Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla profesionální etiky Práva a povinnosti advokátů a advokátních koncipientů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla profesionální etiky Práva a povinnosti advokátů a advokátních koncipientů."— Transkript prezentace:

1 Pravidla profesionální etiky Práva a povinnosti advokátů a advokátních koncipientů

2 Advokátní etika V užším pojetí (též deontologie) profesionální (právní a morální) pravidla chování advokátů a advokátních koncipientů ve vztahu ke: V užším pojetí (též deontologie) profesionální (právní a morální) pravidla chování advokátů a advokátních koncipientů ve vztahu ke:klientům, justici, správním a jiným orgánům veřejné moci kolegům.

3 Základní předpisy Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění (zejména §§ 16 – 31) Pravidla profesionální etiky advokátů České republiky (Etický kodex) (Usnesení představenstva České advokátní komory z 31. října 1996 uveřejněné pod č. 1/1997 Věstníku České advokátní komory v platném znění) (Usnesení představenstva České advokátní komory z 31. října 1996 uveřejněné pod č. 1/1997 Věstníku České advokátní komory v platném znění)

4 Osobní působnost Etického kodexu Pravidly profesionální etiky jsou vázáni Pravidly profesionální etiky jsou vázáni - všichni advokáti - všichni advokáti - hostující evropští advokáti a usazení evropští advokáti při poskytování právních služeb na území České republiky. - hostující evropští advokáti a usazení evropští advokáti při poskytování právních služeb na území České republiky. Pro advokátní koncipienty platí přiměřeně ta ustanovení Etického kodexu, která se jich mohou týkat. Pro advokátní koncipienty platí přiměřeně ta ustanovení Etického kodexu, která se jich mohou týkat.

5 § 3 odst. 1 zákona o advokacii Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta. je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.

6 § 3 odst. 2 zákona o advokacii Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech.

7 § 1 odst. 2 zákona o advokacii Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

8 § 16 odst. 1 zákona o advokacii Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit.

9 K 18/2002: Je závažným profesním pochybením a tedy i kárným proviněním, jestliže advokát bez vědomí klienta uzavře s protistranou dohodu o splátkách a bez vědomí klienta dokonce vezme zpět žalobu. K 18/2002: Je závažným profesním pochybením a tedy i kárným proviněním, jestliže advokát bez vědomí klienta uzavře s protistranou dohodu o splátkách a bez vědomí klienta dokonce vezme zpět žalobu.

10 K 9/2007: Je v rozporu s advokátní etikou, jestliže advokát zcela nestandardním způsobem intervenuje ve prospěch svého klienta tak, že se opakovaně účastní jednání v sídle klienta, jehož zaměstnanec a manželka jsou drženi a nuceni k zaplacení a k podepsání dokumentů o právních úkonech. Pokud advokát plní instrukci svého klienta způsobem, který lze kvalifikovat jako účast při svémocném jednání klienta, je takové jednání porušením povinnosti advokáta. K 9/2007: Je v rozporu s advokátní etikou, jestliže advokát zcela nestandardním způsobem intervenuje ve prospěch svého klienta tak, že se opakovaně účastní jednání v sídle klienta, jehož zaměstnanec a manželka jsou drženi a nuceni k zaplacení a k podepsání dokumentů o právních úkonech. Pokud advokát plní instrukci svého klienta způsobem, který lze kvalifikovat jako účast při svémocném jednání klienta, je takové jednání porušením povinnosti advokáta.

11 K 22/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokátní koncipient se osobně účastní obsazení skladu tím, že za použití násilí vnikne do budovy, otevře vrata a zpřístupní k odvezení zboží. Pokud plní instrukci klienta způsobem, který lze kvalifikovat jako účast při svémocném jednání klienta, je takové jednání porušením povinnosti advokáta (advokátního koncipienta). Pokud plní instrukci klienta způsobem, který lze kvalifikovat jako účast při svémocném jednání klienta, je takové jednání porušením povinnosti advokáta (advokátního koncipienta).

12 K 16/1996: Je porušením povinnosti advokáta, jestliže se osobně zúčastní akce své klientky, směřující ke vstupu do místností, užívaných na základě soudního smíru bývalým manželem klientky. K 16/1996: Je porušením povinnosti advokáta, jestliže se osobně zúčastní akce své klientky, směřující ke vstupu do místností, užívaných na základě soudního smíru bývalým manželem klientky. Věci byly přemístěny z kuchyně do jiné místnosti, jejíž vstup byl opatřen páskou s razítkem advokáta, který převzal klíče od této místnosti, uložil je v trezoru ve své kanceláři,o čemž protistranu písemně vyrozuměl. Věci byly přemístěny z kuchyně do jiné místnosti, jejíž vstup byl opatřen páskou s razítkem advokáta, který převzal klíče od této místnosti, uložil je v trezoru ve své kanceláři,o čemž protistranu písemně vyrozuměl.

13 K 30/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce převezme od klienta ve vazbě dopisy, které bez kontroly dle předpisů o výkonu vazby předá jeho rodině. (zde navíc koluzní vazba – kl a prib deb nem marit) K 30/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce převezme od klienta ve vazbě dopisy, které bez kontroly dle předpisů o výkonu vazby předá jeho rodině. (zde navíc koluzní vazba – kl a prib deb nem marit) K 14/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát formuluje námitky podjatosti znalce podle klientova pokynu, který je v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. K 14/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát formuluje námitky podjatosti znalce podle klientova pokynu, který je v rozporu s právním nebo stavovským předpisem.

14 § 16 odst. 2 zákona o advokacii Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

15 K 15/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát jako obhájce nenavštíví klienta ve věznici, navíc přes jeho opakované žádosti a svůj příslib. (4 měsíce, žádost též přes sociální pracovnici, příslib bratrovi klienta) (4 měsíce, žádost též přes sociální pracovnici, příslib bratrovi klienta)

16 K 3/2002: Nepodá-li advokát přes výslovný příkaz klienta proti rozsudku odvolání, dopouští se závažného kárného provinění. (219/2 = 12 - 15) K 6/2005: Advokát není oprávněn ignorovat příkaz klienta k podání odvolání, byť by byl sám subjektivně klienta k podání odvolání, byť by byl sám subjektivně přesvědčen o jeho případné neúspěšnosti. přesvědčen o jeho případné neúspěšnosti.

17 § 17 zákona o advokacii Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis.

