACE INOVACE MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ I. Cílová skupina: bakalářští studenti (INZA) X magisterští (SOVA) Výuka inovovaných kurzů ve 3. roce projektu (v PS 2014 a JS 2015) Výstup: Kurzy sady či moduly zahrnující skupiny kurzů na daných katedrách / v knihovně Aktualizace studijních materiálů/ příprava nových studijních opor Ppt prezentace pro přednášky a semináře e-learningové multimediální materiály ke kurzům zpracované standardy kvality pro jednotlivé kurzy na katedrách/ v knihovně přehled využitých didaktických postupů a pomůcek za všechny katedry/ knihovnu za všechny kurzy za celý projekt 14

15 KA 3: FÁZE 3 OPTIMALIZACE INOVACE MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ II. Náklady na KA 3: Osobní náklady Nákup odborné literatury a e-knih pro fázi 3 Nákup přístupu do souhrnné databáze zdrojů pro společenské vědy Nákup přístupu k databázím specializovaných oborových odborných časopisů a ostatních databází Poplatky za provoz cvičných médií a domény Údržba zakoupených technologií Provoz studentských cvičných médií - vysílání v televizi a rádiu Závěr fáze 3: - evaluační zpráva odborného garanta (za fáze 1, 2 a 3) - vyhodnocení: silné a slabé stránky každého kurzu - nastavení standardu kvality pro fázi - optimalizace inovace 15

16 K A 4: Z APOJENÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE Z ČR A ZAHRANIČÍ I. Cílová skupina: bakalářští studenti (INZA) X magisterští a doktorští (SOVA) Participace odborníků z praxe (i z meziuniverzitní spolupráce, i ze zahraničí): tuzemští X ze zahraničí X v pozici post-doc vedení výuky studentské projekty/ úkoly + hodnocení účast na prezentacích a obhajobách studentských projektů/ prací předávání: podklady didaktický styl a pomůcky case studies a další výukové opory interním vyučujícím Pravidelný monitoring (odborný garant) - hodnocení kvality výstupů a praxí experty studenty evaluační dotazníky tzv. předmětové ankety 16

17 KA 4: Z APOJENÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE Z ČR A ZAHRANIČÍ II. Náklady na KA4: Osobní náklady: Lektoři, garanti, externisté, post-doc lektoři Externí zahraniční experti: Odměna zahraničním expertům (z kap 5.2 - Služby) Zahraniční cestovné (Kapitola 2) PerDiem externích lektorů ze zahraničí (Kapitola 2) K doložení: Obsazení lektorů a post-doců - pracovně-právní smlouvy, pracovní výkazy vytvoření multimediálních výstupů (zpracování externisty) – doplnění sady stud. materiálů 17

18 KA 5: L ETNÍ ŠKOLY, WORKSHOPY, PRAXE A STÁŽE I. Cílová skupina: bakalářští studenti (INZA) X magisterští a doktorští (SOVA) a) Praxe a stáže u zaměstnavatelů odborné stáže bakalářských / magisterských studentů u zaměstnavatelů v ČR/ v zahraničí b) Letní školy a workshopy (v cyklu podzim, jaro, léto): práce pod dohledem expertů z praxe a zahraničních hostujících lektorů vliv na studenty i interní lektory apod. více viz školení Letní školy (později) Výstup KA 5: a) Výstup letních škol anotovaná struktura letní školy MI: Doložení počtu studentů letních škol: Metodika započítávání studentů do MI - student započítán 1x za LŠ (7.41.55 a 7.41.30). doloženo doklady - proplacení přímé podpory Doložení počtu lektorů evaluační dotazníky (zpětná vazba jako hodnocení KA) 18

19 KA 5: L ETNÍ ŠKOLY, WORKSHOPY, PRAXE A STÁŽE II. b) Výstup praxí a stáží: metodické příručky k praxím prezenční listina/ doklad studenta o absolvování praxe příklady z praxe (v kurzech, kde lze s příklady z praxe pracovat) počet studentů absolvujících stáž doloženo doklady (proplacení přímé podpory) fotodokumentace z workshopů a letních škol katedra SPSP: Metodika a supervize k praxím SPSP Náklady na KA5: Osobní náklady Přímá podpora studentům na praxích, stážích a letních školách Služby – kap. 5 (pronájem prostor, odměny expertům, doprava, propagace, exkurze) Tištěné a el. publikace, metodické postupy Zahraniční cestovné externistů PerDiem externích lektorů ze zahraničí 19

20 KA 6: ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ U AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ VŠ I. Cílová skupina: akademičtí a ostatní pracovníci FSS Rozvoj schopností interních lektorů a ostatních pracovníků FSS 3 způsoby: 1) rozvoj jazykových kompetencí (AJ, NJ) akademických pracovníků zlepšování pedagogických dovedností v cizím jazyce zkvalitňování vlastního odborného projevu akademických pracovníků zajištění na individuální bázi dle individuálních potřeb interních lektorů, jazykové kurzy v zahraničí // info: pro akademiky: lze využít projekt IMPACT – kontakt p. Štětka (Centrum jazykového vzdělávání) // 20