18 Usnesení I. ÚS 393/98 z 5. listopadu 1998 Usnesení I. ÚS 393/98 z 5. listopadu 1998 K 18/1998 Pro advokáta, který je činný v právním státě nemůže být obtížné nebo neobvyklé zjistit, které způsoby chování a jednání a které hodnoty mravnosti a lidské důstojnosti je třeba respektovat, aniž by byly výslovně vypočteny v jednotlivých ustanoveních, což ostatně není vůbec možné. (útržek průklepového papíru, kresba postav, na rubu plná moc) Pro advokáta, který je činný v právním státě nemůže být obtížné nebo neobvyklé zjistit, které způsoby chování a jednání a které hodnoty mravnosti a lidské důstojnosti je třeba respektovat, aniž by byly výslovně vypočteny v jednotlivých ustanoveních, což ostatně není vůbec možné. (útržek průklepového papíru, kresba postav, na rubu plná moc)

19 Rozsudek NSS 5 As 34/2003 - z 31. května 2004: K 1/2005 K 1/2005 Advokát se jako příslušník této profese dobrovolně podřizuje pravidlům etického chování, která jsou i nad rámec požadavků stanovených právními normami pro ostatní subjekty práva. Některá z těchto pravidel se prosazují výslovně do textů právních norem, jiná jsou součástí psaných či nepsaných kodexů. Advokát se jako příslušník této profese dobrovolně podřizuje pravidlům etického chování, která jsou i nad rámec požadavků stanovených právními normami pro ostatní subjekty práva. Některá z těchto pravidel se prosazují výslovně do textů právních norem, jiná jsou součástí psaných či nepsaných kodexů.

20 Rozsudek NSS 6 Ads 41/2008 - z 7. října 2009: Rozsudek NSS 6 Ads 41/2008 - z 7. října 2009: Advokát je v důsledku povinnosti zakotvené v § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve spojení s čl. 17 odst. 1 usnesení č. 1/1997 Představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, zavázán k vysokému standardu chování vůči soudům, pročež nelze akceptovat u advokáta způsoby, které by případně mohly být za určitých okolností omluvitelné u účastníka řízení (např. při vědomí jeho dlouhodobé frustrace z neúspěšnosti ve vedeném sporu). Advokát je v důsledku povinnosti zakotvené v § 17 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve spojení s čl. 17 odst. 1 usnesení č. 1/1997 Představenstva České advokátní komory, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, zavázán k vysokému standardu chování vůči soudům, pročež nelze akceptovat u advokáta způsoby, které by případně mohly být za určitých okolností omluvitelné u účastníka řízení (např. při vědomí jeho dlouhodobé frustrace z neúspěšnosti ve vedeném sporu). „Zaráží mne i to, že soudce, který tuto věc rozhodoval, byl sám natolik zdravotně handicapován, že mám důvodné pochybnosti o tom, že je schopen soudcovskou funkci dále zastávat a rozhodovat o tak složitých věcech, jakými nepochybně jsou přezkumy zdravotního stavu a orientace v medicínském právu.“ „Zaráží mne i to, že soudce, který tuto věc rozhodoval, byl sám natolik zdravotně handicapován, že mám důvodné pochybnosti o tom, že je schopen soudcovskou funkci dále zastávat a rozhodovat o tak složitých věcech, jakými nepochybně jsou přezkumy zdravotního stavu a orientace v medicínském právu.“

21 K 11/2005: Pravidla profesionální etiky zavazují advokáta k určitému chování nejen při výkonu advokacie, ale i v soukromé sféře. Proto advokát, který nezaplatí svůj soukromý dluh, navíc přisouzený věřiteli pravomocným rozhodnutím soudu, závažným způsobem porušuje povinnosti advokáta a dopouští se kárného provinění. K 11/2005: Pravidla profesionální etiky zavazují advokáta k určitému chování nejen při výkonu advokacie, ale i v soukromé sféře. Proto advokát, který nezaplatí svůj soukromý dluh, navíc přisouzený věřiteli pravomocným rozhodnutím soudu, závažným způsobem porušuje povinnosti advokáta a dopouští se kárného provinění.

22 § 17a zákona o advokacii V trestním řízení před soudem, v řízení před Nejvyšším soudem, v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem Nejvyšším správním soudem Ústavním soudem Ústavním soudem je advokát povinen používat stavovský oděv advokáta (talár). je advokát povinen používat stavovský oděv advokáta (talár).

23 Usnesení IV.ÚS 2457/09 ze 6. ledna 2010 Usnesení IV.ÚS 2457/09 ze 6. ledna 2010 Principy, jimiž je advokát při výkonu své profese povinen se řídit, mohou být v jeho mysli zhmotněny mimo jiné do podoby taláru. Opětovné zavedení taláru advokátů může být též správným krokem pro zvýšení reprezentativnosti procesu, kterou tento pozbyl zejména tzv. "zlidověním" soudnictví, v jehož rámci byl mimo jiné talár advokátům odňat. Znovuzavedení práva advokátů nosit při úkonech, které to svým významem odůvodňují, talár, souvisí i s hodnotami skrytějšími a svým významem pouhý vnější efekt daleko přesahujícími. Principy, jimiž je advokát při výkonu své profese povinen se řídit, mohou být v jeho mysli zhmotněny mimo jiné do podoby taláru. Opětovné zavedení taláru advokátů může být též správným krokem pro zvýšení reprezentativnosti procesu, kterou tento pozbyl zejména tzv. "zlidověním" soudnictví, v jehož rámci byl mimo jiné talár advokátům odňat. Znovuzavedení práva advokátů nosit při úkonech, které to svým významem odůvodňují, talár, souvisí i s hodnotami skrytějšími a svým významem pouhý vnější efekt daleko přesahujícími.

24 § 18 odst. 1 zákona o advokacii Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl podle zvláštních předpisů ustanoven nebo Komorou k poskytnutí právních služeb podle odstavce 2 určen; pokud nebyl podle zvláštních předpisů ustanoven nebo Komorou k poskytnutí právních služeb podle odstavce 2 určen; ustanovení § 19 tím není dotčeno. ustanovení § 19 tím není dotčeno.

25 § 19 odst. 1 písm. a) zákona o advokacii Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá

26 K 11/2009: Je nepřípustné, aby advokát, který obhajuje klienta v jeho trestní věci pro skutek, jímž měl urážet a fyzicky napadnout poškozenou, převzal v téže věci i zastoupení této poškozené. Přitom je nerozhodné, zda se některá ze zúčastněných osob subjektivně cítí či necítí poškozena a že zastoupení poškozené převzal až po skončení zastoupení obviněného. (oba, stížnost a pak převzetí, její prohlášení) K 11/2009: Je nepřípustné, aby advokát, který obhajuje klienta v jeho trestní věci pro skutek, jímž měl urážet a fyzicky napadnout poškozenou, převzal v téže věci i zastoupení této poškozené. Přitom je nerozhodné, zda se některá ze zúčastněných osob subjektivně cítí či necítí poškozena a že zastoupení poškozené převzal až po skončení zastoupení obviněného. (oba, stížnost a pak převzetí, její prohlášení)

27 K 16/2010: Je kárným proviněním jestliže advokát poté, co zastupoval budoucího věřitele a budoucího dlužníka v záležitosti téhož úvěru, převezme právní zastoupení věřitele proti dlužníkovi. (úvěrová společnost) K 16/2010: Je kárným proviněním jestliže advokát poté, co zastupoval budoucího věřitele a budoucího dlužníka v záležitosti téhož úvěru, převezme právní zastoupení věřitele proti dlužníkovi. (úvěrová společnost) K 16/2001: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže převezme obhajobu klienta obviněného z vraždy, ačkoliv v dědickém řízení po zavražděném zastupuje poškozené. (společníci téže s.r.o.) K 16/2001: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže převezme obhajobu klienta obviněného z vraždy, ačkoliv v dědickém řízení po zavražděném zastupuje poškozené. (společníci téže s.r.o.)

28 K 1/2000: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže neodmítne poskytnutí obhajoby jednateli společnosti, který se s touto společností dostal do rozporu zájmů, přestože v související věci již této společnosti poskytl právní služby. K 1/2000: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže neodmítne poskytnutí obhajoby jednateli společnosti, který se s touto společností dostal do rozporu zájmů, přestože v související věci již této společnosti poskytl právní služby.

29 § 19 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní služby žádá, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii společně nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem, anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele

30 K 16/2009: Advokát, vykonávající advokacii ve sdružení, který poskytne právní službu klientovi, ačkoli je mu známo, že jiný advokát téže advokátní kanceláře poskytl právní službu osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní službu žádá, se dopouští kárného provinění.

31 § 19 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit

32 K 22/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby ve věci podílového spoluvlastnictví a získal tak informace, proti témuž klientovi převezme zastoupení spoluvlastníka ve věci týkající se téhož majetku. K 22/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby ve věci podílového spoluvlastnictví a získal tak informace, proti témuž klientovi převezme zastoupení spoluvlastníka ve věci týkající se téhož majetku. (porada - platba investice x kolaudace, zrušení) K 23/1999: Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní služby jednomu ze společníků a jednateli společnosti, kterou zastupuje, proti jejímu druhému společníkovi a jednateli. (jedno vyjádření) K 23/1999: Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právní služby jednomu ze společníků a jednateli společnosti, kterou zastupuje, proti jejímu druhému společníkovi a jednateli. (jedno vyjádření)

33 K 17/2011: Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy poskytoval právní služby klientovi v opatrovnickém řízení týkající se nesvéprávného občana a získal tak informace o jeho duševním stavu a majetkových poměrech, po skončení těchto právních služeb převezme právní zastoupení jiného dědice po zemřelém nesvéprávném občanovi. (ing. F.F., ing. C.F. x G. G. 3 závěti) (ing. F.F., ing. C.F. x G. G. 3 závěti)

34 K 21/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby a získal informace o majetku a obchodních plánech klienta, převezme proti témuž klientovi zastoupení jiného subjektu ve věci smlouvy o dílo a v insolvenčním řízení. K 21/2012: Je kárným proviněním, jestliže advokát, poté, kdy poskytoval právní služby a získal informace o majetku a obchodních plánech klienta, převezme proti témuž klientovi zastoupení jiného subjektu ve věci smlouvy o dílo a v insolvenčním řízení. K 19/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy zastupoval správkyni konkursní podstaty a v souvislosti s tím získal informace, následně převzal obhajobu úpadce. (pro „úpadkové“ trestné činy, výslech SKP) K 19/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy zastupoval správkyni konkursní podstaty a v souvislosti s tím získal informace, následně převzal obhajobu úpadce. (pro „úpadkové“ trestné činy, výslech SKP)

35 § 19 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká

36 K 17/2010: Je kárným proviněním jestliže advokát převezme právní zastoupení oprávněného, ačkoliv je mu známo, že soudkyní, která nařídila exekuci na majetek povinného, byla advokátova manželka. (možný dojem stěžovatele - povinného o propojení) K 17/2010: Je kárným proviněním jestliže advokát převezme právní zastoupení oprávněného, ačkoliv je mu známo, že soudkyní, která nařídila exekuci na majetek povinného, byla advokátova manželka. (možný dojem stěžovatele - povinného o propojení) K 16/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát převezme zastupování klienta přesto, že dříve jako soudce rozhodoval ve věci, ve které klient i protistrana byli účastníky. (dlouhodobé spory) K 16/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát převezme zastupování klienta přesto, že dříve jako soudce rozhodoval ve věci, ve které klient i protistrana byli účastníky. (dlouhodobé spory)

37 § 19 odst. 1 písm. e) zákona o advokacii Advokát je povinen poskytnutí právních služeb odmítnout, jestliže zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké

38 § 20 odst. 1 zákona o advokacii Advokát je povinen smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 19.

39 Čl. 7 odst. 3 Etického kodexu Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech. Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.

40 K 6/2004: Je zavrženíhodné a v příkrém rozporu se základními principy výkonu advokacie, jestliže advokát sám přes vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů nabídne klientovi zastoupení a následně pak jedná proti jeho zájmům, k jeho škodě a k prospěchu druhého na téže věci zúčastněného klienta. K 6/2004: Je zavrženíhodné a v příkrém rozporu se základními principy výkonu advokacie, jestliže advokát sám přes vysoce pravděpodobnou kolizi zájmů nabídne klientovi zastoupení a následně pak jedná proti jeho zájmům, k jeho škodě a k prospěchu druhého na téže věci zúčastněného klienta. (neopomenutelná dědička x družka dědička ze závěti) (neopomenutelná dědička x družka dědička ze závěti)

41 Čl. 8 odst. 2 Etického kodexu Advokát odmítne právní službu i v případě, kdy by jejím poskytnutím byly ohroženy zájmy osoby, které právní služby již poskytuje, a to například i v důsledku pracovního přetížení advokáta. Advokát odmítne právní službu i v případě, kdy by jejím poskytnutím byly ohroženy zájmy osoby, které právní služby již poskytuje, a to například i v důsledku pracovního přetížení advokáta.

42 K 8/2013: Je kárným proviněním,jestliže advokát po převzetí zastoupení jednoho žalovaného, vystupuje jako zástupce i druhého žalovaného, aniž by od něho měl pokyny a aniž by ho informoval. K 8/2013: Je kárným proviněním,jestliže advokát po převzetí zastoupení jednoho žalovaného, vystupuje jako zástupce i druhého žalovaného, aniž by od něho měl pokyny a aniž by ho informoval. (údajná plná moc od nepřítomného druhého klienta předložená prvním) (údajná plná moc od nepřítomného druhého klienta předložená prvním)

43 Čl. 8 odst. 3 Etického kodexu Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. Ve věci, v níž nemá dostatek zkušeností nebo speciálních znalostí, odmítne advokát poskytnutí právní služby, ledaže žadatel po vysvětlení souhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou. To se nevztahuje na věci, v nichž byl advokát ustanoven soudem nebo určen Komorou.

44 Čl. 8 odst. 4 Etického kodexu Advokát odmítne poskytnutí právní služby i tehdy, brání-li mu v jejím řádném poskytnutí jeho zdravotní či psychický stav. Advokát odmítne poskytnutí právní služby i tehdy, brání-li mu v jejím řádném poskytnutí jeho zdravotní či psychický stav.