21 KA 6: ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ U AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ VŠ II. 2) rozvoj odborných kompetencí - vysílání akademických pracovníků na: školení prestižní evropská pracoviště (délka pobytu 7 - 10 dní) stáže interního lektora při instituci EU v souvislosti s inovací kurzu 3) zvyšování ICT gramotnosti školení zaměřená na zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT (pro možnost využití aktuálních multimediálních pomůcek ve výuce) Určeno pro akademiky, pokud má katedra naplánováno 21

22 KA 6: ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ U AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ VŠ III. Náklady na KA6: Osobní náklady: Lektoři odborného anglického jazyka Přímá podpora lektorů (účasti na kurzech, konferencích, badatelské činnosti) Podpora dlouhodobé zahraniční stáže lektora Podpora ostatních pracovníků Služby: Jazykové kurzy pro lektory, Kurzy ICT pro odborné pracovníky, Kurzy zvyšování kompetencí pro odb. pracovníky, Kurzy supervize a praxe, Vzdělávání ostatních pracovníků Výdaje na konference - setkávání badatelských týmů - příprava studijních materiálů, mezioborová spolupráce Nákup odborné literatury Cestovní příkazy Výstup: Počet interních lektorů (spolupráce na evropských pracovištích) 22

23 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PROJEKTOVÉMU TÝMU 1) Označování dokumentů 2) Dokumenty – shrnutí a termíny 23

24 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PROJEKTOVÉMU TÝMU: 1) OZNAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ Všechny aktivity musí být řádně označeny a dokumentovány Označování vkládaných/ zasílaných dokumentů -z každého názvu musí být patrné, o co jde -struktura: Název dokumentu_projekt_zkratka katedry_datum -název bez diakritiky s podtržítky - datum: Rok_měsíc_den - zkratka kateder: Uvádět na před datem u zasílaných dokumentů 3-4 písmena (SOC, PSY, SPSP, KMSZ, ENV, KNIH, POL, MVES) Příklad: – Sken_prezencni_listiny_INZA_KMSZ_12_06_30 – Sylabus_Mereni_dovednosti_SOVA_PSY_12_07_09 24

25 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PROJEKTOVÉMU TÝMU 2) DOKUMENTY – SHRNUTÍ A TERMÍNY Kruh v IS (viz školení Představení projektů z 3.7.2012) Dokumenty k archivaci a do MZ - shrnutí: 1) Kurzy – Popis: Kdy, kdo učil, změny oproti původní žádosti – Sylaby - na zač. semestru (PS do konce 30.9., JS do 28.2.) – Sady studijních materiálů, ppt prezentace apod. (PS do 28.2., JS do 30.6.) – Podepsané sjetiny z IS (jako doklad k MI) - do konce zk. období – do 15.2.2013, resp. do 5.7.2013 - dodat: scan (do IS v Kruhu) originál (s podpisem odborného garanta): - Za projekt INZA: E. Kurucová / za SOVA: T. Modráková (kancelář 5.53) – Evaluační zpráva (u KA 1, 2, 3) – za PS do 15.2., resp. za JS do 30.6. 25

26 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PROJEKTOVÉMU TÝMU 2) DOKUMENTY – SHRNUTÍ A TERMÍNY 2) Pracovní výkazy (viz školení personalistiky): Termíny dodání Generování z ISEP Osoby: – Interní a externí lektoři, osoby na DPP, DPČ – Projektový tým katedry – Lektoři na workshopech (zajistit podpisy) 3) Personální smlouvy (viz školení personalistiky) 4) Další: Zápisy z porad projektového týmu Zapis_z_porady_SOVA_PSY_12_07_09 26

27 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ PROJEKTOVÉMU TÝMU 2) DOKUMENTY – SHRNUTÍ A TERMÍNY Další: Dokumentování VŘ na různé pozice (co nejdříve po realizaci VŘ) – kdy kde bylo vyvěšeno, fotka/ printscreen s datem – další doplňující informace, popis – zápisy z výběru osob – nutno povinná publicitu (název projektu, reg. č., logolink) Emailová komunikace VŘ na akademické pozice v souvislosti s objednávkami Apod. Rozpočty, změny Změny oproti původní žádosti (Benefit) Průzkumy trhu (printscreeny/ skeny nabídek) apod. 27

28 DĚKUJEME ZA POZORNOST 28


Stáhnout ppt "KLÍČOVÉ AKTIVITY A DOKUMENTOVÁNÍ JEJICH VÝSTUPŮ - PROJEKTY INZA A SOVA Ing. Tereza Modráková FSS MU - 9. 7. 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google