45 § 20 odst. 2, 3 zákona o advokacii Kdy je advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, Kdy je advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení nebo požádat Komoru o určení jiného advokáta

46 K 2/1998: Vypovězení plné moci advokátem bez splnění zákonných důvodů je porušením povinnosti advokáta stanovené v § 20 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. (nesouhlas se změnou SOPS) K 2/1998: Vypovězení plné moci advokátem bez splnění zákonných důvodů je porušením povinnosti advokáta stanovené v § 20 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. (nesouhlas se změnou SOPS) K 15/2007: Advokát, který bez ukončení smlouvy o poskytování právních služeb odmítne klientovi nadále tyto služby poskytovat s tím, že k tomu není povinen. se dopouští závažného porušení svých zákonných povinností a tedy i kárného provinění. (předžal. dopis bez PM) K 15/2007: Advokát, který bez ukončení smlouvy o poskytování právních služeb odmítne klientovi nadále tyto služby poskytovat s tím, že k tomu není povinen. se dopouští závažného porušení svých zákonných povinností a tedy i kárného provinění. (předžal. dopis bez PM)

47 Rozsudek NSS 3 Ads 107/2010 z 25. srpna 2010: Rozsudek NSS 3 Ads 107/2010 z 25. srpna 2010: Advokát soudem ustanovený zástupcem žalobce pro žalobní řízení není oprávněn ukončit toto zastupování výpovědí; může pouze soud požádat, aby jeho ustanovení zástupcem zrušil. Advokát soudem ustanovený zástupcem žalobce pro žalobní řízení není oprávněn ukončit toto zastupování výpovědí; může pouze soud požádat, aby jeho ustanovení zástupcem zrušil.

48 Krajský soud v Hradci Králové 25 Co 69/2001 Důvod pro zproštění zastupování advokátem, ustanoveným soudem k ochraně zájmů účastníka řízení, nemůže spočívat v rozdílném pohledu advokáta a jeho klienta na úspěšnost ve věci. 25 Co 318/2000 Důvodem pro odmítnutí poskytnutí právních služeb advokátem ustanoveným podle § 30 odst. 2 OSŘ není jím tvrzené pracovní zaneprázdnění.

49 Rozsudek NSS 5 As 34/2003 - z 31. května 2004: Rozsudek NSS 5 As 34/2003 - z 31. května 2004: Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže z důvodu, který znal již dříve, vypoví klientovi plnou moc až krátce před hlavním líčením. Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže z důvodu, který znal již dříve, vypoví klientovi plnou moc až krátce před hlavním líčením. (když nezaplatí do 30. 5 - HL 11. 6.) (když nezaplatí do 30. 5 - HL 11. 6.)

50 Oprávnění advokáta vypovědět smlouvu s klientem narušení nezbytné důvěry mezi advokátem a klientem

51 Oprávnění advokáta vypovědět smlouvu s klientem klient neposkytuje advokátovi potřebnou součinnost klient neposkytuje advokátovi potřebnou součinnost K 20/1999: Advokát je oprávněn vypovědět klientovi plnou moc, jestliže mu klient neposkytne dostatečné podklady pro uplatnění právních nároků. K 20/1999: Advokát je oprávněn vypovědět klientovi plnou moc, jestliže mu klient neposkytne dostatečné podklady pro uplatnění právních nároků.

52 Oprávnění advokáta vypovědět smlouvu s klientem klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů

53 K 2/1999: Sdělí-li advokát soudu, že klientovi vypovídá plnou moc proto, že ten jej nabádal k úkonům, které jsou v rozporu s posláním a úkoly advokacie, porušuje zásadu mlčenlivosti a zásadu etiky povolání a dopouští se tak kárného provinění. K 2/1999: Sdělí-li advokát soudu, že klientovi vypovídá plnou moc proto, že ten jej nabádal k úkonům, které jsou v rozporu s posláním a úkoly advokacie, porušuje zásadu mlčenlivosti a zásadu etiky povolání a dopouští se tak kárného provinění. (nechutné jednání a chování klienta …) (nechutné jednání a chování klienta …)

54 K 3/2008: Pokud advokát k přípisu, kterým soudu oznamuje ukončení svého zastupování klienta, přiloží i dopis adresovaný klientce, ve kterém cituje údajné výroky, které mu jeho klientka sdělila na adresu soudce, závažným způsobem porušuje povinnost mlčenlivosti a dopouští se kárného provinění.

55 Oprávnění advokáta vypovědět smlouvu s klientem klient nesložil přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán klient nesložil přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán

56 K 15/2008: Skutečnost, že klient nesloží zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, neopravňuje advokáta k tomu, aby se nedostavil k soudnímu jednání. K 15/2008: Skutečnost, že klient nesloží zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, neopravňuje advokáta k tomu, aby se nedostavil k soudnímu jednání. (nutno odlišit od možnosti vypovědět SOPS dle § 20 odst. 3) (nutno odlišit od možnosti vypovědět SOPS dle § 20 odst. 3)

57 Čl. 10 odst. 7 Etického kodexu Při posuzování přiměřenosti zálohy se přihlíží vedle střízlivého odhadu celkové odměny též k očekávaným hotovým výdajům. Při posuzování přiměřenosti zálohy se přihlíží vedle střízlivého odhadu celkové odměny též k očekávaným hotovým výdajům.

58 § 20 odst. 4 zákona o advokacii Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

59 Povinnosti advokáta po zániku smlouvy (§ 20 odst. 6 zákona o advokacii) Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

60 Čl. 8 odst. 1 Etického kodexu V případech, kdy je advokát povinen nebo oprávněn právní služby odmítnout a hodlá tak učinit, provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně hrozí. V případech, kdy je advokát povinen nebo oprávněn právní služby odmítnout a hodlá tak učinit, provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o právní službu bezprostředně hrozí.

61 Advokátní spis (§ 25 zákona o advokacii) O poskytování právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou dokumentaci. O poskytování právních služeb je advokát povinen vést přiměřenou dokumentaci.

62 Substituce (§ 26 zákona o advokacii) Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem. Advokát se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným advokátem. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, může advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci zastoupit i zaměstnanec advokáta nebo advokátní koncipient. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, může advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci zastoupit i zaměstnanec advokáta nebo advokátní koncipient.

63 Čl. 4 odst. 1 generální skutková podstata Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.

64 Rozsudek NSS 5 As 34/2003 z 31. května 2004 : Rozsudek NSS 5 As 34/2003 z 31. května 2004 : Požadavek poctivosti, čestnosti a slušnosti (§ 4 odst. 1 Pravidel) platí nejen pro výkon advokacie, ale i pro soukromý život advokáta, vztahy k jeho soukromým věřitelům a dlužníkům, pro jeho projevy na veřejnosti, pro jeho chování ve společenském styku apod. Požadavek poctivosti, čestnosti a slušnosti (§ 4 odst. 1 Pravidel) platí nejen pro výkon advokacie, ale i pro soukromý život advokáta, vztahy k jeho soukromým věřitelům a dlužníkům, pro jeho projevy na veřejnosti, pro jeho chování ve společenském styku apod.

65 Čl. 4 odst. 2 Advokát je povinen plnit převzaté závazky. Advokát je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít jen tehdy, je-li si jist jeho splněním. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít jen tehdy, je-li si jist jeho splněním.

66 K 9/2002: Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v souvislosti s výkonem své advokátní praxe vystaví směnku vlastní, kterou po její splatnosti neproplatí. K 9/2002: Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže v souvislosti s výkonem své advokátní praxe vystaví směnku vlastní, kterou po její splatnosti neproplatí. K 15/2003: Advokát, který nesplní své závazky z půjček, které uzavřel, nejedná čestně, slušně ani poctivě a nesplněním převzatých závazků závažným způsobem snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu. (4 půjčky celkem 1,3 mil.– vyškrtnutí) K 15/2003: Advokát, který nesplní své závazky z půjček, které uzavřel, nejedná čestně, slušně ani poctivě a nesplněním převzatých závazků závažným způsobem snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu. (4 půjčky celkem 1,3 mil.– vyškrtnutí)

67 K 9/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát jako nájemce je v prodlení s placením nájemného. K 9/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát jako nájemce je v prodlení s placením nájemného. K 5/2000: Jestliže advokát ve věci, v níž je sám jako prodávající účastníkem smlouvy, nezaplatí daň z převodu nemovitosti, snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu a dopouští se tak kárného provinění. K 5/2000: Jestliže advokát ve věci, v níž je sám jako prodávající účastníkem smlouvy, nezaplatí daň z převodu nemovitosti, snižuje vážnost a důstojnost advokátního stavu a dopouští se tak kárného provinění.

68 Čl. 4 odst. 3 Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé. Projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacie jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

69 KK 129/98: Urážlivé výroky na adresu protistrany jsou v rozporu s profesionální etikou advokáta, snižují důstojnost advokátního stavu jako celku a jsou proto závažným porušením povinností advokáta a tedy kárným proviněním. Ani vnitřní přesvědčení advokáta o pravdivosti takových výroků nemůže jejich použití nijak ospravedlnit. KK 129/98: Urážlivé výroky na adresu protistrany jsou v rozporu s profesionální etikou advokáta, snižují důstojnost advokátního stavu jako celku a jsou proto závažným porušením povinností advokáta a tedy kárným proviněním. Ani vnitřní přesvědčení advokáta o pravdivosti takových výroků nemůže jejich použití nijak ospravedlnit.

70 K 14/2007: Dehonestující výroky advokáta na adresu soudce jsou v rozporu s požadavkem náležité úcty a zdvořilosti, vyžadovaným etickým kodexem advokáta, a jsou proto kárným proviněním. K 14/2007: Dehonestující výroky advokáta na adresu soudce jsou v rozporu s požadavkem náležité úcty a zdvořilosti, vyžadovaným etickým kodexem advokáta, a jsou proto kárným proviněním. (z usnesení je zřejmé, že soudce neumí než opisovat ze vzorů soudních rozhodnutí) (z usnesení je zřejmé, že soudce neumí než opisovat ze vzorů soudních rozhodnutí)

71 K 11/1998: Předloží-li advokát soudu listinu s vědomě podvrženým obsahem, jedná se o použití prostředků vědomě nepravdivých a nečestných a tedy o závažné porušení povinnosti advokáta. K 11/1998: Předloží-li advokát soudu listinu s vědomě podvrženým obsahem, jedná se o použití prostředků vědomě nepravdivých a nečestných a tedy o závažné porušení povinnosti advokáta. (padělané podání – odstranění vad žaloby) (padělané podání – odstranění vad žaloby)

72 Čl. 4 odst. 4 Jakékoliv obstarávání cizích záležitostí advokátem soustavně a za úplatu se pro účely Etického kodexu považuje za výkon advokacie. - správa majetku, daňový poradce, patentový zástupce

73 Čl. 6 odst. 1 klient má přednost Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty. Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.

74 Čl. 6 odst. 2 Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, postupuje advokát se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů. Ve věcech, v nichž byl soudem ustanoven nebo Komorou určen, postupuje advokát se stejnou svědomitostí a péčí jako ve věcech ostatních klientů.

75 Čl. 6 odst. 3 Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat.

76 Čl. 6 odst. 4 Advokát nesmí použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby. Advokát nesmí použít na újmu klienta ani ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které od klienta nebo o klientovi získal v souvislosti s poskytováním právní služby.

77 Čl. 6 odst. 5 Pohledávky vyplývající z odměny advokáta za zastupování účastníka řízení před soudem nebo jiným orgánem může advokát jednostranně započíst pouze proti pohledávce klienta na výplatu přisouzené náhrady nákladů řízení. Pohledávky vyplývající z odměny advokáta za zastupování účastníka řízení před soudem nebo jiným orgánem může advokát jednostranně započíst pouze proti pohledávce klienta na výplatu přisouzené náhrady nákladů řízení.

78 Čl. 7 odst. 1 Poskytuje-li advokát ve smluvní věci právní služby pouze jedné ze smluvních stran, je oprávněn této straně poskytovat právní služby i v případném sporu z této smlouvy, pokud smluvní strany již při přípravě smlouvy věděly, že advokát poskytuje právní službu pouze jedné z nich a měly příležitost obstarat si vlastního kvalifikovaného právního zástupce. Poskytuje-li advokát ve smluvní věci právní služby pouze jedné ze smluvních stran, je oprávněn této straně poskytovat právní služby i v případném sporu z této smlouvy, pokud smluvní strany již při přípravě smlouvy věděly, že advokát poskytuje právní službu pouze jedné z nich a měly příležitost obstarat si vlastního kvalifikovaného právního zástupce.

79 K 6/2006: Je kárným proviněním, jestliže advokát, který sepsal darovací smlouvu a oba její účastníky zastupoval i ve vkladovém řízení u katastrálního úřadu, převezme právní zastoupení jednoho z účastníků smlouvy proti jejímu druhému účastníkovi ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitostem, které byly předmětem této smlouvy. K 6/2006: Je kárným proviněním, jestliže advokát, který sepsal darovací smlouvu a oba její účastníky zastupoval i ve vkladovém řízení u katastrálního úřadu, převezme právní zastoupení jednoho z účastníků smlouvy proti jejímu druhému účastníkovi ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitostem, které byly předmětem této smlouvy.

80 Čl. 7 odst. 2 Poskytnout právní službu více osobám, jejichž zájmy nejsou v rozporu, v téže věci může advokát jen se souhlasem všech těchto osob, ledaže byl takto soudem ustanoven nebo Komorou určen. Poskytnout právní službu více osobám, jejichž zájmy nejsou v rozporu, v téže věci může advokát jen se souhlasem všech těchto osob, ledaže byl takto soudem ustanoven nebo Komorou určen.

81 Čl. 8 odst. 6 Advokát odmítne poskytnutí právních služeb rovněž v případě, pokud by se měl zavázat k povinnosti hradit byť jenom zčásti náklady klienta bez nároku na jejich proplacení. Advokát odmítne poskytnutí právních služeb rovněž v případě, pokud by se měl zavázat k povinnosti hradit byť jenom zčásti náklady klienta bez nároku na jejich proplacení.

82 Čl. 9 odst. 1 informování klienta Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů. Advokát je povinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů.

83 K 4/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokát K 4/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti podat odvolání, sám odvolání nepodá s následkem exekučního vymáhání proti klientovi a jestliže novému právnímu zástupci na jeho žádost o vydání dokladů nereaguje a doklady nevydá, neinformuje klienta o doručení rozsudku a možnosti podat odvolání, sám odvolání nepodá s následkem exekučního vymáhání proti klientovi a jestliže novému právnímu zástupci na jeho žádost o vydání dokladů nereaguje a doklady nevydá,

84 dále K 4/2010: jestliže neinformuje své klienty o tom, že jednal s protistranou, převzal od ní plnění a přistoupil na její návrh na smírné vyřízení věci, neinformuje o tom, že soud nařídil jednání, že při něm byl vynesen rozsudek, že tento rozsudek mu byl doručen, odvolání nepodá, takže klienti se o rozsudku dozvědí až z výzvy protistrany k zaplacení nákladů řízení. (tři závažné případy - vyškrtnutí) dále K 4/2010: jestliže neinformuje své klienty o tom, že jednal s protistranou, převzal od ní plnění a přistoupil na její návrh na smírné vyřízení věci, neinformuje o tom, že soud nařídil jednání, že při něm byl vynesen rozsudek, že tento rozsudek mu byl doručen, odvolání nepodá, takže klienti se o rozsudku dozvědí až z výzvy protistrany k zaplacení nákladů řízení. (tři závažné případy - vyškrtnutí)

85 K 14/2009: Jestliže advokát podá ústavní stížnost zatíženou vadami, které navíc ani po výzvě soudu neodstraní, a dokonce zatají klientovi, že v důsledku neodstraněných vad byla ústavní stížnost zamítnuta, dopouští se závažného porušení povinnosti advokáta. K 14/2009: Jestliže advokát podá ústavní stížnost zatíženou vadami, které navíc ani po výzvě soudu neodstraní, a dokonce zatají klientovi, že v důsledku neodstraněných vad byla ústavní stížnost zamítnuta, dopouští se závažného porušení povinnosti advokáta.

86 K 11/2008: Je závažným porušením povinnosti advokáta a tedy kárným proviněním, jestliže advokát řádně a včas neinformuje své klienty o tom, že mu bylo doručeno usnesení soudu, jímž jim nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, ani o tom, že mu byla doručena výzva a následně i urgence k zaplacení soudního poplatku za odvolání, v důsledku čehož klienti poplatek nezaplatili a odvolací řízení bylo proto zastaveno. K 11/2008: Je závažným porušením povinnosti advokáta a tedy kárným proviněním, jestliže advokát řádně a včas neinformuje své klienty o tom, že mu bylo doručeno usnesení soudu, jímž jim nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, ani o tom, že mu byla doručena výzva a následně i urgence k zaplacení soudního poplatku za odvolání, v důsledku čehož klienti poplatek nezaplatili a odvolací řízení bylo proto zastaveno.

87 K 21/1999: Advokát je povinen sledovat běh promlčecí lhůty a učinit veškeré úkony nezbytné k ochraně zájmů klienta. V rámci této povinnosti je povinen klienta relevantním způsobem informovat o hrozícím promlčení nároku a v případě potřeby si vyžádat jeho součinnost. K 21/1999: Advokát je povinen sledovat běh promlčecí lhůty a učinit veškeré úkony nezbytné k ochraně zájmů klienta. V rámci této povinnosti je povinen klienta relevantním způsobem informovat o hrozícím promlčení nároku a v případě potřeby si vyžádat jeho součinnost.

88 Čl. 9 odst. 2 depozita Peníze a jiné hodnoty, které advokát převzal ke stanovenému účelu, je povinen opatrovat s péčí řádného hospodáře; nesmí je použít jinak než ke stanovenému účelu. Peníze a jiné hodnoty, které advokát převzal ke stanovenému účelu, je povinen opatrovat s péčí řádného hospodáře; nesmí je použít jinak než ke stanovenému účelu.

89 Stavovský předpis o úschovách Usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku z 28. června 2004 v platném znění o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem Usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku z 28. června 2004 v platném znění o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem

90 K 7/2006: Advokát, který peníze uložené v jeho úschově použije k jinému než stanovenému účelu, nesplní převzatý závazek vyplatit z depozita daň z převodu nemovitosti, ani závazek depozitum nebo jeho zbytek vyplatit klientovi, a navíc vědomě nepravdivě tvrdí, že peníze již odeslal, projevuje naprostý nedostatek morální způsobilosti pro výkon advokacie. K 7/2006: Advokát, který peníze uložené v jeho úschově použije k jinému než stanovenému účelu, nesplní převzatý závazek vyplatit z depozita daň z převodu nemovitosti, ani závazek depozitum nebo jeho zbytek vyplatit klientovi, a navíc vědomě nepravdivě tvrdí, že peníze již odeslal, projevuje naprostý nedostatek morální způsobilosti pro výkon advokacie.

91 K 7/2001: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže peníze, svěřené mu klientem a určené po splnění podmínky k výplatě druhému klientovi, použije – byť dočasně – k jinému účelu. K 7/2001: Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže peníze, svěřené mu klientem a určené po splnění podmínky k výplatě druhému klientovi, použije – byť dočasně – k jinému účelu. Advokát není oprávněn započíst si proti nároku klienta na vydání peněžního depozita svoji palmární pohledávku a tím méně pohledávku vůči manželovi klienta. Advokát není oprávněn započíst si proti nároku klienta na vydání peněžního depozita svoji palmární pohledávku a tím méně pohledávku vůči manželovi klienta.

92 K 24/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy, nadlimitní částku převezme v hotovosti a výplatu z úschovy provede opožděně. K 24/2013: Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy, nadlimitní částku převezme v hotovosti a výplatu z úschovy provede opožděně. K 27/2011: Jde o kárné provinění advokáta, jestliže převezme do úschovy a z úschovy vyplatí částku přesahující hodnotu 15.000 EUR (nyní 270.000 Kč) v hotovosti. K 27/2011: Jde o kárné provinění advokáta, jestliže převezme do úschovy a z úschovy vyplatí částku přesahující hodnotu 15.000 EUR (nyní 270.000 Kč) v hotovosti.

93 Čl. 9 odst. 4 vydání písemností Při ukončení poskytování právní služby je advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly; Při ukončení poskytování právní služby je advokát povinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly; splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh. splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh.

94 K 8/2006: Advokát, který pod záminkou, že mu klient dluží za poskytnuté právní služby, nevydá po skončení právní služby bez zbytečného odkladu klientovi na jeho výzvu písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly, a neučiní tak ani poté, kdy mu soud pravomocným rozhodnutím splnění této povinnosti uložil, snižuje důstojnost a vážnost advokátního stavu a dopouští se závažného kárného provinění. (vyškrtnutí) K 8/2006: Advokát, který pod záminkou, že mu klient dluží za poskytnuté právní služby, nevydá po skončení právní služby bez zbytečného odkladu klientovi na jeho výzvu písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly, a neučiní tak ani poté, kdy mu soud pravomocným rozhodnutím splnění této povinnosti uložil, snižuje důstojnost a vážnost advokátního stavu a dopouští se závažného kárného provinění. (vyškrtnutí)

95 K 2/1999: Je hrubým porušením etiky a povinnosti advokáta, jestliže zadržuje movité věci klienta a jejich vydání podmiňuje zaplacením své pohledávky. K 2/1999: Je hrubým porušením etiky a povinnosti advokáta, jestliže zadržuje movité věci klienta a jejich vydání podmiňuje zaplacením své pohledávky. (2 psací stroje – vyškrtnutí více skutků) (2 psací stroje – vyškrtnutí více skutků)

96 Čl. 10 odst. 1 Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci. Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci.

97 Čl. 10 odst. 2 Smluvní odměna musí být přiměřená. Smluvní odměna musí být přiměřená. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

98 Přiměřenost odměny Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí. Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí.

99 K 6/2002: Jedná se o závažné porušení povinnosti advokáta a tedy kárné provinění, jestliže vyúčtuje odměnu za právní služby podle ustanovení advokátního tarifu o smluvní odměně, ačkoliv s klientem žádnou smlouvu o takovém druhu odměny vůbec neuzavřel. K 6/2002: Jedná se o závažné porušení povinnosti advokáta a tedy kárné provinění, jestliže vyúčtuje odměnu za právní služby podle ustanovení advokátního tarifu o smluvní odměně, ačkoliv s klientem žádnou smlouvu o takovém druhu odměny vůbec neuzavřel. K 19/2003: Požaduje-li advokát zaplacení úkonů, které advokátní tarif vůbec nezná, jedná nečestně a nesvědomitě, snižuje důstojnost advokátního stavu a dopouští se tak závažného kárného provinění. K 19/2003: Požaduje-li advokát zaplacení úkonů, které advokátní tarif vůbec nezná, jedná nečestně a nesvědomitě, snižuje důstojnost advokátního stavu a dopouští se tak závažného kárného provinění.

100 K 6/2008: Je v příkrém rozporu s etikou advokáta, jestliže písemně ujistí klienta o tom, že pokud převezme jeho zastoupení, bude mu odměnu za právní služby účtovat podle příslušných ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně a pak mu svoji odměnu vyúčtuje jako odměnu smluvní, ačkoli tato vůbec nebyla domluvena, a navíc o svých úkonech nevede přiměřené záznamy. K 6/2008: Je v příkrém rozporu s etikou advokáta, jestliže písemně ujistí klienta o tom, že pokud převezme jeho zastoupení, bude mu odměnu za právní služby účtovat podle příslušných ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně a pak mu svoji odměnu vyúčtuje jako odměnu smluvní, ačkoli tato vůbec nebyla domluvena, a navíc o svých úkonech nevede přiměřené záznamy.

101 K 3/2005: Mandátní smlouva uzavřená mezi advokátem a klientem, obsahující ustanovení, podle něhož její ukončení klientem zakládá právo advokáta požadovat odměnu ve stejné výši jako při úplném vyřízení věci, je v rozporu s dobrými mravy i stavovskými předpisy K 3/2005: Mandátní smlouva uzavřená mezi advokátem a klientem, obsahující ustanovení, podle něhož její ukončení klientem zakládá právo advokáta požadovat odměnu ve stejné výši jako při úplném vyřízení věci, je v rozporu s dobrými mravy i stavovskými předpisy

102 Podílová odměna (Čl. 10 odst. 5) Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená podle ustanovení odstavce 2 a 3. Za přiměřenou nelze však zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %. Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, je-li výše takto sjednané odměny přiměřená podle ustanovení odstavce 2 a 3. Za přiměřenou nelze však zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %.

103 Čl. 10 odst. 6 Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se klient zavázal k plnění advokátovi za podmínek pro sebe nevýhodných, ledaže měl klient přiměřenou možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem a smlouva byla uzavřena písemně. Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se klient zavázal k plnění advokátovi za podmínek pro sebe nevýhodných, ledaže měl klient přiměřenou možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem a smlouva byla uzavřena písemně.

104 Čl. 10 odst. 6 (část 2.) Advokát rovněž nesmí uzavřít s klientem takovou smlouvu, která by klientovi umožňovala získání neoprávněného majetkového prospěchu; za neoprávněný majetkový prospěch se považuje zejména rozdíl mezi odměnou advokáta a odměnou za zastupování určenou soudem v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení. Advokát rovněž nesmí uzavřít s klientem takovou smlouvu, která by klientovi umožňovala získání neoprávněného majetkového prospěchu; za neoprávněný majetkový prospěch se považuje zejména rozdíl mezi odměnou advokáta a odměnou za zastupování určenou soudem v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení.

105 Čl. 10 odst. 4 evidence poskytnutých právních služeb O svých výkonech pro klienta vede advokát přiměřené záznamy, jejichž obsah na požádání klientovi poskytne s úplným vysvětlením. O svých výkonech pro klienta vede advokát přiměřené záznamy, jejichž obsah na požádání klientovi poskytne s úplným vysvětlením.

106 Čl. 11 odst. 1 neobcházet advokáta (zejména) protistrany Je-li osoba, se kterou poskytovaná právní služba souvisí, zastoupena advokátem, nesmí s ní advokát jednat přímo bez předchozího souhlasu advokáta, který ji zastupuje, ani odmítnout s tímto advokátem jednat.

107 K 7/2003: Obcházení advokáta protistrany je hrubým porušením etických pravidel výkonu advokacie a je proto naprosto nepřípustné, aby si advokát zval protistranu, o níž ví, že je zastoupena jiným advokátem, k jednání bez předchozího souhlasu tohoto jejího advokáta. K 7/2003: Obcházení advokáta protistrany je hrubým porušením etických pravidel výkonu advokacie a je proto naprosto nepřípustné, aby si advokát zval protistranu, o níž ví, že je zastoupena jiným advokátem, k jednání bez předchozího souhlasu tohoto jejího advokáta.

108 K 14/2006: Advokát, který nepravdivě informuje protistranu, navíc zastoupenou advokátem, a svědkyni protistrany, že soudní jednání bylo zrušeno, se dopouští závažného porušení etických pravidel a tím i kárného provinění. K 14/2006: Advokát, který nepravdivě informuje protistranu, navíc zastoupenou advokátem, a svědkyni protistrany, že soudní jednání bylo zrušeno, se dopouští závažného porušení etických pravidel a tím i kárného provinění. K 8/2009: Je kárným proviněním, jestliže advokát v dopise adresovaným protistraně negativně hodnotí kvalitu právních služeb jejího advokáta a navíc při tom ignoruje skutečnost, že tato protistrana je zastoupena jiným advokátem. K 8/2009: Je kárným proviněním, jestliže advokát v dopise adresovaným protistraně negativně hodnotí kvalitu právních služeb jejího advokáta a navíc při tom ignoruje skutečnost, že tato protistrana je zastoupena jiným advokátem.

109 Čl. 11 odst. 2 převzetí klienta již zastoupeného advokátem Poskytování právních služeb pro klienta, kterému v téže věci poskytuje právní služby již jiný advokát, nesmí advokát bez souhlasu již pověřeného advokáta převzít; chybí-li takový souhlas, smí být poskytnutí právních služeb převzato teprve po řádném ukončení vztahu k již pověřenému advokátovi. Poskytování právních služeb pro klienta, kterému v téže věci poskytuje právní služby již jiný advokát, nesmí advokát bez souhlasu již pověřeného advokáta převzít; chybí-li takový souhlas, smí být poskytnutí právních služeb převzato teprve po řádném ukončení vztahu k již pověřenému advokátovi.

110 K 5/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokát přijme zmocnění k zastupování klienta, o kterém ví, že je zastoupen advokátem aniž by k tomu měl od tohoto advokáta souhlas, navíc se nechá zmocnit osobou bez oprávnění jednat jménem právnické osoby a na základě této neplatné plné moci vezme zpět žalobu. (dočasný zákaz 6 měsíců – dosud nepostižen)

111 Čl. 11 odst. 3 Advokát se nesmí podílet na činnosti osob, které poskytují právní služby, ačkoliv k tomu nejsou oprávněny, ani takovou činnost podporovat. Advokát se nesmí podílet na činnosti osob, které poskytují právní služby, ačkoliv k tomu nejsou oprávněny, ani takovou činnost podporovat. Advokát může právní služby poskytovat jen na základě zákona o advokacii. Může tak ovšem činit i bezplatně (§ 22 odst. 1 ZA – zpravidla za odměnu).

112 Veřejně prospěšná činnost Byl-li advokát k tomu vyzván, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody. Byl-li advokát k tomu vyzván, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody. Za stejných podmínek je advokát povinen podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky. Za stejných podmínek je advokát povinen podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky.

113 Čl. 17 odst. 1 úcta a zdvořilost Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost. Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je advokát povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.

114 K 3/2009: Nedobré a napjaté vztahy, panující mezi soudcem a advokátem, v žádném případě neopravňují advokáta k tomu, aby k tomuto soudci nezachovával náležitou úctu a zdvořilost a aby jej byť jen v námitce jeho podjatosti urážel. (kdyby měla vědomosti žáka SŠ ze zdravovědy) K 3/2009: Nedobré a napjaté vztahy, panující mezi soudcem a advokátem, v žádném případě neopravňují advokáta k tomu, aby k tomuto soudci nezachovával náležitou úctu a zdvořilost a aby jej byť jen v námitce jeho podjatosti urážel. (kdyby měla vědomosti žáka SŠ ze zdravovědy) K 12/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokát při dotazu na stav věci, vytýká soudkyni její postup, zdůrazňuje, že má dobré kontakty na výkonnou moc, na ministra a na náměstka, a pro případ, že nebude rozhodnuto v jeho lhůtě, zařídí na ministerstvu kontrolu spisů. K 12/2010: Je kárným proviněním, jestliže advokát při dotazu na stav věci, vytýká soudkyni její postup, zdůrazňuje, že má dobré kontakty na výkonnou moc, na ministra a na náměstka, a pro případ, že nebude rozhodnuto v jeho lhůtě, zařídí na ministerstvu kontrolu spisů.

115 K 12/2009: Je závažným kárným proviněním, jestliže se advokát v televizním pořadu hrubě a vulgárně vyjadřuje o práci soudce. Takové jednání poškozuje jméno advokacie větší měrou než v jiných případech. K 12/2009: Je závažným kárným proviněním, jestliže se advokát v televizním pořadu hrubě a vulgárně vyjadřuje o práci soudce. Takové jednání poškozuje jméno advokacie větší měrou než v jiných případech. (protiprávní x zkurvený usnesení) K 19/1997: Ani případná nečinnost státních orgánů neopravňuje advokáta k urážlivým výrokům, které jsou v rozporu s profesionální etikou a které snižují důstojnost advokátního stavu. (milost, J. K.) K 19/1997: Ani případná nečinnost státních orgánů neopravňuje advokáta k urážlivým výrokům, které jsou v rozporu s profesionální etikou a které snižují důstojnost advokátního stavu. (milost, J. K.)

116 K 3/2007: Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ač je řádně vyrozuměn o termínu hlavního líčení a soudem upozorněn, že jeho omluva nebyla uznána, hlavní líčení zmaří tím, že se k němu nedostaví a nezajistí obhajobu ani substitučně (měsíc) K 3/2007: Jde o závažné porušení povinností advokáta, jestliže ač je řádně vyrozuměn o termínu hlavního líčení a soudem upozorněn, že jeho omluva nebyla uznána, hlavní líčení zmaří tím, že se k němu nedostaví a nezajistí obhajobu ani substitučně (měsíc) K 12/2008: Advokát, který se v případě nutné obhajoby opakovaně bez omluvy nedostaví k hlavnímu líčení a tím je zmaří, zásadním způsobem porušuje svoji profesionální povinnost, jedná nesvědomitě a porušuje i povinnost zachovávat vůči soudu náležitou úctu a zdvořilost. K 12/2008: Advokát, který se v případě nutné obhajoby opakovaně bez omluvy nedostaví k hlavnímu líčení a tím je zmaří, zásadním způsobem porušuje svoji profesionální povinnost, jedná nesvědomitě a porušuje i povinnost zachovávat vůči soudu náležitou úctu a zdvořilost.

117 Čl. 17 odst. 2 požadavek pravdivosti Advokát nesmí v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta. Advokát nesmí v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta.

118 Čl. 17 odst. 3 korektnost jednání Advokát je povinen v řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního stavu. Advokát je povinen v řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva ostatních účastníků řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost advokátního stavu. V takových věcech nesmí za nepřítomnosti, popřípadě bez vědomí advokáta druhé strany nebo této strany, není-li advokátem zastoupena, jednat s osobami, které plní úkoly soudů nebo jiných orgánů, a předávat jim písemnosti, ledaže takový postup procesní předpisy dovolují. V takových věcech nesmí za nepřítomnosti, popřípadě bez vědomí advokáta druhé strany nebo této strany, není-li advokátem zastoupena, jednat s osobami, které plní úkoly soudů nebo jiných orgánů, a předávat jim písemnosti, ledaže takový postup procesní předpisy dovolují.

119 K 16/2003: Urážlivé výroky advokáta v soudním řízení, které snižují vážnost a důstojnost jiného advokáta, jsou nepřípustné a dotýkají se vážnosti a důstojnosti celého advokátního stavu. (odcizil pořadač) K 16/2003: Urážlivé výroky advokáta v soudním řízení, které snižují vážnost a důstojnost jiného advokáta, jsou nepřípustné a dotýkají se vážnosti a důstojnosti celého advokátního stavu. (odcizil pořadač) K 22/2001: Je závažným porušením profesionální etiky, jestliže advokát v řízení před soudem svými projevy, které nejsou věcné a střízlivé, snižuje důstojnost protistrany. (je lhář a zloděj) K 22/2001: Je závažným porušením profesionální etiky, jestliže advokát v řízení před soudem svými projevy, které nejsou věcné a střízlivé, snižuje důstojnost protistrany. (je lhář a zloděj)


Stáhnout ppt "Pravidla profesionální etiky Práva a povinnosti advokátů a advokátních koncipientů."

Podobné prezentace


Reklamy Google